Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Muziekschool gemeente Heumen zelfstandig

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

13-11-2001

De Verbinding week 46

Muziekschool zelfstandig

De raad van Heumen krijgt in zijn vergadering van 22 november het voorstel voorgelegd in te stemmen met het principebesluit om de vroegere "Muziekschool" formeel te laten overgaan naar de nieuwe Stichting "De Stroming". Tot 1997 werd de kunsteducatie nog verzorgd op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen gemeentes die samen het Regionaal Instituut voor Kunstzinnige Vorming (RIKV), vaak Muziekschool genoemd, in stand hielden. Dat liep niet altijd soepel. Een adviesbureau onderzocht daarom de mogelijkheden voor een reorganisatie die meer klant- en marktgericht zou kunnen zijn. Daarop werd in 1998 de Stichting "De Stroming" opgericht waarnaar de medewerkers van het RIKV geleidelijk zouden overgaan, zodat het RIKV uiteindelijk vanzelf zou verdwijnen.
Die weg blijkt echter zoveel juridische hobbels te kennen dat nu toch wordt gekozen voor een uitdrukkelijke opheffing van het RIKV en overgang naar "De Stroming". Er komt een aparte stichting die de werkgeversfunctie van de huidige en de gepensioneerde RIKV-medewerkers gaat vervullen.

Waterlabyrint 't Grind

Het waterlabyrint aan 't Grind in Hoogenhof functioneert al een tijd niet meer door technische problemen. De gemeente wil daarom de waterpartij anders inrichten. Er is een plan gemaakt om een lage rand om het labyrint te maken en er grote zwerfkeien in te leggen, waar overheen en tussendoor water gaat stromen.
De tekeningen zijn klaar. Belangstellenden kunnen ze bij de balie van Grondzaken in het gemeentehuis inzien.
De aanpassingen kunnen waarschijnlijk in december van dit jaar of januari volgend jaar worden uitgevoerd.

Raad vergadert op 22 november

Op 22 november vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan 13 punten.
De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.


1. vaststelling notulen van de vergadering van 25 oktober.
2. ingekomen stukken en mededelingen.

3. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de verbouw van het pand Looistraat 47a tot burgerwoning.
4. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening voor de plaatsing van een antennemast aan st. Walrickweg 5.
5. toepassing artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening en het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de herbouw van Zorgcentrum Malderburch.

6. hernieuwde vaststelling van het Ammoniakreductieplan (ARP).
7. beschikbaarstelling van een krediet voor de inrichting van het resterende gedeelte van de Dorpstraat.

8. beschikbaarstelling van een krediet voor de vervanging en het groot onderhoud van de straatverlichting.

9. behoefteraming monumenten.

10. omvorming en verzelfstandiging van het Regionaal Instituut voor Kunstzinnige Vorming (RIKV).

11. aanpassing van de "Algemene regelen voor de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Heumen 1996" aan de euro.
12. managementsrapportage per 1 september 2001.
13. begrotingswijzigingen.

Afval
Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 november wordt de groene container geleegd.
Voor klachten over afval en honden kunt u terecht bij de reinigingswachter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 024-3732125.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn, Gladiolenstraat 2a. U kunt hier ook batterijen inleveren.
Op zaterdag 17 november staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw De Terp te Heumen. Op vrijdag 16 november tussen 09.00 en 20.00 uur en zaterdag 17 november tussen 09.00 en 12.00 uur staat een papiercontainer op het marktplein in Overasselt.

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
- vergroten woonhuis, Kon. Julianastraat 42 Heumen
- bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand platte dak, Gladiolenstraat 23

- bouw zolderverdieping met schuine daken op bestaand platte dak, Gladiolenstraat 29
De publicatie van de aangevraagde bouwvergunningen is uitsluitend informatief bedoeld. Omdat op deze aanvragen nog geen beslissing is genomen bestaat nog geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaren op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor:
- 1 esdoorn, Randwijksingel 49

- 1 schijnbeuk, achter de Karn 44
Wie het niet met een eventuele verlening van een vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 27 november.

C. Kapvergunningen
Op 6 november zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
- 3 boomhazelaars, achter Akkersleep 14 t/m 18
- 3 schijnbeuken, achter de Karn 28 t/m 32
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E.

D. Melding
B&W hebben in het volgende geval naar aanleiding van een melding meegedeeld dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 7 november:
M20010379: plaatsen tuinhuisje, Boterdijk 15
Voor de mogelijkheid bezwaar in te dienen, zie onder E.

E. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 6 november:
B20010328: herbouw afgebrande woning, Dorpstraat 44 B20010283: bouw 3 erkers in voorgevel, Randwijksingel 44 Verzonden op 7 november:
B20010341: uitbreiden melkstal, Jufferstraat 1
B20010273: bouw serre, Heidezoom 7
B20010321: bouw tuinhuisje, Randwijksingel 32
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C, D of E kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Commissie ABO
Op 15 november om 19.30 uur komt de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken bijeen. De agenda stond in De Verbinding van 6 november.

Eénrichtingsverkeer in Heumen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij hebben besloten eenrichtingsverkeer in te stellen op de Verbindingsweg vanaf de Oude Boterdijk naar de Looistraat en op het zogenaamde "Cobusweggetje" vanaf de Looistraat naar de Oude Boterdijk. Met dit besluit wordt afgeweken van het aanvankelijke voorstel om de voorgenomen rijrichting andersom in te stellen.

bezwaarmogelijkheid
Het besluit, gedateerd 31 oktober 2001, en de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening liggen voor belanghebbenden gedurende 6 weken na dagtekening van de bekendmaking ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en iedere maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur.

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende gedurende voornoemde termijn van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Malden, 13 november 2001

Verbouw deel boerderij tot kinderdagverblijf

Worsumseweg 1
Bij de gemeenteraad is een verzoek ingekomen om met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied Overasselt" voor de verbouw van een deel van de boerderij op het perceel Worsumseweg 1 te Overasselt tot kinderdagverblijf.

inspraak
Op grond van de "Inspraakverordening gemeente Heumen 1994" ligt het bouwplan van donderdag 15 november tot en met woensdag 12 december a.s. voor een ieder ter inzage bij de sector grondgebiedzaken van het gemeentehuis, Kerkplein 6 te Malden. De sector grondgebiedzaken is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en bovendien op maandagen van 17.00 tot 18.30 uur.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het bouwplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Degenen die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen daartoe contact opnemen met de betreffende medewerker, die tijdens kantooruren bereikbaar is onder telefoonnummer 358 83 48.

Burgemeester en wethouders maken van de ingekomen reacties een verslag op dat ter kennis van de gemeenteraad en de insprekers wordt gebracht. Bij de beslissing of de vrijstellingprocedure zal worden vervolgd, zullen de resultaten van de inspraak worden betrokken.

Malden, 13 november 2001

Vrijstelling plaatsen tuinhuisje

Prinses Irenestraat 2
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Overasselt, C 1437, plaatselijk bekend Prinses Irenestraat 2 Overasselt.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Overasselt I en evenmin binnen het ontwerpbestemmingsplan Overasselt 1999.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 15 november 2001 tot en met woensdag 12 december 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 13 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie