Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdpunten PvdA-bijdrage behandeling belastingplan 2002

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 13 november 2001

HOOFDPUNTEN UIT DE PvdA-BIJDRAGE AAN DE PLENAIRE BEHANDELING VAN HET BELASTINGPLAN 2002

Vandaag en morgen vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van het Belastingplan 2002, gesplitst in

Deel I: Arbeidsmarkt en inkomensbeleid

Deel II: Economische infrastructuur

Deel III: Milieu en vervoer

Deel IV: Successie, BTW en Artiestenregeling

Deel V: Wijziging sociale zekerheidswetgeving

Dit belastingpakket omvat een zeer omvangrijk belastingpakket met tientallen zeer uiteenlopende onderwerpen. In totaal bevat het pakket circa fl. 3 miljard aan lastenverlichting. Daarvan is circa. 2 miljard voor arbeidsmarkt, inkomensbeleid en de armoedeval.

De afgelopen weken zijn veel onderdelen in aparte debatten aan de orde geweest. Dat geldt voor het algemene inkomensbeleid, successiewetgeving, filminvesteringsaftrek, auto & fiscus, herintreders, REA-subsidies.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan worden al deze eerdere debatten afgerond.

PvdA-woordvoerder Jeroen Dijsselbloem heeft veel waardering voor pragmatische oplossingen die de staatssecretaris heeft gevonden voor allerlei losse eindjes van de stelselherziening. Met open oor voor de praktijk en voor de Kamer zijn onder andere inmiddels aangepast het regime voor kantinemaaltijden, bestelbussen, de artiestenregeling. Verder zijn vele kinkjes in de kabel verholpen rond heffingskortingen o.a. in relatie de AOW.

Nog meer lof verdient de staatssecretaris voor de wijze waarop hij in korte tijd de netelige positie van Nederland in de Europese fiscale arena heeft opgeklaard. Ons rulingbeleid staat niet langer in het verdomhoekje maar vormt inmiddels de standaard binnen Europa. Verdere coördinatie en harmonisatie van de grondslag voor belastingheffing op kapitaal en winst staat inmiddels hoog op de Brusselse agenda. En Bos en Zalm pleiten tot de vreugde van de PvdA-fractie al voor harmonisatie van tarieven, met een minimumtarief, een logisch sequentieel. De uitbreiding van de Unie maakt deze discussie extra urgent.

DEEL I: Arbeidsmarkt en inkomensbeleid

Tijdens de algemene financiële beschouwingen heeft Ferd Crone een motie ingediend die de PvdA-fractie in het Belastingplan 2002 willen effectueren. Hierbij gaat het om:

verhoging van de aanvulle/nde kinderkorting met EUR143

Hiermee wordt een achterstand in de koopkrachtplaatjes van het kabinet opgeheven voor de inkomens van minimum tot en met modaal;

verhoging van de ouderenkorting met EUR45

Vanwege het achterblijven van met name ouderen met een klein pensioen.

Deze twee voorstellen zijn vervat in een PvdA-amendement;

verlaging van de motorrijtuigenbelasting met in totaal 10%. Kabinetsvoorstel was 6,5%

Dit is een tegenwicht voor de indexatie van de accijnzen per 1 januari.

Verder stelt de PvdA-fractie wij o.a. voor:

verhoging afdrachtsvermindering scholing voor werkgevers in de non-profitsector

(fl 75 miljoen)

een verruiming van de fiscale regeling voor kinderopvang door het verlagen van de inkomenseis (fl 42 miljoen)

Deze eis is nu (voor beide partners) minimaal fl. 8676 op jaarbasis. Deze grens zou stapsgewijs kunnen worden verlaagd richting fl. 5000. Eerste stap in 2002: fl. 7000. Met een grens van fl. 5000 worden de kosten voor kinderopvang ook voor deeltijders met lage inkomens in de zorg, met name alfahulpen, eerder aftrekbaar.

DEEL II: Economische infrastructuur

De PvdA-fractie gaat, in afwachting van het Najaarsoverleg, nog niet akkoord met de inzet van 500 miljoen lastenverlichting in de Vennootschapsbelasting. Dit bedrag moet zodanig worden ingezet dat het bijdraagt tot een beheerste loonkostenontwikkeling.

Wij hebben geen principiële bezwaren tegen verlaging vennootschapsbelasting. Het is juist dat deze kabinetsperiode het bedrijfsleven nog nauwelijks lastenverlichting heeft gehad. Wij willen echter zeker stellen dat die lastenverlichting ook ten goede komt aan het midden- en kleinbedrijf. Wij zullen daarom flexibel belonen schrappen en fl. 150 miljoen vrijmaken voor specifieke MKB-faciliteiten. In een amendement van de PvdA verhogen we de zelfstandigenaftrek met circa fl. 50 miljoen en de afdrachtskorting voor startende innovatie ondernemers zgn. technostarters, eveneens voor circa fl. 50 miljoen.

DEEL III: Milieu en vervoer

De PvdA-fractie gaat akkoord met de voorstellen op terrein van milieu. Echter niet met het voorstel om elektriciteit opgewekt door waterkracht uit te sluiten van het REB-nihiltarief. Kleinschalige waterkracht moet erin blijven.

Drie hoofdpunten over vervoer:

. Verlaging Motorrijtuigenbelasting. Kabinet stelt voor 6,5%. Wij stellen voor 10%. Motie Crone.

. Fiscale behandeling van woon-werkverkeer door lease-auto's. Het gaat hierbij om het rechtzetten van ongelijke behandeling tussen het woon-werkverkeer met eigen auto en met een auto-van-de-zaak. Omdat deze maatregel in individuele gevallen een forse lastenverzwaring oplevert stellen wij in een amendement een overgangsregeling voor.

. Fiscale behandeling bestelbusjes. Regeling wordt mede door aandringen van de PvdA aanmerkelijk vereenvoudigd en er komt weer onderscheid tussen bestelbus en de luxe lease-auto. Wel zullen wij ons ervoor inzetten dat het nieuwe regime al van betekenis kan zijn voor aangiften over het lopende belastingjaar.

DEEL IV: Successie, BTW en Artiestenregeling

De gelijkstelling van gehuwd en ongehuwd samenwonende partners krijgt onze steun. Wij zetten echter kanttekeningen bij de voorgestelde eis van een notarieel vastgesteld samenlevingscontract. Wij maken bezwaren tegen de terugwerkende kracht van het vijfjaren-termijn criterium in de partnerdefinitie.

Problemen hebben wij met de wijze waarop samenwonenden, niet zijnde partners in de voorgestelde definitie, in het wetsvoorstel worden behandeld. Dit betreft bijvoorbeeld samenwonenden waarbij een van beiden verantwoordelijk is voor de verzorging van de ander. De huidige regeling voorziet in een geleidelijke opbouw (in vijf jaar) van een vrijstelling voor de successierechten tot een bepaalde hoogte. Dit willen wij handhaven in het belang van de mantelzorg.

De beoogde volledige vrijstelling van successiebelasting voor de langstlevende partner komt ten goede aan een kleine kapitaalkrachtige groep. Het is een faciliteit voor zo'n 945 mensen, die 70 miljoen euro kost, dus zo'n fl. 160.000 belastingvrijstelling per geval. Hier maken wij bezwaar tegen. Wij stellen voor de huidige vrijstelling van fl. 600.000 te verhogen naar fl. 800.000. Dit in combinatie met de waarde van de eigen woning vrij te stellen op 60% van de vrije verkoopwaarde. Verder willen wij het verschil in behandeling van tariefgroep II en III in de Successiewet verkleinen.

DEEL V: Wijziging sociale zekerheidwetgeving

Hierover heeft inmiddels wetgevingsoverleg plaatsgevonden. Er worden vier amendementen ingediend, te weten:


- Werkgevers worden met een korting op de premie WAO en AWF gestimuleerd een arbeidsgehandicapte werknemer aan te nemen dan wel in dienst te houden. Het eerste amendement beoogt de stimulans een gelijk bedrag te laten zijn voor werknemers, opdat de hoogte van het inkomen van de werknemer geen rol speelt bij de overweging van de werkgever om een arbeidsgehandicapte in dienst te houden of te nemen. Tevens bewerkstelligt dit amendement dat de werkgever niet heel snel over hoeft te gaan tot het declareren van werkelijk gemaakte onkosten voor een werknemer met arbeidshandicap en een laag salaris.


- Een tweede amendement dient ter handhaving van de bestaande premiekorting voor werkgevers die werk uit besteden aan de Sociale Werkvoorziening. Het intrekken van de premievrijstelling met het argument dat WSW-werknemers beter kunnen instromen in het gewone bedrijfsleven, mist zijn doel. Het intrekken van de premiekorting leidt slechts tot betekenisvol omzetverlies voor de sociale werkvoorziening.


- Een derde amendement beperkt de premiekorting voor werkgevers voor werknemers ouder dan 58 jaar tot werknemers ouder dan 58 jaar die niet meer verdienen dan het bedrag waarover WAO en WW-premies zijn verschuldigd (maximumdagloon). De premiekorting maakt dat loonkosten voor oudere werknemers worden verlaagd voor werkgevers met als bedoeling de instroom in WW en WAO van oudere werknemers te verminderen. Uit informatie van het LISV blijkt dat van de werknemers die een WW-uitkering krijgen toegekend, 89% minder verdient dan het maximumdagloon. De beperking van de premiekorting tot werknemers die niet meer dan het maximumpremieloon verdienen maakt dat het instrument gericht wordt ingezet voor die groep werknemers voor wie het WW-risico het hoogst is.


- Arbeidsongeschikten met een WAZ, WAJONG of WAO-uitkering kunnen na werkaanvaarding worden herbeoordeeld. Het vierde amendement strekt ertoe in alle gevallen, dat de betrokken uitkeringsgerechtigde inkomsten uit arbeid geniet die herbeoordeling achterwege te laten voor een periode van drie jaar, zodat die uitkeringsgerechtigde de zekerheid krijgt niet in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse te worden ingedeeld als gevolg van de werkaanvaarding.

Voor nadere informatie: Jeroen Dijsselbloem 06-10 09 47 82

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...