Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bestandsuitwisseling met Belastingdienst inzake teruggaven

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Burgemeester en wethouders Postbus 90801 Directeuren Gemeentelijke Sociale Diensten 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Hoofden Afdelingen Sociale Zaken Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 45 13

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer BZ/IW/01/75815

Onderwerp Datum Contactpersoon Bestandsuitwisseling met Belastingdienst inzake 14 november 2001 Voorlopige teruggaven 2002

In januari 2002 dienen de gegevens van de nieuwe voorlopige teruggaven (VT) van heffingskortingen aan bijstandsgerechtigden te worden verwerkt in uw uitkeringsadministratie. Gezien de positieve reacties op de verleden jaar geboden mogelijkheid van een bestandsuitwisseling tussen gemeenten en Belastingdienst wordt u ook dit jaar in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een dergelijke bestandsuitwisseling. Aan het meermalen ontvangen verzoek om aanlevering van de door de Belastingdienst verrijkte bestanden vóór de jaarwisseling kan worden voldaan. De onderhavige bestandsuitwisseling is reeds aangekondigd in de circulaire van 24 juli 2001, kenmerk BZ/IW/01/47979.

In deze brief informeer ik u over de procedure die voor de bestandsuitwisseling geldt. Ik verzoek u deze brief op zo kort mogelijke termijn ter hand te stellen aan de betrokken medewerker(s) binnen uw organisatie, dit in verband met het hierna vermelde tijdpad.

Samenhang met bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie

Gelijktijdig met deze brief heb ik u bij mijn brief met kenmerk BZ/AB/01/75507 gewezen op de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie terzake van een eenmalige screening van gedetineerden met een bijstandsuitkering. Ter beperking van de werklast voor uw organisatie zijn deze bestandsuitwisselingen zodanig opgezet dat één aangeleverd bestand voor beide doelen is te gebruiken.

Ter voorkoming van misverstanden wijs ik u er op dat sprake is van twee gescheiden circuits en bij gevolg van twee afzonderlijke opdrachtformulieren. Denkt u er dus aan om beide opdrachtformulieren aan PinkRoccade én uw verzoek aan de Minister van Justitie in te zenden! Het opdrachtformulier voor de bestandsvergelijking met de Belastingdienst is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het opdrachtformulier voor de bestandsvergelijking met het Ministerie van Justitieen het verzoek aan genoemd Ministerie zijn als bijlagen gevoegd bij mijn eerdergenoemde brief BZ/AB/01/75507.Algemeen

Evenals bij de eerdere bestandsuitwisseling treedt PinkRoccade, zowel voor de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst als met het Ministerie van Justitie, als clearinghouse op in opdracht van het ministerie van SZW. Uw bestand levert u aan bij PinkRoccade. Voor wat betreft de op de voorlopig teruggaaf betrekking hebbende uitwisseling zendt het clearinghouse de verzamelde bestanden van de gemeenten naar de Belastingdienst. Deze voegt hieraan - op sofinummer - de gegevens toe inzake bij VT toegekende heffingskorting(en) en daarmee gemoeide bedrag(en). De Belastingdienst retourneert het bewerkte bestand aan het clearinghouse. Het clearinghouse splitst het van de Belastingdienst ontvangen bestand naar deelnemende gemeenten en verzorgt vervolgens de teruglevering van de bestanden aan die gemeenten.

N.B: Om technische redenen kunnen de bestanden dit jaar uitsluitend op diskette worden aangeleverd; andere datadragers kunnen niet worden verwerkt. Ook het aan u geretourneerde bestand staat op diskette.

Tijdpad

19-11 tot 27-11-2001 Aanleveren bestanden door gemeenten bij PinkRoccade. N.B: bestanden die na 28 november 2001 zijn aangeleverd bij PinkRoccade kunnen niet meer worden verwerkt; 03-12-2001 Aanleveren bestand door PinkRoccade bij Belastingdienst; 12-12-2001 Verrijkt bestand retour van Belastingdienst aan PinkRoccade; 21 en 22-12-2001 Retourzending verrijkte bestanden aan deelnemende gemeenten door PinkRoccade.

Wijze van aanleveren gegevens


* Het programma dat de softwareleveranciers Centric en Civility u hebben uitgeleverd voor de eerdere bestandsuitwisseling, is ook voor de thans aan de orde zijnde bestandsuitwisselingen te gebruiken.
Evenals bij de vorige bestandsuitwisseling en vanwege het gebruik voor de gegevensuitwisseling met Justitie, dient het bestand alle uitkeringsgerechtigden te bevatten die op de standdatum behoren tot de doelgroep (zie hierna);

* De gegevens dienen in ASCII formaat op diskette te worden geplaatst;
* In het bestand zijn de afzonderlijke records 13 posities lang, met op positie 1 t/m 4 de gemeentecode en op de posities 5 t/m 13 het sofinummer. Elke regel in het bestand bevat 1 record. Nadere informatie over de recordindeling vindt u in de bijlage;
* Indien het bestand niet op 1 diskette past, dan levert u meerdere diskettes, voorzien van een volgnummer, in 1 envelop aan;

* Aanlevering van gegevens vindt niet elektronisch plaats maar met behulp van een informatiedrager. Gegevens kunnen uitsluitend worden aangeleverd op diskette;
-/- Bij het bestand dient u bijgevoegd formulier VOLLEDIG ingevuld mee te sturen met daarop adresgegevens etc. Voor de deelname aan de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie dient u tevens het formulier mee te zenden dat is gevoegdbij de meergenoemde brief BZ/AB/01/75507 en het eveneens bij die brief gevoegde verzoek naar Justitie te zenden;

* Het bestand dient door de gemeente per aangetekende post of per koerier te worden gezonden aan: PinkRoccade Megaplex, Afdeling Gegevensinvoer, Postbus 9108, 7300 HT Apeldoorn;

* Bestanden die na 28 november 2001 zijn aangeleverd bij PinkRoccade kunnen niet meer worden verwerkt;

* De diskettes met de verrijkte bestanden worden door PinkRoccade aangetekend retour verzonden aan de gemeente. Adressering vindt plaats ter attentie van de door u aangegeven contactpersoon;

* Aangezien de heffingskortingen betrekking hebben op 2002 vindt vermelding enkel plaats in Euro's.

Bestand is hulpmiddel bij verificatie

Het bestand is bedoeld als een hulpmiddel bij de verificatie van de VT-gegevens. Het vervangt nadrukkelijk niet de informatieverplichting van de bijstandsgerechtigde, noch de verificatieplicht van de gemeente. Het bestand stelt de gemeente in staat om na te gaan of de gegevens die door de bijstandsgerechtigden zijn verstrekt overeenkomen met de gegevens van de Belastingdienst. In de gevallen waarin de gegevens niet overeenkomen, dient de gemeente een nader onderzoek in te stellen ten einde de juiste uitkering vast te stellen.

Doelgroep bestandsuitwisseling

Doelgroep voor de bestandsuitwisseling zijn bijstandsgerechtigden. Desgewenst kan de gemeente deze doelgroep uitbreiden met Bbz- en WIK-gerechtigden.

Kosten

De kosten van het clearinghouse komen voor rekening van het ministerie van SZW. De kosten van het aanmaken en het aanleveren van het bestand aan het clearinghouse komen voor rekening van de gemeente, evenals de kosten van het verwerken door uw gemeente van het door het clearinghouse geretourneerde bestand waarin de gegevens van de Belastingdienst zijn verwerkt.

Formele aspecten


* Het is aan de gemeente om te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot bestandsuitwisseling met de Belastingdienst. Voor de goede orde merk ik op dat u geacht wordt deel te nemen aan de bestandsuitwisseling met het Ministerie van Justitie;
* Burgemeester en wethouders hebben als houder van de persoonsregistratie met de gegevens van bijstandsgerechtigden een eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn zij bij uitsluiting bevoegd om te bepalen dat PinkRoccade de cliëntgegevens bewerkt. Het ministerie van SZW biedt u hierbij slechts de mogelijkheid om met PinkRoccade de bewerkingsovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst komt tot stand door toezending van het gemeentelijke bestand met bijbehorend opdrachtformulier aan PinkRoccade;
* PinkRoccade is als bewerker van de gegevens gehouden aan de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
* PinkRoccade is als bewerker aansprakelijk voor schade of nadeel als in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gehandeld en er schade ontstaat door zijn werkzaamheid;

* De verstrekte inkomensgegevens mogen slechts worden gebruikt als toetsgegevens voor de uit te keren bijstand. Enig ander gebruik is niet toegestaan. Tevens is het de medewerkers van de gemeente niet toegestaan de verstrekte inkomensgegevens verder bekend te maken dan nodig is voor de uit te voeren toets.

Nadere informatie

Voor informatie over het programma voor het aanleveren van de bestanden verwijs ik u naar uw softwareleverancier.
Voor technische informatie over de bestandsuitwisseling kunt u contact opnemen met de helpdesk van PinkRoccade, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur onder telefoonnummer 055-5778888.
Voor overige informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de servicelijn van het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid in uw regio.

De tekst van deze circulaire kunt u ook vinden op het Gemeenteloket, www.gemeenteloket.minszw.nl. Op deze site kunt u ook de meest actuele informatie vinden over bijstand en belastingen.

De minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...