Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraak Deventer Ombudscommissie

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Deventer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

Uitspraak Deventer Ombudscommissie

De Ombudscommissie heeft een klacht behandeld van een inwoner van Deventer over het overschrijden van de beslissingstermijnen op bezwaarschriften en over het structureel en standaard vooraf verdagen van de beslissingen op bezwaarschriften.

De commissie constateerde dat in een voorafgaande interne klachtprocedure, de klacht ongegrond was verklaard. Zowel ten aanzien van het eerste klachtonderdeel, het standaard verdagen in de ontvangstbevestiging, als het tweede klachtonderdeel, het overschrijden van de beslissingstermijnen, achtte de commissie deze ongegrondverklaring onterecht. Zij wees er allereerst op dat zij zich in haar uitspraken zo veel mogelijk laat leiden door de jurisprudentie die de Nationale Ombudsman in de loop der jaren heeft ontwikkeld. In een recente uitspraak overweegt de Nationale Ombudsman in een vergelijkbare zaak, dat op de overheid de rechtsplicht berust de voorschriften met betrekking tot de wettelijke termijnen te respecteren. Een verdaging van de behandeltermijn is volgens de Memorie van Toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht enkel bedoeld voor bijzondere gevallen. Door standaard en structureel gebruik te maken van de mogelijkheid de beslissing op een bezwaarschrift al bij de ontvangst daarvan te verdagen, komt de overheid deze rechtsplicht niet na. De commissie concludeerde in casu dat de beslissing op de bezwaarschriften die de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften behandeld, standaard en structureel al bij de ontvangstbevestiging worden verdaagd. De commissie merkte dit gelet op het vorenstaande aan als een onbehoorlijke gedraging.

Een zelfde oordeel velde de Ombudscommissie over het tweede klachtonderdeel: het overschrijden van de beslissingstermijnen. Ten aanzien van het overschrijden van wettelijke termijnen door de overheid heeft de Nationale Ombudsman als algemene beleidslijn dat dergelijke termijnoverschrijdingen - zeer uitzonderlijke omstandigheden daargelaten - als onbehoorlijke gedragingen worden aangemerkt. Een grote werkdruk als gevolg van te geringe capaciteit wordt niet als zo?n rechtvaardigingsgrond aangemerkt. In casu achtte de Ombudscommissie de achterstanden op het secretariaat van de Algemene commissie voor de beroep-, bezwaar- en verzoekschriften, in verband met een forse toename van het aantal ingediende bezwaarschriften, dan ook geen excuus voor het overschrijden van de behandelingstermijnen. De commissie benadrukte dat hierbij de geloofwaardigheid van de gemeentelijke overheid in het geding is, zeker nu de burger wel veelal aan strakke termijnen wordt gehouden, waarbij in geval van termijnoverschrijding niet-ontvankelijkverklaring dreigt. De Ombudscommissie was daarom van oordeel dat ook dit klachtonderdeel gegrond was: de bestreden gedraging is als onbehoorlijk aangemerkt.

De commissie heeft het college van burgemeester en wethouders de aanbeveling gedaan op korte termijn maatregelen te nemen teneinde te komen tot bezwaarschriftbehandeling binnen de wettelijke termijnen. Voorts beval de commissie aan de procedure over de verdaging aan te passen in die zin, dat enkel in bijzondere omstandigheden wordt verdaagd en dat standaard verdaging in de ontvangstbevestiging voortaan achterwege blijft. Burgemeester en wethouders moeten nog een besluit nemen op deze aanbevelingen.

Als u zich benadeeld voelt door het optreden, of het nalaten daarvan, van bijvoorbeeld de burgemeester, wethouders, gemeenteraad(s)leden of ambtenaren van de gemeente Deventer, dan kunt u terecht bij de Ombudscommissie.

De commissie functioneert onafhankelijk van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u bellen naar nummer 0570-693692.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie