Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de raad van gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 26-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Op deze pagina vindt u actuele informatie over gebeurtenissen in de gemeente Zeist.

De raad besloot

Voor de raadsvergadering van 26 november jl. waren vier voorstellen ter bespreking geagendeerd.

Vergoeding fractieassistenten
Ter bespreking lag voor een voorstel om de Regeling fractieassistentie te wijzigen en wel in die zin, dat aan de fractieassistenten een periodieke vergoeding wordt toegekend.
Iedere fractie kan twee niet-raadsleden als fractieassistent voordragen. Als fractieassistent kunnen personen optreden, van wie de namen voorkomen op de lijst van kandidaten voor de laatstgehouden raadsverkiezingen. De fractieassistenten kunnen in een commissievergadering optreden en aan de discussie deelnemen. Tot nu toe werd voor deze werkzaamheden geen vergoeding gegeven. De raad besloot om de fractieassistenten voortaan met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. een vergoeding voor hun inspanningen te verstrekken. De vergoeding komt overeen met de maximale fiscale vrijstelling voor vrijwilligers.
De fractie van de SP stemde tegen het voorstel, omdat zij tegenstander is van betaling van vergoedingen voor het verrichten van raadswerk.

Beschikbaar stellen budget voor het begrotingsjaar 2002 ten behoeve van de inzet van externe ondersteuning openbaar primair onderwijs. In januari jl. stelde de raad een plan van aanpak vast ten behoeve van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Om dit plan van aanpak te kunnen realiseren is voor het jaar 2002 nog een bedrag van in totaal 215.000,-- ( 97.562,75) nodig voor de inzet van externe ondersteuning. De raad besloot dit bedrag beschikbaar te stellen. De fractie van de SP legde een stemverklaring af, waarin zij zich uitsprak tegen de hoogte van de vergoeding aan de externe projectmedewerker.
De heer Van Gemeren (D66) stemde tegen het voorstel in verband met de daarmee gemoeide financiën.

Storting gemeentelijk aandeel in het BOR-fonds
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de regio (de provincie, de stad Utrecht en de in het BRU samenwerkende gemeenten) een 'Bestuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief Regio Utrecht' gesloten.
Een van de elementen van de overeenkomst is de instelling van een regionaal mobiliteitsfonds. Uit dit mobiliteitsfonds worden projecten betaald, die de mobiliteit in de regio bevorderen. Het mobiliteitsfonds wordt voor 50 % gevuld door het rijk en voor de andere 50 % door de partij onder wiens verantwoordelijkheid het project wordt gerealiseerd. De rente over het in het fonds gestorte totaalbedrag (zowel het rijksdeel als het door de gemeente gestorte deel) wordt aan het fonds toegevoegd en komt ten gunste van de gemeente, die het project gaat realiseren. Met de minister is de afspraak gemaakt om het fonds voor 1 december te vullen. Zeist heeft drie projecten aangemeld, t.w. de capaciteitsvergroting Krakelingweg, de HOV Uithof - Zeist en (samen met de gemeente Driebergen-Rijsenburg) het OV-knooppunt Driebergen-Zeist. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van deze projecten bedraagt 9,25 ( 4,2) miljoen.
De raad besloot om het bedrag in het fonds te storten. In de loop van 2002 worden de inhoudelijke besluiten over deze projecten genomen. De fractie van D66 stemde tegen het voorstel om de storting te doen van het project Krakelingweg, omdat - aldus de fractie - je voor je het weet een weg door het bos hebt.

Planschade artikel 49 WRO
De raad besloot op advies van de raadscommissie voor de bezwaar-en beroepschriften een bezwaarschrift, gericht tegen een eerder raadsbesluit om een verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO wegens vervallen bouwmogelijkheden aan de Tolhuizerlaan/Paltzerweg af te wijzen, ongegrond te verklaren.

De raad nam zonder deze onderwerpen in de raadsvergadering te bespreken onder meer ook nog een besluiten over:

Uniforme voorrang langzaam verkeer op rotondes
In het Startprogramma Duurzaam Veilig zijn afspraken gemaakt, dat op rotondes wordt gestreefd naar een uniforme voorrangssituatie voor het langzaam verkeer. Dit betekent concreet dat langzaam verkeer op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang krijgt op het afslaande gemotoriseerd verkeer.
Binnen de bebouwde kom van de gemeente Zeist zijn drie rotondes gesitueerd, die niet voldoen aan de uniforme regels. Het gaat daarbij om de rotondes:

· Koelaan-Blikkenburgerlaan

· De Dreef- Oude Arnhemseweg - Laan van Vollenhove
· Boulevard-Lindenlaan.
Voor deze rotondes geldt daarnaast, dat op de aanliggende wegvakken, die in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zijn aangeduid als verblijfsgebied een uitritconstructie als toegangspoort gerealiseerd zou moeten worden, t.w. de locaties Blikkenburgerlaan, Koelaan (noordzijde), Oude Arnhemseweg en Lindenlaan (twee zijden). De raad besloot gelden beschikbaar te stellen om deze rotondes aan te kunnen passen en de toegangspoorten aan te kunnen brengen.

Aanpassen verordeningen aan euro
In verband met de invoering van de euro werd ook ingestemd met een voorstel om in alle verordeningen, waar dit nodig is, de guldenbedragen om te rekenen naar eurobedragen en het woord "gulden" te vervangen door "euro".

Vaststelling laag- en basistariefzone betaald parkeren In de loop van 2001 is besloten tot vervanging van parkeerapparatuur. Uitvoering van dit besluit brengt met zich mee, dat bepaalde weggedeelten waar de parkeerplaatsen waren voorzien van individuele parkeermeters nu worden voorzien van parkeerautomaten. Dit geldt ondermeer voor de Slotlaan (het gedeelte tussen de 1e en 2e Hogeweg en het gemeentehuis) en voor de Montaubanstraat. De grens van laagtarief- en basistariefzône loopt dwars door zowel het genoemde gedeelte van de Slotlaan als de Montaubanstraat. Of geparkeerd wordt in de laagtariefzône of de basistariefzône is op de meters aangegeven. Bij het plaatsen van de meer centraal gelegen apparatuur is deze scheiding niet duidelijk aan te geven, waardoor de kans bestaat dat geparkeerd wordt in de laagtariefzône, terwijl er een kaartje wordt gekocht bij de parkeerautomaat in de basistariefzône en omgekeerd. Besloten werd daaromom zowel het genoemde gedeelte van de Slotlaan als de Montaubanstraat in zijn geheel binnen dezelfde laagtariefzône te laten vallen.

Verbeteren doorstroming OV Heuvelrug
In het kader van de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer op de Utrechtse Heuvelrug worden vanaf Zeist tot Leersum aanpassingen aan de N 225 voorgesteld, variërend van het verbeteren van verkeerslichtenregelingen tot aanpassingen aan de weg. In Zeist gaat het om een verlenging van de rechtsafstrook op de Driebergseweg naar de Odijkerweg ter hoogte van het station Driebergen-Zeist. De raad stelde voor dit project een bedrag van 596.000,-- beschikbaar.

Laatste kans inschrijving bijeenkomst voor
sportverenigingen op 13 december a.s.

Op donderdag 13 december a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur organiseert de gemeente een bijeenkomst voor alle sportverenigingen in Zeist. De bijeenkomst wordt voorgezeten door de wethouder voor sport & recreatie, Thomas Swart, en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan Het Rond 1. Tijdens de bijeenkomst presenteert de NKS de uitkomsten van de enquête die onder de verenigingen is gehouden en een advies aan de gemeente over de invulling van verenigingsondersteuning in Zeist. Daarna is er gelegenheid om op de presentatie te reageren. Alle sportverenigingen (bestuurders en leden) zijn van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn en kunnen zich nog tot uiterlijk 10 december a.s. opgeven.

De gemeente heeft dit jaar een onderzoek laten doen onder alle (bij de gemeente bekende) sportverenigingen in Zeist. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen welke problemen en wensen verenigingen hebben en op welke terreinen er behoefte is aan ondersteuning door de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door de NKS en bestond uit een schriftelijke enquête die aan alle verenigingen is gestuurd, gevolgd door een interview met 15 verenigingen. Veel verenigingen hebben aan het onderzoek meegewerkt en de uitkomsten zijn door de NKS verwerkt in een advies aan de gemeente voor verenigingsondersteuning in Zeist.

Op 8 november jl. heeft de wethouder voor sport & recreatie, Thomas Swart, middels een brief alle bij de gemeente bekende sportverenigingen in Zeist uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een sportbijeenkomst op 13 december a.s. Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

1. Opening van de bijeenkomst door wethouder Thomas Swart
2. Bedanken van de externe leden van de begeleidingscommissie voor de sportenquête
(mw. O. Bouwman, dhr. A. Steensma, dhr. J. Veerkamp)
3. Presentatie van de resultaten van het onderzoek en het advies aan de gemeente door de NKS

4. Gelegenheid voor reacties op de presentatie van de NKS
5. Sluiting van de bijeenkomst

Tijdens de sportbijeenkomst zal de NKS de resultaten van het onderzoek toelichten en het advies aan de gemeente presenteren. Vervolgens is er gelegenheid om op het advies van de NKS te reageren. Verenigingen kunnen dus aangeven of hun bijdrage aan het onderzoek goed geïnterpreteerd is en wat volgens de vereniging belangrijke punten zijn voor verenigingsondersteuning in Zeist.
Op basis van het advies van de NKS en de reacties van verenigingen tijdens de bijeenkomst, zal de gemeente zich vervolgens beraden over het concretiseren van de plannen voor verenigingsondersteuning. Het is dus van belang dat ook de mening van uw vereniging wordt gehoord! Als uw vereniging per ongeluk geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel aanwezig zijn, bel dan de gemeente Zeist voor een aanmeldingsformulier sportbijeenkomst.
Gemeente Zeist
M. van Otterloo (afdeling Beleid)
telefoon (030) 6987327; fax (030) 6914944

Handhaving in combinatie met voorlichting
Intensieve verkeerscontroles op N224

Op maandag 10 december wordt het startsein gegeven voor een verkeerscampagne op de N224. Gedurende een jaar gaan medewerkers van het Regionaal Handhavingsproject Verkeer Onder Controle van de Politie Regio Utrecht, intensief controleren op snelheid en verkeersgevaarlijk gedrag. De campagne vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Zeist, Woudenberg en Renswoude, 3VO en de provincie Utrecht.

Op de N224, die in Zeist begint en via Woudenberg en Scherpenzeel doorloopt tot in Renswoude, vinden extra controles plaats met onder meer onopvallende radarwagens, laserguns en motorrijders. Deze controles komen boven op de reguliere controles van de politiedistricten.

Minder verkeersslachtoffers
Het doel van de intensivering van verkeerscontroles op de N224 is om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen. In de afgelopen vijf jaren zijn op de N224 veel ongelukken gebeurd. Dat resulteerde in zes doden, 39 ziekenhuisopnamen en 127 gewonden. De meeste ongelukken waren te wijten aan te hoge snelheid en te weinig afstand houden.

Voorlichting
De verkeerscampagne gaat gepaard met voorlichtingsactiviteiten om de weggebruikers attent te maken op de intensievere verkeerscontroles. Tijdens de duur van het project komen borden langs de kant van de weg, wordt de media verzocht melding te maken van de actie en controleresultaten en trachten medewerkers van
verkeersveiligheidsorganisatie 3VO waar mogelijk de weggebruikers, inwoners van betreffende gemeenten en bezoekers van instellingen zoals het KNVB-centrum en (in de zomer) het Henschotermeer te benaderen met stickers en folders.

Het Regionaal Handhavingsproject Verkeer Onder Controle heeft in de provincie meer wegen waarop intensiever gecontroleerd wordt op het verkeersgedrag van de weggebruiker. Dit gebeurt momenteel onder meer op de N221 (Baarn-Amersfoort), N225 (Driebergen-Rhenen), N237 (Utrecht-Amersfoort), N417 (Utrecht-Hilversum) en de Soestdijkseweg in De Bilt.

Commissievergaderingen

Commissie : Bestuur, Economische Zaken en Regio Vergaderdatum : donderdag 6 december 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2, gemeentehuis
Secretaris : dhr. Hoekstra

Ter bespreking: derde bestuursrapportage 2001; Vaststellen begrotingswijzigingen; Verdaging besluitvormingstermijn bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Harlanterrein en delegeren voorbereidende handelingen beslissingen op bezwaar en beroep; Beleidskader Internationale Samenwerking; Tijdelijke referendumwet; commissieplanningen 1ste kwartaal 2002.

Commissie : Stads-wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting Vergaderdatum : 10 december 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 2, gemeentehuis
Secretaris : dhr. P.Kruijs

Voorstellen om advies: Evaluatie gemeentelijk afvalstoffenplan (GAP-2) en aanbevelingen GAP 3; Bedrijfsplan Sport en Recreatie 2002-2006; Bedrijfsplan zwembad Dijnselburg; commissieplanningen 1ste kwartaal 2002; Derde Bestuursrapportage 2001; Definitief voorstel Herinrichtingsplan Den Dolder; Gemeentelijke samenwerking inzake aansturing en financiering educatie 2002; Vaststelling Programma en Overzicht 2002 voor de investeringen in de voorzieningen huisvesting onderwijs; Beleidsplan Werk en Inkomen; Aanbieding exploitatie en kredietaanvraag Cornelis Vlotlaan;

Ter kennisneming (stukken ter inzage): Liquiditeitspositie over het derde kwartaal 2001; B&W-besluit d.d. 20 november 2001 inzake diepte-analyse begrotingsscan.

Commissie : Verkeer en Vervoer, Milieu c.a.
Vergaderdatum : 11 december 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 0.2
Voorzitter : dhr. De Ligt
Secretaris : dhr. J. Hermes

Voorstellen om advies: definitief voorstel Herinrichtingplan Den Dolder; Derde Burap 2001; Ontwerpjaarrekening 2000, 1e begrotingswijziging 2001 en ontwerpbegroting 2002 van de gemeenschappelijke regeling vuilstort Maarsbergen; Parkeerapparatuur Steynlaan.
Ter kennisneming (stukken ter inzage): Voortgangsrapportage woningbouwprojecten 2001-1; Leveringsvoorwaarden parkeerautomaten/-meters.

De agenda's van de commissievergaderingen Bestuur, Economische zaken en Regio (15 nov.) en Stads- en wijkbeheer, Sport, Landschap en Begrotingszaken (19 nov.) worden volgende week op deze pagina gepubliceerd.

Commissievergaderingen zijn openbaar. De volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in de leeshoek van de Publiekshal.

Inspreken

1. Personen, die geen lid zijn, worden in een open-bare vergadering van de commissies in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken.

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wen-sen) te maken (afzonderlijk) in de gelegen-heid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar ge-steld.

3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.
4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.

Extra koopavonden

Op 4 en 20 december a.s. zijn er extra koopavonden in Zeist. Op deze dagen geldt betaald parkeren van 9.00 tot 21.00 uur.

Publiekshal beperkt geopend tussen 24 december 2001 en 2 januari 2002


* Vanaf maandag 24 december 2001 tot en met 1 januari 2002 is de gemeente gesloten.


* Maandag 24 december en maandag 31 december Op maandag 24 december en maandag 31 december kunt u tussen 09.00
- 11.00 uur uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden terecht in de Publiekshal.


* Donderdag 27 december 2001
Alleen op donderdag 27 december kunt u tussen 10.00 - 14.00 uur terecht in de Publiekshal voor alle diensten die daar worden aangeboden.


* Met betrekking tot de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken geldt op 27 december het volgende:
Voor voorschotten is er een inloopspreekuur van 10.00-12.00 uur in de Publiekshal.


* Op woensdag 2 januari 2002 kunt u vanaf 10.30 uur weer terecht voor alle gemeentelijke diensten.

Vernieuwde gemeentelijke verordeningen

Uitgangspunt voor de opzet en vormgeving van de gemeentelijke administratieve organisatie is het formele kader. Dit wordt gevormd door wettelijke voorschriften, met name de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften en de gemeentelijke verordeningen. De vigerende verordeningen waren onder meer als gevolg van organisatieveranderingen niet meer actueel. Thans zijn deze verordeningen vernieuwd.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 november jl. de volgende verordening vastgesteld, die met ingang van 1 januari aanstaande in werking zal treden.

* De Verordening op het financieel beheer;
* De Verordening op de commissie onderzoek gemeenterekening;
* De Verordening voor de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst;
* Het Treasurystatuut.

De verordeningen liggen vanaf de dag van deze publicatie gedurende één maand ter inzage bij de
Publiekshal aan de Slotlaan 20.
Voorbereidingsbesluit

Bij besluit van 26 november 2001 heeft de gemeenteraad van Zeist verklaard dat een bestemmings-plan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor de percelen: kadastraal bekend Gemeente Zeist, sectie A, nrs. 3172, 3252, 3253, 3521, 3751 en 3752 (Woonwagencentrum Beukbergen ca.), zulks tevens met bepaling, dat het verboden is om zonder of in afwijking van een schriftelijk (aanleg) vergunning van burgemeester en wethouders, op de voorgenoemde gronden de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren.

1. het aanleggen, verbreden of verharden van paden/ wegen of parkeergelegenheden;

2. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, anders dan genoemd onder 1;

3. het vellen, rooien of verwijderen van houtgewassen, anders dan bij wijze van verzorging, voor zover niet reeds geregeld door de Boswet of een regeling krachtens deze wet;

4. het afgraven, vergraven, verlagen, ophogen of egaliseren van de bodem;

5. het aanleggen of inrichten van baad- of speelvijvers;
6. het aanleggen van onder- en/ of bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen, en daarmee verband houdende constructies en/ of installaties, een en ander met dien verstande dat genoemd verbod niet van toepassing is op werken en/ of werkzaamheden die:

a. noodzakelijk zijn voor het normale onderhoud van de gronden; b. noodzakelijk zijn voor de realisering van een bouwwerk waarvoor de aanvraag tot bouwver-gunning is gehonoreerd; c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit.

Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende tekening nummer RB 2001/1 liggen vanaf 5 december 2001 voor een ieder ter inzage in de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Slotlaan 20 te Zeist en wel op ieder werkdag. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 5 december 2001.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken, ingaande de dag na deze publicatie, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad, postbus 513, 3700 AM Zeist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...