Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waarborg voor gemeenten Vlaanderen fors uitgebreid

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- genheden Paul VAN GREMBERGEN heeft de Vlaamse regering principieel een bijgestuurd ontwerpdecreet goedgekeurd dat de dotatie en de verdeling van de middelen van het Vlaams Gemeentefonds over de gemeenten regelt. De aan- passingen aan het ontwerp houdt ten dele rekening met de adviezen van zowel SERV, Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (HRBB) als met de vele reacties van lokale bestu- ren de voorbije maanden.

De doelstellingen en het globale opzet van het voorontwerp van Vlaams Gemeentefonds, dat in juli werd goedgekeurd, worden in het ontwerp bekrachtigd met name de versterking van de centrumfunctie, het opwaarderen van open ruimte en de bestuurskracht van kleine gemeenten met daarnaast fiscale draagkracht als belangrijkste herver- delingsmechanisme.

Belangrijkste wijziging voor de gemeentebesturen is de uitbreiding van het waarborgsysteem. Met de waarborg wor- den gemeenten minimale trekkingsrechten op het Gemeente- fonds gegarandeerd. Het nieuw Vlaams Gemeentefonds inte- greert drie fondsen met name het huidige gemeentefonds, het Investeringsfonds en het Sociaal Impulsfonds. In 2003 zal via het nieuwe Gemeentefonds niet minder dan
1.542.979.000 euro (62,2 miljard fr.) als basisfinancie- ring voor gemeenten en OCMW's worden bestemd. Gemeenten krijgen trekkingsrechten op deze middelen op basis van criteria. In vergelijking met 2001 komt dit neer op een stijging met ca. 200 miljoen euro (8 miljard fr.).

In het voorontwerp werd gemeenten enkel hun aandeel in het huidige gemeentefonds en hun gewaarborgd aandeel in het sociaal impulsfonds gewaarborgd. Gemeenten konden op deze manier vanaf 2003, gezien het herverdelend effect van de criteria, minder ontvangen dan de voorbije jaren. In het nu voorliggend ontwerp waarborgt de Vlaamse rege- ring niet alleen het huidige Gemeentefonds en sociaal impulsfonds maar tevens het investeringsfonds. Dit bete- kent dat in 2003 geen enkele gemeente minder zal ontvan- gen dan in 2002.

Het voorontwerp voorzag in een forse groeivoet van het Gemeentefonds waarbij de dotatie jaarlijks steeg met de index en daarbovenop gegarandeerd 2,5%, gebaseerd op de gemiddelde welvaartsgroei van de laatste jaren. Sinds juli jl. is er in de wereld veel veranderd. Niet alleen de welvaartsgroei staat onder zware druk. De Vlaamse overheid stelt daarom vandaag een realistischer groeipad voor. Daarmee gaat ze ook in op de bekommernissen van zowel de SERV als de HRBB, die zich vragen stelden bij de haalbaarheid van het voorziene groeipad. Op minder dan vijftien jaar tijd zou het Gemeentefonds daardoor verdub- belen en een zware hypotheek leggen op de begroting van de Vlaamse regering.

Het nieuwe groeipad loopt parallel met het groeipad van de middelen voor de Vlaamse overheid, opgenomen in de financieringswet. Dit betekent een koppeling aan de index en aan de geraamde reële groei van het bruto natio- naal inkomen.

De Vlaamse regering houdt ook aan het principe van "fis- cale penalisering". De Vlaamse regering wil daarmee een signaal geven aan de gemeentebesturen om een gelijke behandeling van burgers na te streven. De abrupte kor- ting, die in juli voor gemeenten met een aanvullende per- sonenbelasting onder de 5 procent of minder dan 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing was voorzien, wordt gehalveerd en gradueel ingevoerd. Dit houdt in dat betrokken gemeenten alle tijd hebben om eventueel hun belastingregime aan te passen. Door deze zachtere vorm van penalisering kunnen deze gemeenten ook voldoen aan de opgelegde sluitende meerjarenplanning en wordt ook hun bestuurskracht niet aangetast.

Met dit ontwerp van decreet is de discussie nog niet afgerond. Het ontwerp wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna is het aan het Vlaams Par- lement om definitieve keuzes te maken.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel. 02 553 23 11
e-mail: (persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be)
---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie