Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arrest Hoge Raad, Vakbond Varkenshouders tegen de Staat

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
trcjz/2001/16269
datum
16-11-2001

onderwerp
arrest Hoge Raad in zaak NVV/Staat m.b.t. de Wet herstructurering varkenshouderij
doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over het arrest van de Hoge Raad d.d. 16 november 2001 in de civiele procedure van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders c.s. tegen de Staat met betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij (hierna Whv). Het arrest is in afschrift bij deze brief gevoegd.

datum
16-11-2001

kenmerk
trcjz/2001/16269

bijlage

De Hoge Raad bevestigt - kort gezegd - de rechtmatigheid van de in de Whv neergelegde instrumenten. Deze hebben met name tot doel te komen tot een reductie van de omvang van de varkensmestproductie in Nederland. In zijn algemeenheid acht de Hoge Raad de instrumenten van de 1e en 2e generieke korting en het verval van zogenoemde 'latente' productieruimte in overeenstemming met het recht. Een schadeloosstelling daarvoor is in beginsel niet aan de orde. Het arrest doet recht aan het in 1997 door het kabinet ingezet-te beleid en de destijds door het kabinet gemaakte juridische beoordeling. Tevens wordt helderheid geschapen in een lang slepende kwestie. Immers, het arrest van de Hoge Raad herstelt integraal het instrumentarium van de Whv, waarop door verschillende procedu-res van de sector gedurende enige jaren een hypotheek heeft gerust. Dat noopte mij - tezamen met de infractieprocedure voor het EG-Hof in verband met een onvoldoende implementatie van de EG-Nitraatrichtlijn - in 1999 tot een nadere bezinning op het mest-beleid. Deze heeft, als bekend, geleid tot de recent door beide Kamers der Staten-Generaal aanvaarde wijziging van de Meststoffenwet. Het arrest zie ik als een belangrijke ondersteuning van mijn beleid, omdat alle instrumenten voor de oplossing van de mest-problematiek overeind zijn gebleven. De combinatie van deze instrumenten verzekert een effectieve realisatie van de beleidsdoelstellingen.

In cassatie waren in essentie drie rechtsvragen met betrekking tot de Whv aan de orde, te weten:
1. strijd met de algemene rechtsbeginselen;
2. strijd met het EG-recht, in het bijzonder de gemeenschappelijke marktordening voor varkens;
3. strijd met het in artikel 1 van het Eerste protocol bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de individuele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde ongestoorde genot van eigendom.

De Hoge Raad oordeelt daarover kort samengevat als volgt:

Ad 1:
Overeenkomstig vaste jurisprudentie van de Hoge Raad laat artikel 120 van de Grondwet de rechter geen vrijheid om de inhoud van een wet in formele zin te toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

Ad 2:
Hoewel de Whv gevolgen kan hebben voor de goede werking van de gemeenschappelijke marktordening in de sector varkensvlees, leidt dit in het licht van de jurisprudentie van het EG-Hof niet om die reden tot onverenigbaarheid met het gemeenschapsrecht. De Whv streeft immers andere doelstellingen na dan de gemeenschappelijke marktordening, in het bijzonder het terugbrengen van de milieubelasting door overmatige mestproductie. Evenmin is sprake van verboden in- of uitvoerbeperkingen in de zin van de artikelen 28 en 29 van het EG-Verdrag of van strijdigheid met de door artikel 43 van het EG-Verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging.

Ad 3:
Artikel 1 van het Eerste protocol bij het EVRM en de jurisprudentie van het Mensenrechtenhof in Straatsburg daaromtrent bieden geen grond om de Whv buiten toepassing te laten ten aanzien van varkenshouders die door de bestreden maatregel slechts getroffen zijn in mestproductierechten of varkensrechten die ingevolge de wet aan hen zijn toegekend en die zij niet op andere wijze tegen betaling hebben verworven.
Bij de Whv is geen sprake van ontneming van eigendom maar van regulering van het gebruik van eigendom. De Whv strekt ertoe om bedrijfsactiviteiten te beperken ter verwezenlijking van onder meer de genoemde milieudoelstelling. De overdraagbaarheid van de productierechten ontneemt aan de maatregelen niet het karakter van aan de bedrijfsvoering opgelegde beperkingen. Deze beperkingen zijn rechtmatig wanneer er sprake is van een 'fair balance' tussen het algemeen belang enerzijds en de bescherming van individuele rechten anderzijds. Dit vereist een redelijke mate van evenredigheid tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde doel. Aan het vereiste van 'fair balance' is niet voldaan als sprake is van een individuele en buitensporige last voor de betrokken persoon. Bij de beoordeling hiervan komt de wetgever een ruime beoordelingsmarge toe. De Hoge Raad acht bij de Whv ten algemene deze 'fair balance' niet geschonden gelet op: 1) de zwaarwegende doelstellingen die met de Whv worden nagestreefd, 2) de beoordelingsruimte voor de wetgever, 3) het feit dat het in beginsel niet ongerechtvaardigd is om de kosten verbonden aan maatregelen ter beperking van schade aan het milieu en andere maatschappelijke belangen voor rekening te laten van de bedrijven die die schade veroorzaken, 4) het feit dat de productierechten over het algemeen om 'niet' zijn verkregen, en 5) de getroffen voorzieningen in het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij om onbillijkheden van overwegende aard weg te nemen.
Het gerechtshof te Arnhem, waarnaar de Hoge Raad de zaak heeft verwezen, zal evenwel nog hebben te onderzoeken of de bestreden maatregelen van de Whv voor de individuele eisers in de onderhavige procedure in verband met bijzondere, niet voor alle varkenshouders geldende feiten en omstandigheden een individuele en buitensporige last vormen en de desbetreffende bepalingen van de Whv om die reden voor hen buiten toepassing moeten worden gelaten, althans voorzover niet is voorzien in een adequate financiële compensatie.

Het arrest van de Hoge Raad betekent dat de maatregelen van de Whv onverkort kunnen worden toegepast. Dit geldt in principe ook voor de 2e generieke korting, die in verband met het - thans door de Hoge Raad vernietigde - arrest van het gerechtshof te Den Haag van 20 januari 2000 tot op heden nog niet was doorgevoerd. Ik zal mij beraden over de betekenis van het arrest van de Hoge Raad voor de 2e generieke korting en over de func-tie van die korting in het geheel van instrumenten voor de aanpak van de mestproblema-tiek. Uw Kamer zal op dat punt nader worden geïnformeerd.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Het arrest (Niet in elektronische vorm beschikbaar)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...