Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbeteringen en nauwere samenwerking crisisopvang Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 03-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Werkconferentie resulteert in concrete afspraken over verbeteringen en nauwere samenwerking bij acute crisisopvang in Amsterdam


* Het aantal acute psychiatrische crises bij bekende cliënten van de GGZ zal met 30% worden teruggedrongen in maximaal twee jaar.
* Tijdelijke GGz-opvang (TOA), crisisopvang in maatschappelijke opvang en eerstelijnsscreening GG&GD blijken succesvol en worden voortgezet.

* Jellinek gaat samenwerkingsproject aan met GG&GD en GGz-instellingen door in de TOA 4 opnameplaatsen voor acute verslavingszorg te realiseren.

* GGz-instellingen zorgen in avond- en weekenduren voor één stedelijke Crisisorganisatie per 1 mei 2002.
* Gemeenschappelijke screeningsruimte onder regie GG&GD maakt snelle diagnose en doorverwijzing mogelijk.

* Gemeente Amsterdam en Zorgkantoor nemen regie op zich in realiseren goede crisisopvang.

Voor de acute crisisopvang zullen in 2002 in Amsterdam extra voorzieningen worden gerealiseerd. Bovendien zal door de overheidsdiensten en instellingen die betrokken zijn bij de acute crisisopvang nog nauwer worden samengewerkt. Deze samenwerking zal zich ook uitstrekken tot actieve preventie: voorkomen dat mensen met psychiatrische, verslavings- of maatschappelijke problemen in een crisissituatie terechtkomen die opsluiting in een politiecel of opname in een GGz-instelling of in de Jellinek noodzakelijk maakt. Dat zijn de voornaamste resultaten die vandaag (vrijdag 30 november) zijn geboekt tijdens een werkconferentie in het Amsterdamse stadhuis, waaraan is deelgenomen door vertegenwoordigers van alle partijen die bij de acute crisisopvang zijn betrokken.
De werkconferentie is een initiatief van de gemeente Amsterdam en van de Amsterdamse GGz-instellingen GGZ Buitenamstel, Mentrum en De Meren. De conferentie is georganiseerd naar aanleiding van de problemen rond de crisisopvang in augustus van dit jaar. De gemeente Amsterdam spande toen een kort geding aan tegen een van de GGz-instellingen om de opname af te dwingen van een patiënt die ten onrechte in een politiecel moest overnachten.

Rapport-Muijen: Aanpak en werkwijze moeten beter aansluiten In het kader van de voorbereiding van de werkconferentie is door professor dr. M. Muijen, directeur van het gezaghebbende Sainsbury Centre for Mental Health in Londen, een quick-scan uitgevoerd naar de aanpak van acute psychiatrische crisissituaties in de hoofdstad. In zijn rapportage komt hij tot de conclusie dat de politie te vaak wordt belast met de opvang en zorg voor mensen met acute psychiatrische en/of maatschappelijke problemen. Hij concludeert verder dat de aanpak en werkwijze van de drie GGz-instellingen onvoldoende op elkaar is afgestemd en dat kansen worden gemist in de aansluiting tussen voorzieningen rond de GGz: huisartsenzorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en beschermde woonvormen. De problemen spitsen zich toe op een groep van - naar schatting - ca. 250 patiënten verspreid over de hele stad met complexe psychiatrische, medische en sociale problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Deze 'harde kern' trekt zich niets aan van de regiogrenzen in de verzorgingsgebieden van de GGz-instellingen. Dr. Muijen pleit voor een stedelijke, support-achtige aanpak onder regie van de Gemeente en het Zorgkantoor Amsterdam en een niet-vrijblijvende samenwerking tussen de GGz-instellingen op het terrein van de crisishulpverlening.

Actieve preventie en bemoeizorg
De tijdens de werkconferentie gemaakte afspraken beperken zich niet tot verbeteringen in de aanpak van acute crises, maar strekken zich ook uit tot het verminderen van het aantal gevallen waarin mensen in een acute psychiatrische crisis belanden. Door middel van verbeteringen van de ambulante en transmurale zorg en een meer doelgerichte ondersteuning van de eerstelijnszorg (o.m. huisartsen) zal de preventie van crisissituaties worden geïntensiveerd. Als onderdeel van deze aanpak zal ook de pro-actieve, cliëntvolgende aanpak van de zgn. rehabilitatie- of bemoeizorgteams worden uitgebreid tot de gehele groep cliënten die langdurig van zorg afhankelijk is. Ook zijn tijdens de werkconferentie de afspraken herbevestigd die in het kader van het Amstelzorgakkoord zijn gemaakt over de samenwerking op wijkniveau bij de ondersteuning van probleemgroepen en langdurig zorgafhankelijke psychiatrische patiënten. Een dergelijke geïntegreerde aanpak op wijkniveau zal op termijn tenminste 30% van de acute crises bij bekende cliënten kunnen voorkomen.

Tijdelijke GGz-opvang (TOA) blijkt succesvol en wordt voortgezet De drie GGz-instellingen hebben op 27 augustus gezorgd voor een tijdelijke uitbreiding van de opvangcapaciteit met acht bedden in een kliniek van De Meren. In de periode tot eind november heeft de TOA in ruim 75 gevallen opvang kunnen bieden aan patiënten die in een acute crisis waren beland. Hiermee werd een reële verlichting bereikt van de problemen in de acute crisisopvang. De cliënten werden sneller en binnen Amsterdam opgenomen. In de loop van 2002 wordt de tijdelijke afdeling omgezet tot een definitieve voorziening door uitbreiding van de opvangcapaciteit tot 12 intensive care bedden en 3 observatiebedden.

Jellinek realiseert opvangplaatsen voor patiënten met dubbele problematiek
Door de Jellinek zullen 4 acute opnameplaatsen worden gerealiseerd voor patiënten met acute verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie met psychiatrische en/of somatische problemen. Deze opvang zal bij de TOA in de Forensisch Psychiatrische Kliniek van De Meren worden gerealiseerd, zodat in diagnostiek en behandeling intensief kan worden samengewerkt met de GG&GD en de GGz.

GGz-instellingen zorgen voor één stedelijke Crisisdienst GGZ Buitenamstel, Mentrum en De Meren zullen de samenwerking in de acute (psychiatrische) crisisopvang verder intensiveren. Vanaf mei 2002 zullen de instellingen tijdens de avond- en weekenduren één gemeenschappelijke Crisisdienst voor geheel Amsterdam exploiteren.

Gemeenschappelijke screeningsruimte voor snelle diagnose en doorverwijzing onder regie van GG&GD
Tijdens de werkconferentie is besloten een gemeenschappelijke screeningsruimte te realiseren.
In deze screeningsruimte - die onder regie zal staan van de GG&GD - zullen alle partners in de acute crisisopvang participeren, zodat een goede en multidisciplinaire beoordeling mogelijk is en direct en doelgericht kan worden doorverwezen.
De politie zal personen die in een crisissituatie verkeren, en die zich niet hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten die verblijf op politiebureau rechtvaardigen na screening direct door kunnen leiden naar deze screeningsruimte, zodat verblijf in een politiecel in dergelijke gevallen kan worden voorkomen.
Realisering van de screeningsruimte is niet op heel korte termijn voorzien. In afwachting van deze ruimte zal de GG&GD de eerstelijnsscreening ten behoeve van de politie continueren. Deze screening, die sinds februari 2001 wordt verzorgd door de GG&GD, is zeer effectief gebleken. Op jaarbasis worden 1700 mensen gezien die snel en doeltreffend worden doorverwezen naar de meest geschikte instelling.

Gemeente Amsterdam en Zorgkantoor nemen regierol De gemeente en het Zorgkantoor Amsterdam zullen een regierol vervullen door gezamenlijk de organisatie van de acute crisisopvang te blijven volgen en elkaars inzet en middelen op elkaar af te stemmen.

Herbert Raat
© gemeente Amsterdam - 3-12-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie