Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

2de ronde algemene beschouwingen GroenLinks gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

13-11-2001

2de ronde algemene beschouwingen GroenLinks

GroenLinks - Algemene Beschouwingen bij de begroting 2002 2e termijn - november 2001
Voorzitter, leden van de Raad,

In de achter ons liggende periode, hebben wij naar eer en geweten, en met het Groenlinks gedachtegoed in het achterhoofd, geprobeerd in de discussies een positieve bijdrage te leveren aan de vormgeving van het lokale beleid. Toch zijn er, ook voor onze fractie, momenten geweest waarop ons enthousiasme voor het politieke debat bijna verloren dreigde te raken. De vraag in onze beschouwingen in eerste termijn naar een soort jaarverslag, noem het een politiek testament, kwam voort uit de behoefte om nog eens om te zien en lering te trekken uit hetgeen gepasseerd is. Niet om cijfers te geven. Er is toch waarachtig wel het een en ander gepasseerd. De VVD spreekt in haar beschouwingen over "toneelstukken die zich voltrokken, gehuld in een waas van vermoedens, onuitgesproken opvattingen en vertrouwelijkheid". Zo hebben zij de achter ons liggende periode deels ervaren. U mag dan in uw antwoord verwijzen naar wat u noemt het vrij complete beeld dat het CDA schetst in haar terugblik op de periode 1998-2001, op de genoemde opmerking van de VVD had U, wat ons betreft, best mogen ingaan. Als U namelijk schrijft in een van uw, aan onze fractie gerichte, antwoorden, dat het de raad is die politieke keuzen maakt en politiek beleid voert (Wat een flauwe reactie overigens, dacht U nou werkelijk dat wij dat niet wisten!) en U voegt daar dan tegelijk aan toe, dat u bij de voorbereidingen van de besluiten heeft getracht om tegemoet te komen aan de wensen die de (raad)smeerderheid via het collegeprogramma en andere signalen heeft afgegeven, dan legt U daarmee de opmerkingen omtrent de bestaande bestuurscultuur fijntjes naast U neer. Wij begrijpen waar de VVD het over heeft. Het waren de momenten, waarop de machtspositie van burgemeester en wethouders, naast duidelijk onder druk gezette collegepartijen een heldere discussie in deze raad in de weg stonden. De voorbeelden werden al genoemd: de besluitvorming aangaande de sporthal in Overasselt, de aanbesteding van de Rijksweg enz.. En juist waar het de bestuurscultuur betreft, hadden wij van dit college in nieuwe samenstelling verwacht, dat zij daar, een enkel woord aan zou wijden in een soort terugblik.
Het zou van durf hebben getuigd als U aangegeven had hoe de vertrouwenskwestie met dhr Arts zich nu precies heeft ontwikkeld en afgespeeld. Waarom was het politiek nodig voor twee collegepartijen het vertrouwen in de derde partij op te zeggen? Kunt U ons dat uitleggen.?
En welke rol heeft onze burgemeester bij dit alles gespeeld? Hoe heeft hij zich opgesteld? Wij vinden dat er toch waarachtig wel meer te zeggen valt, over wat zich de afgelopen periode bestuurlijk in onze gemeente heeft afgespeeld dan alleen de vaststelling dat de raad raadsbesluiten genomen heeft?

Voorzitter, Alvorens een financieel oordeel te geven over deze begroting vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij zijn recentelijk, door berichtgeving in de media, opgeschrikt door een mogelijk fraudeschandaal in de bouwwereld.
Het vermoeden bestaat dat door het maken van onderlinge afspraken de prijzen bij de aanbesteding van projecten kunstmatig zijn verhoogd. Wij herinneren ons nog de perikelen rond de aanbesteding van de Rijksweg waarmee een bedrag van zo'n kleine drie miljoen gemoeid was. Acht het college het mogelijk, dat een dergelijk mechanisme hierbij een rol heeft gespeeld? En zo ja, wat voor consequenties zou dit kunnen hebben voor de gerechtelijke uitspraak die naar aanleiding van deze affaire is gedaan?

De cijfers.
Over deze begroting in zijn algemeenheid kan men zeggen dat het rekenkundig allemaal klopt. Toch blijkt, vooral uit de antwoorden van het college, dat de rekening op een aantal punten sluitend moet worden gemaakt door de ambtenaren.
Extra ondersteuning van de raadsleden in het kader van het duale stelsel, interactief beleid dat komt allemaal neer op de schouders van de ambtenaar. En dat terwijl er sprake is van een forse werkdruk. Wij weten dat er middelen gereserveerd zijn voor extra formatie, maar dat betreft een inhaalslag die gemaakt moest worden. Nee, het gaat hier om uitbreiding van werkzaamheden. U wilt ons ervan overtuigen dat e.e.a. kan binnen de bestaande formatie-uren en wij twijfelen daar oprecht aan.
Ronduit jammer vinden wij het, dat U het interactief beleid op een laag pitje wilt zetten. Voor onze fractie was het nu juist zo'n eye-opener tijdens de werkconferentie over interactief besturen, dat het gaat om een proces waar je instapt en waarbij je uiteindelijk witl uitkomen bij een andere manier van besturen, een andere werkwijze, zoals U zelf zegt. Daar gaat het om. Als raad zul je daarbij zeker moeten overwegen waar de grenzen liggen, zoals het CDA aangeeft.. College als U echt meent een interactief proces in te willen gaan, zal er tijd en ruimte voor vrijgemaakt moeten worden. En die tijd en ruimte moeten in middelen vertaald worden.
Wij vrezen dat het college zich voorlopig tevreden zal stellen, met het houden van een extra inspraakronde en hier en daar een enquête, waarbij de inwoners dan mogen kiezen uit een drietal varianten. Statische plannen, waaruit gekozen kan worden. Overigens geeft U onder het kopje communicatie aan toch een wel heel enge kijk op de burger te hebben. Hoe cynisch moet je zijn, om je inwoners/burger te reduceren tot diegenen, die iets willen, een huis bouwen bijvoorbeeld, en de buren die dat niet willen. Interactief wil zeggen samen een proces durven ingaan. Dat betekent niet per definitie het afstaan van verantwoordelijkheden of bevoegdheden. Het betekent wel dat we niet al direct zelf hoeven te beginnen met het zoeken naar oplossingen. Er zijn risico's aan verbonden, zeker. Bijvoorbeeld dat plannen zich niet geheel ontwikkelen in een door ons gewenste richting. Dat risico moeten we durven nemen. Het betekent ook dat de Raad heel goed moet nadenken over de randvoorwaarden die zij stelt. Dat was ook de angel in het volgens sommigen niet geheel naar wens verlopen proces rond de ontwikkeling van het Steenen Hoofd. De Raad stelde een bestemmingsplan vast met de mogelijkheid van horeca. De buurtbewoners zien dit niet zitten en komen hiertegen in opstand. Het college en de raad besluiten de kwestie interactief aan te pakken.. Uiteindelijk gaat de Raad, omdat zij de confrontatie niet aandurft, akkoord met het schrappen van de horecabestemming. En daar ligt de pijn, bij onszelf dus. Afsluitend menen wij dat in alle gevallen het college en de Raad als eerste en laatste verantwoordelijk moeten blijven.

Dan het duale stelsel. Wij zien het als een kans om te komen tot inspirerende debatten, op basis van heldere politieke argumenten. Die argumenten hoeven ons natuurlijk niet altijd te overtuigen, maar zij kunnen wel respect afdwingen. Dan komt er misschien weer wat meer leven in de Heumense brouwerij. Wij herinneren ons dat van de zijde van het CDA al eens is aangedrongen op een levendiger debat. Maar het was juist die fractie die ons in de raadsvergaderingen de afgelopen periode het minst kon boeien. Frappant was dat de voorstellen om te komen tot bestuurlijke vernieuwing, in deze Raad van tafel werden geveegd, door de ommezwaai van het CDA. Terwijl die partij toch een van de initiatiefnemers van het bewuste voorstel was. In deze begroting is bij invoering van het duale stelsel slechts rekening gehouden met de meerkosten voor drie raadsleden. De wijziging van de gemeentewet moet nog door de 1e kamer goedgekeurd worden, maar wij verwachten toch dat e.e.a. niet al te lang op zich laat wachten. Daarbij is voor het nieuwe stelsel een invoeringstermijn van een jaar genoemd, met de mogelijkheid van verlenging met nog een jaar. Dat geeft de gemeente de ruimte om pas in 2003/2004 te beginnen, maar daarover zegt het college niets in haar antwoord op onze vraag hoe zij financieel de invoering rond wil krijgen. Het antwoord van B en W suggereert dat zij direct met de invoering wil beginnen en verwijst hierbij de raadsleden voor ondersteuning naar de ambtenaren. Wij begrijpen dat u meent dat ook de raadsleden zullen moeten wennen aan hun nieuwe rol en dat de verzoeken tot ondersteuning de eerste tijd niet zo'n vaart zullen lopen. Dat kan natuurlijk, maar zeker weten doet U dat niet. De meerkosten voor de technische voorzitters van commissievergaderingen, een gemeentelijke rekenkamer en een raadsgriffier laat U in uw beantwoording buiten beschouwing. Het feit dat er nog geen besluit is gevallen over welke variant rekenkamer wij kiezen, wil niet zeggen, dat we er niet voor kunnen reserveren. Hier is sprake van "voorzienbaar beleid" waarvoor de post onvoorzien aangesproken zal moeten worden. Op meerdere punten in deze begroting maakt U de keuze om niet te reserveren voor voorzienbare uitgaven. De eerste begrotingswijziging is bijvoorbeeld al een feit. Voor het ontwikkelen van een eigen huisstijl wordt 6.000,-- extra geraamd.

Voorzitter, ondanks onze kritische noten menen wij dat de financiële situatie van onze gemeente geen aanleiding geeft tot benauwenis. De reserves zijn nog ruim voldoende en de uitkering uit het gemeentefonds zal ook het komend jaar wel weer meevallen. Dat ontslaat ons niet van de plicht om netjes te begroten. En dat betekent dat wij geen voorstander zijn en blijven van het sluitend maken van de begroting met een graai in de spaarpot. (de algemene reserve.) Dit jaar voor maar liefst 291.500,--
Dan vraagt U ons op voorhand in te stemmen met de nieuwe beleidsvoorstellen in het investeringsplan Er staan o.i. geen zaken in die tot vragen aanleiding geven. Dat betekent dat wij kunnen instemmen met de door u genoemde voorstellen van het investeringsplan, met dien verstande dat zij inderdaad in de commissies besproken worden en dat bij de 1/3 regeling wij ervan uitgaan dat die uitsluitend zal worden toegepast als het Heumense clubs betreft
.

Dan wil ik nu overgaan tot enkele mededelingen en het stellen van vragen over een aantal specifieke begrotingsposten.

Te beginnen met Voorlichting.
Het voorstel om te komen tot een uitbreiding van de formatie met 24 uren voor de betreffende afdeling heeft onze instemming. Het investeringsplan voorziet hierin.

Het voornemen van het college om te komen tot een nieuwe subsidiering van de SLOH stelt ons tevreden. Wij hebben in het verleden altijd gepleit voor handhaving van de bestaande subsidieregeling. Behoudens voor de kabelkrant ( de kosten van de eigendienst ), zijn er in deze begroting geen bedragen voor opgenomen. Hoe wilt U deze uitgaven financieren?

Veiligheid.
In het voorjaar 2002 zal een nota integrale veiligheid worden voorbereid. Op voorhand zegt U dat dit slechts extra inzet van personeel zal kosten. Op grond waarvan komt U tot die conclusie?

Toezicht/toezichthouders.
Het CDA en de fractie Thonen pleiten voor meer toezicht en de VVD vraagt zich af of een eigen bromsnor de oplossing is. Het college vond het houden van toezicht kennelijk een beetje duur worden. Het blijkt n.l. dat dezelfde raming als vorig jaar niet voldoende is om opnieuw twee toezichthouders aan te trekken, dit keer via Bureau Toezicht Nijmegen.
In commissieverband is gesproken over de reinigingswachter en het feit dat bij ziekte er in deze gemeente helemaal niet gecontroleerd en gehandhaafd wordt. Detachering van de reinigingswachter bij Bureau Toezicht te Nijmegen zou deze positie meer armslag geven. Samen met een tweede aan te stellen toezichthouder, zoals we gewend waren, zou de controle in onze gemeente weer beter kunnen plaatsvinden. College wij vernemen gaarne op welke termijn U in deze kwestie denkt tot een gefundeerd oordeel te kunnen komen en waarop U uw oordeel baseert?

Bel en herstellijn
Op onze vraag hoe het staat met de bel en herstellijn deelt U mee, dat Rijnconsult zou hebben geconstateerd dat er feitelijk al een bel en herstelsysteem is, dat behoorlijk werkt. Kunt U ons uitleggen op grond waarvan Rijnconsult tot die conclusie is gekomen?

Parkeren op het Kerkplein.
College u overweegt om op het Kerkplein zonodig fysieke maatregelen te nemen om het parkeren voor de uitritten van woningen te beletten. Hoe lang duurt uw overwegingsproces? Wanneer gaat er iets gebeuren? De omwonenden hebben dagelijks last van schots en scheef geparkeerde auto's. Kunt U naar hen toe, wat concreter zijn?

Markt/Kermis
Nog dit jaar verwacht U met een notitie te kunnen komen over de toekomst van de markt en de kermis. Dat is al heel snel. U maakt ons niet wijs, dat U nog geen idee heeft waar dit op uit zal draaien. Kunt U niet een tipje van de sluier oplichten?

Ouderenbeleid/overleg zorgkantoor.
College, wij weten zeker dat er namens de gemeenten iemand overleg voert met het Zorgkantoor, over de financiering van flankerende voorzieningen. Deze voorzieningen, destijds opgezet met WBO-gelden, komen , als U niet oppast, straks geheel voor rekening van de gemeente. Onze vraag in 1e termijn was, wie namens onze gemeente overleg voert. Hier heeft U nog niet op geantwoord. Daarnaast vernemen wij graag hoe U hierbij de vinger zogezegd aan de pols houdt.

Baksteenproblematiek ARN.
Onze fractie maakt zich zorgen over deze problematiek. Tot welke prijsverhogingen voor de verwerking van het afval bij de ARN zou dit kunnen leiden. En in het vervolg daarvan: welke lastenverhoging ligt hier voor onze inwoners op de loer?

Als U mij toestaat voorzitter zou ik nu graag het woord willen overdragen aan mijn fractiegenote.

Felicitas:

Onderwijs
Geacht college in tweede termijn willen we ook nog graag wat meer helderheid over:
de evaluatie van de bestuursfusie in het basisonderwijs van twee openbare scholen in de gemeente. Wij begrijpen uit uw antwoord, dat de stichting STOPOZOG op zoek is naar een model ter verbetering van de situatie. Deze situatie behelst het niet adequaat functioneren van het bestuur en daarin zal verbetering moeten komen. De STOPOZOG gelooft, dat dit kan vanuit het model.
Wij lezen echter in uw antwoord en we vernamen uit de media dat de twee betrokken scholen deze overtuiging niet delen. Uit de berichtgeving constateren wij een groot spanningsveld tussen de betrokkenen. Wij vragen het college wat het op korte termijn denkt te gaan doen aan deze situatie?

Welzijnsstichting
Wij begrijpen de argumentatie van het college. Wij erkennen de problemen die spelen bij dergelijke kleine organisaties m.b.t. het personeelsbeleid.
Wij hebben echtereen aantal vragen bij de oplossing die het college geeft.
Zal een welzijnsstichting met een bestuur niet tot extra hoge kosten leiden?
Is er wel sprake van voldoende draagvlak bij eventuele deelnemers van instellingen in het Heumense voor deze stichting? Hoeveel instellingen denkt U te kunnen onderbrengen in een dergelijke stichting?
En tot slot: vreest het college niet dat door professionalisering van het bestuur, de vrijwilligers zich niet meer betrokken voelen bij de instellingen en hun werk verlaten? Zodat we uiteindelijk met een nog groter probleem komen te zitten?

JOP's
In de begroting lezen we dat het college voornemens is om geen verdere energie en middelen te steken in de opzet van de jop's Dit op aangeven van de jongerenwerker.
Wij vragen het college of het toch een open vizier blijft behouden m.b.t. de jop's
Speelt er op dit moment nu wel of niet het probleem van hangjongeren??

Een integraal huisvestingsplan voor de dorpshuizen. De vraag is voor zover wij weten al sinds drie jaar aan de orde. Opnieuw antwoord het college, dat zij het een goed idee vind om te komen tot een uniforme vergelijkbare manier van het in kaart brengen van de huisvestingslasten en het groot onderhoud. Maar wanneer gaat dit nu eindelijk gebeuren? Kunt U concreet zijn?

De Buitenschoolse opvang
De BSO baart onze fractie zorgen. Die zorg hebben wij vorig jaar ook al geuit. Hierbij speelt niet alleen de huisvestingsproblematiek. Alhoewel dat wel een startpunt is.
Dat startpunt vond onze fractie erg ongelukkig en dat blijkt helaas ook bewaarheid.
Huisvesting bij een school lijkt zo handig, maar heeft ook vele nadelen.
In dit geval kwam het nadeel ook gelijk uit, n.l. de school heeft haar lokalen zelf nodig en de BSO kan vertrekken.
Het grootste nadeel is echter de beleving van de kinderen. Aan het einde van de schooldag weer naar :..school!!!
Vorig jaar hebben wij gepleit voor een meer geïntegreerd jeugdbeleid. BSO moet daarbij een verankering hebben in onze samenleving. Het moet niet een beleidsprobleem zijn dat we oplossen omdat we nu eenmaal geld van de rijksoverheid gekregen hebben.
De oplossingen die het college nu ook weer zoekt worden ingegeven vanuit de mogelijkheden op infrastructureel terrein, maar niet vanuit een visie op kinderopvang en jeugdbeleid.
Nogmaals bieden wij het college aan om in commissieverband een discussie aan te gaan over kinderopvang en jeugdbeleid . BSO moet voor kinderen een positieve beleving zijn en bijdragen tot de vorming van volwaardige mensen en niet alleen een fysieke bewaarplaats voor kinderen omdat ouders werken.

Milieu
In commissieverband was de wethouder zeer gedreven over de mentaliteitsverandering die er moet komen willen we met zijn allen ten eerste onze doelstelling rondom afval behalen, maar ook willen we meer leven in de sfeer van duurzaamheid en groen.
Teleurstellend vinden we dan ook dat na de opening van de milieustraat educatie geen item meer is in de afvalverwerking. Er bestaat in deze gemeente geen vrees voor zwerfvuil. Een kringloopwinkel is uit beeld en verdergaande afvalscheiding wordt kennelijk niet als interessant ervaren.

Monitoring Milieubeleid
We lezen uit het antwoord van het college dat zij de uren voor monitoring voldoende acht.
We hebben echter vanuit de commissie milieu een totaal ander beeld gekregen van de monitoring projecten.
Er zou gewerkt worden naar een andere vorm van evalueren. Evaluatie niet alleen op kwantitatieve eikmomenten, maar ook kwaliteit en beleidsprocessen zouden meegenomen worden in de totale evaluatie, monitoring.
Mijn vraag is of dit een verkeerde beeldvorming is geweest?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...