Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Vrijstelling bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980"(Van Dam van Isseltweg 1)

* Kapvergunningen

* Minima-Voorlichting

* Voorgenomen verkeersbesluiten

* Verkiezingen gemeenteraad

* Archeologische tentoonstelling Betuweroute in Geldermalsen
*

Vrijstelling bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980"(Van Dam van Isseltweg
1)

* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer C.D. Kardol vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Zwarte Kamp 1980", teneinde het oprichten van een tuinhuis aan de Van Dam van Isseltweg 1 te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 15 november 2001

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. B. Rensink, Pr. W. Alexandersingel 53 te Beesd, voor het kappen van 1 berk (15 november 2001);

2. J.Wiggelinkhuijsen, Middenstraat 11 te Rhenoy, voor het kappen van
1 eik (15 november 2001);

3. J.E.D. van Kessel, Emmalaan 29 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 berk (15 november 2001);

4. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting:, Heuvellaan 2 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 kronkelwilg (15 november 2001);

5. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting", Mr. Mierasstraat 8 te Beesd, voor het kappen van 2 essen (15 november 2001);
6. C. Bassa, Huizekamplaan 21 te Beesd, voor het kappen van 1 beuk (15 november 2001);

7. De heer Hopman, Kampsedijk te Deil, voor het kappen van 10 hoogstamfruitbomen (15 november 2001). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van gedeeltelijke herplant;

8. J.A.W. Cramer, Dorpsdijk 41 te Rumpt, voor het kappen van 4 populieren, 5 elzen, 3 essen, 1 esdoorn. Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant.


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 15 november 2001

Minima-Voorlichting

Kwijtschelding Rioolrecht/Hondenbelasting 2001

Eind augustus 2001 werden de aanslagen Rioolrecht/Hondenbelasting 2001 aan de inwoners toegezonden, waarbij de mogelijkheid werd geboden om de aanslag te betalen in de periode september-oktober-november 2001. Dit betekent tevens dat er nog steeds kwijtschelding kan worden gevraagd over dezelfde periode, dus tot 1 december 2001.

Vooral voor de minima (mensen met minimale inkomsten) kan het belangrijk zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden van kwijtschelding. Met "minimale inkomsten" wordt onder meer bedoeld:
* uitkering Algemene Bijstandswet, I.O.A.W., I.O.A.Z.;
* uitkering w.a.o./a.a.w. (minimale
arbeidsongeschiktheidsuitkering);

* enkel het a.o.w.-pensioen;

* enkel het a.n.w.-pensioen (Algemene Nabestaanden Wet);
* minimum-loon.

Dus als u van mening bent dat uw inkomsten zo laag zijn dat u niet of slechts met grote moeite kunt betalen, dan kunt u een aanvraagformulier voor kwijtschelding verkrijgen bij de vakbalie Arbeid en Inkomen op het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen (Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen). U kunt uiteraard ook een formulier opvragen, bel hiervoor 0345-586701 of 586702.

Aanvraag Subject-subsidie

Tevens een oproep aan die personen die dit jaar al een beroep hebben gedaan op subjectsubsidie; mocht u voor dit jaar nog een restant-tegoed hebben, dan heeft u tot 1 januari 2002 de gelegenheid om nog een aanvraag in te dienen.

Tenslotte een oproep aan iedereen:

* heeft u dit jaar nog geen beroep gedaan op subjectsubsidie?
* heeft u wel minimale inkomsten?

* heeft u dit jaar kosten gemaakt i.v.m. sport, cultuur of ontspanning (ook abonnementskosten telefoon)?
* Dan kunt u tot 1 januari 2002 een aanvraag indienen.
Mochten er in het algemeen vragen zijn over "kwijtschelding gemeentelijke belastingen" of over "subjectsubsidie", neem dan contact op met vakbalie Arbeid en Inkomen (afd. sociale zaken) op het gemeentehuis, tel. 586701 of 586702.
Voorgenomen verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende verkeersbesluiten te nemen voor de Kostverlorenkade en/of Rijnstraat te Geldermalsen:
1. het aanwijzen van de kruising Rijnstraat (Randwegenstructuur) en de Rijnstraat (zijweg zuid) als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijnstraat (zijweg zuid) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijnstraat (Randwegenstructuur)
2. het aanwijzen van de kruising Rijnstraat (Randwegenstructuur) en de Rijnstraat (zijweg noord) als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijnstraat (zijweg noord) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijnstraat (Randwegenstructuur)
3. Het aanwijzen van de kruising Rijksstraatweg (centrum) - Rijkstraatweg/Kostverlorenkade als voorrangskruising, waarbij het verkeer vanaf de Rijksstraatweg (centrum) voorrang moet verlenen aan bestuurders op de Rijksstraatweg/Kostverlorenkade, door middel van het plaatsen van bord B4, B5 en B6 van bijlage 1 RVV 1990;
4. Het aanbrengen van doorgetrokken fietsstroken (zoals bedoeld in artikel 1 lid n van het RVV) op de volgende weggedeelten van de Kostverlorenkade en Rijnstraat te Geldermalsen: · noordelijk wegvak tussen IJsselstraat - Lingeplein · zuidelijk wegvak tussen IJsselstraat - Lingeweg

Het aanbrengen van onderbroken fietsstroken (zoals bedoeld in artikel
1 lid n van het RVV) op de op de volgende weggedeelten van de Kostverlorenkade en Rijnstraat te Geldermalsen

* tussen Rijnstraat (zijweg zuid) en Pr. Marijkeweg
* tussen Lingeplein - Rijksstraatweg

* zuidelijk wegvak tussen Lingeweg en Lingeplein
Toelichting ·

1. Het aanwijzen van voorrangskruisingen vindt plaats door middel van de borden B04, B05 en B06 uit bijlage 1 van het RVV 1990
2. Op de fietstroken worden zgn. fietssymbolen aangebracht


* Ter inzage : het voorgenomen besluit en de publicatie
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze
* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W
* Publicatie : 15 november 2001
Verkiezingen gemeenteraad

Inschrijving aanduiding politieke groepering

De burgemeester van Geldermalsen maakt op grond van het bepaalde in artikel G3, lid 1, van de Kieswet bekend, dat politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeve van de op 6 maart 2002 te houden verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal plaatshebben op 22 januari 2002, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente, gevestigd bij het gemeentehuis van deze gemeente, uiterlijk op de drieenveertigste dag voor de dag van de kandidaatstelling (dus voor 10 december 2001).

Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.

Voor de registratie moet een waarborgsom van f 250,-- (vanaf 1 januari 2002 ¤ 112,50) worden betaald aan de gemeente.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekt.

Geldermalsen, 12 november 2001

De burgemeester voornoemd, Mr S.W. van Schaijck

Archeologische tentoonstelling Betuweroute in Geldermalsen

Vanaf 30 november t/m 6 december kan in Geldermalsen de reizende tentoonstelling 'Opgespoord Verleden' worden bezichtigd.

Lokatie: terrein gemeentewerf Geldermalsen, Rijnstraat 20 (direct aan de Rijnstraat tussen de brandweerkazerne en het kantoor van de Woningbouwvereniging Geldermalsen)

De archeologische opgravingen die sinds 1994 zijn uitgevoerd in het tracé van de Betuweroute hebben een schat aan vondsten en bodeminformatie aan het licht gebracht. De resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan het archeologisch onderzoek van Nederland. De opgravingen vertellen verhalen over de levenswijze van de mensen die vroeger woonden in wat nu de Betuweroute is. De verhalen zijn zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling 'Opgespoord Verleden'. Vanaf 23 november 2001 gaat de tentoonstelling op reis langs het tracé van de Betuweroute. Bewoners langs het tracé van de Betuweroute krijgen op deze wijze de kans om de vondsten die in hun omgeving zijn aangetroffen te bekijken. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de tentoonstelling te bezichtigen wordt de tentoonstellingsunit buiten opgesteld.

Hoogtepunten

Eén van de pronkstukken is de 'reconstructie van Trijntje'. Zij is gevonden in een weiland in Hardinxveld-Giessendam en leefde ongeveer 5600 jaar voor Christus. Haar skelet was zo kwetsbaar dat het niet opgesteld kon worden. In plaats daarvan is op basis van de gevonden beenderen een levensechte reconstructie gemaakt die toont hoe zij er tijdens haar leven uit kan hebben gezien. Het originele skelet van een hond, dat bij haar werd aangetroffen tijdens de opgravingen, is wel opgesteld. Ook de houten boomstamkano met peddels, het op één na oudste gevonden exemplaar in Nederland, maakt deel uit van de tentoonstelling. Daarnaast is nog veel meer origineel vondstmateriaal te zien, zoals een bronzen zwaard, een roos van wilgentenen en een houten laddertje. De objecten die geselecteerd zijn komen uit alle periodes, van Prehistorie, IJzertijd, Middeleeuwen tot en met de recente tijd. De bezoeker krijgt een goed beeld van de ontwikkelingen door de eeuwen heen.

Het verhaal

De tentoonstelling vertelt veel over de dagelijkse activiteiten van de oorspronkelijke bewoners. Zichtbaar wordt gemaakt hoe de vroegere bewoners van Midden-Nederland leefden. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam werden twee kampen opgegraven. De archeologen vonden hier pijlpunten, onderdelen van bogen, aardewerk en graven met skeletten van mensen en dieren. Deze vondsten geven aanwijzingen over de manier waarop mensen woonden en aan hun voedsel kwamen door jagen, vissen en het verzamelen van vruchten. In de gemeente Geldermalsen werden vele nederzettingen aangetroffen uit de Bronstijd. De mensen leefden daar een boerenbestaan. Boerennederzettingen uit de Middeleeuwen werden in de gemeente Buren opgegraven. De IJzertijd en de Romeinse Tijd kwamen naar boven in Kesteren en Graafstroom. In Kesteren duidden menselijke sporen op een nederzetting waar de mensen, naast hun eigen inheemse gebruiksvoorwerpen, veel luxe spullen hadden overgenomen van de Romeinen uit de legerkampen in de omgeving.

Extra informatie

Het bezoeken van de tentoonstelling is gratis evenals de minizine (informatiebrochure) en lespakketten die ter plaatse verkrijgbaar zijn. Scholen zijn speciaal uitgenodigd om de reizende tentoonstelling te bezoeken. Bezichtiging is voor een deel ook 's avonds en in het weekend mogelijk.

Het boek 'Opgespoord Verleden' dat een uitgebreid overzicht geeft van het verleden in de Betuweroute is verkrijgbaar in de boekhandel voor f. 49,95 (Uitgeverij Uniepers ISBN 90 6825 277 1).

Deze tentoonstelling is gemaakt door de Projectgroep Archeologie Betuweroute die is opgezet als een samenwerkingsverband tussen Railinfrabeheer en Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.

Mogelijkheden tot bezichtiging in Geldermalsen

* Vrijdag 30 november: 12.00 - 21.00 uur

* Zaterdag 1 december: 10.00 - 16.00 uur

* Maandag 3 december: 9.00 - 21.00 uur

* Dinsdag 4 december: 9.00 - 21.00 uur

* Woensdag 5 december: 9.00 - 15.00 uur

* Donderdag 6 december: 9.00 - 17.00 uur

1. A. van Drenth, Oude Waag 16 te Beesd, vergroten woning (15
2. Fam. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, vergroten woning (15 november 2001);

3. J.E. van Baarsel, Meidoornweg 3a te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (15 november 2001);

4. D.A. Story, Tiendweg 9 te Rhenoy, oprichten veestal (15 november 2001);

5. C.A. van de Woerd, Palmesteynstraat 14 te Deil, oprichten woning met garage (15 november 2001);

6. E.H. Kroeze, Middenstraat 49 te Rumpt, vergroten woning (15
7. M.C. Verheul, W.J. van der Hooftstraat 24 te Meteren, veranderen woning (15 november 2001);

8. P.Glerum, Lingedijk (ong.) te Gellicum, aanleggen drietal kikkerpoelen (9 november 2001);
belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en
* Datum publicatie: 15 november 2001.

1. M.G. Schook, Glorie van Holland 29 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (7 november 2001);

2. H.A. van Dord, Pr. W. Alexandersingel 80 te Beesd, plaatsen plantenkasje (7 november 2001);

3. A.J.C.G. van Eggelen, Lageveldweg 3 te Rumpt, vergroten woning (8
4. H.L. Simons, Lingedijk 126 te Acquoy, geheel vernieuwen woning (9
* Datum publicatie: 15 november 2001

1. Fam. Scholten, Rijksstraatweg 43 te Buurmalsen, slopen woon/slaapgedeelte (15 november 2001);

* Datum publicatie: 15 november 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie