Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage Doreac

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

14 november DAR 2001 - 534 M 2001

Onderwerp

Voortgangsrapportage Doreac

In mijn brief van 18 november 1999 heb ik u geïnformeerd over het interdepartementale MDW-project Doorlichting Regelingen op Accountancy-aspecten (Doreac) en u toegezegd u regelmatig schriftelijk te informeren over de voortgang hiervan. Op 22 februari 2001 informeerde ik u over de start van deze doorlichtingsoperatie en over de eerste resultaten daarvan. De nu voorliggende brief gaat in op de resultaten in de tweede tranche en heeft het karakter van een feitelijke
voortgangsrapportage. Beleidsmatige conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen worden geformuleeerd wanneer het rijksbrede beeld compleet is. Dat is pas mogelijk als alle departementen de totale doorlichting gereed hebben. De afronding van het Doreac-project vindt plaats binnen deze kabinetsperiode: de eindrapportage voorzie ik in april 2002.

Begin 2000 zijn de departementen gestart met het doorlichten van hun subsidieregelingen en overige regelingen waarin om een
accountantsverklaring wordt gevraagd. Doel van deze doorlichting is per regeling te bezien of, uitgaande van de bestuurlijke visie, de daarop gebaseerde bekostigingswijze en de gewenste mate van zekerheid het meest effectieve
toezichtsinstrumentarium wordt gehanteerd en of de (verplicht) voorgeschreven
accountantsverklaring tot dit passende toezichtinstrumentarium behoort. Het gevolg van de doorlichting zou moeten zijn dat
departementen het meest passende
toezichtinstrumentarium kiezen bij een regeling en overbodige beleidslasten vermijden. De accountantsverklaring over de getrouwheid van een financiële verantwoording, zoals vereist in artikel 393 van boek 2 BW, staat niet ter discussie.

De Algemene Rekenkamer is in een vroeg stadium geïnformeerd over de aanpak van het project Doreac en wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang door deel te nemen aan de
vergaderingen van de interdepartementale stuurgroep Doreac.

De departementen hebben in juli 2001
gerapporteerd over de resultaten van de tweede tranche. De stuurgroep Doreac heeft bij de departementale rapportages per regeling een marginale toets uitgevoerd. Hiermee wordt gewaarborgd dat de doorlichtingen adequaat worden uitgevoerd en dat de departementale rapportages van vergelijkbare kwaliteit zijn. In de tweede tranche zijn in totaal 119
doorlichtingen uitgevoerd, waarbij in een aantal gevallen identieke regelingen voor verschillende doelgroepen in één doorlichting zijn
gecombineerd. Het budgettair beslag van de doorgelichte regelingen bedraagt op jaarbasis (2001) ca. 4,47 miljard gulden (2,03 miljard euro).

Naar aanleiding van de doorlichting zijn in 30 van de 119 doorlichtingen voorgenomen
wijzigingen van de regeling gerapporteerd. In 28 van deze gevallen wordt aangegeven dat het toezichtinstrumentarium wordt aangepast en meer in overeenstemming wordt gebracht met de bestuurlijke visie, de daarop afgestemde bekostigingswijze en de daaraan gerelateerde gewenste mate van zekerheid. Het kan hierbij gaan om het inzetten van een additioneel specifiek toezichtinstrument, zoals waarneming ter plaatse, activiteitenverslagen, inspecties en kengetallen, of om het aanpassen van de toezichtinstrumenten zelf. Daarnaast is in een beperkt aantal gevallen gemeld dat het toezichtinstrumentarium wordt aangepast zonder dat hiervoor de regeling behoeft te worden gewijzigd.

Bij twaalf regelingen wordt de verplichte accountantsverklaring niet meer gevraagd. Argumenten hiervoor waren dat met andere instrumenten voldoende zekerheid wordt verkregen, dat het instrument van de
accountantsverklaring niet aansluit bij de besturingsfilosofie of dat de te maken kosten van een accountantsverklaring niet in verhouding staan tot het te controleren bedrag.

Daarnaast is enkele malen gemeld, dat
accountantsverklaringen weliswaar worden gehandhaafd, maar met een lagere periodiciteit zullen worden gevraagd dan in de huidige situatie en dat meerdere accountantsverklaringen zullen worden gecombineerd tot één verklaring of dat juist specifieke verklaringen worden gevraagd.

