Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scouting Soest zamelt huis-aan-huis lege statieflessen in

Datum nieuwsfeit: 17-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Huis-aan-huis inzamelen van lege statieflessen

Het college van B&W heeft aan de Scoutinggroep De Fakkeldraagsters toestemming verleend voor het huis-aan-huis inzamelen van lege statieflessen in Soest op zaterdag 17 november van 9.00 tot en met 17.00 uur.

Publiekszaken dinsdagmiddag 20 november gesloten

De afdeling Publiekszaken ( paspoorten, rijbewijzen enz.) is dinsdagmiddag 20 november in verband met een trainingsactiviteit vanaf 12.00 uur gesloten.

Het gemeentehuis is dinsdagmiddag wel gewoon toegankelijk.

Een uitdaging voor tieners in Soest

De gemeente Soest (Milieu Educatief Centrum de Kwekerij) en Stichting Balans (tienercentrum X-cHange) starten op 15 november a.s. samen een Ecokidsprogramma voor 10-12 jarigen die in Smitsveen wonen of daar naar school gaan. Dit wordt alweer het derde jaar dat deze tienerclub gaat draaien. Het Ecokidsprogramma daagt je uit om samen met leeftijdgenoten in clubverband acties te bedenken en uit te voeren, om je leefomgeving (de wijk) te verkennen en leuker, groener en veiliger te maken. Dus: zit je op school in Smitsveen of woon je daar en wil jij deze uitdaging aangaan? Geef je dan zo snel mogelijk op!

Naast het verkennen en onderzoeken van de omgeving, ga je ook de wijk in. Met de uitkomsten ga je een plan maken, waarin je aangeeft wat er verbeterd of veranderd zou moeten worden in de wijk. Samen met organisaties, die in de wijk werken, worden de verbeteringen gepresenteerd. Daarnaast ga je de ervaringen uitwisselen met kinderen, die op een andere plek op aarde, ook met hun woon en leefomgeving bezig zijn. Tijdens de bijeenkomsten ga je ook gezamenlijk een plannetje maken, om de activiteiten onder de aandacht van alle inwoners van Soest, en misschien wel van heel Nederland, te brengen. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten aan belanghebbenden en buurtbewoners. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een zelfgemaakte tentoonstelling, maar misschien ook wel door
---

De afsluitende bijeenkomst zal zijn op donderdagmiddag 31 januari 2002.

De activiteiten vinden op 10 donderdagmiddagen na schooltijd plaats, van 15.45 tot 17.45 uur. Buurtcentrum De Praatpaal, Smitsweg 311, is de thuisbasis. De bijeenkomsten worden begeleid door vaste krachten van het Milieucentrum de Kwekerij (gemeente Soest) en van X-cHange (Stichting Balans).

Hoe geef je je op voor het Ecokidsprogramma?

bullet Deelnamekosten: 25,--
bullet Inschrijving en betaling: De Schoof (tienercentrum X-cHange), Molenstraat 142
bullet ma. t/m vr. van 15.00 tot 17.00 uur t/m 14 november 2001

Inschrijven kan alleen met toestemming van je ouder(-s) of verzorger (-s).

Wil je meer informatie over het Ecokidsprogramma of over de inschrijving, neem dan contact op met Marea de Bruyn / Paul de Winter (St. Balans, 035 6039413) of Henriëtte Steijn / Johan Simon (M.E.C. de Kwekerij/gemeente Soest, 035 6093454).

Foutje in de afvalkalender

De afvalkalender, die alle huishoudens in Soest eind vorig jaar hebben ontvangen, bevat een foutje. Wie de kalender raadpleegt, zal zien dat men de laatste week van november de groene container (voor restafval) buiten moet zetten, en dat vervolgens in de eerste week van december diezelfde bak wéér naar buiten zou moeten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. December begint dus met de bruine bak buiten, daarna weer groen etc. Het ritme van de ene week de groene bak, de andere week de bruine bak, blijft dus gewoon gehandhaafd, óók in de laatste maand van het jaar.

Wie ondanks dit berichtje toch nog vragen heeft over de afvalinzameling kan daarvoor terecht bij het Reinigingsbedrijf Midden Nederland, tel 035-6039222.

Werken aan wegen

De volgende wegwerkzaamheden zijn gepland en kunnen tot enige overlast aanleiding geven.

Soesterberg:

Koppenlaan heden t/m 20 november 2001

Soest

Irenelaan 1 december t/m 24 december 2001
Betje Wolfflaan 20 november t/m 24 december 2001 Birkstraat (fietspad) 5 november t/m 20 november 2001 Kerkstraat (fietspad) 20 november t/m 24 december 2001

Afsluiting spoorwegovergangen

Aanpassing van de overwegbeveiliging en eventueel aanpassing toeleidende infrastructuur leidt tot de volgende overwegafsluitingen:

Overweg Talmalaan 12 november t/m 30 november 2001 Overweg Steenhoffstraat 15 november 2001 tussen 9.00 - 15.00 uur

Burgerlijke Beleidsaanbeveling Ossendamweg voltooid

Onlangs heeft de klankbordgroep haar werkzaamheden voltooid en een z.g. Burgerlijke Beleidsaanbeveling opgesteld. In deze beleidsaanbeveling staat een lijst van een vijftal onderwerpen waar de gemeente volgens de klankbordgroep aandacht aan moet besteden om de congestie op de Ossendamweg zoveel als mogelijk tegen te gaan en tevens de ontsluitings- cq sluipverkeerproblematiek van de naastliggende wijken aan te pakken.

Deze vijf punten zijn:

1. De doorstroming op de Ossendamweg is een structureel probleem, dat aanzienlijke leefbaarheidproblemen tot gevolg heeft. Zonder structurele oplossingen is de doorstroming niet substantieel te verbeteren. Alleen door het substantieel verbeteren van de doorstroming zal de situatie op de Ossendamweg leefbaarder kunnen worden. Dergelijke oplossingen zijn niet exclusief voorbehouden aan de gemeente Soest, maar zullen in regionale afstemming tot stand moeten komen. De klankbordgroep adviseert college en raad om nog dit jaar een start te maken met de planvorming en de termijnstelling daaraan.

2. Totdat een structurele oplossing is gerealiseerd is de verwerkingscapaciteit van de Ossendamweg niet te vergroten. Belangrijkste knelpunt is het kruispunt Ossendamweg Soesterbergsestraat- Vondellaan. Een betere afstelling van de detectie kan een geringe winst opleveren voor verkeer op de Ossendamweg. Hiervoor is echter vervanging van de automaat noodzakelijk. Door een aantal bypasses weer open te stellen is de hoeveelheid verkeer over dit kruispunt enigszins te verminderen. Dit gaat op voor de Bartolottilaan Van Beuningenlaan en in mindere mate voor de spoorwegovergang Foekenlaan Den Blieklaan. De klankbordgroep beseft dat openstelling van deze routes een terugkeer naar de situatie van voor 1998 betekent en dat dit veiligheids- en leefbaarheidproblemen in de woonwijken tot gevolg heeft. Een groot deel van de klankbordgroep is vóór het openstellen van de bypasses omdat elke verbetering van de doorstroming en afname van de problemen op de Ossendamweg moet worden nagestreefd. Echter een dergelijk besluit kan niet worden genomen zonder ook aanwonenden van de alternatieve routes te raadplegen.

3. Ongeacht de keuze voor het al of niet openstellen van bypasses zal de Ossendamweg in de spits belast zijn tot aan de capaciteit. De Klankbordgroep is van mening dat daarom maatregelen moeten worden genomen die de leefbaarheid van de Ossendamweg moeten vergroten, zonder de capaciteit sterk te verminderen.

4. Maatregelen gericht op het verplaatsen van de overlast zijn:
- doseren van het verkeer bij de kruispunten Birkstraat, Vondellaan en Nieuweweg-Koningsweg. Er moet juist zoveel verkeer worden doorgelaten dat er geen lange wachtrijen ontstaan voor het kruispunt met de Soesterbergsestraat. Een file geeft minder overlast op de Birkstraat en Koningsweg dan op de Ossendamweg en Vondellaan;

- synchroniseren van de vier verkeerslichten op het traject, zodat een groene golf ontstaat in beide richtingen. Dit helpt om enerzijds de snelheid te reguleren en anderzijds de irritatie van automobilisten te verminderen. Door een goede afstelling van beide groene golven, kunnen de gaten in de verkeersstroom samenvallen bij de Schoutenkampweg, zodat in- en uitrijden van de woonwijken op dit punt makkelijker wordt.

5. Daarnaast zijn een aantal maatregelen noodzakelijk om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonstraten te vergroten. Gezien vanaf het spoor in de richting van de Birkstraat zijn dit de volgende:

- als gekozen wordt voor het model van concentreren moet doorgaand verkeer via de Eikenlaan en Schoutenkampweg noord (conform het huidige beleid ten aanzien van verblijfsgebieden) worden tegengegaan. Hiervoor zijn circulatiemaatregelen noodzakelijk. In overleg met de buurt moeten deze worden vormgegeven, de gedachten gaan hierbij uit naar maatregelen volgens de plannen van het comité Buntweg e.o.;

- als de Eikenlaan geen doorgaand verkeer meer verwerkt, ontstaat er ruimte in de verkeersregeling met de Ossendamweg. Deze ruimte kan worden benut in de vorm van groen licht voor een linksafstroom uit de Kastanjelaan. Op die manier is de bereikbaarheid vanuit de buurt verbeterd;

- op de Schoutenkampweg (zuidzijde) moet parkeren en snelheid worden gereguleerd. Dit kan óf door het aanleggen van parkeervakken om en om links en rechts van de weg, óf bijvoorbeeld door een drempel en een kleine verbreding van de weg. De bewoners van de weg zullen hierover hun voorkeur uitspreken;
- de Braamweg kan weer worden opengesteld voor autoverkeer. De beide rechtsafbewegingen moeten weer mogelijk worden. De Braamweg is breder dan de Schoutenkampweg en openstelling zal de verkeersdruk op de Schoutenkampweg verminderen; de kruising Oude Utrechtseweg Ossendamweg kan beter worden vrijgehouden bij file door middel van duidelijke wegmarkering en borden.

De Klankbordgroep is verder van mening dat de 30-kmvoorzieningen en de veiligheid van de fietsroutes in de wijk te wensen over laten en dat er mogelijkheden zijn om de speelvoorzieningen voor kleine kinderen uit te breiden. Ook het halen en brengen van kinderen bij De Werveling kan veiliger en makkelijker worden gemaakt door het aanleggen van een voetpad naar het parkeerterrein van sporthal De Bunt.

Het volledige rapport van de klankbordgroep ligt vanaf 3 oktober 2001 gedurende een periode van drie weken ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente in de hal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Soest. Wilt u op deze burgerlijke beleidsaanbeveling reageren dan kunt u uw reactie schriftelijk toesturen aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 2000 3760 CA Soest.

Na de inspraakperiode zal het college van burgemeester en wethouders een principebesluit nemen over de uiteindelijk te treffen maatregelen. Dit principebesluit zal worden besproken in de vergadering van de raadscommissie SOW/milieu van 28 november a.s. Deze vergadering is openbaar en ook daar kunt u van het spreekrecht gebruik maken. Aanvang is 19.30 uur.

Enquête 30 km per uur in de wijk

Enquete 30 km

De gemeente Soest wil graag uw mening horen en verzoekt u deze enquête in te vullen. U kunt deze inzenden aan:

Gemeente Soest
enquête 30 km per uur in de wijken
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.

E-mail: (klerr@soest.nl)

2001: het Internationaal Jaar van Vrijwilligers

Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers Ook in onze gemeente: nomineer de vrijwilliger van de maand!

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Het gehele jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ook de gemeente Soest besteedt aandacht aan de vele vrijwilligers en het werk dat zij doen.

Elke maand wordt daarom de vrijwilliger van de maand gekozen.

Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor door u een nominatie kan worden ingediend:

November Maatschappelijk belang

December Religie

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit genomineerden door notaris mr. J. Jager van Jager, Bokdam en de Visser.

Nomineren

Iedereen in Soest en Soesterberg kan de nominatie, met een korte toelichting, inzenden aan:

de Gemeente Soest
onder vermelding van Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.

De nominatie moet voor de 1e van elke volgende maand worden ingediend. Voor het thema van november "Maatschappelijk belang" is dat dus 1 december 2001.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat): Downloaden formulier

E-mailen kan ook. Het adres is: (ekerg@soest.nl)

Laatst bijgewerkt: 07.11.01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie