Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda commissie sociale zaken Maassluis

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

19-11-2001

Commissie sociale zaken c.a. vergadert op 21 november

Op woensdag 21 november 2001 komt de raadscommissie voor sociale zaken en doelgroepenbeleid c.a. bijeen voor een openbare vergadering in het stadhuis aan de Koningshoek. De vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal en begint om 20.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de volgende onderwerpen:


· Convenant Wonen
Het convenant volkshuisvesting uit 1997 is aan herziening toe. De daarbij betrokken partijen i.c. de Woning Stichting Maassluis (WSM), de Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM) en de gemeente hebben de afspraken daarin geactualiseerd, met als resultaat het bijgaande convenant wonen. Het college besluit de raad voor te stellen tot het aangaan van het convenant wonen met de WSM en de VBBM.

· Woonruimteverdeling
Van de Stichting Woonselect Rijnmond (SWR) is het Jaarverslag woonruimteverdeling 2000 ontvangen. Het jaarverslag is laat ontvangen en levert maar beperkte (lokale) informatie op. Het college besluit er bij WSM en SWR op aan te dringen dat de verslaglegging voortaan meer (lokale) informatie bevat en tijdig beschikbaar is.

· Verordening cliëntenparticipatie integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid
Het college adviseert de raad voor te stellen de "Verordening cliëntenparticipatie integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid" vast te stellen. Tevens besluit het college het concept overlegconvenant ter instemming aan de raad voor te leggen en deze te zijner tijd te ondertekenen.

· Verordening Voorzieningen Gehandicapten Nieuwe Waterweg Noord 2002
Het college stelt voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord overeenkomstig het voorstel van het gemeenschappelijk orgaan, onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de drie NWN- raden, goed te keuren en voorts ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 11 december 2001 overeenkomstig het ontwerp- raadsvoorstel. Daarnaast stelt het college voor de Verordening Voorzieningen Gehandicapten Nieuwe Waterweg Noord 2002, onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de drie NWN- raden, ter vaststelling voor te leggen aan de raad van 11 december 2001, overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen in het advies en het ontwerp- raadsvoorstel. Tot slot adviseert het college het Financieel Besluit Voorzieningen Gehandicapten NWN 2002 onder voorwaarde van gelijkluidende besluitvorming door de colleges van B&W van de drie NWN- gemeenten, vast te stellen.
· Fusie SSM en SSJ-M
Op 7 november 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten DEM Consultancy opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de wenselijkheid, en in het verlengde daarvan, de mogelijkheden van een fusie tussen de SSM en de SSJ-M. Het onderzoek is thans afgerond en de onderzoeksresultaten zijn besproken in de begeleidingsgroep die bestaat uit een vertegenwoordiging van beide instellingen en de gemeente. Het advies van DEM Consultancy om een scheiding van taken aan te brengen tussen accommodatiebeheer, beleid en activiteiten wordt door het college onderschreven. Het college stelt voor aan de SSM het verzoek te doen om per 1 januari 2002 het ambulante jongerenwerk met een specifieke invalshoek van sociaal-cultureel, educatie, preventie en advies tot haar taakveld te rekenen. Voor het beheer en de exploitatie voor het gebouw "de Toevlught" zal een nader te bepalen marktpartij worden benaderd.
· Beleidsplan - 2002 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z Het college stelt voor in te stemmen met het "Beleidsplan - 2002 - Algemene bijstandswet + Ioaw/z". Wanneer de gemeenteraad besluit het onderhavige plan vast te stellen dan voldoet deze gemeente hiermee aan artikel 118 van de Algemene bijstandswet; de zogenaamde planverplichting. In het plan wordt omschreven hoe de gemeente Maassluis in het jaar 2002 zal omgaan met: de bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening (door middel van inschakeling in arbeid in dienstbetrekking); en de bevordering van een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
· Vrije bestedingsruimte
Voor de jaren 2002 - 2005 is een vrije bestedingsruimte voor welzijnsbeleid beschikbaar van respectievelijk 65.000,--, 55.000,-- 45.000,-- en 35.000,--. Het betreft een totaalbedrag van 200.000,-- dat door het college kan worden bestemd voor uitwerking van nader te bepalen prioriteiten op terreinen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand, bibliotheekbeleid, beeldende kunst etc. De vrije bestedingsruimte voor welzijn kan geen oplossing bieden voor structurele vragen om extra subsidie. Een groot deel van de vrije bestedingsruimte wordt beschikbaar gesteld voor de bibliotheek (in 2002 50.000,--). Argumenten daarvoor zijn dat men, conform eerder vastgesteld beleid, binnenkort een vernieuwde, grotere vestiging in gebruik zal gaan nemen. Belangrijk is dat men daarbij een dienstver-lening kan aanbieden die met deze grotere accommodatie in overeenstemming is. Door een extra afbouwend subsidie beschikbaar te stellen, kan de bibliotheek in staat worden gesteld om in de komende jaren een groter aantal leden te bereiken en andere inkomsten uit extra dienstverlening te realiseren. Met deze extra subsidie zal men de afbouw in subsidie dienen op te vangen. Daarnaast wordt voor de jaren 2002 - 2005, in het kader van het algemeen subsidiebeleid, een beperkte financiële buffer gecreëerd voor éénmalige initiatieven of knelpunten. Dit is, gelet op het grote aantal aanvragen om extra subsidie, zinvol en past bovendien in de ontwikkeling van het te vernieuwen subsidie-beleid.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen. Tot het werkterrein van de raadscommissie sociale zaken c.a. behoren uiteraard sociale zaken en maatschappelijk werk, maar ook wijk- en buurtbeheer, doelgroepenbeleid en algemene samenlevingsopbouw, woonruimteverdeling en de sociale werkvoorziening.

Overige documenten:
Vergadering Commissie Sociale Zaken van 21-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie