Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Inzamelen klein chemisch afval

* Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Middengebied"(Wolfswaard 9)
* Activiteiten

* Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991"(Poppelenburgerstraat 36)

* Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Rijksstraatweg

* APV-vergunning

* Informatieavond over Regiotaxi Rivierenland in Enspijk
* Voorontwerp-bestemmingsplan: "Regeling prostitutie Geldermalsen "
* Milieuprogramma 2002-2005 en milieuverslag 2000
* Kapvergunningen

* Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Invoering van de euro Gratis Eurokit

* Voorgenomen verkeersbesluit

* Betuweroute

* Verkeersbesluit

* Commissie ROVV
Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in de milieubox passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Acquoy maandag 3 december Pr. Beatrixstr. Parkeerterrein Dorpshuis 20.45 tot 21.15 uur

* Rhenoy maandag 3 december De Brink bij cafetaria 20.00 tot 20.30 uur

* Gellicum maandag 3 december Kerkweg t.o. Kerkebogerd 19.15 tot 19.45 uur

* Beesd 1 maandag 3 december Dorpsplein 18.00 tot 18.30 uur
* Beesd 2 maandag 3 december Huizenkamplaan/Julianastr. (Dierentuintje) 17.15 tot 17.45 uur

* Rumpt maandag 3 december Achterweg bij school 16.30 tot 17.00 uur
* Enspijk dinsdag 11 december Parkeerterrein Molenkampstraat 20.30 tot 21.00 uur

* Meteren dinsdag 11 december Parkeerterrein Lindelaan 19.45 tot 20.15 uur

* Deil dinsdag 11 december Parkeerplaats bij Dorpshuis "'t Duifhuis" 18.45 tot 19.30 uur

* Tricht dinsdag 11 december Pr. Frisoplaats bij Dorpshuis 17.15 tot 18.00 uur

* Buurmalsen dinsdag 11 december Pastorielaan 16.30 tot 17.00 uur
* Geldermalsen Stationswijk maandag 17 december Parallelweg Tunnelweg 20.30 tot 21.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 17 december Markt 19.45 tot 20.15 uur
* Geldermalsen Oost maandag 17 december School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 17 december Zwembad "Het Wiel" 17.15 tot 18.00 uur

* Kalenburg maandag 17 december J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 16.30 tot 17.00 uur

U kunt KCA en wit-en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI 0345-585358

Vrijstelling bestemmingsplan "Beesd-Middengebied"(Wolfswaard 9)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de W. de Bruin vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Beesd-Middengebied", teneinde het oprichten van een prieeltje aan de Wolfswaard 9 te Beesd mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 29 november 2001
Activiteiten

De burgemeester deelt mede, dat hij een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven aan: Magic Vuurwerk Evenementen, voor het afsteken van vuurwerk op 6 december 2001 om 19.00 uur op het sportterrein van MVV'58 aan de Achtersteweg te Meteren en op 8 december om 17.30 uur bij Partycentrum "het Betuwestrand aan de Kraalweg te Beesd.

Burgemeester en wethouders delen mede, dat zij een kennisgeving hebben ontvangen van: Café "de Brink", aan de Brink 2 te Rhenoy voor het ten gehore brengen van live-muziek op zaterdag 15 december 2001 van 23.00 tot 01.00 uur.
haar openbare vergadering van dinsdag 4 december 2001 het volgende 19.10 uur bezwaarschrift d.d. 3 oktober 2001 gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2001 om de percelen Trichtsevoetpad 1 en 3 niet op de riolering aan te sluiten. Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991"(Poppelenburgerstraat 36)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van de heer A.A. de Jong vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Het Rot 1991", teneinde het oprichten van een loods aan de Poppelenburgerstraat 36 te Geldermalsen mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 29 november 2001

Bestemmingsplan Buitengebied 1984, uitwerking/wijziging Rijksstraatweg
* Bekendmaking : artikel 11 Wet op de ruimtelijke ordening.
* Ter inzage : ontwerp-wijzigingsplan met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het wijzigingsplan heeft betrekking op de intrekking van het wijzigingsbesluit van 15 september 1999 waarbij het bestemmingsplan is gewijzigd voor de bouw van een vleeskuikenbedrijf door de heer R. Borgstein, op verzoek van n.v.t.

* Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 29 november 2001

APV-vergunning

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij op 20 november jl. de Projectorganisatie Betuweroute op grond van artikel 2.5.1.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning hebben verleend voor het aanbrengen en in stand houden van een oversteek (in-/uitrit) op de Boutesteinseweg.

Toelichting

Deze oversteek (in-/uitrit) komt ter hoogte van het viaduct over de A15 en is uitsluitend bestemd voor zandtransporten.
* Ter inzage : het besluit, de situatietekening en de publicatie
* Inzagetermijn : zes weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 29 november

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).

Informatieavond over Regiotaxi Rivierenland in Enspijk

Op woensdagavond 12 december a.s. organiseert de gemeente Geldermalsen een informatieavond over de invoering van Regiotaxi Rivierenland.
* Plaats: restaurant 'De Rotonde', Enspijk
* Tijd: 19.30 tot circa 22.00 uur

De regiotaxi is collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), een nieuwe vorm van openbaar vervoer die alleen rijdt als er wordt gebeld. Reizigers moeten minimaal een uur van tevoren doorgeven wanneer ze een reis willen maken. Regiotaxi Rivierenland is vanaf 1 januari 2002 binnen deze streek een aanvulling op de reguliere bussen en de treinen.

Het vervoersgebied van Regiotaxi Rivierenland omvat het grondgebied van de gemeenten Buren, Culemborg, Dodewaard, Druten, Echteld, Geldermalsen, Kesteren, Lingewaal, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel en een gebied van 4 openbaar-vervoer-zones (OV-zones) aansluitend op het gebied van deze gemeenten. Een rit moet altijd eindigen of beginnen in één van de 12 genoemde gemeenten. Hoe het allemaal precies werkt met het vooraf reserveren, de betaling, de overstapmogelijkheden en nog vele andere zaken wordt tijdens de informatieavond uitgelegd. Daarnaast wordt in december a.s. huis-aan-huis een uitgebreide informatiebrochure verspreid.

De gemeentelijke informatieavond is met name bedoeld voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen maar uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De WVG-cliënten die momenteel gebruik maken van een vervoersvoorziening ontvangen deze week persoonlijk een uitnodiging.

Voorontwerp-bestemmingsplan: "Regeling prostitutie Geldermalsen "
* Bekendmaking : artikel 6a Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : voorontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Toelichting : het plan heeft betrekking op het gebied van de gemeente Geldermalsen en heeft tot doel een planologische regeling te treffen voor de eventuele vestiging van een prostitutiebedrijf. De voorgestelde regeling sluit aan bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die in beginsel een prostitutiebedrijf in Geldermalsen toelaatbaar vindt. In de voorgestelde regeling kan een prostitutiebedrijf worden gevestigd na wijziging van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Daarbij moet aan een aantal regels over leefbaarheid, woonklimaat e.d. worden voldaan.

* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W
* Inlichtingen/ : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611) mondelinge reacties

* Datum publicatie : 29 november 2001

Milieuprogramma 2002-2005 en milieuverslag 2000

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2001 het gecombineerde gemeentelijke milieuprogramma voor de periode 2002-2005 en het milieujaarverslag over 2000, zoals bedoeld in artikelen 4.20 en 21.1 van de Wet Milieubeheer, vastgesteld.

Toelichting:

Ingevolge artikel 4.20 van de Wet Milieubeheer dient de gemeente jaarlijks voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk milieuprogramma vast te stellen. In dit milieuprogramma staan in ieder geval de volgende zaken:

* een programma van de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift, met het oog op de bescherming van het milieu, aan het gemeentebestuur opgedragen taken;
* een overzicht van de financiële gevolgen van de onder a genoemde activiteiten.

Ingevolge artikel 21.1 van de Wet Milieubeheer, dient de gemeente jaarlijks verslag te doen over hun beleid met betrekking tot de uitvoering van haar milieutaken. In dit verslag staat in ieder geval:
* het aantal termijnoverschrijdingen van de vergunningprocedures op grond van de Wet Milieubeheer ·

* de redenen van deze overschrijdingen, alsmede de maatregelen die de gemeente heeft getroffen of zal treffen om dit in de toekomst te voorkomen;

* vermelding van de wijze van uitvoering van milieubeleid ten aanzien van inrichtingen die onder het regime van de Wet Milieubeheer vallen

Het gecombineerde milieuprogramma 2002-2005 en milieujaarverslag 2000 ligt voor u ter inzage vanaf maandag 3 december 2001 tot en met 31 december 2001 bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. G. van Dijk, Recreatieterreintje Veerdam te Gellicum, voor het kappen van 3 populieren (29 november 2001). Voor deze kapvergunning zal er compensatie plaatsvinden door middel van herplant;

2. M.E. Riezebos-Kroon, Genteldijk 14 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 els en 3 rode esdoorns (29 november 2001);
3. C.H. van Rijsbergen, Bellefleur 7 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 blauwspar en 1 wilde kers (29 november 2001);
4. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting", van Oldebarneveldstraat 54/56 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 acer campestre (29 november 2001);

5. Woningbouwvereniging "Volkshuisvesting", Koningsweg 49 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 notenboom (29 november 2001);
6. Coöperatieve Rabobank "De Lingestreek", Mr. W.M. Kolffstraat 31 te Deil, voor het kappen van 1 wilg (29 november 2001).


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 29 november 2001

Commissie Openbare Werken, Milieu en Grondzaken
* Datum : dinsdag 4 december 2001

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : Gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vorige vergadering d.d. 23 oktober 2001
2. Aankoop gronden inclusief opstal aan het Laageinde 68 a te Geldermalsen, in het kader van realisatie van Kalenberg (3e fase)
3. Beheerplan wegen, renovatie J.F. Kennedylaan te Geldermalsen
4. Vaststelling grondprijzen vrije sector per 1/1/2002
5. Ingekomen stukken en mededelingen.

6. Rondvraag

Invoering van de euro Gratis Eurokit

Om vast te wennen aan het nieuwe geld, krijgt elke inwoner van Nederland (die op 31 december 2001 6 jaar of ouder is) een afhaalcoupon voor de gratis Eurokit thuisgestuurd. Met deze afhaalcoupon kan van 14 tot en met 31 december 2001 een gratis Eurokit worden afgehaald bij HEMA, Shell, COMBI, Rabobank, Postbank, ABN AMRO, ING Bank, Fortis Bank of GWK. De Eurokit bevat één exemplaar van alle acht verschillende Nederlandse euromunten. De waarde van de Eurokit bedraagt euro 3,88 (1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro) = ¦ 8,55. Betalen met de euromunten kan pas vanaf 1 januari 2002. Maar u hebt wel alle tijd om ze eens op uw gemak te bekijken.

Met het doel de Eurokitverstrekking te verzorgen, worden uw naam, adres en woonplaats (NAW gegevens) verwerkt door De Nederlandsche Bank N.V. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kan verzet worden ingesteld bij De Nederlandsche Bank N.V. De NAW gegevens zijn afkomstig uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en uitsluitend voor dit doel door de Belastingdienst verstrekt. De verstrekte gegevens zullen uiterlijk 1 februari 2002 worden vernietigd.

Eurokit: meest gestelde vragen

Wie krijgt de Euromailing thuisgestuurd?

De doelgroep bestaat uit alle inwoners van Nederland die op 31-12-2001 6 jaar of ouder zijn, en opgenomen zijn in het GBA.

Waar bestaat de Euromailing uit?

Een enveloppe (15x15 cm) met een brochure van 16 pagina's, een afhaalcoupon en een los inlegvel met afbeeldingen van alle euromunten en eurobankbiljetten. Voor kinderen, geboren vanaf 1/10/89 t/m 31/12/95, is er een speciale versie gemaakt.

Wanneer krijgt u de Euromailing thuisgestuurd?

Uiterlijk 8 december 2001 ligt de Euromailing op de deurmat. Het kan zijn dat op hetzelfde huisadres niet iedereen op dezelfde dag de Euromailing krijgt.

Wanneer kunt u de Eurokit ophalen en waar?

Vanaf 14 december t/m 31 december 2001 kunt u de Eurokit afhalen bij HEMA, Shell, COMBI, Rabobank, Postbank, ABN AMRO, ING Bank, Fortis Bank of GWK.

Wat zit er in de Eurokit?

De Eurokit bestaat uit een kartonnen houder met daarin één exemplaar van de Nederlandse euromunten: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro. De waarde van de kit bedraagt ¦ 8,55 / 3, 88.

Om uw Eurokit in ontvangst te nemen, gaat u als volgt te werk:
* Scheur de afhaalcoupon af langs de perforatielijn.
* Ga met het onderste deel van de coupon naar een afhaalpunt: HEMA, Shell, COMBI, Rabobank, Postbank, ABN AMRO, ING Bank, Fortis Bank of GWK.

* Neem een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee, zodat u zich op verzoek kunt legitimeren.

* Tegen inlevering van de coupon ontvangt u een gratis Eurokit. U kunt de Eurokit afhalen vanaf 14 december tot en met 31 december 2001.

* U kunt maximaal vijf Eurokits tegelijk afhalen (uw eigen Eurokit en maximaal vier machtigingen van andere personen).

Adressenbestand

Door de hoge oplage moest de productie al worden gestart in oktober. Op dat moment is gebruik gemaakt van een adressenbestand gedateerd op 13 oktober 2001.

Verschillenuitdraai adressenbestand per 1 december 2001


1. Voor nieuw ingezetenen Mensen die in de periode 13/10/01 t/m 30/11/01 zich hebben ingeschreven bij het GBA krijgen alsnog de Euromailing toegestuurd. Deze mailingen zullen ook uiterlijk 8/12/01 worden afgeleverd.


2. Voor mensen die zijn verhuisd Mensen die zijn verhuisd in de periode 13/10/01 t/m 30/11/01 krijgen een brief thuisgestuurd met de mededeling dat i.v.m. de verhuizing de Euromailing toch nog op het oude adres bezorgd zou kunnen zijn.

Nasturen van de euromailing

Eventueel wordt de mailing nog nagestuurd. Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen t/m 19/12/01 nog de euromailing thuisgestuurd, vanaf 20/12/01 wordt direct de Eurokit met brochure en het losse inlegvel toegestuurd (dus niet meer de afhaalcoupon!).

Informatie

* Eurolijn: 0800-1521

* Speciaal voor doven en slechthorenden: Eurofaxlijn: 0800-3291521
Voorgenomen verkeersbesluit

Bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat zij voornemens zijn het volgende verkeersbesluit te nemen voor de Henrick de Borchstraat te Buurmalsen:

1. Het aanwijzen van een gedeelte van de Henrick de Borchstraat als eenrichtingsweg, waarbij de Henrick de Borchstraat in oostelijke richting gesloten is voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met uitzondering van (brom)fietsers.

Toelichting

* Het (voorgenomen) besluit tot aanwijzing als eenrichtingsweg wordt uitgevoerd door middel van bord C02 en C03 (eenrichtingsweg) uit bijlage 1 van het RVV 1990 en bijbehorend onderbord (uitgezonderd brom-/fietsers).

* Het eenrichtingsverkeer begint ter hoogte van de woningen Henrick de Borchstraat 16/17 en geldt dus niet voor het gedeelte ter hoogte van de parkeervakken (hoek Jacob de Ridderstraat)
* Ter inzage : het voorgenomen besluit, de situatietekening en de publicatie

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op deze publicatie

* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar reacties sturen naar het college van B&W
* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611)
* Publicatie : 29 november 2001

1. J.P.M. de Zeeuw, Rawaijweg 4 te Gellicum, het oprichten van een corridor tussen woning en veestal (29 november 2001);
2. E. de Bruin, Anna Paulownastraat 16 te Geldermalsen, vergroten woning (29 november 2001);

3. R.G.A. de Schutter, Lingedijk 50 te Rhenoy, plaatsen dakkapel (29
4. P. de Gram, Blauwe huis 3 te Beesd, plaatsen dakkapel (29 november 2001);

5. Van Houwelingen B.V., Emmalaan/Regentessestraat te Geldermalsen, meerwerk 13 woningen (29 november 2001);

* Datum publicatie: 29 november 2001.

1. L.C.M. van Treijen, Alexanderstraat 12A te Geldermalsen, verbouwen carport tot garage (19 november 2001);

2. M. Berendse, Peppelbos 71 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (16
3. C. van Santen, Peppelbos 73 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (16
4. J.R. Wahl, Peppelbos 75 te Geldermalsen, plaatsen dakkapel (16
5. J.H. Willekes, Sterappel 34 te Geldermalsen, plaatsen dakkapellen (20 november 2001);

6. B. V\d Meyden, Pr. Ireneweg 33 te Geldermalsen, vergroten woning (23 november 2001);

7. C. Smaling, Frissestein 5 te Deil, plaatsen blokhut (26 november 2001);

8. C. Zwaan, Lingedijk 51 te Tricht, vergroten woning (27 november
* Datum publicatie: 29 november 2001.
Betuweroute
Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Voortgang werkzaamheden verdiepte ligging

De aanleg van de Betuweroute, in de verdiepte ligging onder de Rijksstraatweg door, verloopt voorspoedig. De sanering van de grond in de tunnelbak is over ongeveer twee weken gereed. Dit is sneller dan verwacht. Gebleken is dat er minder vervuilde grond vrijkomt dan in eerste instantie was berekend. De heiwerkzaamheden voor de verdiepte ligging beginnen deze week (week 48) en duren tot ongeveer april 2002. Dit heien vindt niet in een aaneengesloten periode plaats, er zijn ook dagen dat er niet wordt geheid. Zo ligt tijdens de kerstvakantie (weken 52 en 1) het werk stil. Om de overlast van het heien te beperken, wordt gebruik gemaakt van een heistelling met geluidwerende voorzieningen, die vergeleken met een traditionele heistelling minder geluid produceert.

Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaatsen aan De Belder en Pr. Johan Frisoplaats te Tricht en aan de Koningsweg te Geldermalsen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 26 november 2001 een drietal parkeerplaatsen hebben aangewezen als algemene invalidenparkeerplaatsen.
* De Belder te Tricht nabij de N.H. Kerk

* Pr. Johan Frisoplaats te Tricht nabij het Dorpshuis
* Koningsweg te Geldermalsen nabij het de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland

Deze plaatsen worden aangewezen als invalidenparkeerplaats door middel van plaatsing van bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Op een invalidenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:
* een invalidenvoertuig of

* een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht.

De op dit besluit betrekkinghebbende stukken liggen met ingang van 30 november 2001 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Voorts kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Commissie ROVV

* Datum : donderdag 6 december 2001

* Aanvang : 20.00 uur

* Plaats : gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda :


1. Verslag van de vergadering van 8 november 2001
2. 2e Lingebrug

3. Zelfstandige projectprocedure (art. 19 W.R.O.) voor de realisatie van een rotonde op de kruising Hooiweg / N327 / Krugerstraat te Deil.

4. Notitie inzake vaststelling bebouwde kommen i.v.m. toepassing art. 19, lid 3 W.R.O. jo art. 20 BRO

5. Notitie n.a.v. aanvraag bouwvergunning, vernieuwen woning Lingedijk 66 te Geldermalsen.

6. Notitie inzake de renovatie J.F. Kennedylaan te Geldermalsen
7. Ingekomen stukken

8. Rondvraag

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...