Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch, CBS Magazine, no.46

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 46 / 22 november 2001

Inhoud Financiële instellingen en markten ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 45. pag. 4 Arbeid
­ Werkloosheidscijfers augustus 2001-oktober 2001. pag. 3 Prijzen ­ Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijs- Zakelijke en overige commerciële dienstverlening categorie, 3e kwartaal 2001. pag. 3 ­ Ontwikkeling van de omzetten van benzineservicestations, ­ Prijsindexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg, 3e kwar- augustus 2001. pag. 2 taal 2001. pag. 3

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V34092Ontwikkeling van omzet (incl. BTW) van benzineservicestations (SBI 505) (41)

2001 Wijzigingen in % 1)

febr. maart april mei juni juli aug.* juli 2001 aug. 2001 jan. 2001­ sept. 2000­ t.o.v. t.o.v. aug. 2001 aug. 2001 juli 2000 aug. 2000 t.o.v. t.o.v. jan. 2000­ sept. 1999­ aug. 2000 aug. 2000

(1995=100)

Omzet 134 150 155 164 158 153 148 3,7 3,3 3,2 4,7

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijscategorie 1) (21)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coëfficiënt 2) ontwikkeling gem. gem. gem. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw. 2001 t.o.v. 3e kw. 2000

juli 1990=100

Autolease, totaal 100 114,3 115,8 124,6 125,8 126,3 125,9 125,6 125,1 ­0,6

Personenauto's 77 116,7 118,6 129,1 130,5 131,0 130,6 130,2 129,9 ­0,5 waarvan categorie 3)
< 15 655 28 115,2 116,4 126,4 127,3 128,8 129,0 128,0 127,3 0,0 15 655­ 23 505 34 116,0 118,2 129,4 131,5 131,5 130,7 130,3 130,3 ­0,9 23 506 15 121,0 123,7 133,2 134,3 134,1 133,6 134,3 134,0 ­0,2

Bestelauto's 10 101,5 101,5 106,0 107,4 106,2 107,3 107,5 106,4 ­0,9

Vrachtauto's 13 110,1 110,3 112,2 111,8 113,7 112,0 111,7 110,9 ­0,8

1) De prijsindexcijfers worden elk kwartaal berekend op basis van de middelste maand. 2) De wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op branche­informatie en op gegevens uit de Productiestatistiek van de verhuurbedrijven van roerende goederen 1991. 3) Prijscategorie op basis van de catalogusprijs in januari 1990 (inclusief BTW, exclusief afleveringskosten) van de goedkoopste uitvoering, geïndexeerd met het consumen- tenprijsindexcijfer van alle huishoudens voor nieuw aangekochte auto's.

Prijsindexcijfers Beroepsgoederenvervoer over de weg 1) (21)

Deelmarkt Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coefficient 2) ontwikkeling gem. gem. gem. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw. 2001 t.o.v. 3e kw. 2000

1e kwartaal 1994=100

Totaal 10 000 104,8 105,9 109,6 109,8 111,1 113,7 114,1 114,0 3,8 w.v.
containervervoer 838 101,4 103,2 108,7 108,7 109,4 111,7 111,6 111,5 2,6 verhuisvervoer 218 112,5 116,9 120,3 123,0 125,0 124,3 128,3 126,5 2,8 open en gesloten vervoer 4 336 107,3 108,5 111,7 111,6 113,4 117,8 118,3 118,1 5,8 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 1 184 101,9 103,0 106,5 107,0 107,4 109,6 109,6 109,8 2,6 tankvervoer 838 100,7 99,5 102,9 102,9 103,9 104,2 105,3 105,5 2,5 kippervervoer 351 104,8 106,5 112,1 113,0 113,7 118,4 119,6 119,3 5,6 overig vervoer 2 235 103,5 104,9 108,7 109,0 110,2 110,5 110,1 110,1 1,0

Nationaal vervoer 5 272 106,9 108,6 112,4 112,6 113,9 117,8 118,1 118,1 4,9 w.v.
containervervoer 666 101,2 103,3 108,8 108,8 109,4 111,8 111,6 111,7 2,7 verhuisvervoer 137 111,9 116,0 119,8 122,0 124,3 125,2 130,4 127,6 4,6 open en gesloten vervoer 2 592 110,8 112,5 115,9 115,7 117,5 123,4 123,4 123,4 6,7 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 312 104,3 105,9 107,7 108,2 108,2 110,9 110,8 111,8 3,3 tankvervoer 426 100,2 99,3 101,1 101,0 101,6 102,6 103,2 103,2 2,2 kippervervoer 304 104,8 106,8 112,6 113,5 114,4 119,7 121,1 120,8 6,4 overig vervoer 835 103,8 105,7 110,8 111,9 112,6 113,5 114,2 113,9 1,8

Internationaal vervoer 4 728 102,4 103,0 106,5 106,6 108,0 109,2 109,5 109,4 2,6 w.v.
containervervoer 172 102,1 102,8 108,1 108,2 109,3 111,4 111,9 111,0 2,6 verhuisvervoer 81 113,6 118,6 121,0 124,6 126,1 122,7 124,7 124,7 0,1 open en gesloten vervoer 1 744 102,0 102,4 105,5 105,5 107,4 109,6 110,7 110,3 4,5 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 872 101,1 102,0 106,0 106,5 107,2 109,1 109,1 109,1 2,4 tankvervoer 412 101,3 99,7 104,9 104,9 106,3 105,9 107,5 107,8 2,8 kippervervoer 47 104,4 104,7 109,4 109,8 109,6 109,7 109,7 109,7 ­0,1 overig vervoer 1 400 103,4 104,5 107,4 107,3 108,7 108,7 107,7 107,8 0,5

1) De prijzen zijn kwartaalgemiddelden gebaseerd op de middelste maand van elk kwartaal. 2) De wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op branche-informatie, gegevens uit de Productiestatistiek Goederenwegvervoer 1992 en gegevens van de deelnemende beroepsvervoerders.

2 Centraal Bureau voor de StatistiekWerkloosheid stabiel

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal Technische toelichting geregistreerde werklozen in de maanden augustus­oktober gemiddeld uit op 140 duizend. De werkloosheid is het laatste half- Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau jaar stabiel. Het aantal werklozen is nog wel 41 duizend lager dan staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van in dezelfde periode een jaar geleden. minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbu- Werkloosheid stabiel reaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steek- proef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen In de maanden augustus-oktober kwam het aantal geregistreerde in Nederland wordt gehouden. werklozen uit op 140 duizend. In deze periode van het jaar zijn er De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeu- per saldo nauwelijks seizoeneffecten, zodat het seizoengecor- righeidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonder- rigeerde cijfer op 141 duizend uitkomt. Dat is enkele duizenden zoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich lager dan in de vorige driemaandsperiode. Vanaf februari­april gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies wor- schommelen de seizoengecorrigeerde cijfers tussen de 140 en den getrokken over de tendens van de werkloosheid. 150 duizend. De veranderingen zijn gering en vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproefuitkomsten. De werk- Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, loosheid is dus al een halfjaar stabiel. publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze be- roepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken Werkloosheid lager dan jaar geleden en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Door de daling eind vorig jaar en begin dit jaar is het aantal werk- lozen nu nog altijd 41 duizend lager dan in dezelfde periode van Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle vorig jaar. De daling betreft vooral werklozen die langer dan een mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk jaar staan ingeschreven bij een arbeidsbureau. De kortdurende voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men di- werkloosheid is in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar rect in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). nu nog tienduizend lager. De cijfers over de kortdurende werk- loosheid geven aan dat ook dit jaar schoolverlaters weinig proble- Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal men- men hebben met het vinden van een baan. sen met een bijstands- of ww- uitkering.

1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, naar duur inschrijving en naar leeftijd (driemaandsgemiddelden) (42)

Totaal Mannen Vrouwen Korter dan 1 jaar < 25 25­34 35­64 1 jaar of langer jaar jaar jaar

x 1 000

Juni `00 ­ aug. `00 169 84 85 92 77 21 46 102 Juli `00 ­ sept. `00 176 87 88 98 78 24 42 110 Aug. `00 ­ okt. `00 181 86 96 104 78 23 45 114

Okt. `00 ­ dec. `00 186 90 96 108 78 22 53 111 Jan. `01 ­ maart `01 176 98 78 114 62 24 43 109 April `01 ­ juni `01 132 72 61 80 52 16 31 85

Juni `01 ­ aug. `01 135 67 68 87 48 15 35 85 Juli `01 ­ sept. `01 141 72 69 91 50 18 34 89 Aug. `01 ­ okt. `01 140 70 69 93 47 20 33 87

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en leeftijd en naar geslacht en duur inschrijving (driemaandsgemiddelden) (42)

Totaal < 25 jaar 25­64 jaar Korter dan 1 jaar 1 jaar of langer

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

x 1 000

Juni `00 ­ aug. `00 169 12 9 72 76 47 45 37 40 Juli `00 ­ sept. `00 176 11 14 77 75 51 48 37 41 Aug. `00 ­ okt. `00 181 8 15 78 81 48 56 38 40

Okt. `00 ­ dec. `00 186 7 14 83 81 48 59 42 36 Jan. `01 ­ maart `01 176 11 13 87 65 65 49 33 28 April `01 ­ juni `01 132 10 6 62 55 41 39 30 21

Juni `01 ­ aug. `01 135 9 6 58 62 41 46 26 22 Juli `01 ­ sept. `01 141 11 6 60 63 44 47 27 22 Aug. `01 ­ okt. `01 140 12 8 59 62 47 46 24 23

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

Statistisch bulletin 46 (CBS) 22/11/2001 3Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (45)

Gemiddelden Week 46 per dag

2001 12-11 13­11 14­11 15­11 16­11

sept. okt. week 44 week 45 week 46


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,72 4,51 4,27 4,14 4,33 4,22 4,24 4,32 4,44 4,43 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­<5 jaar 4,22 4,03 3,81 3,62 3,87 3,76 3,72 3,84 4,02 4,00 5­<8 jaar 4,62 4,41 4,19 4,07 4,25 4,14 4,17 4,25 4,34 4,34 3­<8 jaar 4,46 4,26 4,03 3,89 4,10 3,99 3,99 4,09 4,22 4,20 Vijf langstlopende staatsleningen 5,24 5,00 4,69 4,60 4,79 4,69 4,72 4,79 4,87 4,88 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,97 4,76 4,54 4,43 4,60 4,51 4,53 4,60 4,69 4,69

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­<5 jaar 116,4 117,2 118,1 119,0 117,9 118,4 118,5 118,0 117,2 117,3 5­<8 jaar 124,7 126,1 127,7 128,5 127,3 128,0 127,9 127,3 126,6 126,7 8­<10 jaar 128,1 130,1 132,3 133,3 131,5 132,5 132,2 131,6 130,6 130,7

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 271,6 274,9 282,6 287,0 288,7 284,5 288,2 288,6 289,8 292,3

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 373,6 379,0 383,8 385,9 383,5 385,7 384,5 383,5 382,1 381,4 Financiele instellingen
gewone obligaties 358,0 362,8 365,7 367,4 366,8 367,7 367,3 367,1 366,1 365,7 achtergestelde obligaties 437,8 444,2 448,8 451,5 449,5 451,5 450,9 449,4 448,4 447,6

Algemeen 371,7 376,8 381,1 383,1 381,4 383,1 382,2 381,4 380,3 379,8

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,61 4,70 4,71 4,71 4,67 4,70 4,68 4,66 4,65 4,68

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 648,0 654,5 658,4 688,6 690,4 673,1 700,9 692,2 687,2 698,4 Algemeen excl. Kon. Olie 623,7 627,9 633,4 672,5 679,6 652,7 679,8 680,2 688,5 696,6

Internationals 691,3 698,9 703,8 725,4 726,8 718,2 748,5 729,4 710,6 727,4

Lokale fondsen 642,0 647,9 651,3 688,3 690,3 666,8 693,8 691,7 695,6 703,6 Financiele instellingen 812,5 823,1 815,2 872,5 866,7 841,2 878,4 874,0 868,5 871,4 Niet-financiele instellingen 563,0 566,1 577,4 602,7 610,2 586,6 608,3 607,6 618,2 630,2

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 143,4 146,7 148,3 152,2 154,3 151,7 154,1 155,0 155,3 155,5 aandelenfondsen 182,1 187,5 189,4 195,9 200,4 194,7 199,7 201,3 202,6 203,6 obligatiefondsen 132,3 133,8 135,7 137,4 136,7 137,3 137,6 137,3 136,3 135,1 geldmarktfondsen 118,9 119,3 119,6 119,6 119,7 119,6 119,7 119,7 119,8 119,7

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 261,0 261,4 264,9 267,3 269,2 262,5 267,9 269,6 270,9 275,3 CBS MIT-index 232,5 248,6 264,7 295,3 312,1 282,0 304,9 309,9 327,2 336,7 CBS MIT Small-index 264,7 275,6 282,8 308,6 329,2 305,0 325,6 328,4 338,0 349,1 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 89,0 89,5 89,8 89,7 90,6 89,7 90,1 90,2 91,0 91,9

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 247,0 1 259,6 1 267,3 1 326,3 1 329,6 1 296,5 1 349,9 1 333,1 1 323,5 1 345,2 Algemeen excl. Kon. Olie 1 102,6 1 110,2 1 120,0 1 190,2 1 202,6 1 155,2 1 203,0 1 203,7 1 218,4 1 232,8

Internationals 1 423,7 1 439,6 1 450,1 1 496,7 1 499,7 1 481,9 1 544,4 1 504,9 1 466,2 1 500,9 Lokale fondsen 1 139,5 1 150,1 1 156,1 1 221,8 1 225,4 1 183,7 1 231,7 1 227,9 1 234,8 1 249,0 Financiele instellingen 1 722,8 1 745,2 1 728,5 1 849,9 1 837,7 1 783,6 1 862,4 1 853,2 1 841,5 1 847,7 Niet-financiele instellingen 903,4 908,8 927,0 967,5 979,6 941,8 976,6 975,4 992,4 1 011,7

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 157,9 161,6 163,3 167,7 170,0 167,0 169,8 170,7 171,1 171,5 aandelenfondsen 201,6 207,7 209,8 217,0 222,0 215,6 221,3 223,0 224,5 225,6 obligatiefondsen 144,1 145,7 147,8 149,7 149,2 149,6 149,9 149,6 148,7 148,1 geldmarktfondsen 123,4 123,8 124,0 124,1 124,2 124,1 124,1 124,1 124,3 124,2

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 310,5 311,2 315,4 318,2 320,5 312,5 318,9 321,0 322,5 327,7 CBS MIT-index 267,4 286,0 304,5 339,8 359,1 324,5 350,8 356,5 376,5 387,3 CBS MIT Small-index 287,3 299,4 307,4 335,4 357,8 331,4 353,8 356,9 367,4 379,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 146,8 147,6 148,1 148,2 149,8 148,3 149,1 149,2 150,5 152,0

4 Centraal Bureau voor de Statistiekreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...