Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 20-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

21 november 2001

* Plannen voor nieuwbouw Boerdijk uit de ijskast *
* Raad vergadert *

* Commissie RO *

* Burgerzaken dicht op pakjesavond *

* Sociale Zaken dicht voor publiek *

* WOP-café in wijk Krakeel *

* Wet milieubeheer *

* Wet milieubeheer *

* Wet milieubeheer *

* Registratie aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst
*

* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van bouwrijpmaken DOC, Buitenvaart II (herhaalde aankondiging) *

* Ontwerp-bestemmingsplan Nieuwlande *

* Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan *
* Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

* Verleende bouwvergunningen *

* Rectificatie verleende bouwvergunningen * Eind volgend jaar begin uitgifte kavels voor 46 huizen Plannen voor nieuwbouw Boerdijk uit de ijskast
Er zit weer beweging in de plannen voor nieuwbouw aan de Boerdijk. De gemeente gaat er kavels uitgeven en het lijkt er nu op dat dit eind volgend jaar gaat gebeuren. Een exact tijdspad is afhankelijk van de reacties die op het plan komen. Het uitbreidingsplan aan de Boerdijk omvat 46 woningen. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit ligt vanaf morgen, donderdag 22 november, gedurende vier weken ter inzage bij de gemeente.

Een aanzet het bestemmingsplan te wijzigen dateert al uit de tijd dat Nieuwlande nog bij de gemeente Oosterhesselen hoorde. Aanvankelijk bestond de wens voor meer woningen, maar de provincie gaf in 1998 groen licht voor 55 nieuwe woningen in Nieuwlande tot 2009. Een forsere groei van het dorp is niet gewenst volgens het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Dit zou een te grote aanslag betekenen op de landelijke omgeving.

Negen woningen

Bij de gemeentelijke herindeling, sinds 1 januari 1998, werd de gemeente Hoogeveen verantwoordelijk voor de genoemde wijziging van het bestemmingsplan. De herindeling leverde de gemeente de eerste twee jaar veel extra werk op. Het college van burgemeester en wethouders heeft in die tijd de nieuwbouw in Nieuwlande niet boven aan het lijstje gesteld. Toch is inmiddels de bouw van negen woningen gelukt: vier aan de Zonnedauw en vijf aan de Julianalaan.

Na gesprekken eerder dit jaar tussen wethouder Leistra van Ruimtelijke ordening en Plaatselijk Belang Nieuwlande, heeft het college de nieuwbouw in het dorp alsnog voorrang gegeven.

Dorpsontwikkelingsplan

De nieuwbouwplannen lopen vooruit op een te maken dorpsontwikkelingsplan voor Nieuwlande. Dit plan wil de gemeente vormgeven samen met inwoners en organisaties. Het is gericht op het verder verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Wonen zal hierbij aan de orde komen, maar ook bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijk werk en de rol van Buurtbeheer. Een concreet onderwerp is een nieuw dorpshuis. De verwachting is dat de gemeente binnen een half jaar het project start.

Ter inzage

Sinds vorige week ligt er een ontwerp-bestemmingsplan voor de locatie aan de Boerdijk ter inzage. U kunt vanaf morgen, donderdag 22 november, vier weken lang gedurende de openingstijden (zie Mededelingen) terecht in het Compagnieshuis bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarna zijn nog diverse stappen te zetten. De gemeente zal de reacties meewegen, de provincie moet goedkeuring verlenen en er zijn nog diverse momenten voor inzage en reactie.

Als het bestemmingsplan rond is, kan de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning in behandeling nemen. Hiervoor staat maximaal zes weken, met wederom mogelijkheden bezwaar te maken.

Andere dorpen

Ook in een aantal andere dorpen van de gemeente Hoogeveen maakt het Provinciaal Omgevingsplan (POP) van de provincie beperkte woningbouw mogelijk tot 2010. In Hollandscheveld-oost zijn nog mogelijkheden voor ongeveer 120 woningen. Het bouwen is daar inmiddels begonnen. Tot 2005 is in Elim aan het Hoosvat nog ruimte voor zo'n 14 woningen en in Noordscheschut aan de Bieslook voor 8 en aan de Drostenraai voor 2 woningen. Tot 2010 kunnen aan het Zuideropgaande (Nieuw Moscou en omgeving) 18 woningen gebouwd worden, in Pesse 15 woningen (exclusief het toekomstige woonzorgcomplex), in Nieuweroord 10 woningen en in Tiendeveen 2. In Fluitenberg en Stuifzand zijn voorlopig geen mogelijkheden. De ruimte daar is in de jaren negentig al ingevuld.

Voor meer informatie over het ruimtegebruik (kavels en/of projectwoningen), de criteria voor kopers, de planning en andere zaken, kan men contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente, in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein.

Raad vergadert

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert volgende week donderdag 29 november in het raadhuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder meer:

* Afleggen belofte door de heer J. Hein.

* Wijziging samenstelling raadscommissie.
* Evaluatie 2001 van de Wvg en vaststelling Verordening voorzieningen gehandicapten 2002.

* Begrotingswijzigingen van de algemene dienst 2001.
Commissie RO

De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Cultuur en Recreatie en Toerisme houdt volgende week woensdag 28 november vanaf 19.30 uur een vergadering in commissiekamer I van het gemeentehuis. De agenda vermeldt onder meer:

* Aanvullend voorbereidingskrediet Buitenvaart II.
* Voorontwerp-bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan De Wielewaal.
* Wijziging overeenkomst milieuhandhavingssamenwerking. informatieve toelichting geven.
Burgerzaken dicht op pakjesavond
In verband met het Sinterklaasfeest is de afdeling Burgerzaken in het raadhuis op woensdag 5 december 's avonds gesloten. Ook het voorlichtingscentrum is dan dicht. Burgerzaken sluit die dag om 17.00 uur de deuren voor het publiek.
Oud papier

De Apolloschool zamelt morgen, donderdag 22 november, in de wijk Krakeel oud papier in. De ophalers komen vanaf 18.30 uur door uw straat. Het papier graag gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten, niet in vuilniszakken of andere plastic zakken. Basisschool De Sprong te Hoogeveen houdt zaterdag 24 november een inzameling..U kunt uw oud papier naar de containers achter de Zuiderkerk aan de Baarlelaan brengen.
Sociale Zaken dicht voor publiek
De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid is morgen, donderdag 22 november, gesloten voor publiek. De medewerkers hebben dan een afdelingsdag.
IJsbaan Krakeel toch onder water
't Kan vriezen, 't kan dooien. Maar als het vriest kan er de komende winter toch worden geschaatst in Hoogeveen Centrum. Vorige week moest de gemeente besluiten de ijsbaan aan de Terpweg niet onder water te zetten, omdat de ijsvereniging Krakeel zichzelf had opgeheven bij gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers. Toch gaat vandaag de kraan open.
Supporters
De supportersvereniging van de VV Hoogeveen is de reddende engel gebleken. Bij deze vereniging waren genoeg vrijwilligers te vinden om de komende winter de kantine en de kassa te bemensen, toezicht te houden en de ijsvloer te onderhouden.
gemeente Hoogeveen. De prijs wordt 21 januari volgend jaar uitgereikt. Uiterste inschrijfdatum is volgende week vrijdag 30 november. wijkteam Buurtbeheer in uw wijk of dorp is te krijgen. Er zijn drie categorieën: 'ouderen en senioren-complexen', 'nieuwe aanleg en projecten', of 'bestaande bouw'. Elke categorie krijgt een winnaar. Deze drie winnaars strijden om de hoofdprijs.

Voor meer informatie kunt u bellen met het wijkteam Buurtbeheer in uw wijk of dorp of met de administratie Buurtbeheer. Dat zijn: Wijkteam De Weide (tel. 234591).
, (tel. 242031 (op donderdag) en 341663 (op dinsdag). WOP-café in wijk Krakeel
In wijkgebouw De Magneet in het hart van de Hoogeveense wijk Krakeel wordt dinsdag 27 november weer een het WOP-café gehouden. In een informele sfeer kunnen wijkbewoners, politici en vertegenwoordigers van de andere bij het WOP betrokken partijen met elkaar van gedachten wisselen over de herstructurering van Krakeel.

Ook dit keer wordt de bijeenkomst opgefleurd met een optreden van het Hoogeveense cabaretduo De Tielozen. Het komische tweetal houdt een conference over wat leeft in de wijk en het laatste nieuws rond WOP Krakeel. Verslaggever en nieuwslezer Marc Veeningen van TV Drenthe presenteert de avond.

U bent van harte welkom: WOP-café, dinsdag 27 november, aanvang 20 uur in De Magneet, Orion 2.
Wet milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij op 19 november 2001 vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvragen van:
* Directie Ziekenhuis Bethesda, voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een zieken- en verpleeghuis, gelegen aan de Dr. G.H. Amshoffweg 1 en 4 te Hoogeveen. De verandering betreft de nieuwbouw van een Multifunctionele Eenheid voor het klinisch en poliklinisch behandelen en verplegen van psychiatrische patiënten.

* Maatschap A. Steenbergen en J.E. Jansen, voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een melkrundveehouderij, gelegen aan de Molenhoek 11 te Pesse.

* De heer J. Steenbergen, voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een melkrundveehouderij, gelegen aan de Fluitenbergseweg 82 te Fluitenberg.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

De besluiten en andere op deze 2 zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 22 november 2001 tot en met 3 januari 2002 op werkdagen gedurende openingstijden ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, lid 1, 20.6 en 20.7 van de Wet Milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 3 januari 2002 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
* Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk dan wel mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.
* De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
* Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
* Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting, dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het bepaalde in artikel 20.8 van de Wet Milieubeheer niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.
Wet milieubeheer
het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* Aero Noord B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor stalling van en onderhoud aan vliegtuigen, gelegen aan de Plesmanstraat 12 te Hoogeveen.

* De heer M. Daams, voor het oprichten en in werking hebben van een vliegtuigstalling, gelegen aan de Achteromsedijk (ongenummerd) te Hoogeveen. (De eerder door de heer Daams op 17 september 2001 ingediende aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een vliegtuigstalling op genoemd adres is op 24 oktober jl. schriftelijk ingetrokken. De aanvraag van 17 september had betrekking op 1 romneyloods. De huidige aanvraag heeft betrekking op 3 romneyloodsen en een mobiel clubgebouw.)

vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 22 november 2001 tot en met 20 december 2001 op werkdagen gedurende openingstijden ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 20 december 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 291607.

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij naar aanleiding van de verzoeken van:
* De heer A. Beijering, om tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de door de voormalige gemeente Ruinen op 14 maart 1991 verleende milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouw- annex pluimvee- en veehouderijbedrijf, gelegen aan de Pesserveldweg 12 te Pesse.

* De heer L. Schaap, om tot intrekking over te gaan van de door de voormalige gemeente Ruinen op 19 juni 1991 en op 7 januari 1997 verleende milieuvergunningen voor een vleesvarkens- annex rundveehouderij, gelegen aan de Boerveldweg 9 te Stuifzand.

hebben besloten over te gaan tot het (gedeeltelijk) intrekken van genoemde vergunningen.

De reden van de verzoeken is gelegen in het feit dat:
* De heer A. Beijering ammoniakrechten heeft verkocht aan maatschap Steenbergen-Jansen, Molenhoek 11 te Pesse. De ammoniakrechten worden door maatschap Steenbergen-Jansen gebruikt om een uitbreiding van de inrichting Molenhoek 11 te Pesse te kunnen realiseren.

* De heer L. Schaap ammoniakrechten heeft verkocht aan de heer J. Steenbergen, Fluitenbergseweg 82 te Fluitenberg. De ammoniakrechten worden door de heer Steenbergen gebruikt om een uitbreiding van de inrichting Fluitenbergseweg 82 te kunnen realiseren.

Na toetsing van de verzoeken is ons niet gebleken dat zich bij inwilliging hiervan feiten en/of omstandigheden voordoen waartegen het belang van de bescherming van het milieu zich verzet.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

De besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf 22 november 2001 tot en met 3 januari 2002 op werkdagen gedurende openingstijden ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Op grond van het bepaalde in de artikelen 20.1, eerste lid, 20.10 en 20.11 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene Wet Bestuursrecht staat tot en met 3 januari 2002 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
* Degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

* De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit.
* Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
* Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan.

Het beroepschrift en het eventueel in te dienen verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Registratie aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hoogeveen kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van deze gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 6 maart 2002 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op 10 december 2001 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van tweehonderdvijftig gulden worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

* een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

* een bewijs van inschrijving in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel;

* een bewijs van betaling van de waarborgsom;
* een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden verstrekt door de afdeling Burgerzaken.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van bouwrijpmaken DOC, Buitenvaart II (herhaalde aankondiging)

Voor de duidelijkheid wordt er bij deze nogmaals gewezen op de aankondiging, die tevens 14 november 2001 is gepubliceerd, dat Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen het voornemen hebben om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied ten behoeve van de aanvraag van D.O.C. Kaas ba Hoogeveen te Hoogeveen. De aanvraag houdt een verzoek in om het gebied dat begrensd wordt door de rijksweg A 37, de Mr. Cramerweg richting Hollandscheveld, een waterlossing en op enige afstand een bosperceel (deel van het noordelijk blok van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II) bouwrijp te kunnen maken.
De aanvraag met tekeningen waarop de uit te voeren werkzaamheden zijn aangegeven liggen met ingang van 15 november 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. Ontwerp-bestemmingsplan Nieuwlande
donderdag 22 november 2001, tijdens openingstijden, gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.
Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 291769.
gemeenteraad indienen. Het adres is: postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan toepassing van een vrijstellingsbepaling uit het van toepassing zijnde bestemmingsplan Bedrijventerrein Elim vrijstelling te verlenen aan:
* B. Dekker, voor het bouwen van een woning met loods aan de Gosem Engelsstraat 5 te Elim.
Het bouwplan ligt met ingang van 22 november 2001 gedurende vier weken van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan ten Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de bestemmingsplan Pesse ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:
* G. Jonkers, voor het uitbreiden van de woning De Korte Lange 4 te Pesse.
De bouwaanvraag ligt met ingang van 22 november 2001 gedurende vier Kapvergunningen
De gemeente Hoogeveen heeft kapvergunningen verstrekt aan:
* Heinen, Henrikus Zomerweg 3,Alteveer voor een kastanje;
* R. Bouwmeester Hoogeveenseweg 60, Pesse voor een populier;
* A.G. Oostindië, Echtenseweg 15, Hoogeveen voor twee essen Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen 6 weken na deze publicatie worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.
Verleende bouwvergunningen

* E. Driessen, voor het wijzigen van een veldschuur op het perceel Siberië 1b te Tiendeveen;

* Woonstichting Actium, voor het wijzigen van de gevels van gebouw Atrium aan de Alteveerstraat te Hoogeveen;

* Autoschade Roks, voor het uitbreiden van het bedrijfspand Europaweg 28 te Hoogeveen;

* H.F. van der Molen, voor het bouwen van een kantoorgebouw aan het Reviusplein te Hoogeveen;

* Caravan Centrum Hoogeveen B.V., voor het uitbreiden van de bedrijfshal Edisonstraat 24 te Hoogeveen;

* C.W. Eijkelenboom, voor het bouwen van berging/paardenstal op het perceel Zwartschaap 38 te Stuifzand;

* Stichting Zorgpalet, voor het verbouwen van het verpleeghuis Dr. G.H. Amshoffweg 4 te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Rectificatie verleende bouwvergunningen

In de Hoogeveense Courant van 14 november 2001 is abusievelijk vermeld dat de volgende bouwvergunningen verleend zijn:
* Domesta Woningstichting, voor het bouwen van 50 woningen aan De appartementen aan de Alteveerstraat te Hoogeveen.

Deze bouwvergunningen zijn reeds eerder verleend en onherroepelijk geworden. Het gaat hier echter om aanvullingen op beide bouwvergunningen.

Nadere informatie over de verleende aanvullingen op beide bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen de verleende aanvullingen op beide bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Bouwmeldingen, sloop- en bouwaanvragen

Bouwaanvragen:

* IJmker H., bouwen van een woning, Europaweg 25
* IJmker H., bouwen van een schuur, Europaweg 25
* Boed de J., bouwen van een kap op een garage, De Drift 13
* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), plaatsen van een urinoir, Hoofdstraat, tegenover nrs 49 en 72

* Everts E. en Schonewille T., uitbreiden van een dubbele woning, Riegshoogtendijk 74-76

* Marissen K.A., bouwen van een kap op een bijgebouw, Johannes Poststraat 25

* Vlietstra A., bouwen van een dubbele woning, Bieslook 2-4
* Zandbergen J., bouwen van een kap op een garage, De Boeg 64-66
* Kate ten J., bouwen van een garage, Huijgensstraat 10
* Gemeente Hoogeveen (sector MOW), bouwen van een stallingsruimte, De Vos van Steenwijklaan 75

* Buikema Projekt, bouwen van een oefenruimte t.b.v. muziekvereniging Wilhelmina, Groenewegenstraat
* N.A. van der Bruggen, bouwen van een woning met garage, Karper 9
* Kroesen J., bouwen van een carport, Veldkampstraat 1
Bouwmeldingen:

* Jager H.G., uitbreiden van een woning, Bieleveldlaan 45
* Wiersma A., uitbreiden van een woning, Noorddreef 44
* Otten M.H.R., bouwen van een tuinhuisje, De Plecht 61
Sloopaanvraag:

* Gemeente Hoogeveen (sector OSW), slopen van een woning en schuren, Kampiepensweg 1

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...