Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese Commissie legt geldboeten op aan vitaminekartels

Datum nieuwsfeit: 21-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

DOC: FR EN DE ES PT NL IT SW FI EL

IP/01/1625

Brussel, 21 november 2001

Commissie legt geldboeten op aan vitaminekartels

De Europese Commissie heeft vandaag aan acht ondernemingen geldboeten opgelegd voor in totaal 855.22 miljoen EUR omdat ze hadden deelgenomen aan acht afzonderlijke, geheime kartels voor het verdelen van markten en het maken van prijsafspraken voor vitamineproducten. Het aantal deelnemers en de duur van elk kartel verschilde, maar alle waren ze actief tussen september 1989 en februari 1999. Omdat de Zwitserse onderneming Hoffman-La Roche een aanstichter was en betrokken was bij alle kartels, kreeg zij de hoogste boete opgelegd van alles samen 462 miljoen EUR. "Dit is de schadelijkste groep kartels die de Commissie ooit heeft onderzocht, gelet alleen al op het aantal betrokken vitaminen die te vinden zijn in een groot aantal producten, gaande van granen, koekjes en dranken tot diervoeder, farmaceutische producten en cosmetica", verklaarde Mario Monti, de Commissaris voor concurrentiebeleid. "Door hun geheime afspraken", zo ging hij verder, "konden de ondernemingen hogere prijzen vragen dan wanneer de concurrentie ten volle had gespeeld, hetgeen de consumenten schaadde en de ondernemingen in staat stelde oneerlijke winsten op te strijken. Wat deze onrechtmatige gedragingen bijzonder onaanvaardbaar maakt, is dat het substanties betrof die een vitaal bestanddeel in de voeding zijn en van essentieel belang zijn voor normale groei en behoud van leven."

De Europese Commissie is aan het eind van haar in mei 1999 ingeleide onderzoek tot de bevinding gekomen dat 13 Europese en niet-Europese ondernemingen betrokken waren bij kartels die de concurrentie moesten uitschakelen op de markten voor de vitaminen A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, voor biotine (H), folinezuur (M), betacaroteen en carotenoïden. Een opvallend kenmerk van deze reeks inbreuken was dat bij elk van deze kartels de centrale rol gespeeld werd door Hoffman-La Roche en BAS, de twee belangrijkste vitamineproducenten, terwijl de betrokkenheid van andere deelnemers niet verder ging dan een beperkt aantal vitamineproducten.

Aan de onderstaande acht ondernemingen werden volgende geldboeten opgelegd:

F. Hoffmann-La Roche AG (Zwitserland): 462 million

BASF AG (Duitsland): 296.16 million

Aventis SA (Frankrijk): 5.04

Solvay Pharmaceuticals BV (Nederland): 9.10 million

Merck KgaA (Duitsland): 9.24 million

Daiichi Pharmaceutical Co Ltd (Japan): 23.4 million

Eisai Co Ltd (Japan): 13.23 million

Takeda Chemical Industries Ltd (Japan): 37.05 million

De vijf overige ondernemingen - Lonza AG (Duitsland), Kongo Chemical Co Ltd (Japan), Sumitomo Chemical Co Ltd (Japan), Sumika Fine Chemicals Ltd (Japan) en Tanabe Saiyaku Co Ltd (Japan) - kregen geen geldboeten opgelegd omdat de kartels waarbij zij betrokken waren (vitamine H of folinezuur), werden stopgezet vijf jaar of meer vóór de Commissie haar onderzoek aanvatte. Volgens de EU-regels geldt in die omstandigheden de verjaring.

Ook voor de kartels voor vitaminen B1 en B6 geldt de verjaring.

De kartels

De deelnemers aan elk van de kartels hebben prijzen voor de verschillende vitamineproducten vastgesteld, verkoopquota toegewezen, zijn prijsverhogingen overeengekomen en hebben deze ten uitvoer gelegd, en hebben prijzen aangekondigd in overeenstemming met hun afspraken. Ook hebben ze een systeem opgezet voor de controle op en de naleving van de gemaakte afspraken en hebben ze deelgenomen aan regelmatige bijeenkomsten om hun plannen uit te voeren.

De wijze waarop de verschillende kartels functioneerden was in wezen dezelfde, zo niet identiek ("richt"- en "minimum"-prijzen, handhaving van de statusquo inzake marktaandelen, en compensatieregelingen). Daarbij werd met name gebruik gemaakt van:

* het opzetten van een formele structuur en hiërarchie van verschillende managementniveaus, vaak met een overlappend lidmaatschap op de hoogste niveaus, om de werking van de kartels te verzekeren;

* het uitwisselen van informatie over afzet, verkoopvolume en prijsinformatie op maandelijkse of kwartaalbasis tijdens regelmatige bijeenkomsten;

* in het geval van de grootste kartels, de voorbereiding van, afspraken over, tenuitvoerlegging van en toezicht op een "jaarbudget", gevolgd door aanpassing van de reëel behaalde omzet, om de toegewezen quota na te leven.

De kartelafspraken volgden doorgaans hetzelfde patroon dat voor het eerst voor de vitamines A en E was gebruikt - met enige varianten voor andere producten. Op bijeenkomsten en onderhandelingen met producenten in Japan en het Verre Oosten trad Hoffmann-La Roche op als tussenpersoon en vertegenwoordiger van de Europese producenten.

Het naast elkaar bestaan van de heimelijke regelingen met betrekking tot de onderscheiden vitamines was geen spontane of toevallige ontwikkeling, maar was gepland, bedacht en gestuurd door dezelfde personen op het hoogste niveau bij de betrokken ondernemingen.

De betrokkenen

De belangrijkste instigator en voornaamste begunstigde van deze regelingen was Hoffmann-La Roche. Zij is de grootste vitamineproducent ter wereld, met een marktaandeel van zo'n 50% van de totale markt. De kartelafspraken betroffen haar volledige assortiment vitamineproducten. De betrokkenheid van een aantal van haar topkaders lijkt te bevestigen dat de afspraken deel uitmaakten van een op het hoogste niveau bedacht strategisch plan om met onwettige middelen de wereldmarkt voor vitamines te controleren.

BASF, wereldwijd de op één na grootste vitamineproducent, speelde een hoofdrol bij het volgen van het door Hoffman-La Roche uitgestippelde pad. Beide grote Europese producenten vormden daadwerkelijk een gemeenschappelijk front bij het opzetten en implementeren van de afspraken met de betrokken Japanse producenten. Zo zorgden zij samen ervoor dat Eisai tot hun "Club" voor vitamine E toetrad.

Takeda was als een van de belangrijkste producenten van bulkvitamines ter wereld ten volle betrokken bij de kartelregelingen voor vitamine B1, B2, B6, C en folinezuur. De betrokkenheid van Takeda bij de afspraken voor elk van de onderscheiden vitamineproducten ondersteunde de plannen van Hoffman-La Roche om de onwettige coördinatie van de vitaminemarkten waarop het actief was, veilig te stellen, met inbegrip van de markten van het vitamineproductenassortiment dat het deelde met Takeda.

De overige vitamineproducenten waren allen actieve leden van de kartelregelingen op de respectieve vitamineproductmarkten waarop zij actief waren.

De producten

De kartels betroffen synthetische bulkstoffen die behoren tot de volgende groepen van vitaminen en nauw daarmee verbonden producten: A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotine (H), folinezuur (M), betacaroteen en carotenoïden.

Vitamines zijn vitale bestanddelen voor voeding van mens en dier. Ze zijn essentieel voor een normale groei, ontwikkeling en levensbehoud. Er zijn zo'n 15 belangrijke vitaminen, elk met een specifieke metabolische werking; ze zijn derhalve niet onderling uitwisselbaar. Bovendien hebben de verschillende vitaminegroepen een complementair synergie-effect wanneer zij worden gecombineerd.

Vitaminen worden toegevoegd, zowel aan mengvoeder voor dieren als aan voedingsstoffen voor mensen. Vitaminen voor farmaceutische doeleinden worden in tablet- of capsulevorm aan het publiek verkocht als voedingssupplementen. In de cosmetica-industrie worden vitaminen toegevoegd aan huid- en gezondheidsproducten.

De Commissie raamt voor de Europese Economische Ruimte (EER) de waarde van de producten waarop de beschikking betrekking heeft, op zo'n 800 miljoen EUR in 1998. Het gaat daarbij om vitamine E, waarvan de EER-markt in 1998 goed was voor zo'n 250 miljoen EUR, en vitamine A, dat goed was voor zo'n 150 miljoen EUR. Vreemd genoeg zijn de Europese opbrengsten voor vitamine C in drie jaar tijd gekrompen van 250 miljoen EUR in 1995 (het laatste jaar waarin de kartelafspraken functioneerden) tot 120 miljoen ECU in 1998 - of meer dan gehalveerd.

Aanwending van de boetegelden

Geldboeten die de Commissie oplegt wegens inbreuken op het EU-mededingingsrecht, worden ingeschreven in de algemene begroting van de Europese Unie zodra ze definitief zijn geworden. De algemene EU-begroting wordt vooraf vastgelegd en daarom worden alle onverwachte inkomsten in mindering gebracht van de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting - hetgeen dus uiteindelijk ten goede komt aan de Europese belastingbetaler.

Berekening van de geldboeten

Gelet op de continuïteit en de vergelijkbare methoden achtte de Commissie het passend het complex van overeenkomsten voor de uiteenlopende vitamines in één en dezelfde procedure te behandelen. De Commissie heeft de verschillende inbreuken dan ook in één enkele beschikking behandeld.

Bij het vaststellen van de geldboeten houdt de Commissie rekening met de zwaarte van de inbreuk, de duur ervan, eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden, en met de medewerking die ondernemingen aan het onderzoek verlenen. Zij houdt ook rekening met het marktaandeel van een onderneming op de betrokken productmarkt en de totale omvang van de onderneming. Voor geldboeten is een maximum vastgesteld van 10% van de totale jaaromzet van een onderneming. Ondernemingen krijgen drie maanden de tijd om de hun opgelegde geldboete te betalen.

Volgens de Commissie is elk van de kartels in deze zaak een zeer zware inbreuk op het EU-mededingingsrecht. Bovendien maakten de meeste leden van de kartels een inbreuk van lange duur - meer dan vijf jaar (zie onderstaande tabel).

De Commissie is van oordeel dat Hoffmann-La Roche en BASF tezamen als aanstichters en leiders hebben gehandeld bij de heimelijke afspraken die betrekking hadden op het gemeenschappelijke gamma vitamineproducten dat zij produceerden. Hun rol in de verschillende kartels wordt bijgevolg als een verzwarende omstandigheid beschouwd. Dankzij de gecombineerde marktmacht van de belangrijkste karteldeelnemers op elk van de betrokken vitaminemarkten konden ze de concurrentiebeperkende overeenkomsten veel gemakkelijker ten uitvoer leggen en handhaven.

Aventis (voorheen Rhône-Poulenc) kreeg volledige immuniteit voor haar deelneming aan de vitamine A- en E-kartels omdat zij de eerste onderneming was die met de Commissie meewerkte en voor deze beide producten doorslaggevend bewijsmateriaal voor het bestaan van kartel verstrekten. Dit is de eerste keer dat de Commissie een verlaging van een geldboete met 100% heeft toegekend op grond van de clementieregeling ("Leniency Notice"). Aventis kreeg echter wel een boete opgelegd voor haar passieve rol bij de inbreuk op de markt voor vitamine D3, waarover zij de Commissie geen informatie verstrekte.

"Het feit dat de Commissie een onderneming voor de eerste maal volledig heeft vrijgesteld van geldboeten, geeft aan dat zij bereid is om ondernemingen die bij het prille begin van een onderzoek actief meewerken, een unieke kans biedt om goed weg te komen. Ondernemingen die deze kans niet aangrijpen, moeten zich bewust zijn welke verantwoordelijkheden zij lopen," verklaarde Commissaris heer Monti.

Ook Hoffman-La Roche en BASF hebben in een vroeg stadium van het onderzoek aan de Commissie medewerking verleend door cruciale informatie te verschaffen over alle vitaminekartels waarbij zij betrokken waren. Daarom krijgen zij van de Commissie elk een vermindering van hun geldboeten met 50%.

Alle overige ondernemingen waaraan geldboeten zijn opgelegd, hebben de Commissie hun medewerking verleend in de loop van het onderzoek. Hun respectieve geldboeten zijn dan ook verminderd overeenkomstig de omvang van hun medewerking.

In 1999 pleitten de belangrijkste deelnemers aan de kartels waarop de beschikking van de betrekking heeft, in de VS schuldig en betaalden zij zware geldboeten; zo betaalde Hoffman-La Roche 500 miljoen USD, BASF 225 miljoen USD en Takeda 72 miljoen USD.

TABLE A: Deelnemers, producten, duur

Vitamine
Deelnemers Duur*
Van Tot
Vitamine A Roche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis) september 1989 februari 1999
Vitamine E Roche, BASF, Rhône-Poulenc (Aventis), Eisai september 1989 februari 1999
Vitamine B1 (Thiamine) Roche, Takeda, BASF januari 1991 juni 1994 Vitamine B2 (Riboflavine) Roche, BASF, Takeda januari 1991 september 1995
Vitamine B5 (Calpan) Roche, BASF, Daiichi januari 1991 februari 1999 Vitamine B6 Roche, Takeda, Daiichi januari 1991 juni 1994 Folinezuur (M) Roche, Takeda, Kongo, Sumika januari 1991 juni 1994 Vitamine C Roche, BASF, Takeda, Merck januari 1991 augustus 1995 Vitamine D3 Roche, BASF, Solvay Pharm, Rhône-Poulenc (Aventis) januari 1994 juni 1998
Vitamine H (Biotine) Roche, Merck, Lonza, Sumitomo, Tanabe, BASF oktober 1991 april 1994
Betacaroteen Roche, BASF september 1992 december 1998 Carotenoïden Roche, BASF mei 1993 december 1998


* de duur is niet noodzakelijk dezelfde voor alle deelnemers
TABLE B - Participants by product

Vit A

(1)
Vit E

(2)
Vit B1

(3)
Vit B2

(4)
Vit B5

(5)
Vit B6

(6)
Folic Acid

(7)
Vit C

(8)
Vit D3

(9)
Vit H

(10)
Beta Carotene

(11)
Carotinoids

(12)
Roche
BASF
R-P (Aventis)
Lonza
Solvay Pharm
Merck
Daiichi
Eisai
Kongo
Sumika
Sumitomo
Takeda
Tanabe

TABLE C - Fines imposed on participants by product (in millions of euro)

Vit A
Vit E Vit B1 Vit B2 Vit B5 Vit B6 Folic Acid Vit C Vit D3 Vit H Beta Carotene Carotinoids
Roche 85,5 99,75 NA 42 54 NA NA 65,25 21 NA 48 46,5 BASF 46,17 89,78 NA 18,9 34,02 14,68 7,56 NA 43,2 41,85 Aventis 0 0 5,04
Lonza NA
Solvay Pharm 9,1
Merck 9,24 NA
Daiichi 23,4 NA
Eisai 13,23
Kongo NA
Sumika NA
Sumitomo NA
Takeda NA 8,78 NA NA 28,28
Tanabe NA
TOTAL 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35

N.A.: Non applicable

TABLE D

Previous 10 largest cartel fines: Total amount per case


*fines reduced by Court judgments
Year Case Total amount ( million)
2001 Vitamins 855.22
1998 TACA 272.940
2001 Graphite Electrodes 218.8
1994 Cartonboard* 139.280
1994 Cement* 113.377
2000 Amino acids 109.990
1999 Seamless steel tubes 99.000
1998 Preinsulated pipes 92.210
1994 Steel beams* 79.549
1986 Polypropylene* 54.613

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...