Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe wet ruimtelijke ordening: ieder voor zich?

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 13 november 2001

NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING: IS HET IEDER VOOR ZICH OF DOEN WE HET SAMEN?

De inrichting van ons land is niet het domein waarin het "free for all" moet zijn. Daarom zal de PvdA-fractie vandaag, tijdens een algemeen overleg over het voorontwerp Fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening, in hoofdlijnen de voorstellen van het kabinet voor de nieuwe wet steunen. De voorstellen sluiten goed aan bij de conclusies in het rapport De notie van ruimte van de parlementaire onderzoekscommissie.

PvdA-woordvoerder Staf Depla zal in het algemeen overleg onder andere de volgende punten naar voren brengen.

1. De PvdA juicht de grotere rol van de structuurvisie toe. Een structuurvisie dwingt de bestuurders om afscheid te nemen van de ad hoc planologie. Iedere bestuurslaag moet een structuurvisie maken. Hierop moet de wet worden aangescherpt. Deze structuurvisie is de inspiratie voor overheden, burgers en private partijen om ieder haar bijdrage te leveren aan de realisatie van de democratisch gelegitimeerde visie op de inrichting van onze omgeving. Alles wat niet strookt met een structuurvisie (bestemmingsplannen en projecten) wordt niet uitgevoerd. 2. De huidige Wet ruimtelijke ordening verbiedt vooral dingen, maar wat we willen is moeilijk tot stand te brengen. De PvdA-fractie zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening toetsen op bruikbaarheid voor de ontwikkelings- en toelatingsplanologie. Daarom is het positief dat in de nieuwe wet ruimte ingeruimd is voor de rijks- en provinciale projectenprocedure. 3. Het stellen van heldere eisen door rijk en provincies aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid zorgen ervoor dat de bovenlokale visie doorwerkt in het lokale beleid. Dit maakt een einde aan de "planologische burgeroorlog", waarin ieder zijn eigen gang kan gaan. Deze vorm van centralisatie moet samengaan met een versterking van de decentralisatie. De PvdA steunt daarom het voorstel om de toezichthoudende rol van de provincie af te schaffen. Het idee van variabele bevoegdheidsverdeling is een goede oplossing voor het omgaan met het verschillend schaalniveau van ruimtelijke vraagstukken. Niet elk vraagstuk past binnen de schaal van één gemeente. 4. Uitvoeringsprogramma's moeten worden gekoppeld aan structuurvisies/ bestemmingsplannen. De PvdA wil de koppeling van planvorming, uitvoeringsprogramma en financiering versterken. Dit voorkomt verkokering. Een structuurvisie of bestemmingsplan is dan bijvoorbeeld de basis voor het beschikbaar stellen van ISV-gelden door het rijk. Voor structuurvisies van het rijk zou dit ook moeten gelden: grote ruimtelijke investeringen zouden in Vijfde nota ruimtelijke ordening (of opvolger) hun afwegingsbasis moeten vinden.
5. De PvdA vraagt zich af of het nieuwe bestemmingsplan een aparte projectprocedure voor gemeentes overbodig maakt, of op lokaal niveau de ontwikkelfunctie van het bestemmingsplan wel tot zijn recht komt. Het is goed dat artikel 19 wordt afgeschaft, maar de projectprocedure op lokaal niveau komt onvoldoende tot zijn recht in de voorstellen omdat
* het bestemmingplan een uitvoeringsprogramma mist (om gefaseerd en integraal ontwikkelingen van de grond te krijgen);
* het de vraag is of een versnelling van de bestemmingsplanprocedure wel werkt in de praktijk. Kan de procedure bij de Raad van State wel terug naar zes maanden en wat gaat dat kosten;

* het de vraag is of de details die horen bij de beheersfunctie van een bestemmingsplan wel passen bij de start van grote projecten (bijv. Vifno-locaties)
Het plan om gebiedsgerichte milieueisen in het bestemmingsplan op te nemen krijgt steun van de PvdA.
6. De praktijk leert dat bestemmingsplannen alleen in landelijke gebieden niet tot het gewenste beheer van de functie leiden. 7. PvdA wil het wettelijk mogelijk maken dat bouwtitels slechts 10 jaar mogen bestaan. Bouwtitels die nooit zijn benut moeten momenteel worden afgekocht met een schadevergoeding. De kosten die hiermee samen hangen blokkeren plannen die brede maatschappelijke steun hebben. 8. In de ruimtelijke ordening moet de burger centraal gesteld worden in plaats van de bestuurder. Daarom vindt de PvdA het positief dat burgers het recht op initiatief hebben om een bestemmingsplan aan te passen. Eén bestemmingsplan voor de hele gemeente, digitaal en inzichtelijk, vergroot het inzicht van de burgers in rechten en plichten. 9. Er moet een einde komen aan de hufterigheid in de ruimtelijke ordening. De brutalen hebben de halve wereld. Zij gaan hun gang en lokale bestuurders, die hieraan iets willen doen, hebben onvoldoende wettelijke steun. In de wet moet geregeld worden dat overtreders van het bestemmingsplan op hun eigen kosten alles weer in oude staat te herstellen. 10. De PvdA steunt het voorstel om de handhaving te versterken. Nu worden er vooral vergunningen en plannen gemaakt en komt van de handhaving te weinig terecht. Gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de handhaving. Het tweede lijnstoezicht hoort bij het rijk. De rijksinspectie moet ook op verzoek van provincies het tweede lijnstoezicht voor de provincies uitvoeren. Provincies dienen te worden erkend als belanghebbende in gemeentelijk ruimtelijk beleid, dit om naleving bij de rechter af te dwingen
11. Er moet een experimenteerartikel in de wet worden opgenomen.

Voor nadere informatie: Staf Depla 070-318 2793

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie