Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Wieringen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Bouwen en Wonen (30 november 2001)

- Ter inzage - wet op de Ruimtelijke Ordening (30 november 2001)
- Ter inzage - bouwplan (30 november 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (30 november 2001)
Bouwen en wonen (30 november 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 22 november 2001:
het veranderen van een woonboerderij op het perceel Stroeërweg 7; ontvangen 23 november 2001:
het veranderen van een zijgevel van een woning op het perceel Zwinstraat 40;
ontvangen 28 november 2001:
het oprichten van een garage en het veranderen en vergroten van een woning op het perceel IJsselmeerstraat 13.

B. Verleende bouwvergunningen

verzonden 30 november 2001:
het veranderen van een horecagelegenheid op het perceel Noordstroeërweg 1 (in hoofdlijnen);
het oprichten van een erker op het perceel Oosterkruisweg 51; het oprichten van een garage/ berging op het perceel Beltstraat 15; het oprichten van een opbouw op het perceel Poelweg 20; het oprichten van een fietsenberging op het perceel Irisstraat 2; het oprichten van een serre/ erker op het perceel Noord-Gesterweg 35.

C. Verleende vrijstelling en bouwvergunning

verzonden 30 november 2001:
het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Van Hengelstraat 14.

D. Verleende sloopvergunning

Verzonden 30 november 2001:
het slopen van een berging op het perceel Beltstraat 15.

E. Ingestemde melding en bouwvoornemen

Verzonden 30 november 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Mekkenstuinweg 18; het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Rozenstraat 3.

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet). Tegen de onder B, C, D en E genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage - wet Milieueheer (30 november 2001)

artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van maandag 3 december 2001 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft een bouwplan voor het veranderen/ vergroten van een woning op het perceel Mekkenstuinweg 19.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage bouwplan (30 november 2001)

informatie - avond over het centrum Hippolytushoef

Het college van Burgemeester en Wethouders maken bekend dat er een aanvraag bouwvergunning is ontvangen voor het oprichten van een winkel en 2 woningen op de percelen Hoofdstraat 2, 4 en 6. Dit bouwplan zal een verandering voor het centrum van Hippolytushoef kunnen inhouden. Ons college dient te besluiten of zij aan dit bouwplan wenst mee te werken met toepassing van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid
1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarbij wordt de mening van belanghebbenden meegewogen. Het bouwplan ligt daartoe met ingang van 3 december 2001 tot 7 januari 2002 tijdens openingstijden op de afdeling grondgebiedzaken ter inzage voor inspraak. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze periode, schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.
Daarnaast is iedereen van harte welkom om voor dit bouwplan een informatieavond bij te wonen in het gemeentehuis op 19 december 2001 om 19.00 uur.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (30 november 2001)

Op 27 november 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende gebruiksvergunning aan:

- C.N.M. de Boer t.b.v. perceel Voorstraat 9 (Café Tante Pietje);
- L.B. Dick t.b.v. perceel Nieuwstraat 26 (Aurorabar).
Verleende vergunning aan G&D-Promotions voor het plaatsen van een aantal driehoeksborden als promotie voor het aankondigen van een campagne voor Regionale Thuiszorg.

Verleende vergunning aan R. Dirks voor aansluiting op het gemeenteriool t.b.v. twee nieuw te bouwen woningen aan de Molgerdijk.

Iedereen die door de genomen beslissing(en rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 30 november 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie