Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over suikersysteem 2002

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
IZ. 2001/1923
datum
23-11-2001

onderwerp
Kamervragen suikersysteem 2002
TRC 2001/11828 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op vragen van de leden Stellingwerf (ChristenUnie), Waalkens (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Poppe (SP) en Van Der Vlies (SGP).

datum
23-11-2001

kenmerk
IZ. 2001/1923

bijlage

1
Ieder jaar wordt, indien bij overeenkomst van het betrokken bedrijfsleven een afwijking van het contractenstelsel in de suikersector wordt overeengekomen, het suikersysteem ter goedkeuring voor de afwijking aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorgelegd. Voor het suikerjaar 2002 zal dat binnenkort plaatsvinden.

2
Het bewaakt mengprijssysteem in de sector wordt al sinds 1987 in Nederland toegepast. Periodiek wordt het systeem geactualiseerd op basis van de opgedane ervaringen. Een van de belangrijkste aanpassingen voor het systeem 2002 is de mogelijkheid van het verhandelen van de toegewezen quota door de suikerbietenteler zonder overdracht van grond. De mogelijkheid van grondgebonden overdracht blijft evenwel bestaan.

De verhandelbaarheid van de quota zonder grond blijft gekoppeld aan het leveringscontract van de suikerbieten met de suikerindustrie van de verkopende suikerbietenteler. De mogelijkheid - onder bepaalde voorwaarden - suikerquota los van de grond te verhandelen levert een grotere flexibiliteit voor de teler op en komt een efficiëntere teelt en levering van de suikerbieten aan de suikerindustrie ten goede. Door de aanpassing van de marktordening van suiker, met de daarbij afgesproken bevriezing suikerbieten- en suikerprijzen, in de Europese Gemeenschap tot het seizoen 2005/2006 is een verdere versterking in de sector gewenst. Het is toch de verwachting dat op termijn het suikerbeleid verder zal worden aangepast. Initiatieven vanuit de sector om tot een efficiëntere teelt te komen zijn daarom welkom.

3
Deze ontwikkeling zal mijns inziens de duurzaamheid niet negatief beïnvloeden, maar slechts leiden tot een effectievere suikerbietenteelt. De maximale suikerreferentie van 3500 kg suiker per hectare is ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. Derhalve zal naar verwachting naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen geen intensivering van de teelt optreden.

4
Het is mij bekend dat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zorgen heeft over de aanpassing van het suikersysteem. In de werkgroep bietenaangelegenheden, waarin het NAJK een adviserende rol vervult, heeft het deze zorgen bij herhaling geuit. Maar het heeft zich uiteindelijk neergelegd bij de unanieme besluitvorming. Het Nederlands Akkerbouw Verbond (NAV) heeft in de vergaderingen van de Commissie Teeltaangelegenheden van het Hoofdproduktschap Akkerbouw zijn mening over het suikersysteem 2002 naar voren gebracht. Toch ben ik van mening dat de voorgestelde verandering veel draagvlak in de sector heeft. De Nederlandse Bieten Federatie (NBF), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Coöperatie Cosun (Cosun) hebben namens de sector de overeenkomst getekend. Zij hebben volgens mijn informatie in hun regio- en kringvergaderingen de aanpassing van het suikersysteem met hun achterban besproken en goedkeuring van hun leden gekregen.
Opgemerkt dient te worden dat de meerderheid van de leden van het NAJK en de NAV tevens lid is van eerdergenoemde organisaties.

5
Het betrokken representatieve bedrijfsleven heeft de mogelijkheid bij overeenkomst af te wijken van het door de Europese Unie in de marktordening voor suiker vastgelegde systeem. Ik zie momenteel geen aanleiding mijn goedkeuring te onthouden aan een verzoek om in lijn met voorgaande jaren ook voor 2002 een afwijking toe te staan.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Stellingwerf (ChristenUnie), Waalkens (PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Poppe (SP) en Van der Vlies (SGP) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het suikersysteem.(Ingezonden 7 november 2001)

1
Zal binnenkort het suikersysteem voor het jaar 2002 aan u ter ondertekening worden voorgelegd? Zo ja, wanneer zal deze ondertekening plaats vinden?

2
Hoe beoordeelt u het voorstel van de werkgroep bietenaangelegenheden om de suikerreferentie los te koppelen van de grond? Dreigt door deze loskoppeling, vanwege bedrijfsbeëindigingen, veel vermogen uit de landbouwsector te verdwijnen? Lopen met name jonge akkerbouwers door dit nieuwe beleid het risico van onevenredig hoge kostenstijgingen waardoor de inkomenspositie van deze agrariërs nog problematischer wordt dan ze al is?

3
Ontwikkelt de duurzaamheid van de bietenteelt zich ten gevolge van het voorstel in negatieve richting omdat de vrije verhandelbaarheid leidt tot schaalvergroting in de bietenteelt en omdat de verhoging van de maximale hoeveelheid suikerreferentie tot 3500 kg. suiker per hectare de vruchtwisseling bekort tot 1 op 3? 1 Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling in het licht van uw beleid de bedrijfsvoering in de landbouw te verduurzamen en te extensiveren?

4
Is het u bekend dat het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Milieudefensie zich tegen deze intensivering verzetten en dat het Nederlands Akkerbouw Verbond (NAV) van mening is dat de bietentelers onvoldoende gelegenheid hebben gehad zich over de voorstellen van de werkgroep bietenaangelegenheden uit te spreken?

5
Bent u bereid er bij de sector op aan te dringen de loskoppeling van de suikerreferentie van de grond en de verhoging van de maximale referentie per hectare uit het nieuwe systeem te halen en zo nodig af te zien van ondertekening?

1 Dit leidt tot een verhoogde spuitdruk en verarming van de grond en daarmee uiteindelijk tot een grotere milieubelasting.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie