Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste steenlegging Justitiepaleis Antwerpen

Datum nieuwsfeit: 20-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie Belgie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie Belgie


Toespraken van de Minister

Eerste steenlegging Justitiepaleis Antwerpen

20 november 2001

De Minister van Justitie, die weerhouden is door parlementaire werkzaamheden, betreurt ten zeerste vandaag niet aanwezig te kunnen zijn op deze eerste steenlegging van het nieuw justitiepaleis Antwerpen.

Het is voor mij, als kabinetschef, dan ook een eer, in zijn naam, eventjes uw aandacht te mogen vragen.


---

Het plannen van de bouw van een justitiepaleis en vooral de uitvoering van die plannen is meestal een moeilijke oefening, waarbij het beschikken over een stevige brok geduld nuttig kan zijn voor de personen die er bij betrokken worden.

Vergeten wij niet dat de voorgeschiedenis van de bouw van een nieuw justitiepaleis Antwerpen teruggaat tot de jaren tachtig. Straks werd mij door iemand uit het gezelschap in het oor gefluisterd dat de eerste initiatieven reeds teruggaan tot het einde der jaren zeventig ! Die bewering zal, althans naar ik hoop, vermoedelijk overdreven zijn, zoals zoveel zaken die in het luisterend oor van een kabinetschef worden gefluisterd.

Hoe dan ook. Plannen doken op en plannen werden afgevoerd. Meer nog. Gronden en gebouwen werden aangekocht, o.m. in de omgeving van het huidige gerechtsgebouw aan de Britse lei.

Wat die locatie betrof, was het om reden van de woonfunctie van de buurt, dat ze niet de voorkeur wegdroeg van de stedelijke administratie en de administratie ruimtelijke ordening.

Een factor zoals de woonfunctie is slechts één voorbeeld van de vele omgevingsfactoren, waarmee bij de inplanting van een gebouw terdege rekening moet worden gehouden, vooral wanneer het een gebouw betreft met een omvang en een publieke bestemming als een nieuw gerechtsgebouw.

De terechte bezorgdheid voor een globale benadering, met aandacht voor zoveel mogelijk van deze factoren, waarbij niet in het minst bereikbaarheid, veiligheid en functionaliteit dienen aangestipt te worden, kwam reeds naar voor in de opdracht van de Stad Antwerpen om voor deze buurt, het Nieuw Zuid, een beeldplan te ontwikkelen.

De moeilijkheidsgraad van dergelijke oefening kwam ook in het huidig project tot uiting eens de keuze was gemaakt voor de huidige locatie. Nadat het bouwprogramma werd aangepast aan de specifieke noden voor een inplanting hier op deze plaats, en nadat in 1998 werd opgeroepen tot een internationale architectuurwedstrijd, werd het ontwerpteam geconfronteerd met de vaststelling dat het als basis gebruikte bouwprogramma achterhaald was wegens verandering van sommige omgevingsfactoren, meerbepaald de breedte van de Ammamtunnel en de ontsluitingswegen richting Hoboken. Uiteraard noopte zulks tot aanpassing van de plannen, met vertragingen tot gevolg.

En nog blijft dit soort problemen zich stellen. Aldus is bijvoorbeeld de aanleg van de publieksparking nog niet opgelost. Ook in dat verband mag de relatie van een nieuw gebouw met de omgeving niet uit het oog verloren worden, en moet er aandacht zijn voor beleidsopties omtrent gebruik van het openbaar vervoer en verkeersstromen in de buurt.

Niet alleen het oplossen van moeilijkheden rond deze globale benadering is een lastige oefening, ook het streven naar en het bereiken van een zo groot mogelijke functionaliteit, - laat het mij het inwendige aspect van het gebouw noemen, - is een moeilijke opgave.

Welke dienst komt op welke plaats in het gebouw en waarom op die plaats ? Meerdere standpunten nopens die vraag volgden elkaar op en hebben ongetwijfeld bij menig toekomstig gebruiker van het gebouw, die steeds nauw betrokken werd bij die problematiek, heel wat zorgen veroorzaakt.

In dit verband heeft ook de magistratuur voorstellen geformuleerd die een vernieuwde visie inhielden op de werking tussen magistratuur en administratieve diensten wat tot uiting komt in de indeling van het nieuwe gebouw.

Daarenboven zou het in dit verband kortzichtig zijn alleen oog te hebben voor de functionaliteit van het heden. Alles blijft in evolutie, niet het minst de beschikbare en te gebruiken technieken.

Ik kan hier bij wijze van voorbeeld het Phenix programma aanhalen, zijnde de plaatsing van een krachtig datanetwerk en het tot stand brengen van een eenvormig toepassingsprogramma voor alle gerechtelijke diensten.

Ongetwijfeld zal het realiseren van dergelijk programma invloed hebben op de samenwerkingsvormen voor afhandeling van gerechtelijke dossiers, wat zijn weerslag zal hebben op de indeling van de lokalen binnen het gebouw.

Met andere woorden, de ontwerpers van een dergelijk totaalconcept moeten een flexibel oog hebben voor de evolutie van de aard der activiteiten binnen het gebouw, om waar nodig, hierop snel te kunnen inspelen.

De Regie der gebouwen zal dus nog niet op zijn lauweren kunnen rusten.

Genoeg uitdagingen dus, waarbij ik, bijna terloops, nog kan aanhalen dat op zeker ogenblik het budget te eng beraamd bleek, maar hier kwam een oplossing nadat de Ministerraad een nieuw bedrag goedkeurde.

Maar ondanks alles, is het project thans definitief uit de startblokken. De promotor is gekend en de bouwvergunning verkregen.

Ondanks de zeer lange voorgeschiedenis is er reden om vooruit te blikken naar de toekomst, naar het tijdstip van de definitieve ingebruikname van het gebouw.

Volgens de planning is dit september 2004. Dit lijkt nog ver af, maar het hoeft weinig betoog dat het respecteren van deze planningstermijn grote organisatorische inspanningen zal vergen om tijdig de binneninrichting en de afwerking van het gebouw te realiseren, naast uiteraard een verhuisoperatie van enorme omvang.

Hoe dan ook, om toch enigszins aangepaste bewoordingen te gebruiken in deze metropool en havenstad : een nieuw justitieel baken zit goed en wel in de aanlegsteigers, weliswaar niet direct langs de kade, maar er zeer kort bij en, eens afgewerkt, zal het justitiepaleis Antwerpen een opvallend en opmerkenswaardig gebouw zijn.

Tenslotte wens ik, in naam van de Minister van Justitie, allen te danken die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit bouwproject. Onze dank gaat in het bijzonder naar de Regie, het studieteam, de promotor, de architect en de aannemers alsmede alle betrokkenen uit de gerechtelijke en administratieve diensten die aan het project hebben meegewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie