Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanbieding Rotterdams Vredesmanifest

Datum nieuwsfeit: 24-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Bericht afkomstig van Project 'Rondom Erasmus'

Rotterdam, 21 november 2001

Aanbieding Rotterdams Vredesmanifest op 24 november 2001

In het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa voeren het Humanistisch Vredesberaad en de vredesorganisatie Pais het project 'Rondom Erasmus' uit. Dit project geeft gehoor aan de oproepen van Nobelprijs- winnaars voor de Vrede en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om te werken aan een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid. Het project wordt op zaterdag 24 november a.s. besloten met het aanbieden van het 'Rotterdams Vredesmanifest' aan het gemeentebestuur van Rotterdam. Wethouder Herman Meijer zal het manifest namens de gemeente in ontvangst nemen.

Voorafgaand aan de aanbieding, die door Erasmus zelf zal geschieden, zijn er 'De Pleidooien' voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid door: Bram van der Lek (oud lid Tweede Kamer en Europees Parlement), Lennart Vriens (hoogleraar pedadogie) en Janne Poort-van Eeden (onderwijskundige).

Plaats: Calypso, Mauritsweg 5 te Rotterdam.
Tijd: 18.00 tot 20.00 uur.

Vanaf 15.30 tot 22.00 uur is er een omlijstend programma met muziek, zang en films.

Iedereen is zonder aanmelding welkom op deze gratis toegankelijke bijeenkomst.

Voor de pers zal er gelegenheid zijn vragen te stellen aan de wethouder en de sprekers.

Thans zenden wij u - onder EMBARGO TOT 24 NOVEMBER 2001, 18.00 UUR - de tekst van het aan te bieden manifest.
Onderaan het nogal lange manifest zijn enkele kernpunten in bondig geformuleerde stellingen vervat.

Informatie over de manifestatie:


- Siets Schoonbergen: 0251-244369 b.g.g. 015-2121694 (ook faxnummer) e-mail: (pais@worldmail.nl). wwebsite: www.vredesdebat.nl

EMBARGO TOT 24 NOVEMBER 2001 - 18:00 UUR

---

ROTTERDAMS VREDESMANIFEST

Over de cultuur van vrede en geweldloosheid

Inleiding

In 'Lof der Zotheid' schreef Erasmus ook over de waanzin van de oorlog, en wel: ,,Is er nu wel iets zotters te bedenken dan om de een of andere oorzaak zulk een strijd te ondernemen, waarbij elk van beide partijen altijd meer schade dan voordeel heeft?'' Toch staat de geschiedenis bol van oorlogen. De 20ste eeuw was niet alleen een eeuw van ongekend grote technische en economische ontwikkeling, maar ook iin van de bloedigste, misschien wel dh bloedigste. In die eeuw is bovendien een massavernietigingsmiddel ontwikkeld met een dusdanige 'overkill' dat ook het gehele menselijk leven op het spel is komen te staan.

In dit licht is het begrijpelijk en toe te juichen dat op instigatie van winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 november 1998 een resolutie aannam waarin de periode 2001-2010 werd uitgeroepen tot het internationale decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van de wereld. De Algemene Vergadering richtte zich daarbij niet alleen tot de eigen organen, maar vooral ook tot de lidstaten om het in praktijk brengen van vrede en geweldloosheid op alle niveau's in hun maatschappijen te doen aanleren. NGO's, religieuze instellingen, scholen, kunstenaars, media werden uitgenodigd het decennium tot heil van elk kind in de wereld actief te steunen.

In 2001 is Rotterdam iin van de culturele hoofdsteden van Europa. In dit kader is door het gemeentebestuur het project Rondom Erasmus mogelijk gemaakt.
Opzet en uitvoering zijn van het Humanistisch Vredesberaad (HVB) en de vereniging PAIS met steun van onder andere De Laurenskerk, Hogeschool Rotterdam, Humanistisch Verbond Rotterdam-Rijnmond, Albeda en Zadkine College, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Humanitas Rotterdam, en Gaia.
Het project omvatte 'De Verkenning' op 18 mei in de Laurenskerk, die het karakter had van een uitgebreide 'brainstorming'. Afgesloten wordt met dit manifest en 'De Pleidooien' op 24 november in Calypso.

Het is wel heel navrant dat al in het eerste jaar van het decennium gebeurde hetgeen op 11 september en 7 oktober jl. een feit werd, namelijk de zelfmoordaanslagen in New York en Washington, gevolgd door de oorlog in Afghanistan.

Over cultuur en geweld (een analyse)

Vormgeven aan een cultuur van vrede en geweldloosheid vereist bezinning op het oerprincipe van geweld in de samenleving. Reni Girard (1923), Frans- Amerikaans cultureel antropoloog, heeft gewezen op de rol van begeerte, en wel op een bepaald aspect daarbij. De iin wil hebben wat de ander heeft of begeert. De iin spiegelt zich daarbij aan de ander, maar ziet hem tevens als een obstakel in zijn verlangen, als een rivaal. Het zal daarbij veelal gaan om bezit, om materikle zaken, maar het kan ook gaan om zaken als aanzien, invloed, aandacht.

Tijdens 'De Verkenning' op 18 mei borduurde Ger Groot, filosoof aan de Erasmus Universiteit, hierop voort voor wat betreft de Westerse cultuur van na de Verlichting. Waar hebzucht en afgunst waarschijnlijk de belangrijkste reden zijn voor het optreden van geweld, zijn ze tevens een enorme stimulans voor de moderne economie. Adam Smith, de grondlegger ervan, heeft indertijd hebzucht getypeerd als een persoonlijke ondeugd, maar een publieke deugd. Inmiddels is hebzucht, economisch gesproken, ook tot een persoonlijke deugd uitgegroeid, en universeel geworden. (We kunnen dit invoelen als we denken aan het stimuleringseffect van hierop gerichte reclamecampagnes in de huidige consumptiemaatschappij) De behoeften zijn grenzeloos geworden. Een andere ongunstige factor ten aanzien van het geweldsprobleem binnen een cultuur is, hoe goed ook op zichzelf, de emancipatie op allerlei gebied. Het individu is hierdoor steeds minder gebonden aan een beperkte kring in de maatschappij. Voorheen was het geweld daardoor beter beheersbaar.

Het geschetste beeld laat zien dat de weg naar vrede en geweldloosheid vele voetangels en klemmen bevat. En toch zal die weg begaan moeten worden. De mens kan het zich gewoonweg niet veroorloven het niet te proberen, in deze tijd van vervagende grenzen, vermenging van culturen en een groot potentieel aan massavernietigingswapens.
Groot maakt er geen geheim van dat hij het uitbannen van geweld binnen een cultuur geen rekle optie vindt. ,,Om de kwalijke gevolgen de baas te blijven moet de staat weer staat durven zijn en de samenleving weer samenleving, met volle aandacht voor de disciplinerende opdracht.'' Een oproep derhalve tot adequate wetgeving en wetshandhaving.
Staat dit haaks op het streven naar vrede? Dat behoeft niet. Politiegeweld binnen een rechtsstaat, gebaseerd op een monopoliepositie, op sparend geweld, op persoonlijke verantwoordingsplicht kan geweldsbeperkend werken. Positief is dat in bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving het geweld weliswaar is toegenomen, maar dat er toch nog een diepgeworteld besef bestaat dat onderlinge conflicten zonder geweld opgelost behoren te worden. Het nuttige geweldsmonopolie van de overheid dankt zijn bestaan dan ook aan de aanvaarding ervan door de samenleving.

Over de voedingsbodem van geweld

Wanneer echter binnen een staat de voedingsbodem van geweld toeneemt, dan zal politiegeweld het of afleggen, of verworden tot het instrument van een politiestaat. We zijn dan mijlenver verwijderd van vrede. Wanneer wereldwijd de voedingsbodem van geweld niet wordt verminderd, dan kan het leiden tot uitbarstingen van internationaal terrorisme zoals op 11 september en daarna in de Verenigde Staten.
Oorlog is het gevolg. Bestrijding van terrorisme met militaire middelen is zoiets als proberen het topje van een ijsberg af te schieten. Als het al lukt, dan komt hij omhoog en levert een nieuw topje. Beter is het de ijsberg naar warmer water te laten afdrijven.

Grote verschillen in inkomen, aanzien, invloed, aandacht, (on-)gelijke behandeling, vormen ingrediknten van een voedingsbodem van geweld, zowel internationaal als lokaal. Elementen van psychologische aard, religie als bron van identiteit, kunnen versterkend werken, maar zijn in wezen secundair.

Over geweld en de stad

Rotterdam is geen uitzonderlijk gewelddadige stad, maar zeker ook geen uitzonderlijk geweldloze. Het is wel een stad die tijdens het bombardement van mei 1940 bijzonder veel geweld aan den lijve ondervond. Sindsdien heeft het geweld zich beperkt tot crimineel geweld, zinloos geweld (volgens Herman Meijer een gevolg van gekrompen socialiteit), geweld tegen homo's en gekleurde mensen, en niet te vergeten, het meer onzichtbare, binnenhuiselijk geweld tegen vrouwen, kinderen en ouders. Dit geweld komt onder andere voort uit frustraties en angsten die (mede) gevoed worden door bepaalde interpretaties van onderlinge verschillen in welvaart, status en cultuur. In deze zin is Rotterdam een grote stad als andere grote steden. In het kader van Culturele Hoofdstad 2001 en het project Rondom Erasmus zou Rotterdam echter een bijzondere stad kunnen worden. Als stad van Erasmus zou Rotterdam gehoor kunnen geven aan de oproep van Nobelprijswinnaars en de Verenigde Naties (zelf sinds kort eveneens winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede), de oproep tot actie ter bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid.
Rotterdam kan een voorbeeldfunctie vervullen; naar andere gemeenten toe, maar ook voor het mondiale gebeuren. Als wereldstad bevat het immers een bevolking uit allerlei windstreken afkomstig.

Over vredesopvoeding

Naast het verminderen van lokale en internationale onrechtvaardigheid als voedingsbodem voor geweld, speelt opvoeding een zeer belangrijke rol in het bevorderen van een cultuur van vrede en geweldloosheid. Vredesopvoeding probeert in kinderen het vermogen te ontwikkelen zich in anderen te verplaatsen en mededogen te hebben. Zij probeert kinderen te leren zonder geweld met conflicten om te gaan. Gepoogd wordt het inzicht in eigen en andermans gevoelens van frustratie, angst en minder- of meerderwaardigheid te vergroten. Boosheid wordt dan niet afgeleerd, maar beheerst en in constructieve actie gekanaliseerd. Dit zou onder meer via nieuwe schoolvakken als vredesopvoeding of filosofie met kinderen bereikt kunnen worden. Liefde en respect voor de eigen mogelijkheden van het kind zouden bij dit alles centraal moeten staan. Het kweken van een besef van wereldburgerschap, naast een besef van lokaal, nationaal en Europees burgerschap zou een belangrijk resultaat kunnen zijn.

Oproep (Na de woorden nu de daden)

In de 'Klacht van de Vrede' deed Erasmus in 1517 een dringend beroep op de vorsten binnen zijn christelijke wereld, maar ook op priesters, theologen, bisschoppen, machtigen der aarden en magistraten. Daarin stelde hij onder andere: "Het grootste deel van het volk verafschuwt de oorlog en smeekt om vrede. Slechts zeer weinigen wier goddeloos geluk afhangt van het ongeluk van allen wensen oorlog."

Vanuit het project Rondom Erasmus doen ook wij een beroep. In de eerste plaats op U, gemeentebestuur van Rotterdam, om alles te doen wat in Uw vermogen is om het in praktijk brengen van vrede en om geweldloosheid op alle niveau's te doen aanleren. De verschillende resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, alsmede het actieplan opgesteld door de secretaris-generaal van de VN kunnen hierbij als leidraad dienen. Meer in concreto denken wij bijvoorbeeld aan:

- het instellen en faciliteren van een orgaan voor een cultuur van vrede en geweldloosheid, met daarin mensen uit brede lagen van de bevolking en met als taakstelling: het doen kennisnemen van elkaars cultuur, noden en verlangens;

- het doen kennisnemen van elkaars normen en waarden en levensovertuiging;
- het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen;
- het promoten van lesvakken als vredeseducatie en filosofie met kinderen;
- het organiseren van een internationaal symposium over de cultuur van vrede en geweldloosheid;

- het als culturele hoofdstad doorgeven van deze oproep aan alle lokale overheden in Europa;

- volgende culturele hoofdsteden uit te nodigen in hun programma aandacht te geven aan het decennium voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Tevens doen wij mede via U een beroep op de Nederlandse regering en de Europese Commissie om een duurzame economie te bewerkstelligen die meer gericht is op covperatie en minder op concurrentie. Een economie tevens gericht op wereldwijde armoedebestrijding.

Tenslotte doen wij een beroep op de media in het algemeen en op de televisie in het bijzonder het decennium voor vrede en geweldloosheid tot heil van elk kind in de wereld actief te steunen.

Rotterdam, 24 november 2001

STELLINGEN


1. Lokale gemeenschappen die door migratie min of meer een afspiegeling zijn geworden van de wereldbevolking vormen een proeftuin voor het al of niet vreedzaam samengaan der volkeren.


2. Ter vergroting van de veiligheid op straat en ter voorkoming van verloedering van de publieke ruimte dienen publieke spelregels hersteld, onlustgevoelens onderkend, en saamhorigheid bevorderd te worden.


3. De culturele soevereiniteit van etnische, religieuze, taal- en andere culturele minderheden in Europa dient door hun nationale regeringen te worden erkend, evenals hun gelijkwaardigheid. Een vreedzame omgang met en tussen de cultuurgemeenschappen, groot en klein, dient te worden verankerd in een Handvest voor Culturele Samenwerking.


4. Grote sociaal-economische verschillen, nationaal en internationaal, bedreigen de wereldvrede, zeker nu door de exorbitant toegenomen mobiliteit van mensen, technische mogelijkheden en berichten de wereld steeds kleiner is geworden.


--


* Zaterdag 24 nov Niet-Winkeldag www.koopniets.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 E-mail (omslag@omslag.nl) - Web www.omslag.nl
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...