Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2001- 20
Collegevergadering van dinsdag 20 november 2001
Bijna vier ton toegekend aan culturele projecten
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in het kader van het actieplan cultuurbereik f 394.467,- toegekend aan 15 culturele projecten. Het actieplan cultuurbereik komt voort uit landelijk beleid, waarbij de provincies en de dertig grootste gemeenten programma's hebben opgesteld die ertoe moeten leiden dat de bevolking meer wordt betrokken bij cultuur. Enschede heeft ervoor gekozen de twee kunstdisciplines die in de gemeente speerpunt van beleid zijn - muziek, muziektheater en beeldende kunst - ook in het actieprogramma een duidelijke rol te geven. Projecten moeten zich in het bijzonder richten op de aandachtsgroepen jeugd en allochtonen. Cultuureducatie is daarbij een belangrijk thema, bij voorkeur ingekaderd in het VMBO of brede school-concept. Nadat het plan van aanpak was geaccordeerd door het ministerie is een gemeentelijk programma cultuurbereik opgesteld, waarop cultuuraanbieders voorstellen voor een cultureel programma konden indienden. In totaal zijn 61 aanvragen ingediend, voor een totaalbedrag van f2.202.056,- . Gezien het beschikbare budget heeft er selectie moeten plaatsvinden en konden er 15 projecten worden gehonoreerd.

Zwembad De Brug wordt gerenoveerd
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om voor de renovatie van zwembad De Brug een krediet van f1.400.000,- ( § 635.292,30) aan de NV Enschedese Zwembaden beschikbaar te stellen. Zwembad De Brug is inmiddels 25 jaar oud en kent een aantal mankementen: de technische installatie is dusdanig verouderd dat zij niet meer goed functioneert en nieuwe onderdelen zijn niet meer voorhanden; de beweegbare bodem is versleten en functioneert niet goed meer; het ventilatiesysteem heeft onvoldoende capaciteit, waardoor het klimaat in het zwembad onaangenaam is; de inrichting is niet meert van deze tijd; het zwembad voldoet niet aan de Arbo-wetgeving. Sluiting van De Brug betekent dat de spreiding van zwembaden over de stad verloren gaat. Nieuwbouw daarentegen vergt een voorbereidingstijd van gemiddeld tien jaar. Zonder maatregelen in het huidige zwembad is deze termijn niet te overbruggen. NV Enschede Zwembaden kiest ervoor om het zwembad te renoveren, waardoor het nog zeker 15 jaar kan worden gebruikt. NV Enschede Zwembaden verzoekt de gemeente om het onrendabele deel van de investering conform de gemaakte afspraken bij de overdracht van de zwembaden voor haar rekening te nemen. Daarnaast wordt de gemeente gevraagd om voor het rendabele deel aan de NV een geldlening te verstrekken.

Tarieven Enschedese zwembaden gaan omhoog
Het College van Burgemeester en Wethouders neemt het voorstel over van de NV Enschedese Zwembaden om de tarieven voor de zwembaden in 2002 te verhogen. Algemeen gesproken worden de tarieven met 6% verhoogd, in verband met loon- en prijscompensatie. De nieuwe tariefstelling moet worden goedgekeurd in de Raad d.d. 17 december 2001.

Bewoners leveren 184 ideeŽn voor 'Buurt aan zet'
Het College van B. en W. heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het project Buurt aan zet. Dit plan moet vůůr 1 december naar het rijk om in aanmerking te komen voor f 2,5 miljoen, waarmee de leefbaarheid en veiligheid in de wijken Laares, de Bothoven en Velve-Lindenhof een extra impuls kunnen krijgen. Het bedrag is afkomstig uit de f 90 miljoen die minister Van Boxtel extra beschikbaar heeft gekregen voor het grotestedenbeleid. De gemeente voegt zelf nog eens f 1,25 miljoen toe aan het geld dat Enschede krijgt van het rijk. Uit het plan van aanpak blijkt dat Buurt aan zet een omslag vroeg in het denken en handelen van zowel bewoners als beroepsmatig betrokkenen. De gemeente kent weliswaar sinds enkele jaren het wijkgericht werken, maar tot dusverre waren daar nog geen wijkgebonden budgetten aan gekoppeld. Bij Buurt aan zet zijn de bewoners van meet af aan nadrukkelijk betrokken bij de plannenmakerij. De bewoners zijn breed ingelicht en onder meer tijdens buurtbijeenkomsten en koffie-uurtjes gevraagd om ideeŽn uit te werken. Voor allochtone buurtbewoners zijn twee bijeenkomsten gehouden in theehuizen. Voor jongeren was er de website www.buurtaanzet.nl. Ook het Leger des Heils heeft samen met bewoners uit de buurt enkele ideeŽn uitgewerkt. Tot slot kregen bewoners de kans om hun ideeŽn te presenteren tijdens een gala-avond. In totaal kwamen er, ondanks de tijdsdruk, 184 ideeŽn binnen van 120 verschillende personen. Onder de indieners waren veel jongeren (24%), allochtonen (15%) en winkeliers (5%). Belangrijke thema's bij de ingediende ideeŽn waren meer speelruimte voor de kinderen, meer activiteiten voor jong en oud, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer ontmoetingsplekken, het verbeteren van communicatie en informatie en het verbeteren van de openbare verlichting. Soms wordt al concreet gewerkt aan de realisatie van verbeteringsvoorstellen. Zo is door bewoners van de Kneedweg overleg gevoerd met een fabriekseigenaar in die straat, die een gedeelte van zijn terrein wil afstaan voor een speeltuintje. Na inventarisatie en clustering is nagegaan voor welke ideeŽn het breedste draagvlak bestaat. Daartoe is huis-aan-huis een stembiljet verspreid. In totaal zijn 330 stembiljetten teruggekomen, bijna tien procent van het aantal verspreide stembiljetten. Het beschikbare budget wordt samen met de bewoners verdeeld. De bewoners hebben inmiddels hun prioriteiten aangegeven. Belangrijk vinden zij onder meer het sluiten van coffeeshops in de Lipperkerkstraat, betere verlichting in plantsoen Velve-Lindenhof, een voetgangersbrug over het spoor, een vluchthaven of verkeerslichten op de kruising van de Oliemolensingel met de Lage Bothofstraat, een skatebaan in Velve-Lindenhof, een buurtconciŽrge of buurtagent bij wijkpost Alex en een uitleenbare tent (tegen geringe vergoeding) voor buurtfeesten. De ideeŽn worden nu uitgewerkt in een werkprogramma, waarin concreet staat wie wat gaat doen. De uitvoering begint in januari.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie