Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage aanpak bestrijding visstroperij

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/7649
datum
13-11-2001

onderwerp
Voortgangsrapportage aanpak bestrijding visstroperij TRC 2001/11272 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage met betrekking tot de uitvoering van het Plan van Aanpak Bestrijding Visstroperij. Dit plan - u aangeboden op 30 oktober 2000 (brief LNV/Viss.007582) - is in nauwe samenwerking tussen sector en Rijk ontwikkeld. De uitgangspunten zijn: vergroting van de pakkans, hogere straffen, beperking van de afzetmogelijkheden van illegaal gevangen vis en een belangrijk accent op een aanpak in de relevante gebieden: Friesland, Randmeren en Benedenrivierengebied.

datum
13-11-2001

kenmerk
Viss. 2001/7649

bijlage

In de u op 14 mei 2001 toegezonden 'Voortgangsrapportage werkplan Beleidsbesluit Binnenvisserij' (brief LNV/Viss.01/2732) heb ik u tussentijds over onder andere deze aanpak van de visstroperij ingelicht.
Op schriftelijke vragen over het Plan van Aanpak Bestrijding Visstroperij, gesteld door de leden Herrebrugh en Van Heemst hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik u in juni 2001 geantwoord. Daarin hebben wij toegezegd deze materie breder onder de aandacht te brengen. Op 29 augustus heeft de minister van BZK - mede namens mij - aan de Raad van Hoofdcommissarissen gevraagd om, waar mogelijk, binnen de beheersdriehoeken uitvoering te geven aan het landelijk beleid. Dit verzoek richtte hij eveneens aan het Korpsbeheerdersberaad.

De bestrijding van de visstroperij betreft een complex probleem, met veel partijen.
Toch zijn er zeer zeker vorderingen gemaakt, zoals uit de volgende toelichting blijkt.

Landelijke aanpak
* regelgeving
In het Reglement voor de Binnenvisserij 1985 wordt een basis gecreëerd om een administratieverplichting in te voeren voor aanvoerders en afnemers van zoetwatervis. Daardoor zullen afzetmogelijkheden van illegaal gevangen vis worden beperkt. Het nader rapport van deze wijziging is in voorbereiding. Ik zal op basis van deze wijziging in een regeling uitwerken voor welke vissoorten de administratieverplichting zal gelden en de eisen waaraan die administratie dient te voldoen. De mogelijkheid om illegale visserij via de Wet economische delicten aan te pakken, zal ik in overleg met het ministerie van Justitie onderzoeken.
* controlememorandum
In samenwerking tussen sector en Rijk is een controlememorandum opgesteld om te komen tot een passende vervolging van visstropers. Hierin staan een toelichting op de problematiek en de schadelijke effecten van de visstroperij in de Nederlandse binnenwateren op mens, natuur en milieu. Ook gaat het in op het handhavings- en vervolgingsbeleid. De feiten zijn naar zwaarte ingedeeld in drie categorieën: burgerlijke ongehoorzaamheid, gelegenheidsstroperij en grove stroperij. Het memorandum is behandeld in de vergadering van het Landelijk Expertise Centrum LNV van het Openbaar Ministerie. Vervolgens is het vastgesteld door de Centrale Commissie Economie van het College van Procureurs-Generaal. Het is daarmee een afdoeningsadvies voor de officieren van justitie, te gebruiken bij de vervolging en het eisen van bestraffing. * centraal meld- en registratiepunt
Ik ondersteun het initiatief van een centraal meld- en registratiepunt voor visstroperij. Ik zie mogelijkheden om dit meldpunt - vooralsnog voor een periode van 3 jaar - onder te brengen bij de AID. Ik zal daarvoor eerst met de betrokken instanties afspraken maken over de financiering van de benodigde middelen en menskracht. Verdere voorwaarde voor een succesvol meldpunt is de aanwezigheid van een toegesneden piketregeling bij de betrokken politiediensten.
* convenant met horeca
Het geplande convenant tussen horeca en visserijsector - om de illegale verkoop van vis te voorkomen - verkreeg tot mijn spijt vooralsnog te weinig steun. Ik zal het belang van voornoemd convenant nogmaals bij de betrokkenen benadrukken. * acties sportvisserij
De georganiseerde sportvisserij heeft - mede in het kader van een vrijwillige beleidslijn van de European Anglers Association - toegezegd bij de leden te bevorderen dat zij zich onthouden van verkoop van vis. Deze beleidslijn is en wordt veelvuldig in hun media kenbaar gemaakt.
De Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NVVS) heeft medio dit jaar een brief over mogelijke regionale bestrijding van visstroperij, aan alle leden verzonden. Deze modelbrief diende ter ondersteuning bij hun contacten met de plaatselijke korpsen. Van deze brief is op ruime schaal gebruik gemaakt.

Gebiedsgerichte aanpak

Met de gebiedsgerichte aanpak beoog ik in de eerdergenoemde gebieden de onderlinge afstemming tussen de opsporingsinstanties te verbeteren, de verantwoordelijke bestuurders bij de bestrijding van visstroperij te betrekken en de kennis en netwerken van de sectororganisaties te benutten.
De handhaving dient daartoe intensiever te worden. Dus een betere samenwerking tussen de partners: regiopolitie, de KLPD en de AID. De AID zal daartoe dit jaar een gericht communicatietraject inzetten.

In februari 2001 hebben de Friese Bond van Binnenvissers en de Federatie Friesland van Sportvisserijverenigingen een convenant ter oprichting van een visstandbeheercommissie getekend. Hiermee is onder andere de weg geopend voor een succesvolle invulling van de bestrijding van de visstroperij in Friesland.

Het overleg op bestuurlijk niveau is vervolgens in maart 2001 gestart, dat resulteerde in een Plan van Aanpak. Hierbij zijn het Openbaar Ministerie, de KLPD, regiopolitie en AID intensief betrokken. De provincie Friesland heeft reeds toegezegd aan genoemd plan financieel bij te dragen. Ook ik heb een bijdrage en inzet van de AID toegezegd. De regiopolitie en de KLPD moeten nog besluiten over hun bijdragen, die essentieel zijn voor de uitvoering van het plan van aanpak. Ik heb goede hoop dat de inmiddels toegezegde bijdrage van de provincie Friesland en van mij een positieve beslissing bevordert. De eerder genoemde brieven van de minister van BZK en mij aan de Raad van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad ondersteunen dat eveneens.
In 2004 zal ik tussentijds evalueren hoe ver de doelstellingen zijn gerealiseerd en waar nog knelpunten resteren. Op grond daarvan zal ik eventueel verdere actie ondernemen.

Ik vermeld nog dat tussen medio december 2000 en medio april 2001 de KLPD en de AID in Friesland een visstroperijteam hebben ingezet. Dit team bestond uit 7 medewerkers KLPD en 3 van de AID. Zij werden facilitair ondersteund door de regiopolitie Friesland. In totaal zijn 7 verdachten op heterdaad aangehouden, allen voorzien van illegale visvangst. Ook de gebruikte vangst- en hulpmiddelen zijn in beslag genomen.
De inzet van het team werd afgesloten met een aantal dregacties. Deze leverden totaal 6200 meter illegaal geplaatst visnet - staand want - op.
Drie grove visstropers en een afnemer (vishandel) zijn gearresteerd. Een multidisciplinair strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden, zodra het onderzoeksresultaat voldoende basis biedt.

Ook in de Randmeren is het overleg gestart. Aldaar zijn afspraken gemaakt over een spoedig vervolg, met een daadwerkelijke start in zomer 2002.

De aanpak in de Benedenrivieren zal medio 2002 starten. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen in de twee eerder gestarte regio's.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...