Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Wieringen bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Algemene wet bestuursrecht (16 november 2001)
- Bouwen en Wonen (16 november 2001)

- Sportvisserijvergunning (16 november 2001)
- Brandveiligheid met de feestdagen (16 november 2001)
- Vergaderingen (16 november 2001)

- Bouwplan bestemmingsplan Slingerweg II (13 november 2001)
Algemene wet bestuursrecht (16 november 2001)

Op 13 november 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende kapvergunning aan L.A. van Buren voor het kappen van 5 esdoorns, perc. Kerkplein 30;

- Verleende vergunning aan J. de Jongh voor het maken van een inrit, perc. Koningsweg 63 (garage W. de Jongh).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (16 november 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 2 november 2001:
het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 19.
ontvangen 14 november 2001:
het oprichten van een woning en garage op het perceel Hofstraat 1; het oprichten van een serre/erker op het perceel Noord Gesterweg 35.

B. Ontvangen meldingen

ontvangen13 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Kaapfeugel 30; het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Rozenstraat 3.

C. Verleende vrijstellingen en bouwvergunningen

verzonden 15 november 2001:
het oprichten van een garage op het perceel Akkerweg 35; het oprichten van een woonboerderij op het perceel Elft 87.

D. Verleende sloopvergunning

verzonden 15 november 2001:
het slopen van een woning en een berging op het perceel Elft 87.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sportvisserijvergunning (16 november 2001)

Alle sportvissers die met hun schip personen vervoeren voor een vis-/vaartocht vanuit Wieringen over de Waddenzee, Noordzee, IJsselmeer e.d. moeten daarvoor in het bezit zijn van een vergunning van burgemeester en wethouders. Dit op grond van artikel 2.9.1. en 2.9.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening. Gebleken is dat de geldigheidstermijn van een groot aantal vergunningen is verstreken. Dit kan tot gevolg hebben dat u bij controle door de politie of AID een boete kan worden opgelegd. Daarom adviseren wij u uw vergunning nog eens goed na te kijken. Is de geldigheidstermijn daarvan verstreken, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen.
U kunt hiervoor tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht op de afdeling Algemene Zaken.

Voor eventuele telefonische informatie kunt u bellen met tel.nr. 594326.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Brandveiligheid met de feestdagen (16 november 2001)

Over ongeveer anderhalve maand, staan de feestdagen weer voor de deur. Een gezellige tijd voor jong en oud en op menig plek zullen de kerstboom, de kerststukjes en de kaarsen niet ontbreken. Helaas is dit ook een tijd waarin de brandweer het extra druk heeft met het blussen van branden.
Door onder andere: omgevallen kaarsen, brandende kaarsen in kerststukjes en kerstbomen, alsmede kerstversiering die niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften (cafébrand Volendam 1 januari 2001), ontstaat er naast materiele schade, ook veel menselijk leed. Zowel lichamelijk als psychisch.

De hieronder genoemde eisen, die worden gesteld ten aanzien van (kerst-)versiering, waaronder ook de kerstboom zelf valt, staan genoemd in de Bouwverordening van de gemeente Wieringen en gelden voor alle gebouwen, of men nu gebruiksvergunningsplichtig is, of niet.

Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlakte temperatuur meer dan 80° C bedraagt.


- tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden;

- de toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waar meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
- de toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan:
* NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/C2, uitgave 1992, Klasse T1 t.b.v. vloeren;

* NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/C1, uitgave 1992, Klasse 2 t.a.v. overige aankleding en versiering;

* de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995;
* NEN 6066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2,2 m-1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en tredevlakken.


- Decors, rekwisieten en dergelijke mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rookontwikkeling geven;


- Kaarsen moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare, standaards zijn vastgezet.

Om de kans op brand en/of ongelukken zo veel mogelijk te beperken, zal er dit jaar rond de kerst door de gemeente Wieringen gecontroleerd gaan worden bij scholen, kerken, verzorgingstehuizen, bijeenkomstgebouwen en bij de horecaondernemers, om te kijken of alle aangebrachte versieringen ook daadwerkelijk voldoen aan bovengenoemde eisen. Indien men niet door certificaten (waaruit duidelijk dient te blijken dat het gaat om de kerstversiering en/of de kerstboom) kan aantonen dat de kerstversiering voldoet, zal de versiering moeten worden verwijderd of zal in het ergste geval het gebouw worden gesloten.

Informatie : afdeling Grondgebiedzaken en de Brandweer van de Gemeente Wieringen.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Vergaderingen (16 november 2001)

Commissievergaderingen

Commissie Algemene Zaken en Financiën:
dinsdag 20 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Welzijn:
woensdag 21 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Grondgebiedzaken:
donderdag 22 november 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Fractievergaderingen

Fractievergadering OW91:
maandag 19 november 2001 om 19.30 uur in het Parochiehuis te Hippolytushoef;
Fractievergadering VVD:
maandag 19 november 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer in het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 16 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie