Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Muziekschool gemeente Heumen zelfstandig

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

13-11-2001

De Verbinding week 46

Muziekschool zelfstandig

De raad van Heumen krijgt in zijn vergadering van 22 november het voorstel voorgelegd in te stemmen met het principebesluit om de vroegere "Muziekschool" formeel te laten overgaan naar de nieuwe Stichting "De Stroming". Tot 1997 werd de kunsteducatie nog verzorgd op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen gemeentes die samen het Regionaal Instituut voor Kunstzinnige Vorming (RIKV), vaak Muziekschool genoemd, in stand hielden. Dat liep niet altijd soepel. Een adviesbureau onderzocht daarom de mogelijkheden voor een reorganisatie die meer klant- en marktgericht zou kunnen zijn. Daarop werd in 1998 de Stichting "De Stroming" opgericht waarnaar de medewerkers van het RIKV geleidelijk zouden overgaan, zodat het RIKV uiteindelijk vanzelf zou verdwijnen.
Die weg blijkt echter zoveel juridische hobbels te kennen dat nu toch wordt gekozen voor een uitdrukkelijke opheffing van het RIKV en overgang naar "De Stroming". Er komt een aparte stichting die de werkgeversfunctie van de huidige en de gepensioneerde RIKV-medewerkers gaat vervullen.

Waterlabyrint 't Grind

Het waterlabyrint aan 't Grind in Hoogenhof functioneert al een tijd niet meer door technische problemen. De gemeente wil daarom de waterpartij anders inrichten. Er is een plan gemaakt om een lage rand om het labyrint te maken en er grote zwerfkeien in te leggen, waar overheen en tussendoor water gaat stromen.
De tekeningen zijn klaar. Belangstellenden kunnen ze bij de balie van Grondzaken in het gemeentehuis inzien.
De aanpassingen kunnen waarschijnlijk in december van dit jaar of januari volgend jaar worden uitgevoerd.

Raad vergadert op 22 november

Op 22 november vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan 13 punten.
De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.


1. vaststelling notulen van de vergadering van 25 oktober.
2. ingekomen stukken en mededelingen.

3. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de verbouw van het pand Looistraat 47a tot burgerwoning.
4. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de plaatsing van een antennemast aan st. Walrickweg 5.
5. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening en het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de herbouw van Zorgcentrum Malderburch.

6. hernieuwde vaststelling van het Ammoniakreductieplan (ARP).
7. beschikbaarstelling van een krediet voor de inrichting van het resterende gedeelte van de Dorpstraat.

8. beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging en het groot onderhoud van de straatverlichting.

9. behoefteraming monumenten.

10. omvorming en verzelfstandiging van het Regionaal Instituut voor Kunstzinnige Vorming (RIKV).

11. aanpassing van de "Algemene regelen voor de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Heumen 1996" aan de euro.
12. managementsrapportage per 1 september 2001.
13. begrotingswijzigingen.

Afval
Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 november wordt de groene container geleegd.
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn, Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren.
Op zaterdag 17 november staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw De Terp te Heumen. Op vrijdag 16 november tussen 09.00 en 20.00 uur en zaterdag 17 november tussen 09.00 en 12.00 uur staat een papiercontainer op het marktplein in Overasselt.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- vergroten woonhuis, Kon. Julianastraat 42 Heumen
- bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand platte dak, Gladiolenstraat 23

- bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand platte dak, Gladiolenstraat 29
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor:
- 1 esdoorn, Randwijksingel 49

- 1 schijnbeuk, achter de Karn 44
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 27 november.

C. Kapvergunningen
Op 6 november zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
- 3 boomhazelaars, achter Akkersleep 14 t/m 18
- 3 schijnbeuken, achter de Karn 28 t/m 32
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

D. Melding
B&W hebben in het volgende geval naar aanleiding van een melding meegedeeld dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 7 november:
M20010379: plaatsen tuinhuisje, Boterdijk 15
Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder E.

E. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 6 november:
B20010328: herbouw afgebrande woning, Dorpstraat 44 B20010283: bouw 3 erkers in voorgevel, Randwijksingel 44 Verzonden op 7 november:
B20010341: uitbreiden melkstal, Jufferstraat 1
B20010273: bouw serre, Heidezoom 7
B20010321: bouw tuinhuisje, Randwijksingel 32
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C, D of E kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Commissie ABO
Op 15 november om 19.30 uur komt de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken bijeen. De agenda stond in De Verbinding van 6 november.

Eénrichtingsverkeer in Heumen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij hebben besloten eenrichtingsverkeer in te stellen op de Verbindingsweg vanaf de Oude Boterdijk naar de Looistraat en op het zogenaamde "Cobusweggetje" vanaf de Looistraat naar de Oude Boterdijk. Met dit besluit wordt afgeweken van het aanvankelijke voorstel om de voorgenomen rijrichting andersom in te stellen.

bezwaarmogelijkheid
Het besluit, gedateerd 31 oktober 2001, en de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening liggen voor belanghebbenden gedurende 6 weken na dagtekening van de bekendmaking ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en iedere maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur.

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende gedurende voornoemde termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Malden, 13 november 2001

Verbouw deel boerderij tot kinderdagverblijf

Worsumseweg 1
Bij de gemeenteraad is een verzoek ingekomen om met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied Overasselt" voor de verbouw van een deel van de boerderij op het perceel Worsumseweg 1 te Overasselt tot kinderdagverblijf.

inspraak
Op grond van de "Inspraakverordening gemeente Heumen 1994" ligt het bouwplan van donderdag 15 november tot en met woensdag 12 december a.s. voor een ieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, Kerkplein 6 te Malden. De sector grondgebiedzaken is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en bovendien op maandagen van 17.00 tot 18.30 uur.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het bouwplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Degenen die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen daartoe contact opnemen met de betreffende medewerker, die tijdens kantooruren bereikbaar is onder telefoonnummer 358 83 48.

Burgemeester en wethouders maken van de ingekomen reacties een verslag op dat ter kennis van de gemeenteraad en de insprekers wordt gebracht. Bij de beslissing of de vrijstellingprocedure zal worden vervolgd, zullen de resultaten van de inspraak worden betrokken.

Malden, 13 november 2001

Vrijstelling plaatsen tuinhuisje

Prinses Irenestraat 2
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1437, plaatselijk bekend Prinses Irenestraat 2 Overasselt.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasselt I en evenmin binnen het ontwerpbestemmingsplan Overasselt 1999.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 15 november 2001 tot en met woensdag 12 december 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 13 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...