Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 29 november 2001.
De gemeente Denekamp publiceert haar officiële kennisgevingen en gemeentelijke informatie op de onder haar verantwoordelijkheid gemaakte voorlichtingspagina in Dinkelland Visie. Het gemeentebestuur kan en wil geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor informatie of kennisgevingen, in andere bladen en die niet van haar afkomstig is.

hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 0541- 854108. Buiten kantooruren:
J.B.Mollink tel. 0541-352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 0541-221239 of 06-51290264.
J.B.Mollink tel. 0541-352928 of 06- 53295061.
G.B.M.Kuipers tel. 0541-221239 of 06-51290264.
Openingstijden Afvalbrengpunten
Mandatering bevoegdheden college van burgemeester en wethouders en de burgemeester
Het college van burgemeester en wethouder alsmede de burgemeester hebben op 30 oktober 2001 besloten om een aantal bevoegdheden te mandateren aan specifieke medewerkers van de gemeente Denekamp. Deze bevoegdheden mogen worden uitgeoefend onder de voorwaarden die zijn opgenomen in het mandaatstatuut, dat eveneens op 30 oktober 2001 is vastgesteld. Beide besluiten zijn in werking getreden op 31 oktober 2001. Het mandaatstatuut en de in mandaatlijsten opgenomen gemandateerde bevoegdheden zijn in te zien bij het taakveld Bestuurlijke en Juridische Zaken in het gemeentehuis te Denekamp.

SPEELAUTOMATEN
Houders van een speelautomatenvergunning 2001 hebben wij aangeschreven om voor het jaar 2002 een nieuwe vergunning aan te vragen. Is over het jaar 2001 aan u geen vergunning verleend, maar staat in uw horecabedrijf toch een speelautomaat opgesteld, dan is daarvoor op grond van artikel 30 b en 30 c van de Wet op de kansspelen een vergunning vereist.
Formulieren voor het aanvragen van een dergelijke vergunning worden op verzoek toegezonden door het taakveld Burgerzaken te Ootmarsum tel. 0541-854316 of 854311.

K.C. A. INZAMELING
De chemokar zal vrijdag a.s. weer de ronde doen door een deel van de gemeente. Klein chemisch afval kan ook ingeleverd worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg te Denekamp, die daarvoor open is op woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur.

Op vrijdag 30 november a.s. komt de chemokar in de volgende dorpen:

De halteplaatsen en tijden zijn:

HALTEPLAATSEN TIJDEN
Lattrop - Gasterij De Smid 08.30 - 09.15
Tilligte - parkeerplaats gymzaal 09.30 - 10.15
Oud Ootmarsum - café Oald Oatmöske 10.30 - 11.15 Agelo - school 11.30 - 12.00
Denekamp - markt 13.00 - 13.45
Denekamp - gebouw Thuiszorg 14.00 - 14.45
Denekamp - gymzaal Veldkamp 15.00 - 15.45
Noord Deurningen - school 16.00 - 16.45
Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot de administratie van de afdeling Gemeentewerken, locatie Weerselo, telefoon: 854276.

Op vrijdag 30 november 2001 wordt eveneens in Ootmarsum het Klein Gevaarlijk Afval opgehaald.
Dan wordt met twee wagens gereden en op onderstaand schema kunt u zien waar en op welke tijd die wagens standplaats kiezen.

EERSTE WAGEN
TIJDSTIP STANDPLAATS
09.00 - 09.15 Kerkplein
09.15 - 09.30 Kruising Schiltplein/Westwal/Parkstraat 09.30 - 09.50 Grotestraat/Oostwal
09.50 - 10.05 Bergplein
10.05 - 10.25 Oldenzaalsvoetpad-Oostwal
10.25 - 10.45 Molenstraat-Denekamperstraat
10.45 - 11.00 Molenstraat-Nuttersvoetpad
11.00 - 11.20 Postkantoor Parkstraat
11.20 - 11.40 Almelosestraat-Wortelboerstraat
11.40 - 12.00 Almelosestraat nr. 49
PAUZE

12.30 - 12.50 Villapark
12.50 - 13.10 Stobbenkamp nabij grote plantsoen 13.10 - 13.30 Oldenzaalsestraat nabij Welkooploods 13.25 - 13.40 Bleekstraat nabij Welkoopwinkel
13.40 - 13.55 Smithuisstraat-Radboudstraat
13.55 - 14.10 Cellenkampstraat-Odemarusstraat
14.10 - 14.25 Profietstraat-Anne Frankstraat
14.25 - 14.45 Cramerstraat-Meijboomstraat
14.45 - 15.00 Smithuisstraat-Meijboomstraat
TWEEDE WAGEN
TIJDSTIP STANDPLAATS
09.00 - 09.15 Smithuisstraat-Hora Siccamastraat 09.15 - 09.30 Grote Maten-Campstede
09.30 - 09.50 Schimmelpenninck vd Oyehof
09.50 - 10.05 Winhoflaan-Grote Maten
10.05 - 10.25 Denekamperstraat nabij garage Boerrigter 10.25 - 10.40 Kampstraat-Meijerstraat
10.40 - 11.00 Meijerstraat-Fonteinstraat
11.00 - 11.20 Laagsestraat parkeerterrein café "De Grens" 11.20 - 11.40 De Mors nabij huisnr. 95
11.40 - 12.00 Profietstraat-van Bentheimstraat
PAUZE

12.30 - 12.50 van Diepenbroekstraat
12.45 - 13.05 Cobbingstraat-van Bodelswingstraat 13.05 - 13.25 Profietstraat-Cobbingstraat
13.25 - 13.40 Cobbingstraat-van Dieststraat
13.40 - 13.55 Cobbingstraat-Alleeweg
13.55 - 14.05 Wildbaan-Daalbree
14.05 - 14.15 Wildbaan-Hofbisch
14.15 - 14.30 van Bodelswingstraat-van Ghernaerstraat 14.30 - 14.45 van Hanxledenstraat
14.45 - 15.00 Profietstraat P.plaats Mavo
AGRARISCH NATUURBEHEER (SAN) NOORDOOST-TWENTE
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft voor de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer een aanvraagperiode vastgesteld. Van 1 november tot 31 december 2001 kunt u subsidie voor begrotingsjaar 2002 aanvragen. Dat betekent dat pakketten voor agrarisch natuurbeheer in deze periode aangevraagd dienen te worden. Houdt u er wel rekening mee dat die datum geldt waarop LASER de aanvraag volledig heeft ontvangen.
Met uitzondering van het pakket Faunarand zal budget beschikbaar komen voor botanisch beheer grasland, randenbeheer gras- en bouwland, akkerbeheer, weidevogelbeheer en landschapsbeheer volgens de regeling SAN. De percelen waar deze subsidieregeling van toepassing is zijn in het Natuur- en beheersgebiedsplan Noordoost-Twente en Landschapsgebiedsplan Overijssel aangegeven. De aanvragen voor subsidie zullen, op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Aanvraagformulieren kunt u opvragen bij LASER tel. 0475-355555. Voor vragen over particulier natuur- en landschapsbeheer kunt u terecht bij het Groenloket Overijssel (0900-202 14 92; 0.34 euro/ f 0.75 cent per gesprek).

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING:

Bestemmingsplannen

Met ingang van 3 december 2001 liggen bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, gedurende een periode van vier weken voor een ieder ter inzage de door de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 november 2001 vastgestelde bestemmingsplannen:


1. "Omgeving Oranjestraat-Stationstraat", Denekamp Dit plan heeft betrekking op de omgeving van de Oranjestraat/Stationstraat en voorziet onder meer in de bouw van 15 appartementen aan de Oranjestraat 2-4-6. Bij de vaststelling zijn in het plan enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen betreffen o.a. het buiten het plan laten van het Edah-terrein aan de Stationstraat, een verplaatsing van de toegang van de parkeerkelder naar de zijde van de Oranjestraat en een bebouwingsregeling die is afgestemd op het aangepaste bouwplan.
2. "Denekamp-West, partiële herziening CTA-terrein" Deze herziening voorziet in de bouw van winkels en appartementen op het voormalige ABTB-terrein aan de
Oldenzaalsestraat/Oranjestraat.
Bij de vaststelling zijn in het plan enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen betreffen het aanbrengen van een overdekte bevoorradingssluis aan de Oranjestraat en het opnemen en verruimen van de bouwmogelijkheden voor de meubeltoonzaal op het perceel Oldenzaalsestraat 34/Oranjestraat 2.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen tegen beide bestemmingsplannen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:


* degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

* iedereen die bedenkingen heeft tegen de door de raad in het plan aangebrachte wijzigingen.

De bedenkingen moeten schriftelijk worden ingediende bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Voorbereidingsbesluit
In zijn vergadering van 15 november 2001 heeft de gemeenteraad besloten te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor het perceel kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie M, nr. 487 en plaatselijk bekend Westenveldweg te Tilligte, om de bouw van een antennemast voor mobiele telefonie mogelijk te maken. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 30 november 2001 en ligt met ingang van deze datum ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na publicatie te zijn gericht aan de gemeenteraad van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het gedeeltelijk bouwen en vergroten van een ligboxenstal aan de Rodenmorsweg 15 in Denekamp (204/2001). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de goothoogte wordt overschreden.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 1, onder A van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een kantoor-woning aan de B. Vinckenstraat 50 in Ootmarsum (V98/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Vinke II", inzake de minimale afstand van het vrijstaande bijgebouw tot de zijdelingse perceelgrens en het overschrijden van de maximale inhoud van de woning.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3 alsmede artikel 8, lid 1 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een kantoor-woning aan de B. Vinckenstraat 52 in Ootmarsum (V102/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Vinke II", inzake het overschrijden van de maximale inhoud van de woning. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 8, lid 1 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een woonhuis in het bestemmingsplan "Het Remerink" in Denekamp (290/2001).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Het Remerink", aangezien de afstand tot de zijdelingse perceelgrens minder bedraagt dan 3m¹.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 14, onder 2 van het bestemmingsplan.
Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 30 november 2001 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Door de heer A.C. Prein is een bouwaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning op het perceel Mertenshof 21 te Weerselo. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog bouwvergunning verleend kan worden. Het verzoek om vrijstelling en de bouwaanvraag liggen met ingang van 30 november 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld BWT, bezoekadres: Burg. Scholtensplein 1 in Weerselo. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken. Deze moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.


* De Meerkoet 9 in Denekamp: vergroten van een woning;
* De Slotweide 5 in Saasveld: plaatsen kap op garage en bouw carport;

* Oppersveldweg 8 in Agelo: vergroten van een varkensschuur;
* Meyboomstraat 36 in Ootmarsum: vergroten van een woning;
* Laagsestraat 34 in Oud Ootmarsum: bouwen van een woonhuis;
* Van Ghenaerstraat 11 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis;
* Koninksweg 8 in Saasveld (bestemmingsplan Diezelkamp): bouw woning met garage en

* gewijzigd bouwplan aan de Elsweg 4 in Lattrop voor het vergroten van een ligboxenstal.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:
* Gammelkerstraat 14: verplaatsen berging ( 19-12-2001);
* Appellaantje 3 in Ootmarsum: bouwen van een berging alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (melding) (03-01-02);
* Slotsdijk 11 in Denekamp: bouwen van een woning alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 3, lid C, onder 5 en artikel 24, lid 4 onder C (9-01-02);
* Cobbingstraat 33 in Ootmarsum: het bouwen van een berging alsmede het vervangen van garagedeuren door een raamkozijn alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (03-01-02);

* De Mors 21 in Ootmarsum: bouwen van een overkapping/overlaadperron (03-01-02);

* Bestemmingsplan Diezelkamp, kavel 12, in Saasveld: bouw woning met garage-berging (02.01.2002);

* Postweg 15 in Saasveld: bouw woning met garage t.v.v. (02.01.2002);

* Bestemmingsplan Echelpoel II, kavel 12, in Weerselo: bouw bedrijfshal (02.01.2002) en

* Bestemmingsplan Diezelkamp, kavel 16, in Saasveld: bouw woning met garage (02.01.2002).
taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloovergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Laagsestraat 34 in Oud Ootmarsum: slopen van een woonhuis en
* Dorpenmeienweg 10 in Denekamp: slopen van een woning.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten.
Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 30 november 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na de ontwerp-besluiten op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Maatschap G.J.M. Lubbers, Spekhorstweg 1 te Deuringen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundveehouderij annex de opslag van mest, bestrijdingsmiddelen en dieselolie;

* Maatschap Groener, Braakweg 9 te Lattrop voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf en wormenkwekerij, annex opslag van mest en dieselolie;

* De heer A.G.B. Groeneveld, Hunenborgseweg 17 te Tilligte voor het veranderen van een veehouderijbedrijf annex opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen;

* De heer W. ter Doest, Glipsdijk 5 te Weerselo voor een nieuwe, de vleesvarkensbedrijf annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen;

* Mevrouw M.J. Gerwers-Groener, Damweg 19 te Tilligte voor het oprichten en in werking hebben een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest en bestrijdingsmiddelen.
vier weken tot en met 28 december 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.Alleen zij die het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Tegelijkertijd ligt op het taakveld milieu, locatie Weerselo vanaf 30 november 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter visie het ontwerp-besluit tot het intrekken van de milieuvergunning van:


* De heer G.B.A. Kleissen, Echelpoelweg 20 te Weerselo: een fokvarkensbedrijf vergunningnr. 77 d.d. 21 september 1977.

De reden van deze intrekking is gelegen in het feit dat gedurende drie jaar geen vee meer in de inrichting is gehouden (art. 8.25 lid 1c van de Wet milieubeheer).Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende twee weken tot en met 14 december 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de
Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging besluiten

Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen vanaf 30 november 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na de besluiten op de aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Maatschap B.G. en H.J.M. Ruel, Hoofdstraat 12 te Lattrop-Breklenkamp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen;
* Maatschap G.H.J. en E.S.M. van der Ham-Bruns Spiekweg 16 te Lattrop voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderijbedrijf annex opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
Beroep tegen de besluiten kan tot en met 11 januari 2002 worden ingesteld door:

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 11 januari 2002 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.

Terinzagelegging melding

Eveneens ligt vanaf 30 november 2001 op het taakveld milieu ter inzage de melding van:


* Maatschap B.H. en B.G. Leeferink, Ottershagenweg 19 te Tilligte: Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer: het omzetten van vee (art. 8.40 Wet milieubeheer).
deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.

COLLECTEN
Er is voor de week 49 , van 3 t/m. 8 december geen collectevergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO. Voor verhuur beschikbaar:
De Hersmole 32 in Rossum
Het betreft een: èèngezinswoning met berging.
Huurprijs van de woning: Fl. 767,09 per maand.
Aanvaarding: per 1/12/2001.
Uw interesse kunt u binnen èèn week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Voor nadere inlichtingen elke eerste en derde maandagavond van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur op ons kantoor aan de Gunnerstraat 19 in Weerselo.
Telefoon kantoor: 0541-661695.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...