Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch, CBS Magazine, no.46

Datum nieuwsfeit: 22-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 46 / 22 november 2001

Inhoud Financiële instellingen en markten ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 45. pag. 4 Arbeid
­ Werkloosheidscijfers augustus 2001-oktober 2001. pag. 3 Prijzen ­ Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijs- Zakelijke en overige commerciële dienstverlening categorie, 3e kwartaal 2001. pag. 3 ­ Ontwikkeling van de omzetten van benzineservicestations, ­ Prijsindexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg, 3e kwar- augustus 2001. pag. 2 taal 2001. pag. 3

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V34092Ontwikkeling van omzet (incl. BTW) van benzineservicestations (SBI 505) (41)

2001 Wijzigingen in % 1)

febr. maart april mei juni juli aug.* juli 2001 aug. 2001 jan. 2001­ sept. 2000­ t.o.v. t.o.v. aug. 2001 aug. 2001 juli 2000 aug. 2000 t.o.v. t.o.v. jan. 2000­ sept. 1999­ aug. 2000 aug. 2000

(1995=100)

Omzet 134 150 155 164 158 153 148 3,7 3,3 3,2 4,7

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijscategorie 1) (21)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coëfficiënt 2) ontwikkeling gem. gem. gem. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw. 2001 t.o.v. 3e kw. 2000

juli 1990=100

Autolease, totaal 100 114,3 115,8 124,6 125,8 126,3 125,9 125,6 125,1 ­0,6

Personenauto's 77 116,7 118,6 129,1 130,5 131,0 130,6 130,2 129,9 ­0,5 waarvan categorie 3)
< 15 655 28 115,2 116,4 126,4 127,3 128,8 129,0 128,0 127,3 0,0 15 655­ 23 505 34 116,0 118,2 129,4 131,5 131,5 130,7 130,3 130,3 ­0,9 23 506 15 121,0 123,7 133,2 134,3 134,1 133,6 134,3 134,0 ­0,2

Bestelauto's 10 101,5 101,5 106,0 107,4 106,2 107,3 107,5 106,4 ­0,9

Vrachtauto's 13 110,1 110,3 112,2 111,8 113,7 112,0 111,7 110,9 ­0,8

1) De prijsindexcijfers worden elk kwartaal berekend op basis van de middelste maand. 2) De wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op branche­informatie en op gegevens uit de Productiestatistiek van de verhuurbedrijven van roerende goederen 1991. 3) Prijscategorie op basis van de catalogusprijs in januari 1990 (inclusief BTW, exclusief afleveringskosten) van de goedkoopste uitvoering, geïndexeerd met het consumen- tenprijsindexcijfer van alle huishoudens voor nieuw aangekochte auto's.

Prijsindexcijfers Beroepsgoederenvervoer over de weg 1) (21)

Deelmarkt Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coefficient 2) ontwikkeling gem. gem. gem. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.* 3e kw. 2001 t.o.v. 3e kw. 2000

1e kwartaal 1994=100

Totaal 10 000 104,8 105,9 109,6 109,8 111,1 113,7 114,1 114,0 3,8 w.v.
containervervoer 838 101,4 103,2 108,7 108,7 109,4 111,7 111,6 111,5 2,6 verhuisvervoer 218 112,5 116,9 120,3 123,0 125,0 124,3 128,3 126,5 2,8 open en gesloten vervoer 4 336 107,3 108,5 111,7 111,6 113,4 117,8 118,3 118,1 5,8 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 1 184 101,9 103,0 106,5 107,0 107,4 109,6 109,6 109,8 2,6 tankvervoer 838 100,7 99,5 102,9 102,9 103,9 104,2 105,3 105,5 2,5 kippervervoer 351 104,8 106,5 112,1 113,0 113,7 118,4 119,6 119,3 5,6 overig vervoer 2 235 103,5 104,9 108,7 109,0 110,2 110,5 110,1 110,1 1,0

Nationaal vervoer 5 272 106,9 108,6 112,4 112,6 113,9 117,8 118,1 118,1 4,9 w.v.
containervervoer 666 101,2 103,3 108,8 108,8 109,4 111,8 111,6 111,7 2,7 verhuisvervoer 137 111,9 116,0 119,8 122,0 124,3 125,2 130,4 127,6 4,6 open en gesloten vervoer 2 592 110,8 112,5 115,9 115,7 117,5 123,4 123,4 123,4 6,7 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 312 104,3 105,9 107,7 108,2 108,2 110,9 110,8 111,8 3,3 tankvervoer 426 100,2 99,3 101,1 101,0 101,6 102,6 103,2 103,2 2,2 kippervervoer 304 104,8 106,8 112,6 113,5 114,4 119,7 121,1 120,8 6,4 overig vervoer 835 103,8 105,7 110,8 111,9 112,6 113,5 114,2 113,9 1,8

Internationaal vervoer 4 728 102,4 103,0 106,5 106,6 108,0 109,2 109,5 109,4 2,6 w.v.
containervervoer 172 102,1 102,8 108,1 108,2 109,3 111,4 111,9 111,0 2,6 verhuisvervoer 81 113,6 118,6 121,0 124,6 126,1 122,7 124,7 124,7 0,1 open en gesloten vervoer 1 744 102,0 102,4 105,5 105,5 107,4 109,6 110,7 110,3 4,5 koel-, en vries- en iso-
thermvervoer 872 101,1 102,0 106,0 106,5 107,2 109,1 109,1 109,1 2,4 tankvervoer 412 101,3 99,7 104,9 104,9 106,3 105,9 107,5 107,8 2,8 kippervervoer 47 104,4 104,7 109,4 109,8 109,6 109,7 109,7 109,7 ­0,1 overig vervoer 1 400 103,4 104,5 107,4 107,3 108,7 108,7 107,7 107,8 0,5

1) De prijzen zijn kwartaalgemiddelden gebaseerd op de middelste maand van elk kwartaal. 2) De wegingscoëfficiënten zijn gebaseerd op branche-informatie, gegevens uit de Productiestatistiek Goederenwegvervoer 1992 en gegevens van de deelnemende beroepsvervoerders.

2 Centraal Bureau voor de StatistiekWerkloosheid stabiel

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal Technische toelichting geregistreerde werklozen in de maanden augustus­oktober gemiddeld uit op 140 duizend. De werkloosheid is het laatste half- Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau jaar stabiel. Het aantal werklozen is nog wel 41 duizend lager dan staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van in dezelfde periode een jaar geleden. minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbu- Werkloosheid stabiel reaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steek- proef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen In de maanden augustus-oktober kwam het aantal geregistreerde in Nederland wordt gehouden. werklozen uit op 140 duizend. In deze periode van het jaar zijn er De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeu- per saldo nauwelijks seizoeneffecten, zodat het seizoengecor- righeidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonder- rigeerde cijfer op 141 duizend uitkomt. Dat is enkele duizenden zoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich lager dan in de vorige driemaandsperiode. Vanaf februari­april gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies wor- schommelen de seizoengecorrigeerde cijfers tussen de 140 en den getrokken over de tendens van de werkloosheid. 150 duizend. De veranderingen zijn gering en vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproefuitkomsten. De werk- Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, loosheid is dus al een halfjaar stabiel. publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze be- roepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken Werkloosheid lager dan jaar geleden en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Door de daling eind vorig jaar en begin dit jaar is het aantal werk- lozen nu nog altijd 41 duizend lager dan in dezelfde periode van Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle vorig jaar. De daling betreft vooral werklozen die langer dan een mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk jaar staan ingeschreven bij een arbeidsbureau. De kortdurende voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men di- werkloosheid is in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar rect in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). nu nog tienduizend lager. De cijfers over de kortdurende werk- loosheid geven aan dat ook dit jaar schoolverlaters weinig proble- Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal men- men hebben met het vinden van een baan. sen met een bijstands- of ww- uitkering.

1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, naar duur inschrijving en naar leeftijd (driemaandsgemiddelden) (42)

Totaal Mannen Vrouwen Korter dan 1 jaar < 25 25­34 35­64 1 jaar of langer jaar jaar jaar

x 1 000

Juni `00 ­ aug. `00 169 84 85 92 77 21 46 102 Juli `00 ­ sept. `00 176 87 88 98 78 24 42 110 Aug. `00 ­ okt. `00 181 86 96 104 78 23 45 114

Okt. `00 ­ dec. `00 186 90 96 108 78 22 53 111 Jan. `01 ­ maart `01 176 98 78 114 62 24 43 109 April `01 ­ juni `01 132 72 61 80 52 16 31 85

Juni `01 ­ aug. `01 135 67 68 87 48 15 35 85 Juli `01 ­ sept. `01 141 72 69 91 50 18 34 89 Aug. `01 ­ okt. `01 140 70 69 93 47 20 33 87

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en leeftijd en naar geslacht en duur inschrijving (driemaandsgemiddelden) (42)

Totaal < 25 jaar 25­64 jaar Korter dan 1 jaar 1 jaar of langer

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

x 1 000

Juni `00 ­ aug. `00 169 12 9 72 76 47 45 37 40 Juli `00 ­ sept. `00 176 11 14 77 75 51 48 37 41 Aug. `00 ­ okt. `00 181 8 15 78 81 48 56 38 40

Okt. `00 ­ dec. `00 186 7 14 83 81 48 59 42 36 Jan. `01 ­ maart `01 176 11 13 87 65 65 49 33 28 April `01 ­ juni `01 132 10 6 62 55 41 39 30 21

Juni `01 ­ aug. `01 135 9 6 58 62 41 46 26 22 Juli `01 ­ sept. `01 141 11 6 60 63 44 47 27 22 Aug. `01 ­ okt. `01 140 12 8 59 62 47 46 24 23

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

Statistisch bulletin 46 (CBS) 22/11/2001 3Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (45)

Gemiddelden Week 46 per dag

2001 12-11 13­11 14­11 15­11 16­11

sept. okt. week 44 week 45 week 46


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,72 4,51 4,27 4,14 4,33 4,22 4,24 4,32 4,44 4,43 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­<5 jaar 4,22 4,03 3,81 3,62 3,87 3,76 3,72 3,84 4,02 4,00 5­<8 jaar 4,62 4,41 4,19 4,07 4,25 4,14 4,17 4,25 4,34 4,34 3­<8 jaar 4,46 4,26 4,03 3,89 4,10 3,99 3,99 4,09 4,22 4,20 Vijf langstlopende staatsleningen 5,24 5,00 4,69 4,60 4,79 4,69 4,72 4,79 4,87 4,88 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,97 4,76 4,54 4,43 4,60 4,51 4,53 4,60 4,69 4,69

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­<5 jaar 116,4 117,2 118,1 119,0 117,9 118,4 118,5 118,0 117,2 117,3 5­<8 jaar 124,7 126,1 127,7 128,5 127,3 128,0 127,9 127,3 126,6 126,7 8­<10 jaar 128,1 130,1 132,3 133,3 131,5 132,5 132,2 131,6 130,6 130,7

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 271,6 274,9 282,6 287,0 288,7 284,5 288,2 288,6 289,8 292,3

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 373,6 379,0 383,8 385,9 383,5 385,7 384,5 383,5 382,1 381,4 Financiele instellingen
gewone obligaties 358,0 362,8 365,7 367,4 366,8 367,7 367,3 367,1 366,1 365,7 achtergestelde obligaties 437,8 444,2 448,8 451,5 449,5 451,5 450,9 449,4 448,4 447,6

Algemeen 371,7 376,8 381,1 383,1 381,4 383,1 382,2 381,4 380,3 379,8

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,61 4,70 4,71 4,71 4,67 4,70 4,68 4,66 4,65 4,68

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 648,0 654,5 658,4 688,6 690,4 673,1 700,9 692,2 687,2 698,4 Algemeen excl. Kon. Olie 623,7 627,9 633,4 672,5 679,6 652,7 679,8 680,2 688,5 696,6

Internationals 691,3 698,9 703,8 725,4 726,8 718,2 748,5 729,4 710,6 727,4

Lokale fondsen 642,0 647,9 651,3 688,3 690,3 666,8 693,8 691,7 695,6 703,6 Financiele instellingen 812,5 823,1 815,2 872,5 866,7 841,2 878,4 874,0 868,5 871,4 Niet-financiele instellingen 563,0 566,1 577,4 602,7 610,2 586,6 608,3 607,6 618,2 630,2

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 143,4 146,7 148,3 152,2 154,3 151,7 154,1 155,0 155,3 155,5 aandelenfondsen 182,1 187,5 189,4 195,9 200,4 194,7 199,7 201,3 202,6 203,6 obligatiefondsen 132,3 133,8 135,7 137,4 136,7 137,3 137,6 137,3 136,3 135,1 geldmarktfondsen 118,9 119,3 119,6 119,6 119,7 119,6 119,7 119,7 119,8 119,7

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 261,0 261,4 264,9 267,3 269,2 262,5 267,9 269,6 270,9 275,3 CBS MIT-index 232,5 248,6 264,7 295,3 312,1 282,0 304,9 309,9 327,2 336,7 CBS MIT Small-index 264,7 275,6 282,8 308,6 329,2 305,0 325,6 328,4 338,0 349,1 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 89,0 89,5 89,8 89,7 90,6 89,7 90,1 90,2 91,0 91,9

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 247,0 1 259,6 1 267,3 1 326,3 1 329,6 1 296,5 1 349,9 1 333,1 1 323,5 1 345,2 Algemeen excl. Kon. Olie 1 102,6 1 110,2 1 120,0 1 190,2 1 202,6 1 155,2 1 203,0 1 203,7 1 218,4 1 232,8

Internationals 1 423,7 1 439,6 1 450,1 1 496,7 1 499,7 1 481,9 1 544,4 1 504,9 1 466,2 1 500,9 Lokale fondsen 1 139,5 1 150,1 1 156,1 1 221,8 1 225,4 1 183,7 1 231,7 1 227,9 1 234,8 1 249,0 Financiele instellingen 1 722,8 1 745,2 1 728,5 1 849,9 1 837,7 1 783,6 1 862,4 1 853,2 1 841,5 1 847,7 Niet-financiele instellingen 903,4 908,8 927,0 967,5 979,6 941,8 976,6 975,4 992,4 1 011,7

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 157,9 161,6 163,3 167,7 170,0 167,0 169,8 170,7 171,1 171,5 aandelenfondsen 201,6 207,7 209,8 217,0 222,0 215,6 221,3 223,0 224,5 225,6 obligatiefondsen 144,1 145,7 147,8 149,7 149,2 149,6 149,9 149,6 148,7 148,1 geldmarktfondsen 123,4 123,8 124,0 124,1 124,2 124,1 124,1 124,1 124,3 124,2

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 310,5 311,2 315,4 318,2 320,5 312,5 318,9 321,0 322,5 327,7 CBS MIT-index 267,4 286,0 304,5 339,8 359,1 324,5 350,8 356,5 376,5 387,3 CBS MIT Small-index 287,3 299,4 307,4 335,4 357,8 331,4 353,8 356,9 367,4 379,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 146,8 147,6 148,1 148,2 149,8 148,3 149,1 149,2 150,5 152,0

4 Centraal Bureau voor de Statistiekreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie