Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Collegebesluiten B & W gemeente Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 27-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nieuwegein
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nieuwegein

Collegebesluiten B & W van dinsdag 27 november 2001 Portefeuille van burgemeester Cor de Vos

S&O, Communicatie en Juridische Zaken en Veiligheid (2001/ 12630) Door de landelijke inwerkingtreding van de Tijdelijke Referendumwet per 1-1-2002 ontstaan voor Nieuwegein problemen, omdat Nieuwegein een eigen referendumverordening heeft. Het college heeft besloten dit probleem op te lossen door de eigen Nieuwegeinse referendumverordening in te trekken. Hierdoor zal de werkwijze inzake referenda in Nieuwegein voortaan verlopen conform de landelijke regels, zoals vastgesteld in de Tijdelijke Referendumwet. Zie hierover ook het apart bijgevoegde persbericht.

Bestuursdienst/Juridische zaken en Veiligheid (2001/12633) Het college heeft kennisgenomen van het districtsbedrijfsplan en het activiteitenplan 2002 van de politie Lekstroom. Deze plannen worden ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ).

Bestuursdienst/Strategie en Bestuur (2001/12643) Enige tijd geleden is door het college besloten enkele experimenten uit te werken ten behoeve van het ontwikkelen van het instrument bestuursopdrachten voor de ambtelijke organisatie. Het college is akkoord gegaan met de uitwerking van de bestuursopdracht voor de werkconferentie veiligheid Nieuwegein. Deze uitwerking beoogt diverse vormen van particulier initiatief te betrekken bij de verdere ontwikkeling van veiligheidsbeleid. Dit vanuit de opvatting, dat veiligheid niet alleen een zaak is van de gemeente, maar burgers, instellingen en bedrijven daarin een belangrijke rol moeten spelen om dit beleid te verbreden en tot een succes te maken. De bestuursopdracht geeft in hoofdlijn informatie over het werkproces dat tot deze werkconferentie leidt.
Daarnaast beschrijft het tweede deel van de bestuursopdracht in hoofdlijnen het werkproces en te bereiken resultaat voor de nieuw te maken nota Integrale veiligheid, welke in juni 2002 in de gemeenteraad van Nieuwegein ter besluitvorming voor zal liggen.

Bestuursdienst (2001/12640)
Op basis van de in het voorstel opgenomen overwegingen en het advies van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) wordt het conceptvergaderschema 2002 aangepast en daarna voorgelegd aan de commissie ABZ.

Bestuursdienst (2001/12758)
Het college gaat akkoord met het voorstel van de fractievoorzitter van GroenLinks om de heer A.J.R. Eggink te benoemen tot commissielid-niet raadslid.

Portefeuille van wethouder Riet van der Nat

Stadsbeheer/Beheer (2001/11771)
In de brief ex artikel 23 RVO stelt de fractie van de VVD vragen over de locatiekeuze van het bergbezinkbassin in Wijkersloot. De vragen gaan over het informeren van bewoners, het recht van een ieder om een mening te vormen en de financiële gevolgen voor de ca. 27.000 huishoudens in Nieuwegein. De antwoordbrief van het college wordt op de gebruikelijke manier aan de abonnementhouders op de raadsstukken verstrekt.

Portefeuille van wethouder Margreet Steenhuisen-Kuipers

Stadsbeheer/Planvorming (2001/12629)
Het college heeft de 5e voortgangsrapportage van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer vastgesteld. In deze voortgangsrapportage wordt geconstateerd dat de projecten volgens planning en binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten plaatsvinden. Daarnaast is vastgesteld de beheerkosten van de Symfonielaan bij de begroting te gaan betrekken. Dit besluit is in het reconstructievoorstel (begin 2000) niet aan de orde gesteld. De 5e voortgangsrapportage van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer wordt aan de raadscommissie Verkeer, Milieu en Cultuur ter bespreking aangeboden.

Welzijnszaken (2001/12632)
Het college van Burgemeester en Wethouders wil het herdenkingsmonument aan de Nedereindseweg restaureren. B&W stellen dat voor aan de gemeenteraad. Eerder had de gemeenteraad besloten om het huidige monument te verplaatsen naar een binnenlocatie en om een nieuw herdenkingsmonument te laten ontwerpen.
Het afgelopen jaar is gebleken dat volledige restauratie wel haalbaar is. De kosten van restauratie blijken minder duur dan gedacht en na restauratie kan het monument buiten blijven staan. De keuze voor restauratie doet ook recht aan de behoefte aan een waardig herdenkingsmonument voor Nieuwegein en aan de wens van de kunstenaar Albert Dresmé tot behoud van zijn kunstwerk. Elk monument dat buiten staat, is en blijft overigens gevoelig voor invloeden van buitenaf. Het streven is om bij positieve besluitvorming door de gemeenteraad, het nieuwe monument op
4 mei 2003 te onthullen. Het voorstel wordt op 10 januari 2002 besproken in de raadscommissie Verkeer, Milieu en Cultuur en op 31 januari 2002 door de gemeenteraad.

Portefeuille van wethouder Herman Idema

Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2001/12641) Het college heeft besloten de donderdagmarkt in de Herenstraat van 27 december a.s. te laten vervallen.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering, Planning en Control (201/12760) In de raadsvergadering van 13 november jl. is de begroting 2002 door de raad vastgesteld. Conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn de structurele gevolgen van de begrotingswijzigingen 2001, die na maart 2001 zijn genomen, nog niet in de begroting 2002 verwerkt. Daarnaast is er een aantal andere zaken, die nog in de begroting 2002 dienen te worden verwerkt, zoals de besluitvorming met betrekking tot de vervangingsinvesteringen en een aantal administratieve correcties. Deze onderwerpen zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2002, welke heden door het college is vastgesteld.
Dit ontwerpraadsvoorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering.

Bestuursdienst (2001/12764)
In het conceptraadsvoorstel wordt een uitwerking gegeven aan een van de in het kader van het uitwerkingsplan R U I M T E maken (raadsstuk 2000-460) door de gemeenteraad genomen besluiten, namelijk het besluit om in beginsel voor de vier gemeentelijke sectoren bedrijfsreserves te gaan vormen. Het raadsvoorstel bevat daartoe een aantal spelregels die, als de raad conform het voorstel besluit, met ingang van het komende jaar 2002 zullen gaan gelden. In het raadsbesluit is opgenomen dat aan het eind van het jaar 2004 dit nieuwe instrument onderwerp van evaluatie zal vormen.

Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning en Control (2001/12636)
De strategienota 2001 geeft een beeld van het beheer dat is gevoerd met de gelden van de gemeente en van de rente-opbrengsten over het afgelopen jaar. Verder gaat de nota in op de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en wordt een strategie uitgestippeld voor de komende periode. Hierin wordt rekening gehouden met het financieringsstatuut dat door de raad is vastgesteld. Het College stemt in met de strategie.

Portefeuille wethouder Bert Lubbinge

Welzijnszaken/Stadswinkel (2001/12635)
CDA en GroenLinks hebben in een motie opvattingen geuit over de bereikbaarheid van het gemeentehuis. Het college heeft vastgesteld dat uit ingesteld onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid van het gemeentehuis met openbaar en eigen vervoer voor bezoekers van adequaat niveau is, zowel overdag als in de avonduren.
De genoemde motie en de opvattingen van het college zullen op 4 december in de raadscommissie Personeel en organisatie, Sport en recreatie en Onderwijs aan de orde gesteld worden.

Bestuursdienst/bedrijfsvoering (2001/12762)
Na een evaluatie van de wijze waarop binnen de geldende regelingen invulling wordt gegeven aan de 36 urige werkweek, is geconstateerd dat een aantal aanpassingen van de geldende werktijdenregeling noodzakelijk is. Bijgaand worden voorstellen tot wijziging gedaan. Deze zullen met de Ondernemingsraad worden besproken.

Bestuursdienst/bedrijfsvoering/Personeel, Organisatie en Informatisering (2001/12763)
Het college besluit om de raad voor te stellen de wijzigingen die de invoering van de euro per 1 januari 2002 met zich meebrengen vast te stellen. Niet alleen zullen per 1 januari 2002 nieuwe salaristabellen (in euros) van kracht zijn, maar dienen ook per 1 januari 2002 alle bedragen in guldens te worden aangepast die zijn opgenomen in de CAR/UWO. Daarnaast heeft het college besloten eveneens een aantal 'lokale regelingen' zoals het fietsplan, de Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen en verblijfkosten, Regeling Vergoeding Wachtdiensten enz. aan te passen door de guldenbedragen te vervangen door de Euro.
Voordat de wijzigingen van kracht worden, moet met het Georganiseerd Overleg (G.O.) overeenstemming worden bereikt over de wijzigingen.

Portefeuille wethouder Evert van Linge

Stadsontwikkeling/Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2001/11886) In het kader van de vrijstellingsprocedure artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de aanleg van een (verbindings)weg ten behoeve van een aansluiting op de A27 heeft het vrijstellingsverzoek twee weken ter inzage gelegen, om te toetsen of ingebrachte zienswijzen vooraf aanleiding zouden geven om het formele traject aan te passen. Er is één inspraakreactie ontvangen, die echter, naar de overtuiging van het college, niet van dien aard is dat van het doorzetten van de vrijstellingsprocedure moet worden afgezien. Het vrijstellingsverzoek zal nu gedurende vier weken ter visie gelegd worden in het kader van de vrijstellingsprocedure artikel 19 lid 1 jo 19a WRO.

Stadsontwikkeling/Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2001/8442) Naar aanleiding van verzoeken van derden om strijdigheden met het bestemmingsplan voor het perceel Laagraven 5 op te heffen, heeft het college besloten dat onderzoek uitwijst dat genoemde strijdigheden niet zijn geconstateerd. Op het perceel is in overeenstemming met het bestemmingsplan een ruitersportzaak gevestigd.

Stadsontwikkeling/Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2001/6514) Naar aanleiding van een verzoek van derden om strijdigheden met het bestemmingsplan voor het perceel Handelskade 26 op te heffen, heeft het college besloten dat onderzoek uitwijst dat genoemde strijdigheden niet zijn geconstateerd. Op het perceel is in overeenstemming met het bestemmingsplan een bezorgservice voor pizzas gevestigd.

Juridische Zaken en Veiligheid (2001/9364)
Een drietal burgers heeft bezwaren ingediend tegen de verleende bouwvergunning ten behoeve van nieuwbouw van een woning op het perceel hoek Utrechtsestraatweg/De Bruijnstraat. Het college vindt deze bezwaren ongegrond.
De bouwvergunning is met toepassing van artikel 19, tweede lid, WRO verleend.
Het bouwproject past binnen de voorwaarden van Gedeputeerde Staten, zoals vermeld in hun circulaire van 4 april 2000. De bezwaren zijn niet van dien aard dat een bouwvergunning in redelijkheid niet verleend had kunnen worden.

Agendas

Het college neemt kennis van:


* de concept agenda van de raadscommissie ABZ op 12 december en legt deze voor aan de voorzitter van de betreffende raadscommissie. (Ook op www.nieuwegein.nl)

* de concept agenda van de raadscommissie Binnenstad op 11 december en legt deze voor aan de voorzitter van de betreffende raadscommissie.
(Ook op www.nieuwegein.nl)

* de agenda voor de vergadering van de commissie voor Georganiseerd Overleg van 10 december 2001.

Vastgestelde verslagen

Het college neemt het verslag van het op 12 november jl. plaatsgevonden overleg tussen de marktcommissie en de gemeente voor kennisgeving aan en legt dit ter inzage voor de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Financiën, Regionale zaken en Automatisering.

---

Invoerdatum 30-11-2001

---

Copyright © Gemeente Nieuwegein Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...