Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda gemeente Utrecht

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Dinsdag 27 november, 15.45 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2001.


1. Afvalcontainers Veldhuizen.
Het besluit wordt toegelicht tijdens de persconferentie om 15.45 uur.


2. Zienswijzen tegen het bouwplan Havenweg ongegrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de ingediende zienswijzen tegen het bouwplan voor het tijdelijk plaatsen van één woonwagen aan de Havenweg ongegrond te verklaren. De bezwaren zijn ingediend door NS Railinfrabeheer B.V. en de Aannemerscombinatie Demkabrug II v.o.f. De bezwaarmakers zijn onder meer bezorgd om de veiligheid van de toekomstige standplaats bewoners in verband met de werkzaamheden aan de spoorverdubbeling. Verder vrezen zij voor de veiligheid van personeel gelet op het verleden van de toekomstige bewoner. De gemeente zou bij het verzoek tot gebruik van een gedeelte van het werkterrein t.b.v. de aanleg van de standplaats onjuiste informatie hebben verstrekt.

In reactie op de ingediende zienswijzen stelt de gemeente dat de standplaats zich zodanig aan de rand van het werkterrein bevindt dat de veiligheid van de toekomstige bewoners geen gevaar loopt. Een beheerplan, waarin onder meer is voorzien in frequente politiesurveillance, moet er voor zorgen dat in de omgeving van de standplaats geen overlast ontstaat voor werknemers betrokken bij de spoorverdubbeling. Aan de reclamanten is geen informatie verstrekt over de achtergronden van de toekomstige standplaatsbewoner omdat het hier privacygevoelige informatie betreft. Bovendien stelt de gemeente dat niet te verwachten is dat op deze plaats opnieuw sprake zal zijn van overlast omdat de voorgedane incidenten specifiek betrekking hebben op de vorige woonwagenstandplaats van de toekomstige bewoner.

Op grond van deze overwegingen wijst het college de ingediende zienswijzen af. Hiermee is de weg vrijgemaakt om de basis van artikel 17 van de wet op de ruimtelijke ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan en een bouwvergunning af te geven.


3.Autovrije dag 2002
In september 2002 zal in Utrecht weer een autovrije dag plaatsvinden. Het college heeft besloten in februari al een plan van aanpak voor deze dag te presenteren. Doel is om andere partijen in de stad te laten aansluiten op dit plan. Het plan van aanpak dat voor februari is gepland, zal uitgaan van een stedelijke benadering en een wijkaanpak. Hierbij moeten de wijken een belangrijke rol krijgen. In samenspraak met welzijns- organisaties kunnen de bewoners worden opgeroepen om kleinschalige activiteiten in de buurt te organiseren. De raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn en Verkeer en Vervoer wordt over de evaluatie autovrije dag 2001 gehoord op 6 december aanstaande.


4. Aanvraag monumentenvergunning Kapelweg 33 (Rijksmonument Fort Blauwkapel)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voor het rijksmonument Fort Blauwkapel aangevraagde monumentenvergunning geweigerd. De aangevraagde vergunning heeft betrekking op het bouwen van een schuur bij Kapelweg 33, om de bestaande tuinschuur te vervangen. De schuur ligt tussen het pand en de opgaande omwalling van het fort. De werkzaamheden zijn zonder vergunning gestart en na de constatering ervan door de gemeente stilgelegd. Toen is ook geconstateerd dat reeds een nieuwe schuur en een zogenaamde keermuur zijn gebouwd en dat een op het perceel gelegen sloot is gedempt. Deze sloot maakt deel uit van de oorspronkelijke opzet van het rijksmonument Fort Blauwkapel.

De sloot vormt een onderdeel van een omvangrijk inundatiestelsel van waterlopen en sluizen op en rond het fort, zoals dat op oude militaire kaarten staat aangegeven. De sloot is daarmee een belangrijk cultuurhistorisch landschapselement van het fort. De sloot en de berm gingen over in de onder profiel aangelegde aarden wallen. Door de bouw van de keermuur en het dempen van de sloot is dit cultuurhistorisch element nu verdwenen. Dit is voor burgemeester en wethouders aanleiding om de gevraagde vergunning niet te verlenen. Als de monumentenvergunning niet wordt verleend, kan een bouwvergunning ook niet worden verleend.

De gemeente geeft de voorkeur aan een alternatief voor het deels reeds uitgevoerde plan, met meer respect voor de locatie en het herstel van de sloot. Hierbij moet meer rekening worden gehouden met de oorspronkelijke structuur, de cultuurhistorische waarden en natuurwaarden van het Fort Blauwkapel


5. Uitbreiding ambulant jongerenwerk
Het college stelt de raad voor het ambulant jongerenwerk in Utrecht voor een periode van drie jaar uit te breiden. De bedoeling is het extra jongerenwerk flexibel in te zetten in verschillende wijken, aanvullend op het reguliere jongerenwerk. De jongerenwerkers worden gekoppeld aan de aanpak 'Jongeren op Straat' (JOS), die is gericht op het in beeld brengen en houden van groepen overlastgevende jongeren. Jongeren die rondhangen en overlast veroorzaken worden aangesproken op hun gedrag vanuit een zo positief mogelijke benadering.

Voor de extra inzet in de periode 2002 tot 2004 wordt NLG 1,8 miljoen (EUR 817.000) uitgetrokken. Hierdoor is een uitbreiding mogelijk ter grootte van ongeveer 4 volledige banen (FTE) voor een periode van drie jaar. Er wordt een werkwijze ontwikkeld waarmee de extra jongerenwerkers flexibel en telkens voor een tijdelijke periode ingezet worden. De jongerenwerkers kunnen daardoor worden ingezet in die wijken en buurten waar op dat moment sprake is van de meeste overlast. Zodoende kan telkens snel en zichtbaar resultaat geboekt kan worden. Het is de bedoeling dat de extra jongerenwerkers in het voorjaar van 2002 kunnen beginnen.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


6. Startnotitie Spes Nostra terrein
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten randvoorwaarden te laten opstellen voor de bouw van seniorenwoningen en twee-onder-een-kap woningen op het kloosterterrein van Spes Nostra in Vleuten.

De woonstichting Vleuten- De Meern heeft een voorstel tot woningbouw op een deel van het Spes Nostra terrein ontwikkeld. De locatie lijkt gelet op het beschikbaar zijn van allerlei voorzieningen, zoals openbaar vervoer, winkels en andere seniorenwoningen, geschikt voor het realiseren van seniorenwoningen. Uit onderzoek ("utrechtse ouderen wonen met toekomst") blijkt met name behoefte aan seniorenwoningen in de huursector.

Aan de hand van de op te stellen planidentificatie kan er een besluit genomen worden door B&W om wel/niet principemedewerking aan verdere planontwikkeling te verlenen.

Voor de commissie ROWGO van 11 december staat dit collegebesluit ter informatie geagendeerd.


7. Ontwikkeling kern Vleuten en kern De Meern
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het voortzetten van nader onderzoek naar de gewenste en mogelijke ontwikkeling van de kernen Vleuten en De Meern.

Kern Vleuten

De kern Vleuten zal verder worden ontwikkeld op basis van het stedenbouwkundig plan zoals dat door de gemeente Vleuten-De Meern is opgesteld. Bij de ontwikkeling wordt verder onderzocht:


- de mogelijkheid om het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern tot medio 2005 op de huidige locatie te handhaven en de bestemmingsplanprocedure in verband hiermee op te schorten;


- de noodzaak en mogelijkheden om een aantrekkelijke looproute te creeëren tussen de te ontwikkelen locatie Dorpsplein en de bestaande locatie Hindersteinlaan, waar zich nu de meeste winkels bevinden.

De Meern:

De gemeente Vleuten-De Meern heeft zich destijds bij de start van de studie in De Meern gericht op de noordelijke twee kwadranten bij de Meernbrug. In de nu te starten studie naar kern De Meern worden alle vier de kwadranten rondom de Meernbrug meegenomen en wordt het gebied ook naar het zuiden vergroot in relatie tot het bestaande winkelgebied Mereveldplein.


8. Baggerplan
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het Baggerplan gemeente Utrecht vast stellen als basis voor subsidieaanvragen aan het Rijk of de Europese Unie (EU) voor het baggeren van de stadswateren.

Het Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten hebben afgesproken binnen de huidige regeerperiode gezamenlijk een landelijk scenario op te stellen om de problematiek van de waterbodems aan te pakkken de komende tien jaar. Hierin moet het probleem duidelijk in beeld worden gebracht en moeten knelpunten waarvoor een oplossing moet worden gevonden duidelijk worden beschreven. Het Tienjarenscenario is gericht op de planning en het maken van programma's per gemeente voor de uitvoering van onderhoud en sanering.

Gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben besloten gezamenlijk een baggerplan op te stellen en uit te voeren. Hiertoe heeft een onderzoek plaatsgevonden, om in beeld te brengen wat de kwantiteit en kwaliteit is van de baggerspecie in de Utrechtse watergangen. De resultaten hiervan zijn beschreven in het Baggerplan gemeente Utrecht.

Op grond hiervan kan berekend worden welke middelen de komende tien jaar nodig zijn voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Het gaat om een totaalbedrag van NLG 93 (EUR 42,3) miljoen, waarvan NLG 46 (EUR 20,9) miljoen voor rekening van de gemeente komt, omdat het om wateren in gemeentebeheer gaat. Het Hoogheemraadschap zal voor NLG 47 (EUR 21,4) miljoen gaan baggeren in de stadswateren van Utrecht. Bij de kostenberekening is ervan uitgegaan dat er een depot komt om het baggerslib tijdelijk in op te slaan. Daardoor wordt de hoeveelheid te storten materiaal substantieel verminderd en de kosten aanmerkelijk teruggebracht.

Bij de kosten voor het baggeren moeten twee aantekeningen geplaatst worden:
* Een groot deel van de gemeentekosten, namelijk NLG 28 (EUR 12,7) miljoen, is bestemd voor het baggeren van de havens (onder andere Lage Weide). Door de hoogte van dit bedrag is de gemeente voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden afhankelijk van bijdragen van het kabinet of van de Europese Unie.
* Voor het inlopen van achterstallig baggerwerk zal naar verwachting in 2003 door het nieuwe kabinet een subsidieregeling worden getroffen. Het huidige baggerplan vormt een goede basis voor de in dat kader aan te vragen bijdragen van de gemeente aan het Rijk.

In het Baggerplan gemeente Utrecht is een planning opgenomen van de baggerwerkzaamheden. Deze planning is gebaseerd op wat beheertechnische noodzakelijkheid is en niet op de beschikbare financiële middelen. Begrotingstechnisch vindt dekking van baggerwerkzaamheden plaats via de Investeringsplanning onder het kopje 'groen'. Baggerwerkzaamheden 'concurreren' hier met de overige investeringen in het groen. Daarom is de Investeringsplanning indicatief, tenzij de gemeenteraad hiervoor budget heeft vrijgemaakt of er subsidie is verkregen van het Rijk of de EU.

Uitgangspunt is vooralsnog dat de achterstand in de baggerwerkzaamheden uiterlijk in 2010 moet zijn weggewerkt. Dit is immers het besluit van het kabinet ter zake geweest, dat nog verder door het rijk zal moeten worden geconcretiseerd.

De baggerproblematiek in de Utrechtse wateren noopt daarom tot een planvorming, waarvan de contouren niet eerder zichtbaar kunnen zijn dan na 2003-2004, als de besluitvorming van het nieuwe kabinet heeft plaatsgevonden over een subsidieregeling voor baggeren.

De commissie voor AZVWWF zal over dit besluit worden geïnformeerd.


9. Zienswijze(n) tegen het (bouw)plan Terwijde- scherf 3,9,10,11
Het college van heeft besloten om de zienswijzen (1 reclamant) die waren ingediend tegen een aantal verzoeken om vrijstelling t.b.v. woningbouw in Terwijde ongegrond te verklaren. Het merendeel van de zienswijzen waren van bouwtechnische aard, zodat deze op dit moment nog niet konden worden ingediend. Het waren slechts de verzoeken om vrijstelling die ter inzage waren gelegd. Punten waarop op dit moment gereageerd kon worden zijn, het toestaan van woningbouw op deze locatie op zich en eventueel het volume van de woningbouw. Vragen/bezwaren als waar zonnepanelen worden geplaatst en wat de EPC-waarde van de woningen zal zijn is bouwtechnisch van aard en komt pas in beeld nadat de aanvraag om bouwvergunning is verleend


10. Ontwikkeling hotel en Burger King
Het college heeft besloten randvoorwaarden op te laten stellen waaronder de gemeente bereid is mee te werken aan de ontwikkeling van een hotel en een Burgerking restaurant op het perceel Meerndijk 59, op het terrein van het bestaande AC-Restaurant de Meern. Het voorstel daartoe is ingediend door AC Restaurants & Hotels BV

Door de voormalige gemeente Vleuten-de Meern is principe-medewerking toegezegd aan hotelontwikkeling. Tot verstrekking van de bouwvergunning is het nooit gekomen, omdat over architectuur en terreininrichting geen overeenstemming werd bereikt. In het nu voorliggende plan is als nieuw element een Burgerking toegevoegd.

Het collegebesluit staat 11 december a.s. ter informatie in de cie ROWGO geagendeerd.


11. Overdracht ROA/VVTV-clienten aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het college van b en w gaat een intentieverklaring ondertekenen waarin staat dat de gemeente Utrecht de asielzoekers in de gemeentelijke regelingen ROA en VVTV per 1 april 2002 wil overdragen aan het COA. Deze intentieverklaring komt voort uit het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het InterProvinciaal Overleg (IPO) en het Rijk van april 2001 en is de eerste stap om tot overdracht te komen.

De gemeentelijke regelingen die bedoeld worden zijn de Regionale Opvang Asielzoekers (ROA) en de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf (VVTV). Sinds 1 januari 1996 is er in de ROA-regeling en vanaf 1 april 2001 (inwerkingtreding nieuwe Vreemdelingenwet) in de VVTV-regeling geen nieuwe instroom meer mogelijk. Hierdoor valt een (steeds kleinere) groep asielzoekers zonder verblijfsvergunning onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. In Utrecht gaat het om 109 asielzoekers.

In het overleg van april 2001 hebben VNG en IPO met de staatssecretaris van Justitie afgesproken dat gemeenten deze groepen asielzoekers op vrijwillige basis kunnen overdragen aan het COA. Dit zou de 'waterscheiding' tussen het Rijk en de gemeenten weer herstellen. De gemeente Utrecht is daar voorstander van.

Asielzoekers (mensen zonder verblijfstitel) behoren tot de verantwoordelijkheid van het Rijk. Als deze mensen een status of verblijfstitel krijgen, worden zij naar de gemeente uitgeplaatst.

In de komende maanden vindt overleg plaats onder welke voorwaarden de overdracht zal plaatsvinden. Een projectgroep waarin behalve de gemeente ook de woningbouwcorporaties en stichting Vluchtelingenwerk Utrecht vertegenwoordigd zijn, zal het college in maart 2002 adviseren over de daadwerkelijke overdracht van asielzoekers en woningen.

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid wordt over de ondertekening van de intentieverklaring geïnformeerd.

Utrecht, 27 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie