Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 20 november 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Peilwerkzaamheden Instituut Geodesie Limburg BV

Informatie: W. Hoezen, afdeling Handhaving en Monitoring

tel (043) 389 77 19

e-mail:
(wpj.hoezen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Instituut Geodesie Limburg BV (IGL) een schadevergoeding toe te kennen voor de bedrijfskosten op de dagen dat niet overeenkomstig de oorspronkelijke opdrachtstelling gepeild kon worden. Bovendien is besloten een nieuwe opdracht met IGL af te sluiten onder gewijzigde condities.


2.


Communicatiebeleid en communicatieplan Handhaving

Informatie: J. Speck, Afdeling Handhaving en Monitoring

tel: (043) 389 75 37

e-mail:
(jpm.speck@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten opdracht te verlenen aan communicatie-adviesbureau Peterink & Partners uit Venray voor de uitwerking van een communicatiestrategie en communicatieplan van aanpak voor de communicatie rondom handhaving. Eén van de actiepunten voor het verhogen van de effectiviteit en efficiency van het provinciaal handhavingsbeleid vormt de ontwikkeling van een specifiek communicatiebeleid voor de handhaving.


3.

Verzoek Stichting Nationaal Sportcentrum Sittard in liquidatie

Informatie: mw. E. Burg, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 16

e-mail:
(elm.burg@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in met het besluit om het liquidatiesaldo ad f 117.701,00( 53.410,39) ter beschikking te stellen aan Leeuwenborgh Trainings- en Opleidingscentrum Sittard B.V. ten gunste van het Huis voor de Sport.


4.

Gemeenschappelijke subsidieregeling met Belgisch Limburg

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
(mjg.snijders@prvlimburg.nl)

De beide Limburgen hebben op 2 oktober jl, een Cultureel Akkoord gesloten. In het kader daarvan is ook een gemeenschappelijk subsidiebudget ingesteld. Gedeputeerde Staten hebben de regeling hiervoor nu formeel vastgesteld.


5.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Schroër (Groen Links)

Informatie: Mw. C. Coolen, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 34

e-mail:
(cwm.coolen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Schroër inzake project Bemoeizorg Regio Parkstad vastgesteld.


6.

Provinciale subsidie voor het project Bemoeizorg Regio Parkstad Limburg

Informatie: Mw. C. Coolen, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 34

e-mail:
(cwm.coolen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Regio Parkstad Limburg een subsidie ontvangt van 2.500.000,00 ( 1.134.450,54) voor het project Bemoeizorg voor overlastveroorzakende drugsverslaafden in Parkstad onder de voorwaarde van realisatie van 30 opvangplaatsen. Het project Bemoeizorg en de vermaatschappelijking van zorg voor specifieke doelgroepen zijn twee belangrijke maatschapplijke vraagstukken waar provincie en Parkstad gemeenten een gezamenlijke benadering in nastreven. Verder is de provincie bereid voor vermaatschappelijking van zorg 1.000.000,00. ( 453.780,00) in te zetten voor projecten in de Regio Parkstad als onderdeel van de aanval op de wachtlijsten. Dit onder voorwaarde dat de gemeenten een zelfde bedrag matchen.


7.

GSB-programma Achilles

Informatie: C Dieteren, afdeling Zorg

tel: (043) 389 74 23

e-mail:
(cpwm.dieteren@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten verstrekken aan de gemeente Venlo de opdracht tot uitvoering van het programma ACHILLES en stellen daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar van 2.750.000,00 ( 1.247.895,00) investeringsmiddelen voor nieuw beleid uit de sociale pijler, 664.991,00 (301.759,00) uit het jaarprogramma zorg 2001/2002 alsmede 480.000,00 ( 217.814,00) uit het beleidskader sociale ontwikkeling 2000/2001. De provinciale bijdage wordt verstrekt binnen de gemaakte afspraken van het provinciaal Grotestedenbeleid.


8.

Opdracht ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten verstrekken aan drs. P. Lems de opdracht tot uitvoering van het bewaken van de werkgroepen die uitvoering geven aan het vinden van oplossingen rondom de zes thema's genoemd in het advies van prof. Spreeuwenberg "verder in Venray".


9.

Nazorg voormalige mijnterreinen, meerwerk voor locatie Oranje Nassau II-Wilhelmina

Informatie: mw. Y. de Man, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 78 51

e-mail:
(yhh.de.man@prvlimburg.nl)

Voor 3 reeds gesaneerde mijnterreinen is de nazorg al nagenoeg afgerond. De sanering van Oranje Nassau II is nog in uitvoering, maar aansluitend kan ook hier de nazorg starten. Dat betekent meerwerk, waarvoor aanvullend opdracht gegeven zal worden.

Vragen ex art.21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie: J. Vegt, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 79 05

e-mail
(jh.vegt@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus over het ontwerpcontract tussen de provincie ontgronder DCM en projectorganisatie de Maaswerken vastgesteld.

Tijdelijke heringebruikname historisch tracé IJzeren Rijn

Informatie: S. van de Wiel, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 75 86

e-mail:
(smd.van.de.wiel@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat informatie verstrekt over de juridische aspecten van de tijdelijke heringebruikname van het historisch tracé IJzeren Rijn

Wegenruil met de gemeente Echt

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
(fvjm.schepers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben beslotenover te gaan tot overdracht aan de gemeente Echt van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N571 St. Odiliënberg-Echt en tot overname van Kerkstraat deel uitmakend van de provinciale weg N572 Echt-Koningsbosch.

Formatie-ontwikkeling

Informatie: H. Cornelissen, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043) 389 75 33

e-mail:
(h.cornellissen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een 2e tranche formatie-ontwikkeling open te stellen met een omvang van 61,2 fte. Het betreft in beginsel tijdelijk personeel, dat in 2004 in de formatie zal moeten inzakken. Om de mogelijkheden daartoe te verkennen zal een taakanalyse worden uitgevoerd die zal worden betrokken bij de voorgenomen benchmark. De resultaten hiervan worden meegenomen in de rapportage bij de Kadernota 2002.Onderdeel van deze 2e tranche is een jong talent-programma.

Vragen ex art. 21 RvO van de heer Oosterbeek (VVD)

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeng

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
(mjg.snijders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Oosterbeek inzake beschikbaarheid L1 in Mook en Middelaar vastgesteld.

Projectenbudget en beleidsregel sociale ontwikkeling

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
(jfp.leurs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in totaal 371.625,41 (f 818.954,63) aan subsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 21 projecten op het terrein van sociale ontwikkeling. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om de beleidsregel voor het projectenbudget sociale ontwikkeling te wijzigen. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om twee maal per jaar - vóór 1 september en vóór 1 maart - subsidie uit dit budget aan te vragen.

Vaststelling Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Midden-Limburg-West inclusief de Maasplassen

Informatie: G. Verschoor, afdeling Groen

tel. (043) 389 77 81

e-mail:
(g.verschoor@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Midden-Limburg-West, inclusief de Maasplassen vastgesteld. Het plan legt vast welke de gewenste natuur-, bos en landschapskwaliteit is binnen Midden-Limburg-West. Het plan dient als toetsingskader bij de inzet van rijks en provinciale subsidieregelingen voor inrichting en beheer van natuur, bos en landschap. Belanghebbenden kunnen vanaf 30 november 2001 tot en met 11 januari 2002 tegen het plan in beroep gaan bij de rechter.

Vragen ex. art. 21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie: L. Roomans, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie

tel. (043) 389 73 61

e-mail:
(lmja.roomans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus inzake de woningbouw in de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld.Daarin hebben Gedeputeerde Statenaangegeven vooralsnog niet uit te gaanvan het ontbreken van voldoendeinbreidingslocaties voor de woningbouw inde gemeente Horst. Een en ander zal tezijner tijd aan de hand van het RegionaalVolkshuisvestingsplan door Gedeputeerde Staten worden beoordeeld.

Pilot project employability ten behoeve van de industrie en detailhandel

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
(rhg.bosma@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in beginsel in met het beschikbaar stellen van 1.241.000,00 ( 563.141,25) voor het uitvoeren van een pilot project ter bevordering van de employability van werknemers in de sectoren industrie en detailhandel.

Reserveren zorgbudget

Informatie: P. Wildhagen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 79 82

e-mail:
(pcm.wildhagen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uit de post Economisch Beleid 2001 een bedrag van 1.000.000,00 ( 453.780,21) te reserveren ten behoeve van een plan van aanpak voor extra toeleiding van personeel naar de zorgsector.

Project "E-Offensief" in het kader van E-Limburg

Informatie: H. Daniëls, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 82

e-mail:
(hmmg.daniels@prvlimburg.nl)

GS hebben besloten een provinciale bijdrage aan het project "E-Offensief" toe te kennen ad 339.500,00 ( 154.058,38).Dit project, dat door verschillende Limburgse intermediairs (LIOF, LWV, LOZO en Syntens) wordt uitgevoerd, heeft tot doel Limburgse bedrijven aan te zetten om web- en internettoepassingen meer in clustervorm (in ketens of andere samenwerkingsverbanden) toe te gaan passen. Hiermee kunnen bestaande relatieprocessen efficiënter ingericht worden.Het project is de eerste uitwerking van "E-Limburg"; het op basis van de studie van professor Soete ("Limburg op nieuwe kracht") opgezette ICT-stimuleringsbeleid.

Subsidieverlening project Stimulering Hoogstarters Maastricht

Informatie: mevr. I. Jahae, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 95

e-mail:
(iama.jahae@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van het Grote StedenBeleid aan de Gemeente Maastricht een bedrag van 422.500,00 ( 191.722,14) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Stimulering Hoogstarters Maastricht. Het project heeft tot doel de interesse voor het ondernemerschap bij studenten en docenten van de Universiteit Maastricht en gelieerde instellingen te bevorderen en de eerste stappen richting nieuw ondernemerschap te ondersteunen. In de periode 2001-2004 wil men 80 nieuwe bedrijven realiseren.

Regiopromotie Zuid-Limburg 2001

Informatie: H. Dassen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van 300.000,00 ( 136.134,06) aan VVV Zuid-Limburg voor het ontwikkelen van brochures, een engelstalige internetsite, themacampagnes en het coördineren van evenementen. Hiermee wordt beoogd het beter promoten van Zuid-Limburg als een bestemming voor dag- en verblijfsrecreatie.De promotie richt zich met name op de (potentiële) bezoeker van buiten Limburg. Het subsidie past binnen het beleid waarin promotie onlosmakelijk wordt verbonden aan de productontwikkeling in de regio's.

Subsidie wervende toeristische Limburgbrochure

Informatie: H. Dassen, afdelilng Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van 150.000,00 ( 68.067,03) aan de Vakantie Boekingscentrale Limburg voor het ontwikkelen en verspreiden van een toeristische brochure over Limburg. Hierin wordt Limburg in al haar facetten belicht (regio's, fietsen, culinair etc...). Het project past binnen het beleid van de Provincie en de VVV's om het positieve imago dat Limburg heeft onder de toerist verder te ontwikkelen.

Bedrijfsverplaatsing Zelissen Sittard

Informatie: mevr. G. Teeuwen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 79 68

e-mail:
(gamc.teeuwen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de gemeente Sittard-Geleen uit deInvesteringskredieten 2000 een bijdrage van 100.000,00 ( 45.378,00) ter beschikking te stellen ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing Zelissen B.V.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Van Soest (GroenLinks)

Informatie: W. Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail:
(wmh.daemen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Van Soest over de Beleidslijn Ruimte voor de rivierin relatie tot de (status van) pijplijnplannenvastgesteld.

Meerssen woningbouw Amicitasterrein

Informatie: W. Voorter, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 74 14

e-mail:
(whm.voorter@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om, in afwachting van het door de provincie vast te stellen interim-beleid ten aanzien van externe veiligheid rond luchthavens, vooralsnog geen beslissing te nemen inzake het verzoek van de gemeente Meerssen om een verklaring van geen bezwaar (artikel 19 lid 1 Wro) voor de bouw van 10 woningen op het voormalige Amicitasterrein.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 23-11-2001 12:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...