Het relatief geringe aantal wijzigingen ten aanzien van de accountantscontrole laat zich verklaren door de bewuste afweging die meerdere departementen inmiddels maken over de noodzaak en inhoud van een accountantsverklaring.

In de bijlage bij deze brief treft u een beschrijving op hoofdlijnen aan van de resultaten per departement.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

Bijlage bij de brief

Het ministerie van Algemene Zaken heeft géén regelingen die moeten worden doorgelicht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, in de tweede tranche 31 regelingen doorgelicht. In negen gevallen heeft dit geresulteerd in voorstellen tot wijzigingen waardoor het toezicht meer in overeenstemming wordt gebracht met de bestuurlijke visie, de bekostigingswijze en de door het ministerie gewenste zekerheid bij de betreffende regeling. In één geval wordt, evenals in de huidige situatie, geen
accountantsverklaring gevraagd aangezien het niet om substantiële subsidiebedragen gaat. In twee gevallen zijn aanpassingen in de
accountantsverklaring voorgesteld, waardoor de beheerslasten van de gesubsidieerde instellingen kunnen worden verminderd. De overige zeven wijzigingen hebben betrekking op de inzet van toezichtsinstrumenten, het laten aansluiten van het toezicht op bestaande verantwoordings- en conctrolcycli van de gesubsidieerde
organisaties, de bekostigingswijze (meer lumpsum) en aanpassing van de sturing. Zo worden onder meer additionele instrumenten als effectiviteitstudies en performance- en doelmatigheidsaudits aangedragen om meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en
doelmatigheid van de uitvoering van de regeling. In andere gevallen wordt er qua opzet en periodiciteit meer aansluiting gezocht bij reeds bestaande verantwoordings- en controlcycli van de gesubsidieerde organisaties.

Het ministerie van Justitie heeft in de tweede tranche acht regelingen doorgelicht. Dit heeft met betrekking tot het toezicht de volgende aanpassingen opgeleverd. In één geval is aangegeven, dat benchmarking en kwaliteitsaudits zullen worden uitgevoerd om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Bij een andere regeling is vermeld, dat een instrument van collegiaal toezicht zal worden ontwikkeld om invulling te geven aan meer kwalitatieve aspecten van de taakuitoefening van het betreffende ZBO. In alle acht gevallen is gebleken dat de accountantsverklaring een effectief toezichtsinstrument is. In een aantal gevallen is wel aangegeven dat het
controleprotocol gewijzigd zal worden als gevolg van een andere bekostigingswijze of dat er uitbreiding van het onderzoek van de accountant moet plaatsvinden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven, dat in verband met andere prioriteiten de planning zodanig is gewijzigd, dat de gehele doorlichting in het kader van Doreac volledig in de derde tranche zal plaatsvinden. Toegezegd is, dat de oplevering van de departementale resultaten de eindrapportage niet in gevaar brengt.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft negen doorlichtingen uitgevoerd in de tweede tranche. Hierbij is gebleken dat in vijf gevallen de
accountantsverklaring onverkort moet worden gehandhaafd. Voor de regelingen die worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor de monumentenzorg geldt, dat in één geval, gelet op de hoogte van de bijdrage, de
accountantsverklaring niet van toepassing is; in drie andere gevallen wordt alleen een
accountantsverklaring gevraagd voor eigen werkzaamheden bij de inzet van het eigen personeel van de subsidieaanvrager (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de doorlichting in het kader van Doreac met deze rapportage afgerond.

Het ministerie van Financiën heeft vijf doorlichtingen uitgevoerd in de tweede tranche, waarbij in één van de doorlichtingen vier regelingen zijn meegenomen. Deze doorlichting heeft tot resultaat gehad, dat het bestaande toezichtsinstrumentarium adequaat is en geen wijzigingen behoeft.

Het ministerie van Defensie heeft vijf doorlichtingen uitgevoerd. Hoewel in alle gevallen de accountantsverklaring blijft bestaan is in drie van de vijf gevallen een wijziging van het toezichtsinstrumentarium aangekondigd. Zo zal in één geval een meer toegespitste accountantsverklaring worden gevraagd. In een ander geval wordt de budgettaire grens, waarbij de accountantsverklaring wordt gevraagd verhoogd van f 100.000 naar f 250.000. In een derde geval wordt nog bezien welk instrument precies zal worden ingezet.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde en Milieubeheer heeft vijf doorlichtingen uitgevoerd, waarbij in drie gevallen de conclusie is getrokken dat het
toezichtsinstrumentarium moet worden aangepast. In twee gevallen wordt alleen nog een
accountantsverklaring gevraagd bij een bedrag boven de f 100.000. In het derde geval wordt de aanpassing nog bezien.

Het ministerie Verkeer en Waterstaat heeft 35 regelingen doorgelicht in 31 doorlichtingen. Van zes regelingen die waren gepland voor de doorlichting kon worden afgezien omdat deze waren vervallen of niet langer voldeden aan de criteria om in dit project te worden
doorgelicht.

In totaal worden dertien wijzigingen
voorgesteld, waarbij negen regelingen zelf zullen worden herzien. De volgende wijzigingen worden voorzien. In vier gevallen wordt onderzocht of gebruik gemaakt kan worden van de verklaring bij de rekening, zodat de individuele accountantsverklaring kan komen te vervallen. In een geval wordt de accountantsverklaring geschrapt. Bij vier regelingen wordt de bekostigingswijze aangepast. Verder zal bij vier regelingen de bestuurlijke visie worden geëxpliciteerd, wat mogelijk kan leiden tot een ander toezichtsinstrument. Over drie regelingen is nog overleg gaande; hierover zal in de eindrapportage Doreac worden gerapporteerd. Een drietal andere regelingen wordt aangepast conform de eisen van de AWB.

Nieuw te introduceren toezichtsinstrumenten zijn het invoeren van een jaarlijks overleg tussen departementen en gesubsidieerde instelling, prestatie-indicatoren en de verantwoording door middel van een activiteitenverslag. Bij vijf regelingen zal bij de evaluatie daarvan (in 2002 of 2003) definitief worden bezien of aanpassing in het instrumentarium nodig is.

Het ministerie van Economische Zaken heeft in de tweede tranche veertien doorlichtingen uitgevoerd en naar aanleiding daarvan heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden. In twee gevallen is besloten accountantsverklaringen te schrappen door te volstaan met de wettelijk verplichte accountantsverklaring bij de jaarrekening, waarin ook de rechtmatigheid van besteding van subsidiegelden wordt vastgelegd. Een accountantsverklaring in het kader van tarievenvaststelling is vervallen. Verder zijn bij een interdepartementaal programma
accountantsverklaringen ten behoeve van meerdere ministeries samengevoegd tot één. In twee andere gevallen worden verklaringen met een lagere periodiciteit opgevraagd.

In twee gevallen wordt voorgesteld meer kengetallen te gaan hanteren.

Van deze wijzigingen is het in vijf gevallen nodig de regeling zelf te wijzigen. Andere aanpassingen kunnen worden gedaan zonder dat de regeling behoeft te worden aangepast.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste tranche doorlichting zijn er bij een drietal regelingen uit de eerste tranche alsnog verbeterpunten doorgevoerd. Het betreft het invoeren van drempelbedragen voor het opvragen van accountantsverklaringen en de samenvoeging van verklaringen voor meerdere departementen. Verder heeft EZ het departementale beleidskader voor het opvragen van accountantsverklaringen geactualiseerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft zes regelingen doorgelicht. Deze doorlichtingen hebben niet geleid tot het niet meer voorschrijven van een
accountantsverklaring. Wel zullen twee regelingen worden aangepast, waarbij ook een nieuw toezichtsinstrumentarium wordt overwogen.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de doorlichting in het kader van Doreac met deze rapportage afgerond.

Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft in verband met andere prioriteiten geen rapportage over de tweede tranche van Doreac kunnen opleveren. De doorlichtingen zelf hebben wel voor een deel plaatsgehad. De rapportage over de tweede tranche zal worden gecombineerd met de eindrapportage Doreac. SZW heeft toegezegd dat de oplevering van de definitieve resultaten de eindrapportage niet in gevaar brengen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vijf doorlichtingen uitgevoerd, waarmee de Doreac-doorlichting binnen dit departement is voltooid. In geen van de gevallen heeft dit geleid tot aanpassing van de regelingen of het wijzigen van het
toezichtsinstrumentarium.

Tweede Kamer 1999-2000, 24 036, nr. 143

Tweede Kamer 2000-2001, 24 036, nr. 208

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...