Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee

Datum nieuwsfeit: 26-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNO. 2001/6229
datum
26-11-2001

onderwerp
Trilaterale Regeringsconferentie over de Waddenzee te Esbjerg,oktober 2001
TRC 2001/11874 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

De negende Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee is in Esbjerg op 31 oktober onder voorzitterschap van mijn Deense collega S. Auken gehouden. De conferentie verliep in een sfeer van collegialiteit en goede samenwerking.

De Engelse tekst van de 'Esbjerg Wadden Sea Declaration' stuur ik u hierbij toe. Dit is de formeel overeengekomen tekst. Hij bestaat uit de Verklaring en zes bijlagen, inclusief twee kaarten. Tevens stuur ik u de nu beschikbare Nederlandse vertaling toe; die van Bijlage 2 en 3 wordt u nagezonden. Deze versie wordt nog nagezien op precieze formuleringen van met name vaktermen. Ik ga hierbij in op de belangrijkste onderwerpen waarbij ik voor enkele onderdelen kortheidshalve verwijs naar mijn brief van 20 september jl.

datum
26-11-2001

kenmerk
DNO. 2001/6229

bijlage

Werelderfgoedlijst
Voor de gezamenlijke aanmelding van de Waddenzee als 'natural heritage site' was onvoldoende draagvlak aanwezig om daarover nu al te besluiten.
In Denemarken ligt de situatie op provinciaal niveau lastig, in Duitsland is het com-municatieproces nog niet afgerond en in Nederland is het draagvlak nog gering. Daarom is afgesproken dat het communicatieproces zal worden afgerond om daarna, over één à twee jaar te bezien welke conclusies daaruit kunnen worden getrokken.

Scheepsveiligheid
De drie landen hebben besloten:
* om de Waddenzee als Particularly Sensitive Sea Area aan te melden bij de International Maritime Organisation van de Verenigde Naties. Dit is de derde aanmelding in de wereld, na de Great Barrier Reef en de Marine Area around the Florida Keys; * om een volgsysteem voor zeeschepen op te zetten en ernaar te streven dat een volledig netwerk uiterlijk 1 juli 2005 gerealiseerd zal zijn;
* tot invoering van een vast heffingsbedrag voor scheepsafval in havens waarmee tevens aan de EU Richtlijn 2000/59/EU betreffende havenontvangstinstallaties wordt voldaan.

Trilateraal monitoring- en beoordelingsprogramma De voorgestelde evaluatie van het programma vindt plaats in 2004, één jaar nadat het eerder, tijdens de conferentie van Stade, overeengekomen pakket van parameters functioneel is geworden. Met deze parameters wordt de toestand van het milieu in de Waddenzee gevolgd. De financiering van dit programma door de drie landen is onder-werp van zorg geweest; van belang is dat de uitvoering van het programma nu veilig is gesteld tot aan de volgende conferentie.

Balans economie - ecologie
In Esbjerg is afgesproken om het project Waddenzee Forum uit te voeren. Het Waddenzee Forum zal sociaal-economische scenario's voor het Waddengebied ontwikkelen en op basis daarvan aanbevelingen opstellen voor de Regeringsconferentie in 2005. De Commissaris der Koningin in Fryslân, drs. E.H.T.M. Nijpels, is benoemd tot voorzitter.

Internationaal Park en Waddenzee Conventie
Voor de onderwerpen Internationaal Park en Waddenzee Conventie zullen de voor- en nadelen nader geanalyseerd worden als onderdeel van een algemene bezinning op de trilaterale samenwerking in de toekomst.

De in mijn brief van 20 september jl. gegeven informatie over de onderwerpen Zeezoogdieren, Project Lancewad, Communicatie, informatie en inspraak en Uitwisseling met Benin behoeft geen aanvulling. De desbetreffende paragrafen zijn geaccordeerd.

Relatie met pkb Derde Nota Waddenzee
De in Esbjerg gemaakte afspraken sporen naar mijn mening volledig met de desbetreffende teksten in deel 3 van de pkb Derde Nota Waddenzee.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage:
Content (PDF-formaat, 14 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2001/par01360.htm . Waddenzeeverklaring Esbjerg (PDF-formaat, 252 Kb) Esbjerg Wadden sea declaration (PDF-formaat, 171 Kb) Wadden sea area and conservation area (PDF-formaat, 669 Kb) Map of area to be submitted to the IMO to be designated (PDF-formaat, 502 Kb)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie