Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapporten agenda Straatsburg voor debat en stemming

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wim van Velzen
Zoek soortgelijke berichten
Wim van Velzen

BLIKVANGERS Straatsburg

plenaire sessie 12-15 november 2001

De volgende rapporten staan op de agenda voor debat en stemming:
* Openbaarheid documenten van Parlement

* Instelling interparlementaire delegaties en commissies
* Europol: gegevensdoorgifte

* Gemeenschappelijke onderzoeksteams

* Vereenvoudigde uitleveringsprocedure: IJsland en Noorwegen
* Witwassen van geld

* Strafrechtelijke maatregelen en communautair recht
* Bevordering van Europese films

* Veetransporten

* Jaarverslag Rekenkamer 2000

* Personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
* Liberalisering havendiensten

* Continue energievoorziening

* Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling
* Onderzoek en opleiding Euratom

* Chemische stoffen

* Duurzamer watergebruik

* Verpakkingsafval

* Bescherming elektronische persoonsgegevens
* Bescherming scheepsbouw

* Diensten van algemeen belang

* Tabaksaccijns

* Verzekeringsbemiddeling

* Bankkosten grensoverschrijdende betalingen
* Betrekkingen Europese Unie /Latijns-Amerika
* Werkgelegenheid en financiële situatie luchtvaart
* Bestrijding van sociale uitsluiting

* Bescherming werknemers bij insolventie werkgever
* Europees Jaar van gehandicapten

* Nieuwe Europese arbeidsmarkten

Openbaarheid documenten van Parlement

Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL)
Aanpassing van het Reglement aan Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
Procedure : Reglement
Debat : 12 november 2001

In mei dit jaar hebben Parlement, Raad en Commissie overeenstemming bereikt over een verordening op de openbaarheid van Europese documenten. Volgens deze wet moeten alle EU-instellingen hun interne reglement aanpassen vóór december dit jaar. Rapporteur Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL) dient 13 wijzigingsvoorstellen voor het reglement van het Parlement in.

Tot de documenten die openbaar gemaakt moeten worden, behoren alle teksten opgesteld of ontvangen door ambtenaren, bestuursorganen van het Parlement, vaste commissies en interparlementaire delegaties en het secretariaat van het Parlement. Ook de notulen van het Bureau (het presidium) en van de Conferentie van voorzitters (de fractievoorzitters in het EP) vallen daaronder, evenals documenten opgesteld door individuele leden of fracties wanneer zij overeenkomstig het reglement zijn ingediend. Alleen als de uitzonderingen van toepassing zijn die in de algemene verordening staan vermeld, kan men besluiten documenten niet openbaar te maken. Daarbij gaat het om ondermijning van de openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen, financieel, monetair of economisch beleid van de Gemeenschap of een lidstaat, persoonlijk privacy, enz.

Verder zal het EP een register aanleggen van de documenten van het Parlement. Dat register moet er volgens de verordening vóór juni 2002 zijn. Wetgevings- en andere documenten vermeld in een bijlage worden rechtstreeks toegankelijk gemaakt via het register en naar andere documenten zullen in het register verwijzingen worden opgenomen. Documenten die niet rechtstreeks via het register verkrijgbaar zijn, worden op schriftelijk verzoek beschikbaar gesteld.

Continue energievoorziening

Giles Bryan CHICHESTER (EVP/ED, UK)
Over het Groenboek van de Commissie : 'Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening' Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Debat : 13 november 2001

Hoewel een specifiek energiehoofdstuk in het Verdrag ontbreekt, heeft de EU voldoende mogelijkheden om een eigen energiebeleid te voeren. Daarbij moet valt te denken aan de liberalisering van de energiesector, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de toezicht in de EU op de naleving van het Kyoto-verdrag, O&O op het gebied van energie en het waarborgen van de energievoorziening. Toch zou een energiehoofdstuk in het verdrag voor een systematischer en meer op de lange termijn gerichte aanpak zorgen.

In het verslag van Giles CHICHESTER (EVP/ED, UK) worden verder enkele concrete voorstellen gedaan. Zo moet de EU de vraag naar olie in de transportsector terugdringen door de productie van een nieuwe, efficiëntere 1-liter-motor te bevorderen en de nadruk te verschuiven van weg- en luchtvervoer naar spoor en schip. De lidstaten moeten meer aandacht aan regionale en stedelijke ruimtelijke ordening schenken. Daarnaast moeten alternatieve brandstoffen als biobrandstof en waterstof verder ontwikkeld worden. Evenmin te veronachtzamen is de ontwikkeling van nieuwe schone steenkooltechnologieën. Erkend wordt dat kernenergie een minder prominente rol zal spelen, nu vijf lidstaten besloten hebben daar van af te stappen. Meer te verwachten valt er van lokale energieopwekking, zoals warmtekrachtkoppeling.

Toch blijven terugdringing van de vraag naar energie en een efficiëntere productiemethode prioriteit houden, daar de totale energieconsumptie in de wereld de afgelopen 25 jaar is gestegen met ruim 46% en de Europese consumptie tot 2020 met nog eens 22% zal stijgen in vergelijking met 1990. Fiscale maatregelen kunnen gedragspatronen belangrijk beïnvloeden, maar die moeten dan eerder worden toegepast op koolstofemissies en andere vervuilende stoffen dan op de productie van energie.

Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling

Gérard CAUDRON (PES, F)
Voorstel voor een besluit betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte
Procedure : Medebeslissing, eerste lezing
Debat : 14 november 2001

De commissie industrie en onderzoek steunt het voorstel van de Commissie om 16.270 euro uit te trekken voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode 2002 tot 2006. In een verslag van Gérard CAUDRON (PES,F) wordt één allesomvattend programma voorgesteld, onderverdeeld in acht thematische secties. Ieder van deze thema's heeft een eigen budget en een eigen adviesgroep van deskundigen.

Het thema "life sciences" voor gezondheid en veiligheid is opgesplitst in de onderdelen 'gen- en biotechnologie' en onderzoek naar belangrijke, meer traditionele ziekten zoals kanker, HIV, ziekten die het neurale systeem aantasten (zoals Alzheimer, Parkinson en Creutzfeldt-Jacob), TBC en malaria.

Voor wat betreft onderzoek waarbij ethische kwesties een belangrijke rol spelen, heeft de commissie tot een compromis besloten. Onderzoek dat gericht is op menselijk klonen of de wijziging van de genetische erfenis van mensen anders dan voor de ontwikkeling van genezingswijzen en therapieën voor specifieke ziekten komen niet voor financiering in aanmerking. Onderzoek naar bijvoorbeeld het gebruik van menselijke stamcellen mag echter wel worden gefinancierd afhankelijk van de aard van het wetenschappelijke voorstel en het wettelijk kader van de betrokken Lidstaat. Geld is ook beschikbaar voor onderzoek dat een beter begrip mogelijk maakt van de wettelijke, ethische en sociale gevolgen van ontdekkingen op het vlak van menselijke genetica.

Ook het thema 'energie, duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en klimaatverandering' is onderverdeeld in twee grote blokken waar het derde thema 'transport' aan is toegevoegd. Het laatste onderdeel heeft betrekking op zowel land- als zeetransport en niet alleen luchttransport zoals door de Europese Commissie voorgesteld.

De informatiemaatschappij is een ander belangrijk thema voor onderzoek, al d us de commissie, die geld reserveert voor onderzoek naar nieuwe weergavesystemen in draagbare telefoons opdat consumenten meer informatie kan worden gegeven over bijvoorbeeld prijzen wanneer ze van het ene naar het andere land reizen.

Tot slot stelt de industrie commissie ook voor om meer geld beschikbaar te stellen voor internationale samenwerking en menselijk 'kapitaal' (zoals mobiliteit van onderzoekers).

Als gevolg van deze inhoudelijke wijzigingen heeft de commissie besloten om de toewijzing van de financiële middelen binnen het programma te herschikken.

Bescherming elektronische persoonsgegevens

Marco CAPPATO (NI, I)
Elektronische communicatie (verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Procedure : Medebeslissing, stemming eerste lezing Stemming : 13 november 2001

In het tweede verslag van Marco CAPPATO (NI, I) over gegevensbescherming bij elektronische communicatie heeft de commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken besloten het aan de verschillende lidstaten over te laten of volgens hun wetgeving een abonnee van tevoren toestemming moet geven voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mails ("opt-in") dan wel aan de verzenders van zulke e-mail kan verzoeken van de mailinglijst te worden geschrapt ("opt-out"). In het geval van SMS, fax en automatische oproepsystemen moet van tevoren aan abonnees toestemming gevraagd worden voor het versturen van commerciële boodschappen ("opt-in").

Verder kunnen abonnees vragen verwijderd te worden uit gedrukte of elektronische gidsen ("opt-out"), maar moet voor de publicatie van alle andere persoonsgegeven dan die nodig zijn om een abonnee op te kunnen zoeken, eerst toestemming aan de abonnee worden gevraagd ("opt-in").

Voor het overige werden de amendementen overgenomen die tijdens een eerste stemming begin september in het Parlement waren goedgekeurd. Aldus kunnen lidstaten de richtlijn over de gegevensbescherming weliswaar inperken ten behoeve van de nationale veiligheid, defensie, openbare veiligheid en de preventie, opsporing en vervolging van misdrijven, maar alleen als dat echt nodig, proportioneel en in de tijd beperkt is. Die maatregelen mogen alleen bij uitzondering worden getroffen en moeten per geval worden goedgekeurd door de gerechtelijke instanties. Een grootscheepse elektronische surveillance is uit den boze.

Verder heeft de vrijhedencommissie in het tweede verslag een herzieningsclausule opgenomen. De herziening moet drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn uitgevoerd worden.

Het tweede verslag-Cappato wordt dinsdag voor de eerste lezing in stemming gebracht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...