Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapporten agenda Straatsburg voor debat en stemming

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Wim van Velzen
Zoek soortgelijke berichten
Wim van Velzen

BLIKVANGERS Straatsburg

plenaire sessie 12-15 november 2001

De volgende rapporten staan op de agenda voor debat en stemming:
* Openbaarheid documenten van Parlement

* Instelling interparlementaire delegaties en commissies
* Europol: gegevensdoorgifte

* Gemeenschappelijke onderzoeksteams

* Vereenvoudigde uitleveringsprocedure: IJsland en Noorwegen
* Witwassen van geld

* Strafrechtelijke maatregelen en communautair recht
* Bevordering van Europese films

* Veetransporten

* Jaarverslag Rekenkamer 2000

* Personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
* Liberalisering havendiensten

* Continue energievoorziening

* Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling
* Onderzoek en opleiding Euratom

* Chemische stoffen

* Duurzamer watergebruik

* Verpakkingsafval

* Bescherming elektronische persoonsgegevens
* Bescherming scheepsbouw

* Diensten van algemeen belang

* Tabaksaccijns

* Verzekeringsbemiddeling

* Bankkosten grensoverschrijdende betalingen
* Betrekkingen Europese Unie /Latijns-Amerika
* Werkgelegenheid en financiële situatie luchtvaart
* Bestrijding van sociale uitsluiting

* Bescherming werknemers bij insolventie werkgever
* Europees Jaar van gehandicapten

* Nieuwe Europese arbeidsmarkten

Openbaarheid documenten van Parlement

Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL)
Aanpassing van het Reglement aan Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
Procedure : Reglement
Debat : 12 november 2001

In mei dit jaar hebben Parlement, Raad en Commissie overeenstemming bereikt over een verordening op de openbaarheid van Europese documenten. Volgens deze wet moeten alle EU-instellingen hun interne reglement aanpassen vóór december dit jaar. Rapporteur Hanja MAIJ-WEGGEN (EVP/ED, NL) dient 13 wijzigingsvoorstellen voor het reglement van het Parlement in.

Tot de documenten die openbaar gemaakt moeten worden, behoren alle teksten opgesteld of ontvangen door ambtenaren, bestuursorganen van het Parlement, vaste commissies en interparlementaire delegaties en het secretariaat van het Parlement. Ook de notulen van het Bureau (het presidium) en van de Conferentie van voorzitters (de fractievoorzitters in het EP) vallen daaronder, evenals documenten opgesteld door individuele leden of fracties wanneer zij overeenkomstig het reglement zijn ingediend. Alleen als de uitzonderingen van toepassing zijn die in de algemene verordening staan vermeld, kan men besluiten documenten niet openbaar te maken. Daarbij gaat het om ondermijning van de openbare veiligheid, defensie en militaire aangelegenheden, internationale betrekkingen, financieel, monetair of economisch beleid van de Gemeenschap of een lidstaat, persoonlijk privacy, enz.

Verder zal het EP een register aanleggen van de documenten van het Parlement. Dat register moet er volgens de verordening vóór juni 2002 zijn. Wetgevings- en andere documenten vermeld in een bijlage worden rechtstreeks toegankelijk gemaakt via het register en naar andere documenten zullen in het register verwijzingen worden opgenomen. Documenten die niet rechtstreeks via het register verkrijgbaar zijn, worden op schriftelijk verzoek beschikbaar gesteld.

Continue energievoorziening

Giles Bryan CHICHESTER (EVP/ED, UK)
Over het Groenboek van de Commissie : 'Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening' Procedure : Niet-wetgevende raadpleging
Debat : 13 november 2001

Hoewel een specifiek energiehoofdstuk in het Verdrag ontbreekt, heeft de EU voldoende mogelijkheden om een eigen energiebeleid te voeren. Daarbij moet valt te denken aan de liberalisering van de energiesector, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de toezicht in de EU op de naleving van het Kyoto-verdrag, O&O op het gebied van energie en het waarborgen van de energievoorziening. Toch zou een energiehoofdstuk in het verdrag voor een systematischer en meer op de lange termijn gerichte aanpak zorgen.

In het verslag van Giles CHICHESTER (EVP/ED, UK) worden verder enkele concrete voorstellen gedaan. Zo moet de EU de vraag naar olie in de transportsector terugdringen door de productie van een nieuwe, efficiëntere 1-liter-motor te bevorderen en de nadruk te verschuiven van weg- en luchtvervoer naar spoor en schip. De lidstaten moeten meer aandacht aan regionale en stedelijke ruimtelijke ordening schenken. Daarnaast moeten alternatieve brandstoffen als biobrandstof en waterstof verder ontwikkeld worden. Evenmin te veronachtzamen is de ontwikkeling van nieuwe schone steenkooltechnologieën. Erkend wordt dat kernenergie een minder prominente rol zal spelen, nu vijf lidstaten besloten hebben daar van af te stappen. Meer te verwachten valt er van lokale energieopwekking, zoals warmtekrachtkoppeling.

Toch blijven terugdringing van de vraag naar energie en een efficiëntere productiemethode prioriteit houden, daar de totale energieconsumptie in de wereld de afgelopen 25 jaar is gestegen met ruim 46% en de Europese consumptie tot 2020 met nog eens 22% zal stijgen in vergelijking met 1990. Fiscale maatregelen kunnen gedragspatronen belangrijk beïnvloeden, maar die moeten dan eerder worden toegepast op koolstofemissies en andere vervuilende stoffen dan op de productie van energie.

Kaderprogramma onderzoek en technologische ontwikkeling

Gérard CAUDRON (PES, F)
Voorstel voor een besluit betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoekruimte
Procedure : Medebeslissing, eerste lezing
Debat : 14 november 2001

De commissie industrie en onderzoek steunt het voorstel van de Commissie om 16.270 euro uit te trekken voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode 2002 tot 2006. In een verslag van Gérard CAUDRON (PES,F) wordt één allesomvattend programma voorgesteld, onderverdeeld in acht thematische secties. Ieder van deze thema's heeft een eigen budget en een eigen adviesgroep van deskundigen.

Het thema "life sciences" voor gezondheid en veiligheid is opgesplitst in de onderdelen 'gen- en biotechnologie' en onderzoek naar belangrijke, meer traditionele ziekten zoals kanker, HIV, ziekten die het neurale systeem aantasten (zoals Alzheimer, Parkinson en Creutzfeldt-Jacob), TBC en malaria.

Voor wat betreft onderzoek waarbij ethische kwesties een belangrijke rol spelen, heeft de commissie tot een compromis besloten. Onderzoek dat gericht is op menselijk klonen of de wijziging van de genetische erfenis van mensen anders dan voor de ontwikkeling van genezingswijzen en therapieën voor specifieke ziekten komen niet voor financiering in aanmerking. Onderzoek naar bijvoorbeeld het gebruik van menselijke stamcellen mag echter wel worden gefinancierd afhankelijk van de aard van het wetenschappelijke voorstel en het wettelijk kader van de betrokken Lidstaat. Geld is ook beschikbaar voor onderzoek dat een beter begrip mogelijk maakt van de wettelijke, ethische en sociale gevolgen van ontdekkingen op het vlak van menselijke genetica.

Ook het thema 'energie, duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en klimaatverandering' is onderverdeeld in twee grote blokken waar het derde thema 'transport' aan is toegevoegd. Het laatste onderdeel heeft betrekking op zowel land- als zeetransport en niet alleen luchttransport zoals door de Europese Commissie voorgesteld.

De informatiemaatschappij is een ander belangrijk thema voor onderzoek, al d us de commissie, die geld reserveert voor onderzoek naar nieuwe weergavesystemen in draagbare telefoons opdat consumenten meer informatie kan worden gegeven over bijvoorbeeld prijzen wanneer ze van het ene naar het andere land reizen.

Tot slot stelt de industrie commissie ook voor om meer geld beschikbaar te stellen voor internationale samenwerking en menselijk 'kapitaal' (zoals mobiliteit van onderzoekers).

Als gevolg van deze inhoudelijke wijzigingen heeft de commissie besloten om de toewijzing van de financiële middelen binnen het programma te herschikken.

Bescherming elektronische persoonsgegevens

Marco CAPPATO (NI, I)
Elektronische communicatie (verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
Procedure : Medebeslissing, stemming eerste lezing Stemming : 13 november 2001

In het tweede verslag van Marco CAPPATO (NI, I) over gegevensbescherming bij elektronische communicatie heeft de commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken besloten het aan de verschillende lidstaten over te laten of volgens hun wetgeving een abonnee van tevoren toestemming moet geven voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mails ("opt-in") dan wel aan de verzenders van zulke e-mail kan verzoeken van de mailinglijst te worden geschrapt ("opt-out"). In het geval van SMS, fax en automatische oproepsystemen moet van tevoren aan abonnees toestemming gevraagd worden voor het versturen van commerciële boodschappen ("opt-in").

Verder kunnen abonnees vragen verwijderd te worden uit gedrukte of elektronische gidsen ("opt-out"), maar moet voor de publicatie van alle andere persoonsgegeven dan die nodig zijn om een abonnee op te kunnen zoeken, eerst toestemming aan de abonnee worden gevraagd ("opt-in").

Voor het overige werden de amendementen overgenomen die tijdens een eerste stemming begin september in het Parlement waren goedgekeurd. Aldus kunnen lidstaten de richtlijn over de gegevensbescherming weliswaar inperken ten behoeve van de nationale veiligheid, defensie, openbare veiligheid en de preventie, opsporing en vervolging van misdrijven, maar alleen als dat echt nodig, proportioneel en in de tijd beperkt is. Die maatregelen mogen alleen bij uitzondering worden getroffen en moeten per geval worden goedgekeurd door de gerechtelijke instanties. Een grootscheepse elektronische surveillance is uit den boze.

Verder heeft de vrijhedencommissie in het tweede verslag een herzieningsclausule opgenomen. De herziening moet drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn uitgevoerd worden.

Het tweede verslag-Cappato wordt dinsdag voor de eerste lezing in stemming gebracht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie