Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uniek samenwerken Rotterdam tussen rechtbank en universiteit

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Actueel

Unieke samenwerking in Rotterdam tussen rechtbank en universiteit
Bron: Rechtbank Rotterdam

Datum actualiteit: 8-11-2001

De Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de rechtbank Rotterdam hebben besloten tot een duurzame en structurele samenwerking. Doel van deze unieke samenwerkingsrelatie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappij en wetenschap. De beide partners concretiseren dit voornemen in diverse activiteiten, gericht op een weloverwogen afstemming tussen onderwijs en rechtspraktijk.
Op donderdag 15 november leggen beide partners hun intenties vast door de ondertekening van een samenwerkingsstatuut. Na deze officiële handeling vindt het seminar `Juridische samenwerking aan de Maas' plaats.

Het is voor het eerst in Nederland dat een rechtbank en een universiteit hun intenties vastleggen in een dergelijk samenwerkingsstatuut. In deze unieke samenwerkingsrelatie snijdt het mes aan twee kanten. Zo biedt het de medewerkers van de rechtbank mogelijkheden voor permanente educatie en verdieping van kennis. Bovendien biedt het de rechtbank de mogelijkheid voor het aantrekken van gekwalificeerde en gespecialiseerde rechters en medewerkers.

De universiteit is gebaat bij de mogelijkheden tot verdieping van studie en kennis door studenten en docenten in aanraking te brengen met de rechtspraktijk, terwijl de opgedane ervaringen met de rechtspraktijk het wetenschappelijk onderzoek bevordert. Concrete voorgenomen activiteiten zijn onder meer de organisatie van in-house actualiteitencursussen, oefenrechtbank, studentstages bij de rechtbank, faciliteren van promotie-onderzoek, duaal leertraject in het kader van de juridische masterstudie, etc.
Ook het seminar 'Juridische samenwerking aan de Maas' is een uitwerking van de beoogde kennisdeling. Tijdens dit seminar, dat van 14.00 tot 18.00 plaatsvindt in de Forumzaal van de Erasmus Universiteit, geven deskundigen uit de wetenschap en de rechtspraktijk duopresentaties over actuele juridische thema's.

Deelname aan dit seminar staat open voor belangstellenden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient men zich van tevoren aan te melden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, mw. drs. P.J.H. Frings, tel. 010 - 408 15 71 of e-mail: (frings@frg.eur.nl).

De integrale tekst van het samenwerkingsstatuut treft u hier aan.

SAMENWERKINGSSTATUUT van

de Arrondissementsrechtbank Rotterdam en
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Preambule

Zowel de Arrondissementsrechtbank Rotterdam (verder: de Rechtbank) als de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (verder: de Faculteit) streven ieder voor zich naar kwaliteitsverbetering om op hoog-waardige wij-ze te kunnen voldoen aan de steeds veranderende behoefte aan recht en rechtskennis binnen de samenleving.

De besturen van beide organisaties zijn daarbij van oordeel dat dit streven wordt ge-diend door structurele samenwer-king, zodat zij ieder vanuit de eigen taakstelling beter kun-nen bijdragen aan de ontwik-keling van de maatschappij en de vooruitgang der wetenschap.

De Rechtbank beoogt met deze samenwerking:
het verbeteren van de mogelijkheden voor haar medewerkers voor perma-nente educatie en verdieping van kennis,
gebruik te maken van de bij de Facul-teit ontwikkelde kennis en innovaties voor de uit-spra-ken in en behandeling van rechts-geschillen en de inrichting van de organisatie het aantrekken van gekwalificeerde en gespecialiseerde medewerkers en rechters.
en

de Faculteit:
haar studenten en docenten met de rechtspraktijk in aanraking te brengen ter verdieping van de studie en kennis; de competenties die de betrokkenen hierdoor verwerven kunnen zij benut-ten als (toekomstig) professional, maar ook als burger of als consument. het verkrijgen van meer ervaring met de rechtspraktijk ter bevordering van het weten-schappelijk onderzoek.
het overdragen van wetenschappelijke kennis aan medewerkers van de Rechtbank.

Genoemde besturen zijn daartoe het volgende over-een-gekomen:

Partijen gaan vanaf heden een duurzaam samenwerkingsverband aan met inacht-neming van het onafhankelijke en professionele karakter van ieder van hen.
Om de beoogde kwaliteitsverbetering te bereiken wordt de medewerkers van beide orga-nisaties kansen geboden hun kennis verder te ontwikkelen met gebruikmaking van weder-zijdse faciliteiten. Er worden mogelijkheden geschapen om meer structureel van elkaars kennis en com-pe-tenties gebruik te maken.
Zowel de medewerkers, als ook de studenten wordt de vrijheid geboden onderwijs- en on-derzoeksactiviteiten te ontplooien, waarbij niet alleen ken-nisontplooiing, maar ook ken-nis-toepassing doel is. In hun contacten met elkaar en met betrokkenen zullen partijen het perspectief van verdie-ping, actualisering en verbreding van kennis naar voren brengen.
In onderlinge afstemming zullen partijen een specifieker beleid voeren gericht op het bieden van een behoorlijk opleidings- en loopbaan-perspectief aan mede-werkers en studenten. Samenwerking met andere instanties op basis van wederzijds voordeel wordt op langere termijn niet uitgesloten.

Uitvoering

Om deze samenwerking gestalte te geven is de Stuurgroep Samenwerking ingesteld, bestaande uit medewerkers van de Rechtbank en medewerkers van de Faculteit

De president van de Rechtbank en de decaan van de Faculteit worden door middel van toe-zending van de agenda's met bijlagen en de verslagen op de hoogte gehouden van de werk-zaamheden van de Stuurgroep. Daarnaast wonen de president en de decaan op gezette tijden vergaderingen van de Stuurgroep bij.

De uitvoering van de gemaakte afspraken wordt gecoördineerd door de Stuurgroep. Daarnaast ontplooit deze stuurgroep ook initiatieven om het bereiken van de doelstel-lingen van de samen-werking te bevorderen en adviseert zij de besturen van de Recht-bank en de Faculteit omtrent samenwerkingsvraagstukken. De stuurgroep rapporteert periodiek over haar bevindingen en activiteiten aan de besturen van partijen.

Voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het project wordt het Secretariaat Wetenschappelijke Samenwerking (SWS) ingericht. Vooralsnog stellen beide organisaties een medewerker ter beschikking in een nader te bepalen verhouding.

Voor de langere termijn kan worden gedacht aan verbreding van de samenwerking door de instelling van een intermediaire organisatie die het kennisverkeer tussen de partners organiseert, het secretariaat verzorgt en waar mogelijk en wenselijk de verbreding van de samenwerking nastreeft.

De aan de projecten en aan de samenwerkingsorganisatie verbonden kosten worden op advies van de stuurgroep door beide partijen gedragen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met ieders voordeel.

Rotterdam, 15 november 2001

de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, de Faculteit Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam,

mr. F.W.H. van den Emster prof. mr. J.W. de Zwaan president decaan

B IJ L A G E

Concrete activiteiten die in het kader van de samenwerking kunnen worden ontplooid, zijn:


1. In house cursussen

2. De oefenrechtbank

3. Faciliteren van promotie-onderzoek

4. Begeleiding bij het schrijven van artikelen
5. Studentstages bij de rechtbank

6. Duaal leertraject in het kader van de juridische masterstudie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie