Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare Besluiten gemeente Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 24-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder mevrouw M. Donders-De Leest verricht zaterdag 24 november de prijsuitreiking van de menwedstrijden van De Recreatie Menners, die worden gehouden aan het Sander.
Op zondag 25 november zijn enkele collegeleden aanwezig bij het jaarlijkse najaarsconcert, het zogenaamde Snertconcert, van harmonie Constantia Etten-Leur in het Turfschip.

Commissievergaderingen

De Commissie Financiën, Informatisering en Milieu komt op maandag 26 november vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Aan de agenda zijn toegevoegd:
* Onderhoudsplanning 2002-2002 voor de gemeentelijke bouwkundige objecten

* Najaarsnota 2001

* Grondwaterkwaliteit in de provincie Noord-Brabant
De Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur komt op maandag 3 december vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:


* Parkeervisie Parklaan tussen rotonde Grauwe Polder en rotonde Vosdonk
Voorgesteld wordt om langs de Nijverheidsweg 42 parkeerplaatsen aan te leggen en langs de Parallelweg 56 parkeerplaatsen. Deze werkzaamheden zouden uitgevoerd kunnen worden als onderdeel van de reconstructies van resp. de Parklaan en de Parallelweg. Voorgesteld wordt om de kosten door te berekenen aan de betreffende bedrijven.

* Notitie wijkteam bovenwijkse teams (o.v.b.)
* Reconstructie van het gedeelte van de Oude Kerkstraat tussen Vossendaal en Vosdonk-West, vaststellen reconstructieplan en inspraakreacties.

* Notitie vrachtwagenparkeerplaats Vosdonk-West De commissie wordt gevraagd in te stemmen met de aanleg en inrichting van de vrachtwagenparkeerplaats bij het Transferium nabij de rotonde Vosdonk en de voorwaarden waaronder chauffeurs in aanmerking kunnen komen voor een van de 35 plaatsen.

De Commissie Ruimtelijke Ordening Verkeer en Sport komt op dinsdag 4 december vanaf 19.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in het gemeentehuis. De agenda vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:

* Het in de inspraak brengen van het ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

* Nota Perifere detailhandel Etten-Leur

* Nota Ruimtelijke Ordening

* In de inspraak brengen Structuurvisie Etten-Leur Noord
* Starten inspraak op voornemen om met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO medewerking te verlenen aan het woonzorgcomplex San Francesco, Bisschopsmolenstraat 176

* Beleidsnotitie actualisering bestemmingsplannen "Etten Noord West"
Nieuwsbrief West-Brabant

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de de nieuwsbrief West-Brabant van de Regiocommissie Recreatie en Toerisme West-Brabant. Het college brengt deze nieuwsbrief ter kennis van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu in de januarivergadering.

Afspraken speeltuin Centrafarm

Burgemeester en wethouders hebben, na een vervolggesprek met de Stichting Speeltuin Centrafarm, besloten het dagelijks onderhoud inclusief kleine reparaties van de speeltuin aan de Hoge Neerstraat over te nemen. De kosten daarvan bedragen circa fl. 5000,- per jaar. In dit bedrag zijn de kosten van het inhuren van een WIW'er, die het onderhoud van de speeltuin zal verzorgen, inbegrepen. Binnenkort wisselen de Stichting en de gemeente nader van gedachten over de manier waarop gespaard kan worden voor toekomstig noodzakelijke vervangingen en groot onderhoud. De stichting wil samen met de gemeente de alternatieven bezien waarbij met name aan sponsoring door het bedrijfsleven wordt gedacht.

DUBO-techniek in toekomstige school de Keen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de toekomstige brede school de Keen en het daaraan gekoppelde kindercentrum van de Markenlanden een klimaatinstallatie aan te leggen die uniek is voor Nederland. Het gebruik van de bronnen voor verwarming en de koeling wordt gemeenschappelijk gebruik voor zowel de school als het kindercentrum. De verwarmings- en koelingsinstallatie werkt op basis van het principe van laagwatertemperatuur door middel van bronnen. De ventilatieinrichting is gekoppeld aan het verwarmings- en koelingsgedeelte. Het college geeft daarnaast goedkeuring om met een installateur te onderhandelen over het aanleggen van de verwarmings- en koelingsinstallatie en om met een energieleverend bedrijf te onderhandelen over een eventueel leasecontract.

Vrijstelling voor realisatie recreatief steunpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de procedure te starten, om de familie Van Dijck een vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Buitengebied om op de locatie Zundertseweg 66 een recreatief steunpunt met daghoreca-activiteiten op te richten. Deze familie Van Dijck heeft al een aantal jaren een kleinschalige kampeermogelijkheid bij he t agrische bedrijf en wil omschakelen naar een meer op recreatie en toerisme gericht bedrijf. Hiervoor is een kantine ingericht met een terras. In het bestemmingsplan Buitengebied is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor het stichten van maximaal twee recreatieve steunpunten met daghoreca-voorziening. In 1998 is door het gemeentebestuur uitgesproken dat de kantine van de familie Van Dijk als eerste voor een beoordeling als recreatief steunpunt in aanmerking zou komen. Het college heeft tevens uitgesproken dat de kantine met terras niet mag uitgroeien tot een café, restaurant of cafetaria en dat in beginsel drie aan het buitengebied verwante activiteiten per jaar georganiseerd mogen worden.

Wijziging fietspad Sprundelsebaan

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het fietspad Sprundelsebaan ter hoogte van tennispark De Koekoek te wijzigen zodat er een logischere en verkeersveiligere situatie ontstaat. De werkzaamheden kunnen worden meegenomen met de reconstructie van het kruispunt Sprundelsebaan-Zundertseweg die momenteel wordt uitgevoerd. In de huidige situatie splitst het fietspad zich langs een aantal bestaande bomen wat leidt tot onduidelijke situaties voor de gebruikers van het fietspad. Door drie bomen weg te halen en het fietspad door te trekken, wordt de situatie verbeterd. Het fietspad verkeert nu bovendien regelmatig in een slechte staat van onderhoud vanwege de tegelverharding en de wortelgroei van de bomen. De verkeerswerkgroep heeft positief geadviseerd op het voorstel. De kosten worden geraamd op fl. 15.000,-.

Compensatiegrond voor Staatsbosbeheer

Burgemeester en wethouders hebben besloten om 2,5 ha van het perceel gemeentegrond aan de Rioolseweg (in totaal 4.75.60 ha groot) in te zetten voor ruiling met Staatsbosbeheer als compensatie voor de grond in Vosdonk-West. Via de aan te leggen beplantingsstrook langs de Rioolseweg krijgt het perceel een verbinding met de overige gronden van Staatsbosbeheer. Al eerder had het college besloten om een gedeelte van 2,25 ha van het perceel aan de Rioolseweg in te zetten voor ruiling met Rijkswaterstaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie