Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst Macchiavelli-lezing minister Korthals

Datum nieuwsfeit: 19-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Toespraak minister Korthals Macchiavelli-lezing

Veiligheid zorg voor overheid en burger
Mr A.H. Korthals

Na de Tweede wereldoorlog is de zorg van de overheid uitgegroeid naar alle hoeken van de samenleving. Neveneffecten daarvan bleken groei van de overheidsuitgaven, toeneming van de belastingdruk, tekorten op de begroting, uitdijende regelgeving en - mede als gevolg daarvan- tekortschietende handhaving en een stagnerende economie.

Sinds het begin van de tachtiger jaren heeft de overheid, als reactie op de bestuurlijke problemen, een aantal veranderingen in gang gezet. De overheidsfinanciën werden gesaneerd en de kwaliteit van de wetgeving werd op vele manieren aangepakt. Vele beleidsvelden werden bovendien grondig omgeploegd.

In deze tijd heeft de overheid te stellen met nieuwe uitdagingen, zoals de komst van vele allochtonen en hun integratie in de samenleving, de toenemende afhankelijkheid van internationale ontwikkelingen en de navenante groei van het internationale recht en de technologische ontwikkeling die de mogelijkheden tot informatie en communicatie onbegrensd heeft gemaakt.

We kunnen vaststellen dat de economie nieuwe impulsen heeft gekregen en de werkeloosheid is verminderd. Ook de overheid zelf is aanzienlijk gemoderniseerd. Belangrijke publieke sectoren zijn geprivatiseerd en de overheid heeft zich voor haar bestuurstaak allerlei nieuwe instrumenten verworven die nieuwe verhoudingen hebben opgeleverd tussen overheid en markt.

Niettemin vragen nog vele maatschappelijke problemen om een oplossing. Daartoe behoren ook problemen op het terrein van Justitie. De groei van de criminaliteit baart zorgen, de veiligheid en de naleving en handhaving van regels verdient de nodige aandacht. Daarin liggen taken voor de overheid en voor de burgers.

In de recente trendverkenning op Justitieterrein .Justitie over Morgen. wordt de afnemende acceptatie van risico genoemd als maatschappelijke trend die belangrijke consequenties heeft voor Justitie. Een uitingsvorm van deze trend is de sterk toegenomen verwachting bij burgers dat de overheid hen beschermt tegen allerhande risico.s. In de nasleep van de calamiteiten in Enschede en Volendam gaan sommigen zelfs zover dat zij de Grondwet willen uitbreiden met een grondrecht op veiligheid. Hoewel men zich met recht kan afvragen of het hier niet gaat om een papieren tijger, tekent het wel de verwachtingen in de samenleving. Een andere wijze waarop de zojuist bedoelde trend naar buiten treedt, is de steeds vaker gehoorde eis dat de overheid de schade die burgers lijden naar aanleiding van calamiteiten en die zij elders niet vergoed krijgen, voor haar rekening neemt. Wil de overheid hier niet goedschiks aan meewerken door een vergoedingsregeling in het leven te roepen, dan probeert men het kwaadschiks via een aansprakelijkstelling bij de burgerlijke rechter.

Vanuit het schadelijdende individu geredeneerd is dit alles heel begrijpelijk. Niettemin dreigt een en ander wel te leiden tot een zeer eenzijdige verdeling van verantwoordelijkheden. Tegenwicht is daarom geboden. Hoewel de overheid waar het gaat om de bescherming van de burger tegen risico.s een belangrijke taak heeft . ik kom daar zo op terug - , is zij zeker niet altijd de meest aangewezen partij om onveilige situaties te voorkomen of om schade te vergoeden. Private partijen - burgers en bedrijven . zullen ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Alle betrokken partijen zullen bij hun handelen meer rekening moeten houden met de daaraan verbonden risico.s voor henzelf en voor anderen. Alleen dan kan een optimale mate van veiligheid worden bereikt. Dit kan bijvoorbeeld door burgers beter dan nu het geval is te informeren over de veiligheidsrisico.s van bepaalde actviteiten. Burgers worden zo in staat gesteld om hun gedrag aan te passen aan de aanwezigheid van risico.s. Vooral voor het bedrijfsleven ligt hier een taak.

Verder dienen private partijen financiële voorzieningen te treffen om de schadelijke gevolgen van risico.s op te vangen. Tot het veelgeprezen maatschappelijk (verantwoord) ondernemen behoort mijns inziens behalve het nemen van optimale veiligheidsmaatregelen ook het treffen van adequate financiële voorzieningen om mogelijke schade ten gevolge van bedrijfsactiviteiten aan benadeelden te vergoeden. Deze verantwoordelijkheid komt nu nog onvoldoende uit de verf. De verzekerde bedragen die voor de vergoeding van de schade in Enschede en Volendam beschikbaar bleken te zijn kwamen nauwelijks uit boven de dekking waarover een willekeurige particulier beschikt. Ook uit beschikbaar cijfermateriaal blijkt dat veel bedrijven aansprakelijkheidsverzekering als een sluitpost zien. Het bedrijfsleven zal hier zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Wat is in dit geheel de taak van de overheid? De overheid dient de juiste stimuli voor private partijen te creëren om meer voorzorg in acht te nemen. Hierbij behoort dat de overheid het bedrijfsleven wijst op zijn verantwoordelijkheid en in het uiterste geval wettelijke verplichtingen oplegt tot bijvoorbeeld het stellen van adequate financiële zekerheid (door middel van verzekering of anderszins). De overheid zelf heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een financieel vangnet voor schade door calamiteiten. Het huidige wettelijke kader voorziet . kortgezegd . in het verstrekken van tegemoetkomingen aan diegenen die schade hebben geleden die niet verzekerbaar en niet elders verhaalbaar is. Met het oprekken van dit kader moet uiterste terughoudendheid worden betracht om te voorkomen dat sluipend schade op de overheid en dus de belastingbetaler wordt afgewenteld.

De eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven laat onverlet dat de overheid hen aan de democratisch vastgestelde regels moet houden. Die taak wordt eerder moeilijker dan gemakkelijker. Het lijkt erop dat maatschappelijke actoren zich steeds minder uit zichzelf aan de regels houden. Zij eisen dat de overheid hen bescherming biedt, maar willen tegelijk niet gehinderd worden door de maatregelen die de overheid in dat verband moet nemen. Ook op dit punt kan de burger zijn steentje bijdragen. Zonder handhaving normeren regels onvoldoende het gedrag.
Dat wordt steeds duidelijker. Deze ontwikkeling heeft vergaande gevolgen voor de regulerende rol van de overheid in de samenleving. Om regels zo te kunnen handhaven dat er een geloofwaardige dreiging vanuit gaat zal het aantal regels teruggebracht moeten worden tot het essentiële minimum. Regels waarvan duidelijk is dat zij in de handhaving weinig prioriteit krijgen, kunnen beter worden afgeschaft, hoe prijzenswaardig de beoogde doelen ook zijn.

Het zijn echter niet alleen algemene maatschappelijke trends die het moeilijk maken voor de overheid de samenleving aan de regels te houden. Ook factoren die binnen de overheid zelf zijn gelegen spelen hierbij een rol. De naleefbaarheid van wet- en regelgeving schiet nog steeds tekort, ondanks de verbeteringen die onder andere in het kader van de MDW-operatie tot stand zijn gekomen. Ik doel hierbij op situaties waarin het voor betrokkenen onmogelijk is zich te houden aan alle hen opgelegde regels. Regels zijn soms gewoon tegenstrijdig. Het gaat hierbij vooral om inconsistenties tussen wetgevingscomplexen. Bekende voorbeelden zijn de wetgeving op het gebied van milieu- en bouwrecht. Soms heeft men bovendien te maken met diverse toezichthoudende en handhavingsinstanties die hun eisen en werkwijzen onderling onvoldoende afstemmen.

De belangrijkste factor is echter het veelbesproken handhavingstekort en het gedogen. Een overheid die niet afdoende toeziet op en optreedt tegen overtreding van de door haar gestelde regels boet in aan gezag en ondergraaft de effectiviteit in de gevallen waarin zij wel tegen schending van regels wil optreden. Helaas is dit thans het geval. Recente calamiteiten hebben een falen van de particuliere sector aan het licht gebracht, maar illustreren ook de problemen bij de handhaving. Als één ding duidelijk is geworden . vooral ook uit de soulsearching naar aanleiding van de rampen . is dat handhaving meer prioriteit moet krijgen en meer systematisch moet worden aangepakt. Dat geldt voor het rijk, maar zeker ook voor het lokaal bestuur. Instanties die met handhaving zijn belast zullen daarom blijvend hoge prioriteit aan handhaving moeten geven en moeten tot een programmatische aanpak van hun handhavingstaken komen. Handhavingsplannen dienen te worden afgestemd op de middelen en mogelijkheden van de overheid. Dit vereist dat prioriteiten worden gesteld op basis van een analyse van de ernst van de maatschappelijke effecten bij overtreding van de regels. Toevallige gebeurtenissen (rampen) mogen daarbij niet overheersend zijn. Bij dit laatste is ook van belang dat de gemaakte keuzes duidelijk worden uitgelegd. Daarnaast moeten factoren die overheden belemmeren in de uitoefening van hun handhavingstaken kritisch bekeken worden. Ik denk hierbij vooral aan de rechtspraak op het gebied van de
overheidsaansprakelijkheid. Thans bestaat voor overheden de kans op grote schadeclaims, als zij optreden tegen overtredingen van de regels. In de huidige situatie lopen overheden grote financiële risico.s als zij optreden tegen regelovertredingen. De rechter moet het bestuur voldoende ruimte laten om effectief te kunnen optreden. Het is dringend nodig de financiële risico.s in kaart te brengen. Als uit de cijfers blijkt dat de rechter onvoldoende ruimte biedt, ligt hier een taak voor de wetgever.

In dit licht zie ik voor de komende periode een aantal opgaven. Ik beperk mij daarbij tot het terrein Justitie overziet. Ten eerste zal het kabinet de bestrijding van de criminaliteit moeten intensiveren. Daartoe moeten er resultaatsafspraken komen met de politie. De effectiviteit van de sturingsrelaties moet worden vergroot. Er zullen jaarlijks meer aangiften moeten worden onderzocht dan tot dusver. Dat vereist de nodige prioriteiten.

Ten tweede: De kwaliteit van de wetgeving blijft de aandacht vragen, mede met het oog op de handhaafbaarheid.

Bij de wetgeving gaat het om harmonisatie, stroomlijning, doorzichtigheid, consistentie, effectiviteit en in het bijzonder om handhaafbaarheid. Vooraf is er natuurlijk steeds de vraag of bepaalde regels nog wel nodig zijn. Uiteindelijk zullen scherpe keuzes onvermijdelijk zijn. Niet alle nu bestaande regels kunnen worden gehandhaafd. Als die keuzes zijn gemaakt, moeten we vervolgens alles doen om de resterende regels te doen naleven.
De handhaafbaarheid zal moeten worden versterkt, mede door kennis te nemen van praktijkervaringen van handhavers, toezichthouders en bestuur.
Mijns inziens is een doorlichtingsoperatie geboden om belangrijke verbeteringen tot stand te brengen.. Het lokaal bestuur moet hierbij worden betrokken.

Ten derde: De kwaliteit en capaciteit van de handhaving verdienen versterking. De kwaliteit door de ontwikkeling en toepassing van instrumenten als visitaties, audits en monitors. De capaciteit door op resultaat afrekenbare investeringen op die terreinen waar daaraan concrete behoefte is. De vertegenwoordigende organen, de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer zullen bij het handhavingsbeleid een grotere rol moeten spelen. Dat kan door te bevorderen dat bestuursorganen hun voornemens en prestaties bij handhaving uitdrukkelijk aan deze organen voorleggen.

Ten vierde: De financiële aansprakelijkheid van beheerders van openbare inrichtingen moet worden versterkt, bijvoorbeeld door het invoeren van een verzekeringsplicht.

Ten vijfde: de effecten van de overheidsaansprakelijkheid moeten in kaart worden gebracht, teneinde de omvang daarvan te bepalen en deze zo nodig wettelijk te regelen.

Ten zesde: De rechtsprekende macht moet in staat worden gesteld de capaciteitstekorten weg te werken, om zo een snelle toegang tot de rechter te blijven verzekeren. Capaciteitstekorten vormen ook een risico voor de continuïteit en kwaliteit. Daarvoor is een forse investering nodig, die voortbouwt op de reorganisatie van de rechterlijke macht die in de afgelopen periode haar beslag heeft gekregen.

Ten zevende: Waar mogelijk moet de rechterlijke macht worden ontlast door het verder stimuleren van mediation als alternatief voor rechterlijke afdoening.

En tenslotte: De overheid moet duidelijk maken waar de grenzen liggen en waar de verantwoordelijkheden van overheidsorganen en burgers. Voor die taak biedt de moderne technologie ruime communicatieve mogelijkheden en voorzieningen.
Er is genoeg te doen. De overheid gaat ons allen aan.

19 nov 01 17:27

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...