Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over DAF-obligatiehouders

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

2010200410 FM 2001-01653 U

Vragen van het lid Van Walsum (D'66)

Vragen van het lid Van Walsum (D 66) aan de Minister van Financiën over de uitspraak van de Hoge Raad t.a.v. een claim van obligatiehouders op de activa van het failliete DAF concern.

Vraag 1: Bent u bekend met het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden over de claim van obligatiehouders op de activa van het failliete DAF concern?

Ja

Vraag 2: Is de constatering juist dat door de enge interpretatie van de Trustakte, zoals door de rechtbank en de Hoge Raad weergegeven, de obligatiehouders volledig in de kou laat staan, hetgeen betekent dat beleggers, die afgaan op de prospectus bij een beursgenoteerde
obligatielening geen enkele zekerheid meer hebben?

Vraag 3: Deelt u de opvatting dat dit
ongerechtvaardigd is en dat het financiële instrument van obligatielening daarmee waardeloos is geworden?

Voor het aanbieden van effecten buiten besloten kring is vereist dat een prospectus beschikbaar wordt gesteld. De eisen waaraan het prospectus moet voldoen die betrekking hebben op de inhoud en de termijn waarbinnen het prospectus beschikbaar moet worden gesteld, zijn opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995, het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 alsmede in de reglementen van Euronext
(Fondsenreglement). De richtlijn 2001/34/EG van 28 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd PB L 184, heeft de inhoud van de Nederlandse wettelijke eisen grotendeels bepaald. De gegevens die in een prospectus moeten worden opgenomen geven aan de belegger de informatie die nodig is om zich te kunnen oriënteren omtrent de kansen en de risico's van de belegging in dat soort effect. De beleggers kunnen afgaan op hetgeen de opstellers in het prospectus hebben doen opnemen. Voor de juistheid van de gegevens is primair de emittent verantwoordelijk (deze kan de verant-woordelijkheid afbakenen conform Fondsenreglement Schema B) De begeleidende bank is, uit hoofde van de eisen neergelegd in het Fondsen-reglement /Reglement Procedure Beursnotering van Euronext, verplicht om een due diligence onderzoek te doen om na te gaan of de in het prospectus neergelegde gegevens niet misleidend zijn. Op grond van deze betrokkenheid heeft de begeleidende bank een sterke
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het prospectus. De begeleidende bank zal omtrent de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheid een verklaring in het prospectus opnemen.

De stelling dat beleggers geen zekerheid aan de prospectus kunnen ontlenen kan ik op grond van het vorenstaande niet onderschrijven. Met betrekking tot de specifieke casus waaraan de vragensteller refereert is het van belang dat het goed gebruik is om geen commentaar te leveren op zaken "die nog onder de rechter" zijn. In het arrest van 23 maart van dit jaar zaaknummer C99/045HR ELRO nummer AB0700, is door de Hoge Raad de beoordeling van een aantal punten verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag; dit hof heeft nog geen uitspraak gedaan.

Vraag 4: Vindt u niet dat een belegger voldoende informatie moet halen uit de prospectus van de emitterende partijen en niet de trustakte bepalend kan zijn die de belegger in spe niet kent?

De eisen van Euronext op het punt van leningen onder trustverband zijn thans geformuleerd in haar Rule Book en voorheen in het Reglement Procedure Beursnotering, in het
Fondsenreglement, in Schema B als bedoeld in artikel 8 van het Fondsenreglement en in de Voorschriften met betrekking tot Trustakten (Bijlage I bij het Fondsenreglement). De verplichtingen over en weer van Trustee en debiteur van de lening worden definitief overeengekomen tussen partijen op het moment dat de lenings-overeenkomst tot stand komt en kunnen daarom vooraf alleen in concept in het prospectus opgenomen niet in zijn definitieve vorm worden gepubliceerd. Het opgenomen concept was gelijkluidend aan de definitieve versie. De belegger moet op basis van de gegevens in het prospectus voldoende worden geïnformeerd over een aantal bedrijfsgerelateerde gegevens van de debiteur van de lening en over de voorwaarden van de lening. In het onderhavige geval heeft de trustakte een integraal onderdeel uitgemaakt van het prospectus, daarmee is de belegger geïnformeerd.

Vraag 5: Komen bedrijven die grote
obligatieleningen (willen) uitgeven niet in grote problemen?

Vraag 6: Zou er niet een wettelijke regeling moeten komen die voorschrijft dat de prospectus bepalend is voor de voorwaarde en niet de (onbekende) trustakte?

Neen.

Deze vraag gaat uit van de onjuiste
veronderstelling dat door het arrest is vastgesteld dat het prospectus onvoldoende, tegenstrijdige, of onjuiste informatie mag bevatten. Het is niet gebleken dat de uitspraak van de Hoge Raad aanleiding is geweest voor uitgevende instellingen hun lopende
obligatieprogramma's af te breken of af te zien van voorgenomen uitgifte van obligaties. Het arrest heeft betrekking op een prospectus dat is opgesteld in 1988, sindsdien zijn de eisen met betrekking tot transparantie in hun uitwerking in de praktijk verder ontwikkeld. De bestaande eisen die worden gesteld aan de inhoud van de beursprospectus bieden een hoge mate van transparantie.

Vraag 7: Indien Rechtbank, Hof en
Procureur-Generaal het erover eens zijn dat in de DAF zaak de prospectus misleidend was, zou dat dan niet tot een andere uitkomst moeten leiden dan in onderhavige zaak c.q. in toekomstige zaken in het belang van een gezonde kapitaalmarkt?

Omdat ik niet wil treden op het terrein van de rechter onthoud ik mij van een antwoord op deze vraag. De beantwoording van "als-vragen" roept bovendien steeds nieuwe vragen op. De
hypothetische situatie die de vragensteller stelt, deed zich niet voor. In algemene zin ben ik van mening dat de gezonde kapitaalmarkt gebaat is met een hoge mate van transparantie. Ik meen dat de eisen voldoende helder zijn.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie