Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen en antwoorden verzekeringen

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

Besluit van 29 november 2001, nr. CPP2001/1680M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financin het volgende besloten.

De vragen en antwoorden in dit besluit zijn opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de besluiten die golden voor de Wet IB 1964: Vragen en antwoorden Brede Herwaardering, speciale uitgave Infobulletin van mei 1994, onderdelen Algemeen 1 tot en met 5 en het besluit van 30 maart 1998, nr. DB98/1230M, onderdeel Algemeen 10. Het antwoord op de vraag in laatstbedoeld onderdeel is iets verruimd. De onderdelen Algemeen 6 t/m 9 van het besluit nr. DB98/1230M zijn opgenomen in het besluit van 21 december 2000, nr.
CPP2000/2753M.

Inleiding

In het besluit Vragen en antwoorden Brede Herwaardering zijn in de rubriek Algemeen beleidsstandpunten opgenomen die ook onder het regime van de Wet IB 2001 van belang blijven. Deze standpunten zijn ten dele opgenomen in dit besluit. Er is voor gekozen om de vragen- en antwoorden op het gebied van verzekeringen niet langer op te nemen in n groot besluit, maar om per onderwerp een apart besluit uit te brengen.


1. Medische acceptatie; ontbindende voorwaarde; tijdstip totstandkomen overeenkomst

Vraag

Op welk moment komt in fiscale zin een levensverzekering tot stand die onder voorwaarde van medische acceptatie is gesloten, als de medische keuring pas na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, maar de verzekeraar van aanvang af volledige dekking heeft verleend?

Antwoord

Wanneer een overeenkomst van levensverzekering onder voorwaarde van medische acceptatie is gesloten, waarbij de verzekeraar van aanvang af volledige dekking heeft verleend, komt deze in fiscale zin tot stand op het moment van sluiten van de overeenkomst. Opgemerkt zij dat van volledige dekking slechts sprake is indien de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde vr de medische acceptatie (inclusief bij overlijden gedurende de periode vr medische keuring) hetzelfde bedrag uitkeert als n de medische acceptatie is verzekerd. Indien tot het moment van medische acceptatie geen of een lager bedrag is verzekerd in geval van overlijden, is er fiscaal sprake van een voorovereenkomst die na acceptatie gevolgd wordt door een nieuwe overeenkomst. In dat geval komt de overeenkomst pas tot stand op het moment van acceptatie door de verzekeraar.


2. Tijdstip totstandkomen; premiebetaling zonder offerte

Vraag

Is er al een overeenkomst van verzekering tot stand gekomen in situaties waarin de verzekeraar uitsluitend een premie heeft ontvangen zonder dat daaraan een offerte ten grondslag lag? Is daarbij relevant of de premiebetaler heeft verwezen naar een eerder afgesloten polis of in algemene zin naar een productnaam

Antwoord

Neen. In geen enkele van de beschreven situaties is er al een overeenkomst van verzekering tot stand gekomen. Aanbod en acceptatie hebben niet plaats gevonden zodat de elementen van verzekering niet aanwezig zijn. Uit niets blijkt ook welke prestatie de verzekeraar tegenover de premiebetaling zal stellen.


3. Tijdstip totstandkomen; offerte zonder acceptatie

Vraag

Op welk tijdstip komt een overeenkomst van levensverzekering tot stand indien acceptatie van een offerte kan geschieden door de offerte ingevuld en ondertekend te retourneren aan de verzekeraar?

Antwoord

Voor het vaststellen van het tijdstip van tot stand komen van de verzekering zijn de elementen aanbod en acceptatie maatgevend. Uit dien hoofde is nog geen overeenkomst tot stand gekomen zolang de aspirant-verzekeringnemer zich niet uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de offerte. Er is uitsluitend sprake van een perfecte overeenkomst indien is gebleken dat de offerte is geaccepteerd. Op welk moment een dergelijke acceptatie heeft plaatsgevonden, is een bewijsrechtelijke kwestie.


4. Tijdstip totstandkomen; tijdstip premiebetaling relevant?

Vraag

Is het tijdstip van premiebetaling van belang voor de beoordeling op welk tijdstip een overeenkomst van verzekering is tot stand gekomen?

Antwoord

Het tijdstip van premiebetaling is uitsluitend van belang in de situatie waarin in de verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat eerst na ontvangst van de eerste premie de overeenkomst tot stand is gekomen. Het tijdstip van premiebetaling is uiteraard wel van belang voor het jaar van eventuele aftrek van premie als uitgaven voor inkomensvoorzieningen.


5. Herstel administratieve fout met terugwerkende kracht mogelijk?

Vraag

Wanneer ten gevolge van een administratieve fout een polis niet strookt met de bedoeling van partijen is dan wijziging van de polis met terugwerkende kracht mogelijk?

Antwoord

Indien op grond van feiten en omstandigheden - bij voorbeeld een aanvraagformulier, een offerte, de hoogte van de betaalde premies en dergelijke - aannemelijk is dat een polis niet strookt met de bedoeling van partijen, bij voorbeeld omdat de verzekeringsmaatschappij een administratieve fout heeft gemaakt, dan is correctie mogelijk. De polis wordt dan geacht met inachtneming van die correctie te zijn opgemaakt vanaf het tijdstip van sluiten van de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bij de omzetting van een polis in een andere zodanige polis een fout is gemaakt.


6. Conversie polissen bij overname verzekeraar door andere verzekeraar

Vraag

In het kader van de overname van een
verzekeringsmaatschappij door een andere verzekeringsmaatschappij zijn alle
overeenkomsten van de overgenomen maatschappij om administratieve redenen gesteld op de eerste dag van de maand als het gaat om de
premievervaldatum. Voor het overige hebben geen wijzigingen plaats gevonden; met name de verzekerde kapitalen hebben geen wijziging ondergaan. Heeft een en ander gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting?

Antwoord

De wijziging van de overeenkomsten in het kader van de overname heeft geen gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting. Als gevolg van het gelijk blijven van de verzekerde kapitalen geldt bijvoorbeeld voor
kapitaalverzekeringen dat de eerbiedigende werking van onderdeel AN van het overgangsrecht Invoeringswet Wet IB 2001 niet verloren is gegaan. Ter voorkoming van misverstand wordt opgemerkt dat voor behoud van de eerbiedigende werking van bedoeld onderdeel AN, de
gezamenlijke looptijd van beide verzekeringen na 13 september 1999 niet mag zijn verlengd, ook al ondergaat het verzekerd kapitaal geen wijziging.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie