Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadscommissies gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 29-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
29 november 2001


* Agenda Raadscommissies
ABA
VVCS
Middelen
OSZW
VROW

* Wet op de Ruimtelijke Ordening - Artikel 19a -
* Voorlichtingsbijeeenkomst over Landgoederenzone Rijswijk
* Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994
* Wet op de Ruimtelijke Ordening

* Nieuwe postcodes voor Ypenburg en Hoornwijck bekend
* Spreekuur wijkagent Muziek-, Kleuren- en Artiestenbuurt
* Gemeente Rijswijk adopteert Coins for Care inzamelbak
* Rijswijk en en de Euro

* Bouwvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

Agenda Raadscommissies

Vergadering van de commissies Middelen (MID), Onderwijs, Sociale Zaken, Zorg en Welzijn (OSZW) op maandag 3 december 2001 en van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA), Verkeer en Vervoer, Cultuur en Sport (VVCS) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) op dinsdag 4 december 2001. Eveneens op maandag, 3 december 2001, aanvang 19.00 uur een gezamenlijke vergadering van de commissies OSZW en VROW met als agendapunt:
· Notitie inzake locatieonderzoek Multifunctioneel Centrum (MFC) Tunneldak.
De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
De vergadering van de commissie ABA begint om 18.30 uur. De overige commissies beginnen om 20.00 uur.
Tijdens de openbare vergadering van bovengenoemde commissies kunnen bezoekers over een op de agenda geplaatst punt inspreken. Dit kan direct aan het begin van de vergadering, danwel onmiddellijk voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt. Men dient dit wel voorafgaande aan de vergadering aan de dienstdoende bode kenbaar te maken. Onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Commissie ABA - 4 december 2001
Aanvang 18.30 uur


1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 6 november 2001.

3. Aangelegenheden betreffende de Politie:
a) Mededelingen;
b) Vragen.

4. Aangelegenheden betreffende de Brandweer: a) Mededelingen;
b) Vragen.

5. Aangelegenheden betreffende Communicatie: a) Mededelingen;
b) Vragen.

6. Voorstel inzake Najaarsrapportage 2001.

7. Voorstel inzake Regeling voor klokkenluiders gemeente Rijswijk.
8. Voorstel inzake Verordening raadgevend correctief referendum gemeente Rijswijk 2002.

9. Voorstel inzake wijziging APV in verband met de Euro.
10. Werkplan politie Rijswijk.

11. Conceptantwoord aan mevrouw H. van der Putten m.b.t. jongerenontmoetingsplek.

12. Rondvraag.

.

Commissie VVCS - 4 december 2001
Aanvang 20.00 uur


1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 6 november 2001.

3. Stand van zaken nieuwbouw zwembad.

4. Voorstel inzake Najaarsrapportage 2001.

5. Aangelegenheden betreffende Personeel:
a) Mededelingen;
b) Vragen.

6. Voorstel inzake maatregelen riolering 2001.
7. Voorstel inzake wijziging verordeningen op de Monumenten- en Welstandscommissie.

8. Voorstel inzake wijziging convenant regionale Programmaraad.
9. Voorstel inzake aanleg tweerichtingen fietspad van Vredenburchweg.
10. Voorstel inzake sluiten aanvullingsovereenkomst NS.
11. Voorstel inzake bekrachtiging van een B&W-besluit tot het indienen van een bezwaarschrift.

12. Regioaangelegenheden.

13. Voorstel inzake tijdelijke regeling legionella preventie.
14. Rondvraag.

.

Commissie Middelen - 3 december 2001
Aanvang 20.00 uur


1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 5 november 2001.

3. Voorstel najaarsrapportage 2001.

4. Voorstel inzake Verordening raadgevend correctief referendum gemeente Rijswijk 2002.

5. Voorstel inzake sluiten aanvullingsovereenkomst.
6. Informatisering & Automatisering.

7. Planning en control.

8. Huisvesting.

9. Euro.

10. Voorstel inzake verkoop perceel grond aan Drievliet.
11. Voorstel inzake grondverkoop uitbreiding Bastion Hotel Rijswijk.
12. Notitie schuldbewaking.

13. Voortgangsrapportage nr. 4 Informatieplan 2000.
14. Voorstel inzake afstoten van het GVT "Vredenoord" van de gemeente Rijswijk aan de Stichting "De Compaan".

15. Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Nieuw-fusie GGD Delfland/GGD West-Holland; eindrapport; fusie/meerjarenbegroting 2002-2005.

16. Voorstel inzake de leidraad voor de inzet van het aan Rijswijk verleende ISV-budget..

17. Rondvraag.

.

Commissie OSZW - 3 december 2001
Aanvang 20.00 uur


1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 5 november 2001.

3. Voorstel inzake afstoten van het GVT "Vredenoord"van de gemeente Rijswijk aan de stichting "De Compaan".

4. Voorstel inzake maaltijdvoorziening voor ouderen en gehandicapten in Rijswijk m.i.v. 1 januari 2002.

5. Voorstel inzake tijdelijke regeling legionella preventie.
6. Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Nieuw-fusie GGD Delfland/GGD West-Holland; eindrapport; fusie/meerjarenbegroting 2002-2005.

7. Voorstel inzake verzoek om eenmalige financiële bijdrage van de Stichting Hospice Voorburg.

8. Zorg.

9. Welzijn.

10. Voorstel inzake spoedaanvraag uitbreiding huisvesting R.K. basisschool Godfried Bomans en toeslag meubilair 7e groep.
11. Voorstel inzake wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rijswijk.

12. Voorstel inzake intentieverklaring tot bestuurlijke fusie openbaar onderwijs Rijswijk en Delft.

13. Onderwijs.

14. Sociale Zaken.

15. Voorstel inzake najaarsrapportage 2001.
16. Rondvraag.

.

Commissie VROW - 4 decmeber 2001
Aanvang 20.00 uur


1. Ingekomen stukken en mededelingen.

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 6 november.

3. Voorstel inzake Najaarsrapportage 2001.

4. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit De Strijp.
5. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit nabij Delftweg 58.
6. Voorstel inzake aanlegkrediet Avonturenspeelplaats als onderdeel van wijkontwikkelingsplan Muziekbuurt.

7. Voorstel inzake de leidraad voor de inzet van het aan Rijswijk verleende ISV-budget.

8. (Voor)ontwerp Paraplu-bestemmingsplan Regeling seksinrichtingen.
9. Stand van zaken bouwplannen:

- Landgoederenzone

- Oud Rijswijk

10. Rondvraag.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening - Artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:


1. Roel Tanja en Vonne Cras voor het vergroten van een woning met een dakopbouw op het perceel Hoornbruglaan 18;

2. HD-projectrealisatie voor het oprichten van 6 woningen op het perceel Serre.

Bouwplan 1 is in strijd met het bestemmingsplan "Leeuwendaal" en bouwplan 2 is in strijd met het bestemmingsplan "De Strijp, 2e uitwerking". Tevens heeft de raad voorbereidingsbesluiten genomen voor de gebieden waar de bouwplannen zijn gelegen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van de genoemde bestemmingsplannen en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 30 november 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Voorlichtingsbijeenkomst over Landgoederenzone Rijswijk Maandag 10 december 2001

Op maandagavond 10 december aanstaande organiseert de gemeente Rijswijk in het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 een voorlichtingsbijeenkomst over het opstellen van een ruimtelijke visie voor de Landgoederenzone in Rijswijk.
In de loop van volgend jaar start de gemeente met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Landgoederenzone. Als voorbereiding hierop is samen met diverse deskundige partijen, ambtelijke vertegenwoordigers en het bureau Hollandschap een voorlopige visie opgesteld voor de Landgoederenzone. Als deskundige partijen doen mee: de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, de Historische Vereniging Rijswijk, de Stichting De Voorde, het Zuid-Hollands Landschap en het Hoogheemraadschap Delfland. De diverse partijen vormen samen het Overleg Platform Landgoederenzone. Bij het opstellen van de voorlopige visie heeft het platform overleg gevoerd met verschillende belanghebbenden in het gebied.
De Landgoederenzone is een bijzonder gebied met parkachtige landgoederen, historische gebouwen en uitgebreide groen- en sportvoorzieningen. Door de combinatie van historie en natuur is het van grote betekenis in de stedelijke omgeving. De Landgoederenzone verkeert momenteel niet in optimale conditie, maar heeft de capaciteiten om zich te ontwikkelen tot een waardevol cultuurlandschap met aanzienlijke natuurwaarden.
De Landgoederenzone is het gebied dat zich voor het overgrote deel aan beide zijden van de Van Vredenburchweg bevindt. De begrenzingen bevinden zich aan de Steenlaan, de gemeentegrens met Den Haag, de Sammersweg en strekt zich voor een deel uit tot aan de Generaal Spoorlaan. De parken Te Werve, De Voorde, Overvoorde, Steenvoorde, Den Burch, Welgelegen en Von Fisenne en het Rijswijkse Bos maken deel uit van de Landgoederenzone.
Het is van groot belang te weten hoe de bevolking van Rijswijk denkt over de voorlopige visie. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 10 december kan iedere geïnteresseerde burger zijn mening geven en ideeën aandragen. De bijeenkomst in de hal van het stadhuis begint om 19.30 uur.
De voorlopige visie ligt in de vorm van kaartmateriaal voor iedereen tijdens de openingsuren ter inzage bij de sectie Communicatie in het stadhuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2. De sectie Communicatie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.

.

Verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:

Het verwijderen van de autostop op de Nassaukade voor een proefperiode van 3 maanden.

Het aanduiden van een invalidenparkeerplaats op kenteken in de directe nabijheid van de navolgende adressering:

- Caan van Necklaan 108,

- Cor Ruysstraat 3,

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 29 november 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sectie Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeesters en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat:


1. door het Bureau WVG van de gemeente, een aanvraag om een vrijstelling van het bestem-mingsplan is ingediend voor het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging op het perceel plaatselijk bekend Beetslaan 36, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie A nummer 3422.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-mingsplan "Cromvliet" .
Aangezien het hier een tijdelijk bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemees-ter en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-plan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
2. door BTB-Organisatie B.V. te Rijswijk, een aanvraag om een vrijstelling van het bestem-mingsplan is ingediend voor het plaatsen van een container/fietsenberging op het perceel plaatselijk bekend Jan Thijssenweg 2 kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie C nummer 1268.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestem-mingsplan "Hoornwijck" .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-plan met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 29 november 2001 veertien dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis), alhier.
Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.

.

Nieuwe postcodes voor Ypenburg en Hoornwijck bekend

Vorige week heeft de PTT Post de nieuwe postcodes bekend gemaakt voor de Rijswijkse gebieden die per 1 januari 2002 overgaan naar Den Haag. De postcodes voor Ypenburg en een gedeelte van Hoornwijck worden gewijzigd in 'Haagse codes'. Deze postcodes zullen veranderen in de reeks 2495 - 2498. Het totale overzicht van de nieuwe postcodes is door de gemeente Den Haag op het internet geplaatst. Via een koppeling aan de Rijswijkse website (www.rijswijk.nl) kunt u hier gemakkelijk terecht komen. Door het kopje: "Nieuwe postcodes Ypenburg/Vlietzone na de herindeling" aan te klikken, komt u automatisch bij de postcodes terecht. De nieuwe postcodes treden per 1 januari aanstaande in werking.
In de gemeentelijke informatiekrant van Den Haag, de Stadskrant genaamd wordt regelmatig geschreven over de gemeentelijke herindeling. De Stadskrant, die om de twee weken verschijnt, wordt om die reden dan ook verspreid op Ypenburg en deels op Hoornwijck. Inwoners van deze gebieden die de Stadskrant niet in de bus aantreffen, maar wel de gemeentelijke informatie vanuit Den Haag willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de redactie in Den Haag (070) 3532620). Zij krijgen dan alsnog een krant opgestuurd.
De redactie van de Haagse Stadskrant heeft ons verzocht om de bewoners van de gebieden die overgaan naar Den Haag te wijzen op de Bon voor het Nieuwjaarsconcert en -ontvangst, die staat afgedrukt op pagina 7 van de laatste Stadskrant (nummer 19). Via deze bon kunnen lezers van de Stadskrant zich opgeven om deze ontvangst gratis bij te wonen. Op basis van het aantal beschikbare plaatsen wordt een willekeurige selectie gemaakt uit de ingezonden bonnen. Ook de bewoners van de gebieden die per 1 januari bij Den Haag komen, kunnen zich via deze bon inschrijven voor dit nieuwjaarsconcert/ontvangst in de Dr. Anton Philipszaal.

Afscheidsreceptie

Naast alle aandacht van Den Haag voor haar toekomstige bewoners op Ypenburg en Hoornwijck, ontvangen deze inwoners binnenkort een uitnodiging van de gemeente Rijswijk voor een afscheidsreceptie op Ypenburg. De bijeenkomst staat gepland op zaterdagmiddag 15 december aanstaande. Over het programma, de locatie en het afscheidscadeau zullen binnenkort nadere mededelingen worden gedaan. De bewoners van Ypenburg en Hoornwijck wordt geadviseerd deze datum alvast in de agenda te noteren.

.

Spreekuur wijkagent Muziek-, Kleuren- en Artiestenbuurt

Met ingang van 22 november 2001 houdt de wijkagent Marco Kroon van de muziek-, kleuren- en artiestenbuurt iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur spreekuur. Het spreekuur vindt plaats in het nieuwe multifunctionele centrum aan het Pieter Postmapad 4. (bij de Tubasingel) U kunt daar terecht voor alle politiezaken. Voor het doen van aangifte kunt u hier alleen terecht voor diefstal van een (brom)fiets en voor diefstal uit een auto of poging daartoe. Ook zijn diverse folders verkrijgbaar met o.a. informatie over inbraakpreventie en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Op donderdag 27 december 2001 is er in verband met de feestdagen geen spreekuur.

.

Gemeente Rijswijk adopteert Coins for Care inzamelbak

Met ingang van deze week kunnen de inwoners van Rijswijk ook in het stadhuis hun "overgebleven" buitenlandse geld inleveren voor het goede doel. In de hal van het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan is bij de receptie een Coins for Care inzamelzuil neergezet. Wethouder E.G.Th. Braam (Financiën) heeft afgelopen maandag de inzamelzuil officieel in gebruik genomen door als eerste zijn vakantiemuntjes in te leveren. In ieder geval zal de inzamelzuil tot aan het eind van dit jaar in het stadhuis blijven staan.

Nationale Eurocollecte en Coins for Care zamelen rondom de invoering van de Euro al het resterende buitenlandse en Nederlandse (munt) geld in voor meer dan 100 erkende goede doelen. Iedereen die overgebleven 'vakantiemuntjes' of Nederlands geld heeft liggen, kan dit geld deponeren in de inzamelbakken en collectebussen van Nationale Eurocollecte / Coins for Care. De organisaties verwachten met deze inzameling ruim 55 miljoen gulden op te halen.
De opbrengst van de actie wordt verdeeld over meer dan 100 goede doelen. Deelnemers zijn grote en kleinere organisaties die zich inzetten op ieder gebied variërend van gezondheidszorg, kinderen en sport, tot natuur en milieu, voor projecten in binnen- en buitenland.

.

Rijswijk en de Euro

Over 32 dagen is de euro een feit. Tot het eind van het jaar publiceert de gemeente Rijswijk elke week een stuk over de euro om u als burger te informeren over de invoering van de euro. Nadat u de afgelopen weken bent geïnformeerd over de invoering van de euro in de gemeente Rijswijk wordt u de komende drie weken geïnformeerd over algemene wetenswaardigheden over de euro. In de laatste weken van 2001 komt vervolgens Rijswijk weer aan bod.

De ontwerpen van de eurobankbiljetten zijn geïnspireerd op het thema Europese stijlperioden, waarbij architectonische stijlen van zeven verschillende perioden uit de Europese cultuurgeschiedenis zijn verbeeld. De ramen en poorten aan de voorzijde van elk bankbiljet symboliseren de geest van openheid en samenwerking in Europa. De twaalf sterren verwijzen naar de dynamiek en harmonie binnen het hedendaagse Europa.
De achterzijde van elk van de zeven ontwerpen vertoont een brug uit dezelfde architectonische periode als het raam of de poort op de voorkant. De brug is een metafoor voor de nauwe samenwerking en communicatie tussen de mensen van Europa onderling en tussen Europa en de rest van de wereld.
De bankbiljetten zijn te zien op www.euro.nl of u kunt bellen met de landelijke eurolijn op 0800-1521 om een gratis folder aan te vragen.

Op de gemeentelijke website (www.rijswijk.nl) zijn alle geplaatste euro-artikelen nog eens na te lezen. Bij de sectie communicatie is verder een aparte stand ingericht waar veel folders over de euro verkrijgbaar zijn. Tot slot is er binnen de sectie communicatie van de gemeente een speciaal telefoonnummer opengesteld waar inwoners terechtkunnen met hun specifieke vragen over de euro. De eurofoon is bereikbaar op nummer 070 - 3959660.

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ontvangen:
* Beetslaan 36 - het plaatsen van een scooter/rolstoelberging; ingediend: 09-11-2001;

* Lange Dreef 31-77, Strijplaan 52 en 64 - het plaatsen van een overkapping; ingediend: 14-11-2001;

* Koninginnelaan 71 - het oprichten van een fietsenberging; ingediend: 15-11-2001;

* Hagenstraat 4 - het plaatsen van een dakkapel; ingediend: 08-11-2001;

* Park Hoornwijck 20 (Kavel 12) - het oprichten van een garage; ingediend: 08-11-2001;

* Park Hoornwijck 37 - het oprichten van een berging; ingediend: 09-11-2001;

* Plesmanlaan 59 - het plaatsen van een dakkapel ; ingediend: 19-11-2001;

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Frans Halskade 185

1 sierappel wegens ziekte Aangevraagd door E.J. Rebel
* Mauritslaan 18

2 coniferen wegens schaduwwerking Aangevraagd door Silberg-Scheinowitz

* Burg. Elsenlaan 24

1 sierkers wegens schaduwwerking Aangevraagd door N.T.H. Veereschild

* S.W. Churchilllaan 967

2 coniferen wegens schaduwwerking, het opdrukken van de bestrating en gevaar voor beschadiging van leidingen en riolering door de wortels
Aangevraagd door A.J.W. van Zuidam

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en
12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74


.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 29 november 2001:

* Jozef Israëlslaan 61

1 populier wegens te forse groei

* Ocarinalaan III

1 populier wegens rotting aan de wortels en gevaar voor afbrekende takken

* Vermiljoenstraat t.h.v. nummer 47

1 esdoorn wegens stamschade

* Prinses Irenelaan 276

1 abeel wegens te dichte stand op de gevel
* Prinses Irenelaan 242

1 lijsterbes wegens scheefstand en te dichte stand op de gevel
* Frans Halskade 175

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking
* Oranjelaan 71

1 sierkers wegens gebrek aan vitaliteit
* Ruysdaelplein t.h.v. nr. 8 t/m 31

1 eik wegens gebrek aan vitaliteit
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie