Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Najaarsprognoses Europa voor kandidaat-lidstaten (2001-2003)

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

DOC: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

IP/01/1618

Brussel, 21 november 2001

Najaarsprognoses 2001 voor de kandidaat-lidstaten (2001-2003)

De internationale economische toestand is sedert de voorjaarsprognoses van de Commissie(1)
aanzienlijk verslechterd. De groei van het BBP in de kandidaat-lidstaten is voor 2001 en 2002 sterk naar beneden herzien, zij het minder dan voor de lidstaten. In 2003 zullen de buitenlandse voorwaarden weer gunstiger worden en mag dus een hogere groei worden verwacht. Dankzij de meer positieve externe factoren zal de inflatie afnemen van het hoge niveau van 2000. De werkloosheid neemt in 2001 weer toe en zal in de prognoseperiode niet afnemen wegens de voortdurende behoefte aan herstructurering van het bedrijfsleven en de zwakkere economische groei. De betalingsbalanssaldi zullen waarschijnlijk op het huidige peil blijven. De begrotingstekorten zullen groter worden onder invloed van de tragere groei, het anticyclisch begrotingsbeleid in sommige landen en de hoge transitieuitgaven.

De diensten van de Commissie bouwen geleidelijk hun prognosecapaciteit op om de kandidaat-lidstaten bij hun toetreding ten volle te kunnen integreren in de prognoseoefeningen voor de lidstaten. De voornaamste belemmering voor de opstelling van meer volledige en vergelijkbare prognoses blijft het gebrek aan voldoende gedetailleerde en tijdig beschikbare gegevens van de kandidaat-lidstaten.

Overzicht

De internationale toestand is sedert de voorjaarsprognoses 2001 van de Commissie aanzienlijk verslechterd. De economische groei in de EU voor 2001 en 2002 is sterk naar beneden herzien: van bijna 3 tot ongeveer
1,5%. De groeivertraging in de lidstaten die de voornaamste handelspartners van de kandidaat-lidstaten zijn, zal wellicht nog groter uitvallen. Positiever zijn de groeivooruitzichten van de voormalige Sovjet-Unie, en vooral Rusland, die zeer goed blijven ondanks de herziening naar beneden van de cijfers voor 2002. De verwachte relatief sterke herstelbeweging in de tweede helft van 2002 zal een snelle terugkeer tot een hogere groei in 2003 mogelijk maken.

De veranderde internationale vooruitzichten zullen uiteenlopende gevolgen hebben voor de kandidaat-lidstaten. Er zijn twee belangrijke kanalen: (i) de economische integratie in de EU via de internationale handel, verschuivingen in de allocatie van de productiecapaciteit en de internationale kapitaalstromen en (ii) de veranderingen van de ruilvoet.

De tragere economische groei in de wereld en met name bij de voornaamste handelspartners zal tot een sterke vertraging van de uitvoergroei leiden voor de 10 kandidaat-lidstaten, van bijna 12% in 2000 tot ongeveer 4% in 2001 en 2002, of dus tot minder dan de helft van wat werd verwacht in de voorjaarsprognoses.
* Een groot deel van de groeiende bedrijfssector in de kandidaat-lidstaten is in het bezit van buitenlandse, vaak in de EU gevestigde bedrijven. Ondanks de verslechterende financiële resultaten van deze bedrijven zijn er nog geen tekenen van een belangrijke vermindering van de activiteiten of de investeringen in de kandidaat-lidstaten. Integendeel, dankzij de relatief goede winstgevendheid van de meeste buitenlandse bedrijven in de kandidaat-lidstaten kunnen deze activiteiten worden gebruikt om de algemene financiële resultaten van het moederbedrijf te verbeteren. Daar een groot deel van de productie van deze bedrijven wordt uitgevoerd, zal dit de uitvoer van de kandidaat-lidstaten bevorderen.

* De internationale kapitaalstromen naar de opkomende markten zijn verminderd als gevolg van de verliezen van de investeerders op sommige van deze markten en de toegenomen onzekerheid in de wereldeconomie. De kandidaat-lidstaten die nog belangrijke structurele hervormingen of privatiseringen moeten uitvoeren of dichtbij een conflictgebied gelegen zijn, zoals Roemenië en Turkije, kunnen hierdoor bijzonder sterk worden getroffen. De meeste kandidaat-lidstaten zullen relatief gevrijwaard blijven van de stemming op de financiële markten in de opkomende economieën door de belangrijke hervormingen die zij ondernemen om geleidelijk te integreren in de gemeenschappelijke markt en door hun vooruitzicht op toetreding tot de EU.

* De ruilvoet van de kandidaat-lidstaten is in 2000 zeer ongunstig geworden, waardoor het positieve effect van de opmerkelijke uitvoerresultaten op de betalingsbalans grotendeels teniet is gedaan. De lagere waargenomen en verwachte prijzen voor aardolie en andere grondstoffen zullen een gunstig effect op de betalingsbalans hebben in 2001 en 2002.

Het gecombineerde effect is een aanzienlijke, maar in verhouding beperkte neerwaartse herziening van de groei van het BBP in de kandidaat-lidstaten, behalve Turkije, met ongeveer één procentpunt tot 3,1% in 2001 en 2002. De vertraging is het grootst in Polen, waar de groei van de binnenlandse vraag is verzwakt als gevolg van een slecht gecoördineerde beleidsmix, hetgeen heeft geleid tot zeer krappe monetaire voorwaarden. Tsjechië, Roemenië en Slovakije daarentegen zullen in 2001 en 2002 een hogere groei registreren dan in 2000, toen deze werd gedrukt door stringente beleidsmaatregelen en de tenuitvoerlegging van stabilisatieprogramma's om de macro-economische evenwichtigheden te herstellen. De hoogste groeipercentages in de prognoseperiode worden verwacht in Letland, Estland en Roemenië. De Baltische landen profiteren relatief meer van de hogere groei in Rusland en de toegenomen doorvoer van aardolie. Hoewel de aanvankelijke groeiversnelling in Roemenië in 2000 op gang was gebracht door budgettaire expansie, wordt verwacht dat een ernstig economisch hervormingsprogramma de groei zal ondersteunen.

De economische vertraging na de twee financiële crises in Turkije is veel ernstiger dan eerst was verwacht. Na de crisis van februari 2001 heeft Turkije zijn economisch programma drastisch herzien en zich geconcentreerd op snelle structurele hervormingen om de financiële markten te stabiliseren en de basis te leggen voor een houdbare macro-economische stabilisatie. De verwachte renteverlagingen zijn echter nog niet doorgevoerd, vooral wegens een hoge risicopremie en een gebrek aan vertrouwen op de financiële markten in het welslagen van het programma.

Door de zeer hoge rentevoeten was de regering gedwongen de niet-rente-uitgaven aanzienlijk te reduceren om verdere toename van de schuld te voorkomen, vooral in buitenlandse valuta. De binnenlandse financiële sector heeft zich nog niet hersteld van de crises en is niet in staat voldoende krediet te verlenen om het bedrijfsleven te financieren. Deze ontwikkelingen hebben tot een sterke inkrimping van de binnenlandse vraag met bijna 11% geleid. De uitvoer was niet voldoende in staat om voordeel te halen uit de depreciatie van de lira met meer dan 50%, wegens de hoge invoerinhoud van de uitvoer en de kredietbeperking. Gevolg is dat het BBP dit jaar naar verwachting met 6,75% zal afnemen. De toekomstige groeivooruitzichten hangen in hoge mate af van de tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen en de perceptie op de markten.

In 2002 en 2003 zal de algemene economische situatie in Turkije naar verwachting geleidelijk verbeteren dank zij een lagere inflatie en de positieve effecten van de structurele hervormingen, die zouden moeten leiden tot lagere reële rentetarieven. De noodzaak een voorzichtig macro-economisch beleid te blijven voeren om de Turkse economie te stabiliseren, en een ongunstig internationaal klimaat zullen echter een snel herstel in de weg staan. De gebeurtenissen van 11 september hebben bovendien de economische onzekerheid in Turkije nog groter gemaakt. De inkomsten uit het toerisme zullen mogelijk ernstig te lijden hebben onder de aanhoudende spanningen in de regio en externe particuliere financiering zal waarschijnlijk slechts tegen hoge kosten kunnen worden verkregen.

In de beschouwde periode zal de groei in de overige kandidaat-lidstaten volledig worden gedragen door de toenemende binnenlandse vraag. Het gezinsverbruik zal naar verwachting worden ondersteund door een relatief sterke groei van de reële lonen. Niettemin blijven in bijna alle landen de reële lonen minder stijgen dan de productiviteit, zodat de arbeidskosten per eenheid binnen de perken blijven en de rentabiliteit verbetert. Dientengevolge zullen de investeringen waarschijnlijk sterk blijven stijgen, behalve in Polen, waar zij ongunstig worden beïnvloed door hoge, zij het dalende reële rentetarieven en lagere groeivooruitzichten. In sommige landen, zoals Bulgarije en Slovakije, profiteren de bruto investeringen in vaste activa ook van op de privatisering volgende grotere instromen van buitenlandse directe investeringen. Wegens de noodzaak de openbare financiën onder controle te houden, wordt van het overheidsverbruik geen belangrijke bijdrage tot de groei verwacht. In 2001 vormen Hongarije en Roemenië uitzonderingen doordat de overheid tracht de economie te stimuleren door hogere overheidsuitgaven.

De significante positieve bijdrage van de netto uitvoer tot de groei in 2000 zal in 2001 en 2002 negatief worden. De reële groei van de goederenuitvoer zal naar verwachting snel vertragen van gemiddeld meer dan 20% in 2000 tot iets minder dan 10% in 2001 en 6,5% in 2002. De relatief goede prestatie in 2001 is grotendeels gebaseerd op waargenomen gunstige ontwikkelingen in de eerste helft van het jaar. Verwacht wordt echter dat het effect van de wereldwijde economische vertraging zwaarder zal doorwegen in de tweede helft van 2001 en in 2002. De reële invoer zal waarschijnlijk worden ondersteund door de sterke binnenlandse vraag en sneller groeien dan de uitvoer. Ten gevolge van het hoge invoeraandeel van de export zal de reële invoerstijging niettemin ook belangrijk vertragen in vergelijking met de hoge stijgingspercentages van 2000.

De inflatie daalt onder de in 2000 waargenomen hoge niveaus, die grotendeels aan externe factoren waren toe te schrijven. Wegens de verwachte vermindering van de grondstoffenprijzen zal de ingevoerde inflatie gedurende de beschouwde periode waarschijnlijk afnemen en nieuwe vooruitgang bij de inflatiebestrijding mogelijk maken. In de landen die er reeds in zijn geslaagd hun inflatie tot een gematigd peil terug te brengen, zal de vooruitgang na 2001 niettemin hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven ten gevolge van inhaaleffecten en relatieve prijsveranderingen. De verwachte daling van de gemiddelde inflatie van 9,2% in 2001 tot 5,7% in 2003 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwachte geleidelijke vermindering van de inflatie tot minder dan 10% in Roemenië, dat samen met Turkije nog de enige kandidaat-lidstaat met een hoge inflatie is. De inflatieverwachtingen voor Hongarije zijn herzien en liggen thans veel lager na de invoering van een nieuw wisselkoersstelsel en wijzigingen in de randvoorwaarden van het monetaire beleid.

De vertraging van de groei heeft negatieve effecten op de arbeidsmarkten. Daarnaast blijven er ten gevolge van de structurele hervormingen grote aantallen arbeidsplaatsen verloren gaan in Bulgarije, Litouwen en vooral Polen. Een belangrijke gemiddelde terugkeer tot werkgelegenheidsgroei wordt gedurende de beschouwde periode niet verwacht ten gevolge van de aanhoudende noodzaak tot herstructurering in de dichtstbevolkte landen. Dientengevolge zal de gemiddelde werkloosheid iets toenemen. Niettemin verhult het geheel van de arbeidsmarktontwikkelingen twee uiteenlopende trends. De werkgelegenheid zal blijven inkrimpen in een aantal landen, maar is toegenomen in Cyprus, Hongarije, Malta en Slovenië. Daardoor varieert de werkloosheid van minder dan 5% in Cyprus tot meer dan 18% in Bulgarije, Polen en Slovakije.

Ondanks de geringere uitvoerstijging ten gevolge van het ongunstigere internationale klimaat, en de sterke invoerstijging ten gevolge van de grote binnenlandse vraag, zullen de handelsbalanstekorten naar verwachting niet verslechteren omdat de lagere invoerprijzen voor olie en andere grondstoffen zullen resulteren in gematigde stijgingen in waarde. De daling van het betalingsbalanstekort in Polen ten gevolge van de inkrimping van de binnenlandse vraag is eveneens een factor die de lagere totale tekorten verklaart. Verwacht wordt zelfs dat de tekorten op de lopende rekening iets zullen verminderen omdat in een aantal landen de uitvoer van diensten snel groeit, vooral in het toerisme. In andere landen zal het toerisme waarschijnlijk negatief worden beïnvloed door de onzekerheid rond internationale reizen. In Malta zal het tekort op de lopende rekening naar verwachting vanaf 2001 weer op een normaler niveau komen na een opmerkelijke stijging tot 14,5% van het BBP in 2000, die grotendeels was toe te schrijven aan één enkel groot investeringsproject van een onderneming in buitenlands bezit, dat werd gefinancierd uit geherinvesteerde winst. De tekorten op de lopende rekening blijven vrij hoog in een aantal landen. Naar verwachting zullen deze tekorten houdbaar blijven aangezien de landen in kwestie vermoedelijk voldoende instromen van niet-schuldcreërend kapitaal, met name door buitenlandse directe investeringen, zullen blijven aantrekken.

Het gemiddelde tekort van de totale overheid is in 2000 toegenomen en zal naar verwachting in 2001 en 2002 nog verder stijgen(2) . Deze voor alle landen tezamen beschouwde ontwikkeling verhult lagere verwachte tekorten in de meerderheid van de kandidaat-lidstaten (Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en Slovenië). De overheidstekorten in de meeste van de grotere landen nemen toe wegens diverse redenen, zoals de effecten van de economische vertraging, de anticyclische versoepeling van het begrotingsbeleid, versoepeling vóór de verkiezingen in sommige landen, met de overgang verband houdende uitgaven, zoals voor de herstructurering van ondernemingen of banken, alsmede de betere meting ten gevolge van de meer transparante administratie van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten. Ondanks de steeds grotere transparantie van de openbare financiën zijn de vermelde tekorten niet volledig vergelijkbaar tussen de landen onderling en evenmin volledig in overeenstemming met de EU-definities. Naarmate de statistieken verder worden geharmoniseerd, zijn nog belangrijke herzieningen van de overheidstekorten mogelijk.

europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/supplement_c_en .htm

(1)
De najaarsprognoses zijn gebaseerd op de gegevens tot 31 oktober 2001.

(2)
Gepoogd is om voor de tekorten van de totale overheid de ESER-95-definities zo dicht mogelijk te benaderen. Wegens methodologische problemen en bij gebrek aan gegevens is dit echter voor een belangrijk aantal landen nog niet mogelijk. Daardoor zijn de prognoses van de tekorten van de totale overheid niet volledig vergelijkbaar tussen de kandidaat-lidstaten onderling en met de EU.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...