Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Vrijstelling bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980"(Van Dam van Isseltweg 1)

* Kapvergunningen

* Minima-Voorlichting

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Verkiezingen gemeenteraad

* Archeologische tentoonstelling Betuweroute in Geldermalsen
*

Vrijstelling bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980"(Van Dam van Isseltweg
1)

* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer C.D. Kardol vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980", teneinde het oprichten van een tuinhuis aan de Van Dam van Isseltweg 1 te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 15 november 2001

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. B. Rensink, Pr. W. Alexandersingel 53 te Beesd, voor het kappen van 1 berk (15 november 2001);

2. J.Wiggelinkhuijsen, Middenstraat 11 te Rhenoy, voor het kappen van
1 eik (15 november 2001);

3. J.E.D. van Kessel, Emmalaan 29 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 berk (15 november 2001);

4. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting:, Heuvellaan 2 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 kronkelwilg (15 november 2001);

5. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting", Mr. Mierasstraat 8 te Beesd, voor het kappen van 2 essen (15 november 2001);
6. C. Bassa, Huizekamplaan 21 te Beesd, voor het kappen van 1 beuk (15 november 2001);

7. De heer Hopman, Kampsedijk te Deil, voor het kappen van 10 hoogstamfruitbomen (15 november 2001). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van gedeeltelijke herplant;

8. J.A.W. Cramer, Dorpsdijk 41 te Rumpt, voor het kappen van 4 populieren, 5 elzen, 3 essen, 1 esdoorn. Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant.


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 15 november 2001

Minima-Voorlichting

Kwijtschelding Rioolrecht/Hondenbelasting 2001

Eind augustus 2001 werden de aanslagen Rioolrecht/Hondenbelasting 2001 aan de inwoners toegezonden, waarbij de mogelijkheid werd geboden om de aanslag te betalen in de periode september-oktober-november 2001. Dit betekent tevens dat er nog steeds kwijtschelding kan worden gevraagd over dezelfde periode, dus tot 1 december 2001.

Vooral voor de minima (mensen met minimale inkomsten) kan het belangrijk zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding. Met "minimale inkomsten" wordt onder meer bedoeld:
* uitkering Algemene Bijstandswet, I.O.A.W., I.O.A.Z.;
* uitkering w.a.o./a.a.w. (minimale
arbeidsongeschiktheidsuitkering);

* enkel het a.o.w.-pensioen;

* enkel het a.n.w.-pensioen (Algemene Nabestaanden Wet);
* minimum-loon.

Dus als u van mening bent dat uw inkomsten zo laag zijn dat u niet of slechts met grote moeite kunt betalen, dan kunt u een aanvraagformulier voor kwijtschelding verkrijgen bij de vakbalie Arbeid en Inkomen op het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen (Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen). U kunt uiteraard ook een formulier opvragen, bel hiervoor 0345-586701 of 586702.

Aanvraag Subject-subsidie

Tevens een oproep aan die personen die dit jaar al een beroep hebben gedaan op subjectsubsidie; mocht u voor dit jaar nog een restant-tegoed hebben, dan heeft u tot 1 januari 2002 de gelegenheid om nog een aanvraag in te dienen.

Tenslotte een oproep aan iedereen:

* heeft u dit jaar nog geen beroep gedaan op subjectsubsidie?
* heeft u wel minimale inkomsten?

* heeft u dit jaar kosten gemaakt i.v.m. sport, cultuur of ontspanning (ook abonnementskosten telefoon)?
* Dan kunt u tot 1 januari 2002 een aanvraag indienen.
Mochten er in het algemeen vragen zijn over "kwijtschelding gemeentelijke belastingen" of over "subjectsubsidie", neem dan contact op met vakbalie Arbeid en Inkomen (afd. sociale zaken) op het gemeentehuis, tel. 586701 of 586702.
Voorgenomen verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersbesluiten te nemen voor de Kostverlorenkade en/of Rijnstraat te Geldermalsen:
1. het aanwijzen van de kruising Rijnstraat (Randwegenstructuur) en de Rijnstraat (zijweg zuid) als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijnstraat (zijweg zuid) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijnstraat (Randwegenstructuur)
2. het aanwijzen van de kruising Rijnstraat (Randwegenstructuur) en de Rijnstraat (zijweg noord) als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijnstraat (zijweg noord) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijnstraat (Randwegenstructuur)
3. Het aanwijzen van de kruising Rijksstraatweg (centrum) - Rijkstraatweg/Kostverlorenkade als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijksstraatweg (centrum) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijksstraatweg/Kostverlorenkade, door middel van het plaatsen van bord B4, B5 en B6 van bijlage 1 RVV 1990;
4. Het aanbrengen van doorgetrokken fietsstroken (zoals bedoeld in artikel 1 lid n van het RVV) op de volgende weggedeelten van de Kostverlorenkade en Rijnstraat te Geldermalsen: · noordelijk wegvak tussen IJsselstraat - Lingeplein · zuidelijk wegvak tussen IJsselstraat - Lingeweg

Het aanbrengen van onderbroken fietsstroken (zoals bedoeld in artikel
1 lid n van het RVV) op de op de volgende weggedeelten van de Kostverlorenkade en Rijnstraat te Geldermalsen

* tussen Rijnstraat (zijweg zuid) en Pr. Marijkeweg
* tussen Lingeplein - Rijksstraatweg

* zuidelijk wegvak tussen Lingeweg en Lingeplein
Toelichting ·

1. Het aanwijzen van voorrangskruisingen vindt plaats door middel van de borden B04, B05 en B06 uit bijlage 1 van het RVV 1990
2. Op de fietstroken worden zgn. fietssymbolen aangebracht


* Ter inzage : het voorgenomen besluit en de publicatie
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze
* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W
* Publicatie : 15 november 2001
Verkiezingen gemeenteraad

Inschrijving aanduiding politieke groepering

De burgemeester van Geldermalsen maakt op grond van het bepaalde in artikel G3, lid 1, van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 22 januari 2002, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij het gemeentehuis van deze gemeente, uiterlijk op de drieenveertigste dag voor de dag van de kandidaatstelling (dus voor 10 december 2001).

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van f 250,-- (vanaf 1 januari 2002 ¤ 112,50) worden betaald aan de gemeente.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekt.

Geldermalsen, 12 november 2001

De burgemeester voornoemd, Mr S.W. van Schaijck

Archeologische tentoonstelling Betuweroute in Geldermalsen

Vanaf 30 november t/m 6 december kan in Geldermalsen de reizende tentoonstelling 'Opgespoord Verleden' worden bezichtigd.

Lokatie: terrein gemeentewerf Geldermalsen, Rijnstraat 20 (direct aan de Rijnstraat tussen de brandweerkazerne en het kantoor van de Woningbouwvereniging Geldermalsen)

De archeologische opgravingen die sinds 1994 zijn uitgevoerd in het tracé van de Betuweroute hebben een schat aan vondsten en bodeminformatie aan het licht gebracht. De resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek van Nederland. De opgravingen vertellen verhalen over de levenswijze van de mensen die vroeger woonden in wat nu de Betuweroute is. De verhalen zijn zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling 'Opgespoord Verleden'. Vanaf 23 november 2001 gaat de tentoonstelling op reis langs het tracé van de Betuweroute. Bewoners langs het tracé van de Betuweroute krijgen op deze wijze de kans om de vondsten die in hun omgeving zijn aangetroffen te bekijken. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de tentoonstelling te bezichtigen wordt de tentoonstellingsunit buiten opgesteld.

Hoogtepunten

Eén van de pronkstukken is de 'reconstructie van Trijntje'. Zij is gevonden in een weiland in Hardinxveld-Giessendam en leefde ongeveer 5600 jaar voor Christus. Haar skelet was zo kwetsbaar dat het niet opgesteld kon worden. In plaats daarvan is op basis van de gevonden beenderen een levensechte reconstructie gemaakt die toont hoe zij er tijdens haar leven uit kan hebben gezien. Het originele skelet van een hond, dat bij haar werd aangetroffen tijdens de opgravingen, is wel opgesteld. Ook de houten boomstamkano met peddels, het op één na oudste gevonden exemplaar in Nederland, maakt deel uit van de tentoonstelling. Daarnaast is nog veel meer origineel vondstmateriaal te zien, zoals een bronzen zwaard, een roos van wilgentenen en een houten laddertje. De objecten die geselecteerd zijn komen uit alle periodes, van Prehistorie, IJzertijd, Middeleeuwen tot en met de recente tijd. De bezoeker krijgt een goed beeld van de ontwikkelingen door de eeuwen heen.

Het verhaal

De tentoonstelling vertelt veel over de dagelijkse activiteiten van de oorspronkelijke bewoners. Zichtbaar wordt gemaakt hoe de vroegere bewoners van Midden-Nederland leefden. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam werden twee kampen opgegraven. De archeologen vonden hier pijlpunten, onderdelen van bogen, aardewerk en graven met skeletten van mensen en dieren. Deze vondsten geven aanwijzingen over de manier waarop mensen woonden en aan hun voedsel kwamen door jagen, vissen en het verzamelen van vruchten. In de gemeente Geldermalsen werden vele nederzettingen aangetroffen uit de Bronstijd. De mensen leefden daar een boerenbestaan. Boerennederzettingen uit de Middeleeuwen werden in de gemeente Buren opgegraven. De IJzertijd en de Romeinse Tijd kwamen naar boven in Kesteren en Graafstroom. In Kesteren duidden menselijke sporen op een nederzetting waar de mensen, naast hun eigen inheemse gebruiksvoorwerpen, veel luxe spullen hadden overgenomen van de Romeinen uit de legerkampen in de omgeving.

Extra informatie

Het bezoeken van de tentoonstelling is gratis evenals de minizine (informatiebrochure) en lespakketten die ter plaatse verkrijgbaar zijn. Scholen zijn speciaal uitgenodigd om de reizende tentoonstelling te bezoeken. Bezichtiging is voor een deel ook 's avonds en in het weekend mogelijk.

Het boek 'Opgespoord Verleden' dat een uitgebreid overzicht geeft van het verleden in de Betuweroute is verkrijgbaar in de boekhandel voor f. 49,95 (Uitgeverij Uniepers ISBN 90 6825 277 1).

Deze tentoonstelling is gemaakt door de Projectgroep Archeologie Betuweroute die is opgezet als een samenwerkingsverband tussen Railinfrabeheer en Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Mogelijkheden tot bezichtiging in Geldermalsen

* Vrijdag 30 november: 12.00 - 21.00 uur

* Zaterdag 1 december: 10.00 - 16.00 uur

* Maandag 3 december: 9.00 - 21.00 uur

* Dinsdag 4 december: 9.00 - 21.00 uur

* Woensdag 5 december: 9.00 - 15.00 uur

* Donderdag 6 december: 9.00 - 17.00 uur

1. A. van Drenth, Oude Waag 16 te Beesd, vergroten woning (15
2. Fam. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, vergroten woning (15 november 2001);

3. J.E. van Baarsel, Meidoornweg 3a te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (15 november 2001);

4. D.A. Story, Tiendweg 9 te Rhenoy, oprichten veestal (15 november 2001);

5. C.A. van de Woerd, Palmesteynstraat 14 te Deil, oprichten woning met garage (15 november 2001);

6. E.H. Kroeze, Middenstraat 49 te Rumpt, vergroten woning (15
7. M.C. Verheul, W.J. van der Hooftstraat 24 te Meteren, veranderen woning (15 november 2001);

8. P.Glerum, Lingedijk (ong.) te Gellicum, aanleggen drietal kikkerpoelen (9 november 2001);
belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en
* Datum publicatie: 15 november 2001.

1. M.G. Schook, Glorie van Holland 29 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 november 2001);

2. H.A. van Dord, Pr. W. Alexandersingel 80 te Beesd, plaatsen plantenkasje (7 november 2001);

3. A.J.C.G. van Eggelen, Lageveldweg 3 te Rumpt, vergroten woning (8
4. H.L. Simons, Lingedijk 126 te Acquoy, geheel vernieuwen woning (9
* Datum publicatie: 15 november 2001

1. Fam. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, slopen woon/slaapgedeelte (15 november 2001);

* Datum publicatie: 15 november 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...