Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage aanpak bestrijding visstroperij

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/7649
datum
13-11-2001

onderwerp
Voortgangsrapportage aanpak bestrijding visstroperij TRC 2001/11272 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage met betrekking tot de uitvoering van het Plan van Aanpak Bestrijding Visstroperij. Dit plan - u aangeboden op 30 oktober 2000 (brief LNV/Viss.007582) - is in nauwe samenwerking tussen sector en Rijk ontwikkeld. De uitgangspunten zijn: vergroting van de pakkans, hogere straffen, beperking van de afzetmogelijkheden van illegaal gevangen vis en een belangrijk accent op een aanpak in de relevante gebieden: Friesland, Randmeren en Benedenrivierengebied.

datum
13-11-2001

kenmerk
Viss. 2001/7649

bijlage

In de u op 14 mei 2001 toegezonden 'Voortgangsrapportage werkplan Beleidsbesluit Binnenvisserij' (brief LNV/Viss.01/2732) heb ik u tussentijds over onder andere deze aanpak van de visstroperij ingelicht.
Op schriftelijke vragen over het Plan van Aanpak Bestrijding Visstroperij, gesteld door de leden Herrebrugh en Van Heemst hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik u in juni 2001 geantwoord. Daarin hebben wij toegezegd deze materie breder onder de aandacht te brengen. Op 29 augustus heeft de minister van BZK - mede namens mij - aan de Raad van Hoofdcommissarissen gevraagd om, waar mogelijk, binnen de beheersdriehoeken uitvoering te geven aan het landelijk beleid. Dit verzoek richtte hij eveneens aan het Korpsbeheerdersberaad.

De bestrijding van de visstroperij betreft een complex probleem, met veel partijen.
Toch zijn er zeer zeker vorderingen gemaakt, zoals uit de volgende toelichting blijkt.

Landelijke aanpak
* regelgeving
In het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 wordt een basis gecreëerd om een administratieverplichting in te voeren voor aanvoerders en afnemers van zoetwatervis. Daardoor zullen afzetmogelijkheden van illegaal gevangen vis worden beperkt. Het nader rapport van deze wijziging is in voorbereiding. Ik zal op basis van deze wijziging in een regeling uitwerken voor welke vissoorten de administratieverplichting zal gelden en de eisen waaraan die administratie dient te voldoen. De mogelijkheid om illegale visserij via de Wet economische delicten aan te pakken, zal ik in overleg met het ministerie van Justitie onderzoeken.
* controlememorandum
In samenwerking tussen sector en Rijk is een controlememorandum opgesteld om te komen tot een passende vervolging van visstropers. Hierin staan een toelichting op de problematiek en de schadelijke effecten van de visstroperij in de Nederlandse binnenwateren op mens, natuur en milieu. Ook gaat het in op het handhavings- en vervolgingsbeleid. De feiten zijn naar zwaarte ingedeeld in drie categorieën: burgerlijke ongehoorzaamheid, gelegenheidsstroperij en grove stroperij. Het memorandum is behandeld in de vergadering van het Landelijk Expertise Centrum LNV van het Openbaar Ministerie. Vervolgens is het vastgesteld door de Centrale Commissie Economie van het College van Procureurs-Generaal. Het is daarmee een afdoeningsadvies voor de officieren van justitie, te gebruiken bij de vervolging en het eisen van bestraffing. * centraal meld- en registratiepunt
Ik ondersteun het initiatief van een centraal meld- en registratiepunt voor visstroperij. Ik zie mogelijkheden om dit meldpunt - vooralsnog voor een periode van 3 jaar - onder te brengen bij de AID. Ik zal daarvoor eerst met de betrokken instanties afspraken maken over de financiering van de benodigde middelen en menskracht. Verdere voorwaarde voor een succesvol meldpunt is de aanwezigheid van een toegesneden piketregeling bij de betrokken politiediensten.
* convenant met horeca
Het geplande convenant tussen horeca en visserijsector - om de illegale verkoop van vis te voorkomen - verkreeg tot mijn spijt vooralsnog te weinig steun. Ik zal het belang van voornoemd convenant nogmaals bij de betrokkenen benadrukken. * acties sportvisserij
De georganiseerde sportvisserij heeft - mede in het kader van een vrijwillige beleidslijn van de European Anglers Association - toegezegd bij de leden te bevorderen dat zij zich onthouden van verkoop van vis. Deze beleidslijn is en wordt veelvuldig in hun media kenbaar gemaakt.
De Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS) heeft medio dit jaar een brief over mogelijke regionale bestrijding van visstroperij, aan alle leden verzonden. Deze modelbrief diende ter ondersteuning bij hun contacten met de plaatselijke korpsen. Van deze brief is op ruime schaal gebruik gemaakt.

Gebiedsgerichte aanpak

Met de gebiedsgerichte aanpak beoog ik in de eerdergenoemde gebieden de onderlinge afstemming tussen de opsporingsinstanties te verbeteren, de verantwoordelijke bestuurders bij de bestrijding van visstroperij te betrekken en de kennis en netwerken van de sectororganisaties te benutten.
De handhaving dient daartoe intensiever te worden. Dus een betere samenwerking tussen de partners: regiopolitie, de KLPD en de AID. De AID zal daartoe dit jaar een gericht communicatietraject inzetten.

In februari 2001 hebben de Friese Bond van Binnenvissers en de Federatie Friesland van Sportvisserijverenigingen een convenant ter oprichting van een visstandbeheercommissie getekend. Hiermee is onder andere de weg geopend voor een succesvolle invulling van de bestrijding van de visstroperij in Friesland.

Het overleg op bestuurlijk niveau is vervolgens in maart 2001 gestart, dat resulteerde in een Plan van Aanpak. Hierbij zijn het Openbaar Ministerie, de KLPD, regiopolitie en AID intensief betrokken. De provincie Friesland heeft reeds toegezegd aan genoemd plan financieel bij te dragen. Ook ik heb een bijdrage en inzet van de AID toegezegd. De regiopolitie en de KLPD moeten nog besluiten over hun bijdragen, die essentieel zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak. Ik heb goede hoop dat de inmiddels toegezegde bijdrage van de provincie Friesland en van mij een positieve beslissing bevordert. De eerder genoemde brieven van de minister van BZK en mij aan de Raad van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad ondersteunen dat eveneens.
In 2004 zal ik tussentijds evalueren hoe ver de doelstellingen zijn gerealiseerd en waar nog knelpunten resteren. Op grond daarvan zal ik eventueel verdere actie ondernemen.

Ik vermeld nog dat tussen medio december 2000 en medio april 2001 de KLPD en de AID in Friesland een visstroperijteam hebben ingezet. Dit team bestond uit 7 medewerkers KLPD en 3 van de AID. Zij werden facilitair ondersteund door de regiopolitie Friesland. In totaal zijn 7 verdachten op heterdaad aangehouden, allen voorzien van illegale visvangst. Ook de gebruikte vangst- en hulpmiddelen zijn in beslag genomen.
De inzet van het team werd afgesloten met een aantal dregacties. Deze leverden totaal 6200 meter illegaal geplaatst visnet - staand want - op.
Drie grove visstropers en een afnemer (vishandel) zijn gearresteerd. Een multidisciplinair strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden, zodra het onderzoeksresultaat voldoende basis biedt.

Ook in de Randmeren is het overleg gestart. Aldaar zijn afspraken gemaakt over een spoedig vervolg, met een daadwerkelijke start in zomer 2002.

De aanpak in de Benedenrivieren zal medio 2002 starten. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen in de twee eerder gestarte regio's.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie