Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 over immigratie- en integratiebeleid

Datum nieuwsfeit: 17-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66
Zoek soortgelijke berichten
D66

Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

17 november 2001

Immigratie en integratie

Francisca Ravestein

Reacties: (f.ravestein@tk.parlement.nl)

Het is onzin om te doen alsof immigratie- en integratiebeleid niets met elkaar te maken hebben. Van belang is dat bewindslieden maar ook kamerleden over de eigen schutting heen kijken. De WRR pleit terecht voor het recht op werk voor degenen die uiteindelijk toch worden uitgezet.

Algemeen

Als we terugkijken op drie jaar WIN en een serieuze aanpak van het integratiebeleid is er reden voor gematigd optimisme, maar ook voor een hernieuwde prioriteitstelling als het gaat om de integratie van etnische minderheden. Het beeld is gemengd, er zijn successen geboekt maar er is nog een lange weg te gaan. Het is jammer dat het rapport van de WRR voor vandaag nog niet geagendeerd staat want daarin staan nu bij uitstek een aantal aanbevelingen die het in mijn ogen verdienen om nader bestudeerd en besproken te worden. Een punt wat nauwelijks meer ter discussie staat is het belang van het aanleren van de Nederlandse taal. Dat hier meer diversiteit in het aanbod moet komen, toegespitst op het niveau van de cursist, is ook duidelijk. Dus veel meer maatwerk in de inburgeringscursussen. Ook is er nog steeds sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt en daarom is het zo bemoedigend dat inmiddels al weer 30000 allochtonen werk hebben gevonden in het MKB. Onlangs hebben we ook weer gesproken over de verhoogde criminaliteit onder etnische jongeren met name van Marokkaanse afkomst. AO Criem Wat ik nu zeg is allemaal niet nieuw maar ik gebruik deze voorbeelden om te zeggen dat integratiebeleid een zaak van het hele kabinet is, het is facetbeleid. Als je kijkt naar de verschillende onderwerpen in de rapportage is het duidelijk dat in elk geval de bewindslieden van Onderwijs, Justitie, Sociale Zaken, Economische Zaken, Cultuur en VROM een rol spelen. Er is dus heel duidelijk sprake van een coordinerende portefeuille, waarbij de voorstellen in het verkiezingsprogramma van D66 uitstekend passen.(over een kernkabinet.) De verkokering moet doorbroken worden en iedereen moet het belang zien van een snelle inburgering. Niet valt te ontkennen dat toenemende stromen immigranten een druk leggen op de samenleving en dat iedereen moet meewerken om de problemen op te lossen. Daarom is het ook zo, zoals de WRR ook stelt, dat immigratiebeleid en integratiebeleid alles met elkaar te maken hebben. Iedereen met een goed vluchtverhaal kan in Nederland blijven en heeft dan ook recht op huisvesting, taalles en werk. Het is onzin om te doen alsof deze dingen niets met elkaar te maken hebben, integendeel en het is juist met een portefeuille als integratiebeleid zowel voor bewindslieden als voor kamerleden van belang dat men over de schutting van de eigen portefeuille heen kan kijken. De WRR pleit terecht voor een ketenbenadering. Iemand die hier binnen komt heeft recht op opvang, werk en een eerlijke beoordeling. Maar ook degenen die uiteindelijk toch worden uitgezet zijn beter af als ze in die tussentijd hebben kunnen werken. Dit is zowel in het belang van de mensen zelf als van de Nederlandse samenleving. Onlangs heeft het kabinet de mogelijkheden om te kunnen werken verruimd en D66 vindt dat een goede zaak.

Doelgroepen

Als we naar de toekomst kijken zou het dan niet een ideale situatie zijn dat we het doelgroepenbeleid loslaten en uitgaan van mensen die in Nederland wonen en werken en dus dezelfde rechten en plichten hebben. Ik begrijp dat we zover nog niet zijn en dit hoeft ook niet te betekenen dat de rol van de zelforganisaties wordt gemarginaliseerd, maar het gaat erom dat er geen sprake meer is van discriminatie. Ik realiseer me dat dit nog ver weg is maar dit moet wel het doel zijn waarnaar we streven. Dan valt ook het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon weg wat nu vaak nog versimplificeerd wordt als wel en geen problemen. We moeten niet vergeten dat het overgrote deel van de nieuwkomers helemaal geen problemen geeft en ook veel tweede en derde generatie immigranten hebben zo langzamerhand wel hun weg gevonden in ons land. Daarom moeten we op den duur af van dit onderscheid zodat een probleemgeval weer een probleemgeval wordt ongeacht kleur of nationaliteit. Een Chinese tandarts en een Indiase anesthesist zijn natuurlijk geen problemen en tellen wel mee in de statistieken.

Islam

Dank voor de brief over de gesprekken met de vertegenwoordigers van Islamitische organisaties. Mijn eigen ervaring in de vele discussies die ik de afgelopen maanden r heb gevoerd met moslimgroepen is dat men er zeer aan hecht dat wij het verschil blijven zien en benadrukken tussen religie en fundamentalisme, dit in tegenstelling tot lijsttrekkers die oproepen tot een koude oorlog tegen de Islam. De moslims die in Nederland wonen willen gewoon in vrede hun godsdienst kunnen uitoefenen en voelen zich op geen enkele wijze verwant met de Bin Ladens van deze wereld. Wel onderkent men het probleem van imams die uit het land van herkomst komen en niet thuis zijn in de Nederlandse zeden en gewoonten en hier soms iets verkondigen wat niet past binnen onze cultuur. Het zou dan ook goed zijn als er een Nederlandse imamopleiding kwam. Maar we moeten wel vasthouden aan het principe dat er in Nederland een scheiding tussen kerk en staat is, wat ook inhoudt dat de overheid niet verantwoordelijk is voor Koranonderwijs en omgekeerd zich ook niet moet willen bemoeien met de inhoud van het geloof zolang dat niet strijdig is met de Nederlandse wetten en regels. Hoe gaat het nu verder met de gesprekken tussen de Islamitische organisaties en het kabinet en blijft dit de belangstelling van de Minister President houden?

Inburgeringscursussen

D66 bepleit al jaren dat de cursussen voor oudkomers niet te vrijblijvend moeten zijn. Dus wie de cursus begint moet deze ook afmaken. Het zou ook goed zijn als bij de duale trajecten niet alleen ingezet wordt op taal en werk, maar met evenveel energie op taal en opvoeding. Sowieso moet er veel meer maatwerk geboden worden in het cursusaanbod. Hierbij zouden dan zoveel mogelijk de scholen betrokken moeten worden. Bij de nieuwkomers moeten gemeenten meer gebruik maken van de mogelijkheid die de wet biedt om sancties toe te passen, Mij bereiken toch ook wel signalen dat mensen afhaken omdat ze gewoon niet geinteresseerd zijn. Vaak heeft dat te maken met het feit dat niet bewust voor Nederland gekozen is. Sommige gemeenten(bv Deventer) zetten de mensen die een cursus hebben afgerond in het zonnetje door op het stadhuis met enig ceremonieel de certificaten uit te reiken. In sommige landen wordt ook een plechtigheid georganiseerd rond naturalisatie. D66 vindt dit een goed idee, wat op een bij Nederland passende wijze navolging verdient.

Arbeidsmarkt

Ik noemde al het geslaagde MKB-convenant en ik ben ook blij dat minister Vermeend nu ook stappen onderneemt om de wet SAMEN beter te laten functioneren. Nog altijd geeft op dit punt de overheid niet het goede voorbeeld, dus er blijft een extra inspanning nodig om meer allochtonen in overheidsdienst te krijgen en zeker in beroepen waarin het belangrijk is dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving zoals de politie.

Monument slavernij

Het loopt goed met het monument voor de slavernij, er is een winnend ontwerp dat nu wordt gerealiseerd en er wordt ook hard gewerkt aan een dynamisch monument in de vorm van het in kaart brengen van de geschiedenis en dit toegankelijk maken voor iedereen. Ik krijg de indruk dat hier nogal langs elkaar heen gewerkt wordt. Kan de minister aangeven wat er nu precies gebeurt met de hiervoor beschikbaar gestelde middelen met name bij OC&W?

Discriminatie

Sinds 11 september is er weer een toename van de spanningen in de wijken en ook wordt er weer veel gegeneraliseerd. Blijkt dit ook uit een toegenomen aantal aangiften wegens discriminatie? Hoe ziet de minister de toekomst van de multiculturele samenleving? Is hij optimistisch?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie