Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 23-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 20 november 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Peilwerkzaamheden Instituut Geodesie Limburg BV

Informatie: W. Hoezen, afdeling Handhaving en Monitoring

tel (043) 389 77 19

e-mail:
(wpj.hoezen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Instituut Geodesie Limburg BV (IGL) een schadevergoeding toe te kennen voor de bedrijfskosten op de dagen dat niet overeenkomstig de oorspronkelijke opdrachtstelling gepeild kon worden. Bovendien is besloten een nieuwe opdracht met IGL af te sluiten onder gewijzigde condities.


2.


Communicatiebeleid en communicatieplan Handhaving

Informatie: J. Speck, Afdeling Handhaving en Monitoring

tel: (043) 389 75 37

e-mail:
(jpm.speck@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten opdracht te verlenen aan communicatie-adviesbureau Peterink & Partners uit Venray voor de uitwerking van een communicatiestrategie en communicatieplan van aanpak voor de communicatie rondom handhaving. Eén van de actiepunten voor het verhogen van de effectiviteit en efficiency van het provinciaal handhavingsbeleid vormt de ontwikkeling van een specifiek communicatiebeleid voor de handhaving.


3.

Verzoek Stichting Nationaal Sportcentrum Sittard in liquidatie

Informatie: mw. E. Burg, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 16

e-mail:
(elm.burg@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in met het besluit om het liquidatiesaldo ad f 117.701,00( 53.410,39) ter beschikking te stellen aan Leeuwenborgh Trainings- en Opleidingscentrum Sittard B.V. ten gunste van het Huis voor de Sport.


4.

Gemeenschappelijke subsidieregeling met Belgisch Limburg

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
(mjg.snijders@prvlimburg.nl)

De beide Limburgen hebben op 2 oktober jl, een Cultureel Akkoord gesloten. In het kader daarvan is ook een gemeenschappelijk subsidiebudget ingesteld. Gedeputeerde Staten hebben de regeling hiervoor nu formeel vastgesteld.


5.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Schroër (Groen Links)

Informatie: Mw. C. Coolen, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 34

e-mail:
(cwm.coolen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Schroër inzake project Bemoeizorg Regio Parkstad vastgesteld.


6.

Provinciale subsidie voor het project Bemoeizorg Regio Parkstad Limburg

Informatie: Mw. C. Coolen, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 34

e-mail:
(cwm.coolen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Regio Parkstad Limburg een subsidie ontvangt van 2.500.000,00 ( 1.134.450,54) voor het project Bemoeizorg voor overlastveroorzakende drugsverslaafden in Parkstad onder de voorwaarde van realisatie van 30 opvangplaatsen. Het project Bemoeizorg en de vermaatschappelijking van zorg voor specifieke doelgroepen zijn twee belangrijke maatschapplijke vraagstukken waar provincie en Parkstad gemeenten een gezamenlijke benadering in nastreven. Verder is de provincie bereid voor vermaatschappelijking van zorg 1.000.000,00. ( 453.780,00) in te zetten voor projecten in de Regio Parkstad als onderdeel van de aanval op de wachtlijsten. Dit onder voorwaarde dat de gemeenten een zelfde bedrag matchen.


7.

GSB-programma Achilles

Informatie: C Dieteren, afdeling Zorg

tel: (043) 389 74 23

e-mail:
(cpwm.dieteren@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten verstrekken aan de gemeente Venlo de opdracht tot uitvoering van het programma ACHILLES en stellen daarvoor een financiële bijdrage beschikbaar van 2.750.000,00 ( 1.247.895,00) investeringsmiddelen voor nieuw beleid uit de sociale pijler, 664.991,00 (301.759,00) uit het jaarprogramma zorg 2001/2002 alsmede 480.000,00 ( 217.814,00) uit het beleidskader sociale ontwikkeling 2000/2001. De provinciale bijdage wordt verstrekt binnen de gemaakte afspraken van het provinciaal Grotestedenbeleid.


8.

Opdracht ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten verstrekken aan drs. P. Lems de opdracht tot uitvoering van het bewaken van de werkgroepen die uitvoering geven aan het vinden van oplossingen rondom de zes thema's genoemd in het advies van prof. Spreeuwenberg "verder in Venray".


9.

Nazorg voormalige mijnterreinen, meerwerk voor locatie Oranje Nassau II-Wilhelmina

Informatie: mw. Y. de Man, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 78 51

e-mail:
(yhh.de.man@prvlimburg.nl)

Voor 3 reeds gesaneerde mijnterreinen is de nazorg al nagenoeg afgerond. De sanering van Oranje Nassau II is nog in uitvoering, maar aansluitend kan ook hier de nazorg starten. Dat betekent meerwerk, waarvoor aanvullend opdracht gegeven zal worden.

Vragen ex art.21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie: J. Vegt, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 79 05

e-mail
(jh.vegt@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus over het ontwerpcontract tussen de provincie ontgronder DCM en projectorganisatie de Maaswerken vastgesteld.

Tijdelijke heringebruikname historisch tracé IJzeren Rijn

Informatie: S. van de Wiel, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 75 86

e-mail:
(smd.van.de.wiel@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat informatie verstrekt over de juridische aspecten van de tijdelijke heringebruikname van het historisch tracé IJzeren Rijn

Wegenruil met de gemeente Echt

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
(fvjm.schepers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben beslotenover te gaan tot overdracht aan de gemeente Echt van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N571 St. Odiliënberg-Echt en tot overname van Kerkstraat deel uitmakend van de provinciale weg N572 Echt-Koningsbosch.

Formatie-ontwikkeling

Informatie: H. Cornelissen, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043) 389 75 33

e-mail:
(h.cornellissen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten een 2e tranche formatie-ontwikkeling open te stellen met een omvang van 61,2 fte. Het betreft in beginsel tijdelijk personeel, dat in 2004 in de formatie zal moeten inzakken. Om de mogelijkheden daartoe te verkennen zal een taakanalyse worden uitgevoerd die zal worden betrokken bij de voorgenomen benchmark. De resultaten hiervan worden meegenomen in de rapportage bij de Kadernota 2002.Onderdeel van deze 2e tranche is een jong talent-programma.

Vragen ex art. 21 RvO van de heer Oosterbeek (VVD)

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeng

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
(mjg.snijders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Oosterbeek inzake beschikbaarheid L1 in Mook en Middelaar vastgesteld.

Projectenbudget en beleidsregel sociale ontwikkeling

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
(jfp.leurs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in totaal 371.625,41 (f 818.954,63) aan subsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 21 projecten op het terrein van sociale ontwikkeling. Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om de beleidsregel voor het projectenbudget sociale ontwikkeling te wijzigen. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om twee maal per jaar - vóór 1 september en vóór 1 maart - subsidie uit dit budget aan te vragen.

Vaststelling Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Midden-Limburg-West inclusief de Maasplassen

Informatie: G. Verschoor, afdeling Groen

tel. (043) 389 77 81

e-mail:
(g.verschoor@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap Midden-Limburg-West, inclusief de Maasplassen vastgesteld. Het plan legt vast welke de gewenste natuur-, bos en landschapskwaliteit is binnen Midden-Limburg-West. Het plan dient als toetsingskader bij de inzet van rijks en provinciale subsidieregelingen voor inrichting en beheer van natuur, bos en landschap. Belanghebbenden kunnen vanaf 30 november 2001 tot en met 11 januari 2002 tegen het plan in beroep gaan bij de rechter.

Vragen ex. art. 21 RvO van de heer Bus (SP)

Informatie: L. Roomans, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie

tel. (043) 389 73 61

e-mail:
(lmja.roomans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Bus inzake de woningbouw in de gemeente Horst aan de Maas vastgesteld.Daarin hebben Gedeputeerde Statenaangegeven vooralsnog niet uit te gaanvan het ontbreken van voldoendeinbreidingslocaties voor de woningbouw inde gemeente Horst. Een en ander zal tezijner tijd aan de hand van het RegionaalVolkshuisvestingsplan door Gedeputeerde Staten worden beoordeeld.

Pilot project employability ten behoeve van de industrie en detailhandel

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
(rhg.bosma@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stemmen in beginsel in met het beschikbaar stellen van 1.241.000,00 ( 563.141,25) voor het uitvoeren van een pilot project ter bevordering van de employability van werknemers in de sectoren industrie en detailhandel.

Reserveren zorgbudget

Informatie: P. Wildhagen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 79 82

e-mail:
(pcm.wildhagen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om uit de post Economisch Beleid 2001 een bedrag van 1.000.000,00 ( 453.780,21) te reserveren ten behoeve van een plan van aanpak voor extra toeleiding van personeel naar de zorgsector.

Project "E-Offensief" in het kader van E-Limburg

Informatie: H. Daniëls, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 82

e-mail:
(hmmg.daniels@prvlimburg.nl)

GS hebben besloten een provinciale bijdrage aan het project "E-Offensief" toe te kennen ad 339.500,00 ( 154.058,38).Dit project, dat door verschillende Limburgse intermediairs (LIOF, LWV, LOZO en Syntens) wordt uitgevoerd, heeft tot doel Limburgse bedrijven aan te zetten om web- en internettoepassingen meer in clustervorm (in ketens of andere samenwerkingsverbanden) toe te gaan passen. Hiermee kunnen bestaande relatieprocessen efficiënter ingericht worden.Het project is de eerste uitwerking van "E-Limburg"; het op basis van de studie van professor Soete ("Limburg op nieuwe kracht") opgezette ICT-stimuleringsbeleid.

Subsidieverlening project Stimulering Hoogstarters Maastricht

Informatie: mevr. I. Jahae, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 95

e-mail:
(iama.jahae@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten in het kader van het Grote StedenBeleid aan de Gemeente Maastricht een bedrag van 422.500,00 ( 191.722,14) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Stimulering Hoogstarters Maastricht. Het project heeft tot doel de interesse voor het ondernemerschap bij studenten en docenten van de Universiteit Maastricht en gelieerde instellingen te bevorderen en de eerste stappen richting nieuw ondernemerschap te ondersteunen. In de periode 2001-2004 wil men 80 nieuwe bedrijven realiseren.

Regiopromotie Zuid-Limburg 2001

Informatie: H. Dassen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van 300.000,00 ( 136.134,06) aan VVV Zuid-Limburg voor het ontwikkelen van brochures, een engelstalige internetsite, themacampagnes en het coördineren van evenementen. Hiermee wordt beoogd het beter promoten van Zuid-Limburg als een bestemming voor dag- en verblijfsrecreatie.De promotie richt zich met name op de (potentiële) bezoeker van buiten Limburg. Het subsidie past binnen het beleid waarin promotie onlosmakelijk wordt verbonden aan de productontwikkeling in de regio's.

Subsidie wervende toeristische Limburgbrochure

Informatie: H. Dassen, afdelilng Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van 150.000,00 ( 68.067,03) aan de Vakantie Boekingscentrale Limburg voor het ontwikkelen en verspreiden van een toeristische brochure over Limburg. Hierin wordt Limburg in al haar facetten belicht (regio's, fietsen, culinair etc...). Het project past binnen het beleid van de Provincie en de VVV's om het positieve imago dat Limburg heeft onder de toerist verder te ontwikkelen.

Bedrijfsverplaatsing Zelissen Sittard

Informatie: mevr. G. Teeuwen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 79 68

e-mail:
(gamc.teeuwen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de gemeente Sittard-Geleen uit deInvesteringskredieten 2000 een bijdrage van 100.000,00 ( 45.378,00) ter beschikking te stellen ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing Zelissen B.V.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Van Soest (GroenLinks)

Informatie: W. Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail:
(wmh.daemen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Van Soest over de Beleidslijn Ruimte voor de rivierin relatie tot de (status van) pijplijnplannenvastgesteld.

Meerssen woningbouw Amicitasterrein

Informatie: W. Voorter, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 74 14

e-mail:
(whm.voorter@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om, in afwachting van het door de provincie vast te stellen interim-beleid ten aanzien van externe veiligheid rond luchthavens, vooralsnog geen beslissing te nemen inzake het verzoek van de gemeente Meerssen om een verklaring van geen bezwaar (artikel 19 lid 1 Wro) voor de bouw van 10 woningen op het voormalige Amicitasterrein.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 23-11-2001 12:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie