Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zes natuurorganisaties op de bres voor kust, zee en laagland

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Persbericht

Zes natuurorganisaties op de bres voor kust, zee en laagland.

Onder embargo tot 14-11-2001, 12.30 uur

Vandaag (14 november 2001) ondertekenen de voorzitters en directeuren van zes natuurorganisaties om 12.00 een samenwerkingsovereenkomst tijdens het Symposium Kansen voor de Kust (EcoMare, Ruyslaan 92, De Koog, Texel). De oprichting van KustNet: Samenwerkingsverband voor Zee, Kust en Laagland. is daarmee een feit.

Kust en zee staan volop in de politieke belangstelling. De natuurwaarden van de kustzone zijn uitzonderlijk hoog: de Noordzee is Nederlands grootste natuurgebied. Niettemin staan er talrijke plannen op de rol voor nieuwe ontwikkelingen: kustlocaties, Maasvlakte-2, diverse grote windmolenparken, uitbreiding De Kooij, vliegveld in zee en verdere bebouwing (5e Nota RO). Zee en kust worden steeds meer gezien als een grote bouwlocatie. Daarnaast eisen economische activiteiten zoals, havenontwikkeling, kustverdediging, kustvisserij, recreatie & toerisme, gas- en oliewinning, windmolens en drinkwatervoorziening nog steeds hun plek op. Het wordt tijd om dit tij te keren! Onder het motto 'samen sterk' gaan zes Nederlandse natuurorganisaties vanaf vandaag een strategische samenwerking aan onder de naam: KustNet - Samenwerkingsverband voor Zee, Kust en Laagland.

De betrokken organisaties nodigen de pers van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U bent welkom namens:

· EcoMare (Texel)

· EUCC De Kustunie (Leiden)

· Stichting De Noordzee (Utrecht)

· Stichting Duinbehoud (Leiden)

· Stichting In Natura (Haarlem)

· Stichting Internationaal Fonds voor de Europese Natuur, IFEN (Haarlem/Leiden).
De lidorganisaties van KustNet zijn de afgelopen vijftien jaar de grote voortrekkers geweest in de strategievorming en beleidsbeïnvloeding voor het behoud van mariene en kustecosystemen en veelal ook de leveranciers van vernieuwende ideeën. Binnen KustNet krijgt deze, tot nu toe los-vaste, samenwerking vanaf vandaag een structureel karakter op basis van de gezamenlijke aanpak van activiteiten en projecten.

Voor informatie kunt u bellen met: Hanneke Mesters 071 5122900 Op 14 november zal aansluitend aan de ondertekening voor de pers de gelegenheid zijn om vragen te stellen. (locatie: Ecomare, Ruyslaan 92, De Koog Texel) Uiteraard zijn vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband die dag aldaar ook voor telefonisch commentaar bereikbaar (0222-317741).


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN

Achtergrondinformatie bij het persbericht

Samen Sterk!
KustNet is een samenwerkingsverband dat op 14 november 2001 is opgericht door EUCC De Kustunie, EcoMare, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Stichting In Natura en Stichting Internationaal Fonds voor Europese Natuur (IFEN). Door bundeling van krachten wil KustNet een leidende rol spelen voor concrete natuurherstel-projecten, beleidsbeïnvloeding, voorlichting, het vergroten van de publieke aandacht voor de natuur van kust en Noordzee en zo mogelijk als denktank voor de natuurbeweging als geheel, in nationaal en internationaal verband. Bij het Samenwerkingsverband worden 100 andere particuliere natuurnatuurorganisaties betrokken, die aangesloten zijn bij respectievelijk Duinbehoud, In Natura en EUCC. Mede daardoor heeft KustNet een grote geografische reikwijdte en een brede maatschappelijke worteling, met in totaal enkele tienduizenden leden, donateurs en vrijwilligers. Het nieuwe samenwerkingsverband richt zich op bescherming en het behoud van ecosystemen in de "kustzone"(estuaria, deltagebieden, kwelders, wadden, strandvlakten, duinen), het in de kustregio's gelegen laagland (strandwallenlandschap, veenweidegebieden, polders) en de kustzeeën van het continentaal plat. De focus ligt op de Noordzee en de Nederlandse kustprovincies Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het relevante internationale beleid van met name (integraal) kustbeheer, natuurbescherming en water. Dit betreft vooral de kustzone van Europa als geheel en de ecologische impact van het toerisme vanuit Nederland naar kustgebieden in Zuid-Europa.

Kort samengevat:
KustNet wil voor kust, zee en laagland onder meer een bijdrage leveren aan:
1. De realisatie van Natura 2000, in Nederland meer in het bijzonder de Ecologische Hoofdstructuur langs de kust
2. De versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden van het landelijk gebied;
3. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de realisatie van natuurdoelen;
4. Het verankeren van het natuur- en landschapsbeheer in maatschappelijke processen;
5. Het stroomlijnen en versterken van politieke lobby;
6. Het bijdragen aan een betere publieke bewustwording over natuurlijke en landschappelijke waarden.
Het algemeen secretariaat van KustNet wordt gevestigd bij: EUCC De Kustunie, Postbus 11232, 2301 EE Leiden.


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN
---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN

Vlaggenschipprojecten:
Het samenwerkingsverband gaat zich de komende vier jaar onder andere profileren via een aantal aansprekende projecten:


1 Mediaprojecten - Week van de Zee
Een aantal van de KustNet partners werken dit jaar al samen aan de voorbereiding van de eerste Nederlandse Week van de Zee (van 16 tot 26 mei 2002). Binnen KustNet zal dit evenement de komende jaren (i.s.m. andere organisaties) worden opgepakt en uitgewerkt. Ook bestaan er ideeën voor een jaarlijks terugkerend KustKansen Festival, een tentoonstelling en een Kustfilm of serie documentaires.


2 KustNet Nieuwe Natuur
Een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt in de kustzone. Daar vormen de Noordzee met Delta en Wadden, het duingebied, de landgoederen en het veenweidegebied de ruggengraat voor de natuur in West- en Noord-Nederland. Ook de vele kleinschalige groenelementen in het landelijk gebied zijn essentieel voor het goed functioneren van de EHS. Komende jaren willen de KustNet-partners enkele voorbeeldprojecten uitwerken om de kust-EHS (ruggengraat en haarvaten) vorm te geven.


3 Kust InfoNet
Een aantal KustNet partners functioneert in toenemende mate als informatiebron voor waddengebied, kust en Noordzee op nationaal en internationaal gebied. Informatie wordt op allerlei manieren verspreid: via internet (web, e-mail, helpdesk) maar ook via vraagbaakcomputers en presentaties in exposities. Om die informatie up to date te houden zullen de KustNet partners hun informatiesystemen en databases over kust en zee, natuur en milieu en duurzaam toerisme zoveel mogelijk koppelen en in samenwerkingprojecten met andere organisaties verder ontwikkelen, uitbreiden en actualiseren.


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN

Informatie over de betrokken organisaties

EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee
EcoMare is het landelijk centrum voor wadden en Noordzee. Het doel van EcoMare (onderdeel van de particuliere stichting Texels Museum) is een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied en de Noordzee. Het centrum doet dit door het verzorgen van voorlichting en educatie voor een breed scala van doelgroepen over natuur en milieu in het waddengebied en de Noordzee en over de invloed van de mens in dit gebied. Het centrum ligt in een 70 ha groot Duinpark en omvat een bezoekerscentrum en een natuurhistorisch museum, een vogel- en een zeehondenopvang, een centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) en een landelijk informatiecentrum. EcoMare, centrum voor wadden en Noordzee
Ruyslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel
telefoon 0222 317 741, fax 0222 317 744
e-mail: (info@ecomare.nl) , internet: www.ecomare.nl

Stichting De Noordzee
De Stichting De Noordzee is een natuur en milieuorganisatie en zet zich in voor een duurzaam gebruik en beheer van de Noordzee. Zij heeft als hoofddoel:
· tegengaan van verontreiniging van het Noordzeemilieu en
· bescherming, en waar mogelijk herstel en ontwikkeling van de karakteristieke Noordzee natuur. De stichting staat bekend als een positief kritische organisatie. Geen schreeuwende actieclub, maar een organisatie die met goed onderbouwde argumenten luis in de pels is; kritisch, alert en waar mogelijk met goede alternatieven. Stichting De Noordzee, Drieharingstraat 25, 3511 BH Utrecht Tel. 030 2340016, fax: 030 - 2302830
Internet: www.noordzee.nl

Internationaal Fonds voor de Europese Natuur (IFEN)

De Stichting Internationaal Fonds voor de Europese Natuur (IFEN) is in 1995 opgericht om een Europese invulling te geven aan Agenda 21 van de Slotverklaring van de VN-Milieuconferentie van Rio de Janeiro, in het bijzonder aan het verdrag inzake de biologische diversiteit: het herstel en de ontwikkeling van de natuur. Voorzitter IFEN: F.C. Prillevitz
Penningmeester IFEN: T.J. van Turnhout
Secretariaat IFEN:
Postbus 11232, 2301 EE Leiden
Tel. 071 5122900, fax: 071 5124069


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN


---
EUCC De Kustunie EcoMare Stichting De Noordzee Stichting Duinbehoud Stichting In Natura IFEN

EUCC - De Kustunie:
Het behoud van het kustlandschap in Nederland en Europa EUCC - De Kustunie is de enige vereniging die zich in Europees verband inzet voor het behoud van het kustlandschap, en wel gesteund door 750 leden en lidorganisaties in alle Europese kustlanden. De EUCC heeft de volgende doelstellingen en programma's: Ø Behoud van de resterende natuurgebieden, open kustlandschappen - inclusief de zee Ø Beheer en beleid: bevordering van duurzame ontwikkeling en een goed natuurbeheer Ø Fondsenwerving voor natuurbeschermingsacties door lokale NGO's in Oost-Europa Ø Voorlichting aan politici, beheerders, bewoners en bezoekers van kustregio's. EUCC- De Kustunie:
Postbus 11232, 2301 EE Leiden
Tel. 071 5122900, fax: 071 5124069
e- mail: admin@eucc,nl, internet: www.eucc.nl en www.coastalguide.org

Stichting In Natura
Samenwerkingsverband van en voor agrarische natuur- en landschapsverenigingen De stichting In Natura is een samenwerkingsverband van en voor agrarische natuur- en landschapsverenigingen in het westen van Nederland. De stichting is wel verbonden, maar niet gebonden aan de traditioneel georganiseerde landbouw. In Natura ondersteunt de agrarische natuurverenigingen, waarvan er op dit moment in haar werkgebied zo'n 30 zijn. Meer dan de helft van de melkveehouders, zo'n 2500 van de in totaal 4500 is bij deze natuurverenigingen aangesloten. De agrariërs beheren ca 65.000 ha op een of andere wijze mede ten behoeve van de natuur- en landschapskwaliteit. Stichting In Natura
Fonteinlaan 5, Postbus 649, 2003 RP Haarlem
Tel. 023 5162361, fax: 023 5422482
e-mail: (in.natura@wlto.nl), internet: www.innatura.org

Stichting Duinbehoud
De Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor het herstel van de natuur. De stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van de natuur. Het werkgebied is de Nederlandse duinen en de gebieden die grenzen aan het duingebied.

Stichting Duinbehoud
Postbus 664, 2300 AR Leiden
Tel: O71-560490, fax: 071 5160499
e-mail: (stichting@duinbehoud.nl), internet: www.duinbehoud.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie