Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring bij bestrijding internationaal terrorisme

Datum nieuwsfeit: 30-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Gemeenschappelijke verklaring over intensivering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk bij de bestrijding van internationaal terrorisme

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 worden of zijn, zowel in internationaal als nationaal verband, een groot aantal initiatieven en maatregelen genomen om de bestrijding van het internationale terrorisme te intensiveren en is het wenselijk relevante terrorismeverdragen voortvarend te implementeren. De VN Veiligheidsraad heeft op 28 september 2001 resolutie 1373 inzake de bestrijding van internationaal terrorisme aangenomen. Op de extra plenary van de Financial Action Task Force (FATF) op 29 en 30 oktober 2001 is besloten de werkzaamheden van de FATF uit te breiden met de bestrijding van de financiering van het terrorisme en heeft de FATF in dat kader acht specifieke aanbevelingen aangenomen.

Terrorisme maakt een inbreuk op de zekerheden en vrijheid binnen de landen van het Koninkrijk. De landen van het Koninkrijk hebben vanuit hun onderlinge verbondenheid daarom tijdens de vergadering van de ministerraad van het Koninkrijk op 30 november 2001 zich - in aanvulling op de maatregelen die elk der landen afzonderlijk nemen - uitgesproken voor de intensivering van samenwerking tussen de landen ter bestrijding van het internationale terrorisme in het belang van de bevordering van de internationale rechtsorde en de veiligheid van hun bevolkingen.

In aansluiting op de besluitvorming in zijn bijeenkomst van 12 oktober 2001 heeft de ministerraad van het Koninkrijk bevestigd dat de intensivering van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk ter bestrijding van het terrorisme zich in het bijzonder zal richten op:
a. de versterking van de wet- en regelgeving van de landen op het gebied van de bestrijding van terrorisme;
b. de versterking van de samenwerking op het gebied van politie en justitie; c. de opbouw en het onderhouden van een adequate inlichtingenpositie door de veiligheidsdiensten van de landen; en


1
d. de versterking van controle en toezicht binnen de financiële sector.

De landen hebben in de ministerraad van het Koninkrijk afspraken gemaakt om hier op navolgende wijze invulling aan te geven.

I Verdragen, wet- en regelgeving


1. De landen van het Koninkrijk hebben dertien verdragen geï dentificeerd waarvan de invoering in de landen van belang is in het kader van de bestrijding van het terrorisme. Drie van deze verdragen zijn reeds bekrachtigd en ingevoerd voor alle landen van het Koninkrijk. De landen zijn overeengekomen dat de overige verdragen uiterlijk per 1 juli 2002 in alle landen van het Koninkrijk zullen gelden en dat de benodigde uitvoeringsregelgeving zal zijn ingevoerd. Nederland zal de Nederlandse Antillen en Aruba behulpzaam zijn bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving. De betreffende verdragen zijn opgenomen in een bijlage I. Daarbij is tevens de stand van zaken op 30 november 2001 met betrekking tot de invoering aangegeven.
Tevens zullen de landen ervoor zorgen dat het Koninkrijk uiterlijk 27 december 2001 een geï ntegreerde rapportage ingevolge VN Veiligheidsraadresolutie 1373 inzake de nationale implementatie heeft ingediend bij het Counter Terrorism Committee.


2. De landen hebben overeenstemming bereikt over vergaande harmonisatie van het visumbeleid. De Nederlandse Antillen en Aruba zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de lijst van visumplichtige landen zoals die voor Nederland geldt. In bijlage II is aangegeven welke nationaliteiten op dit moment visumplichtig zijn verklaard door de Nederlandse Antillen en Aruba. De landen zullen bevorderen dat de uitbreiding van de visumplicht ook in de praktijk zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd, op een wijze die geen onnodige belemmeringen oplevert voor het toeristenverkeer. Nederland zal daartoe de relevante diplomatieke posten van het Koninkrijk in voldoende mate uitrusten.


2

3. Met het oog op effectieve bestrijding van internationaal terrorisme zullen de landen de wapenexportregimes aanpassen en/of uitbreiden, zodat effectieve controle kan worden uitgeoefend op invoer, doorvoer en uitvoer van strategische goederen, inclusief financiële betrokkenheid daarbij.


4. Teneinde in het kader van internationaal opgelegde sancties daadkrachtig te kunnen optreden tegen onder andere overtreding van in- en uitvoerverboden, zullen de landen bezien in hoeverre de effectiviteit van sanctiewetgeving verbetering behoeft.

II Politie en justitie


5. De landen zullen op korte termijn zorgdragen voor een definitieve regeling van de kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba; tevens zal worden bezien op welke wijze de kustwacht, naast haar huidige taken, ook een effectieve rol kan spelen bij de bestrijding van terrorisme.


6. De landen verwelkomen het voornemen van de Nederlandse Antillen om binnen vijf jaar de Centrale Politiedienst van het KPNA op te bouwen, inclusief een volledig operationeel rechercheondersteuningsteam (ROT). Het ROT zal in het begin gaan functioneren als een vliegende brigade en de rechercheafdelingen van de drie korpsonderdelen van het KPNA desgevraagd gaan ondersteunen bij gecompliceerde onderzoeken. Nederland zal de Nederlandse Antillen bij de opbouw van het ROT ondersteuning bieden. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden geschonken aan opleidingen en kennisoverdracht en het versterken van de structurele recherchecapaciteit van het KPNA. De opbouw van het ROT vergt een fundamentele aanpak die zal bestaan uit: a. het organiseren en financieren door Nederland - op basis van een projectvoorstel - van generieke en specialistische rechercheopleidingen voor het KPNA;

3b. de bereidheid van Nederland om in de Nederlandse Antillen recherchebasiscursussen te geven aan het geüniformeerde politiepersoneel;
c. de werving door Nederland voor de startfase van het ROT van ervaren rechercheurs en die voor een aantal jaren in technische bijstand beschikbaar stellen; en
d. de bereidheid van Nederland om op basis van een projectvoorstel enkele investeringen ten behoeve van het ROT voor co-financiering in aanmerking te laten komen.


7. Vanuit het besef dat terrorismebestrijding één van de belangrijkste onderdelen van de criminaliteitsbestrijding betreft, zal de recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk worden voortgezet, geformaliseerd en versterkt.
De sinds 1996 bestaande samenwerking in de vorm van het Recherchesamenwerkingsteam zal vooralsnog worden voortgezet en is in een protocol vastgelegd. Vijf jaar na inwerkingtreding van het protocol zullen de landen op basis van een evaluatie besluiten omtrent aanpassing cq. voortzetting van het team, mede in het licht van de opbouw van de Antilliaanse en Arubaanse recherchecapaciteit en van de criminaliteitssituatie.
Nederland zal Aruba en de Nederlandse Antillen ondersteunen bij de verdere opbouw van hun eigen recherchecapaciteit, in het bijzonder op het terrein van opleidingen. De ministerraad van het Koninkrijk verwelkomt en onderschrijft de ondertekening deze week door de ministers van Justitie van het Koninkrijk en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het bijgevoegde protocol over het recherchesamenwerkingsteam (RST). Nederland zal de komende jaren het professioneel functioneren van het team op versterkte wijze faciliteren.


8. Naast de structurele samenwerking in het recherchesamenwerkingsteam kan het wenselijk zijn in voorkomende gevallen tot gecoördineerd onderzoek over te gaan. Hiertoe wordt de

4mogelijkheid geschapen om ad hoc-onderzoeksteams samen te stellen uit medewerkers van politie en/of andere diensten in de landen. Tot de oprichting van dergelijke ad-hoc teams kan worden besloten door de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen.


9. Nederland zal voorstellen tot structurele institutionele versterking van het functioneren van KPNA en KPA binnen de kaders en mogelijkheden van hoofdstuk IV van de rijksbegroting ondersteunen vooral op het terrein van opleidingen, organisatieontwikkeling en informatie-uitwisseling. Ook werving van Antilliaans politiepersoneel, naar analogie van werving van Antilliaans gevangenispersoneel, komt voor Nederlandse steun in aanmerking.


10. Op korte termijn zal worden bezien of, en hoe de openbaar ministeries van de Nederlandse Antillen en Aruba versterking behoeven met name op het vlak van de bestrijding van de financiële criminaliteit, en hoe Nederland daaraan kan bijdragen.


11. Nederland heeft plannen ontvangen van de Nederlandse Antillen en Aruba voor verbetering van controle van personen en goederen op luchthavens en in zeehavens. Op basis van een beoordeling van deze plannen zal Nederland op korte termijn bezien op welke wijze kan worden bijgedragen aan de uitvoering ervan. Met name op het terrein van opleidingen en organisatieontwikkeling van de douaneorganisaties wil Nederland ondersteuning geven. De Nederlandse Antillen en Aruba zullen in dit verband hun vreemdelingentoezicht verbeteren, inclusief de modernisering van het verblijfkaartensysteem voor vreemdelingen.


12. De landen van het Koninkrijk zullen samenwerken op het gebied van de informatie-uitwisseling inzake personenverkeer en daartoe onderzoeken of met inachtneming van de bestaande internationale verplichtingen bijzondere personenbewegingen in beeld kunnen worden gebracht.

5III Veiligheidsdiensten


13. De landen zijn overeengekomen de samenwerking tussen hun veiligheidsdiensten met het oog op de bestrijding van het internationale terrorisme uit te breiden en te intensiveren. Daartoe zullen BVD, VNA en VDA de uitwisseling van relevante inlichtingen uitbreiden en daartoe een convenant sluiten. De BVD zal technische bijstand gaan verlenen aan VNA en VDA.


14. De landen kunnen met het oog op de uitvoering van specifieke onderzoeken bilateraal of trilateraal besluiten tot het inrichten van ad- hoc-samenwerkingsverbanden waarin de veiligheidsdiensten van de betrokken landen participeren.

IV Financiële sector


15. De landen onderschrijven, mede op grond van resolutie 1373 van de VN Veiligheidsraad, het grote belang om de financiering van het terrorisme effectief te bestrijden. In dit kader dienen de acht specifieke aanbevelingen die de Financial Action Task Force(FATF) op 29 en 30 oktober 2001 heeft aangenomen zo spoedig mogelijk, conform de door de FATF gemaakte afspraken, uiterlijk in juni 2002 in alle landen van het Koninkrijk te zijn ingevoerd. Met deze implementatie in combinatie met uitvoering van de reeds bestaande 40 FATF-aanbevelingen en de 25 Non Cooperative Countries en Territories(NCCT)-criteria wordt een basiskader geschapen om de financiering van het terrorisme te bestrijden. De landen komen overeen om dit kader in juni 2002 gereed te hebben. De landen zorgen ervoor dat de door de FATF verlangde zelfevaluatie alsmede het actieplan voor implementatie van de acht specifieke aanbevelingen voor eind 2001 aan de FATF beschikbaar zijn gesteld. Nederland is bereid om de Nederlandse Antillen en Aruba desgevraagd en waar mogelijk technische assistentie waaronder wetgevingsexpertise te leveren en deze te financieren. De landen

6organiseren voor 1 maart 2002 een expertmeeting om het systeem van de Nederlandse Antillen en Aruba ter bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme en de effectiviteit daarvan te `reviewen' en zo nodig voorstellen te ontwikkelen voor verbetering van die systemen. Nederland zal in het kader van het versterken van het toezicht binnen de financiële sector in navolging van Aruba en de Nederlandse Antillen wetgeving ontwerpen om trustkantoren onder toezicht te plaatsen.

V Opvang economische gevolgen


16. Als bijdrage aan het opvangen van de economische gevolgen van de gebeurtenissen op 11 september 2001 stelt Nederland Nlg 16 mln (* 7,26 mln) voor de Nederlandse Antillen en Nlg 8 mln (* 3,63 mln) voor Aruba beschikbaar voor de uitvoering van toerismemarketingplannen.

VI Overig


17. De landen organiseren voor 1 maart 2002 een expertmeeting om de samenwerking op het terrein van de bestrijding van het NBC-terrorisme voor te bereiden.


18. Nederland heeft binnen hoofdstuk IV van de Rijksbegroting Nlg 10 mln (* 4,54 mln) gereserveerd om uitvoering van uit deze verklaring voortvloeiende maatregelen in de Nederlandse Antillen en Aruba te financieren. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben plannen opgesteld met maatregelen ter bestrijding en voorkoming van internationaal terrorisme. Nederland is bereid om op basis van een beoordeling van de plannen middelen ter beschikking te stellen om de uitvoering van de maatregelen te bevorderen. Indien mocht blijken dat de gereserveerde middelen niet toereikend zijn voor uitvoering van de overeengekomen plannen zal nadere besluitvorming plaatsvinden over toevoeging van additionele middelen.

7
19. De maatregelen uit deze verklaring zullen, voorzover nodig, nog dit jaar worden uitgewerkt in een actieplan. In de ministerraad van het Koninkrijk van maart 2002 zal voor het eerst worden gerapporteerd over de uitvoering van deze verklaring en het actieplan en vervolgens driemaandelijks totdat alle uit deze verklaring voortvloeiende voorzieningen zijn ingevoerd. Indien daartoe de noodzaak blijkt kan ieder der landen voorstellen doen tot het maken van additionele samenwerkingsafspraken op het terrein van de bestrijding van het internationale terrorisme.

`s-Gravenhage, 30 november 2001

8reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...