Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC legt 5 ondernemingen boetes op wegens citroenzuurkartel

Datum nieuwsfeit: 05-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1743

Brussel, 5 december 2001

Commissie legt vijf ondernemingen boetes op wegens citroenzuurkartel

De Europese Commissie legde Hoffmann-La Roche AG, Archer Daniels Midland Co (ADM), Jungbunzlauer AG, Haarmann & Reimer Corp and Cerestar Bioproducts B.V. boetes op voor in totaal 135.22 miljoen EUR wegens deelname aan een kartel met het oog op het vaststellen van prijzen en het verdelen van de markt van citroenzuur, het meest wijdverspreide voedingszuur en bewaarmiddel ter wereld, dat voornamelijk wordt gebruikt in niet-alcoholische dranken en in voedingsmiddelen als jam, gelatinedessert en vruchten in blik. "Zoals in de vitaminezaak, geeft het gedrag van ADM, Hoffmann-La Roche en de anderen blijk van een veronachtzaming ten aanzien van hun klanten en, uiteindelijk, de consumenten, die meer hebben betaald voor de betrokken producten dan het geval zou zijn geweest indien de ondernemingen een gezonde concurrentie op het gebied van de prijzen waren aangegaan" zo verklaarde commissaris voor Concurrentie Mario Monti. "Het feit dat enkele van deze ondernemingen pas onlangs nog werden beboet voor een soortgelijk gedrag - ADM en Jungunzlauer in de Natriumgluconaatzaak; Roche in de vitaminezaak - illustreert hoe wijdverbreid deze geheime praktijken zijn, of tenminste waren. Ik ben er zeker van dat de boodschap nu duidelijk is ontvangen. De ondernemingen moeten zich thans ten volle bewust zijn van de risico's die zij nemen indien zij geneigd zouden zijn heimelijke afspraken te maken."

Na een diepgaand onderzoek dat in 1997 was gestart, heeft de Commissie vastgesteld dat de Noord-Amerikaanse ondernemingen Archer Daniels Midland (ADM) en Haarmann & Reimer (H&R) - die uiteindelijk onder de zeggenschap stond van Bayer AG -, de Nederlandse onderneming Cerestar Bioproducts B.V. en de Zwitserse ondernemingen Hoffmann-La Roche en Jungbunzlauer (JBL), tussen 1991 en 1995 hebben deelgenomen aan een wereldwijd kartel, waarbij zij de prijs van citroenzuur vaststelden en de citroenzuurmarkt onderling verdeelden.

Citroenzuur is een van de meest verspreide additieven in de voedingsmiddelen- en drankensector, als voedingszuur en als bewaarmiddel. Het wordt gevonden in niet-alcoholische dranken, alsook in jam, gelatinedessert en groenten en fruit in blik. Citroenzuur wordt ook gebruikt in huishouddetergenten, vooral ter vervanging van fosfaten die schadelijk voor het milieu werden geacht. Citroenzuur wordt ook gebruikt in de farmaceutische sector als bestanddeel van bruistabletten en in de cosmetica-industrie.

Tijdens de periode van de inbreuk beliep de totale jaarlijkse waarde van het product ongeveer 320 miljoen EUR in de Europese Economische Ruimte - de 15 lidstaten van de EU plus Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.

Het kartel nam een aanvang op 6 maart 1991 in het hotel Plaza in Bazel (Zwitserland), zoals de ondernemingen hebben verklaard in documenten die aan de Commissie werden overgelegd. Daar maakten de oprichtende leden ADM, H&R, Roche en JBL, na informele contacten te hebben aangeknoopt, afspraken over de belangrijkste kenmerken van hun plan om de concurrentie tussen hen uit te schakelen. Cerestar voegde zich bij de groep in mei 1992, kort nadat zij was toegetreden tot de citroenzuurmarkt. Het kartel werd voortgezet tot mei 1995 en behelsde vier belangrijke doelstellingen:

* het toewijzen en het zich houden aan specifieke verkoopquota voor elk van de leden;

* het vaststellen van streefprijzen en/of bodemprijzen voor citroenzuur;

* de uitwisseling van specifieke informatie over klanten; en
* het afschaffen van prijskortingen.

Met betrekking tot deze laatste doelstelling werd een uitzondering gemaakt voor de vijf grootste afnemers van citroenzuur ter wereld, aangezien het niet realistisch was te verwachten dat zij de gepubliceerde officiële prijzen betaalden. Er werd evenwel overeengekomen dat aan deze klanten een korting van maximaal 3% op de catalogusprijs zou worden geboden.

Het houden van regelmatige en frequente bijeenkomsten tussen de ondernemingen was het kenmerk van de organisatie van het kartel. Na 1993 werden, om bepaalde klachten en "moeilijkheden" op de markt op te lossen, bijkomende, meer technische, bijeenkomsten georganiseerd, die bekend werden als "Sherpa"-bijeenkomsten, in tegenstelling tot de meer strategische "Masters"-bijeenkomsten die op een hoger niveau werden gehouden.

Er werd een ingewikkeld controlesysteem opgezet, waarbij iedere onderneming haar maandelijkse verkoopcijfers meedeelde aan een vooraf overeengekomen kartellid, die vervolgens de vertrouwelijke informatie aan alle anderen meedeelde. Om ervoor te zorgen dat alle leden de hun toegewezen quota in acht zouden houden, werd een compensatieregeling opgezet, waardoor een onderneming die het haar toegewezen quotum overschreed, verplicht werd de anderen daarvoor te compenseren.

Een ander belangrijk kenmerk van het kartel waren de gezamenlijke stappen die de ondernemingen hebben genomen tegen de Chinese fabrikanten, die hun uitvoer naar de Europese markt hadden opgevoerd als gevolg van de aanzienlijke verhoging van de citroenzuurprijzen in de periode dat het kartel actief was. De karteldeelnemers probeerden bepaalde klanten die aan de Chinese fabrikanten waren verloren, terug te winnen door een gezamenlijke en zorgvuldig gerichte prijsoorlog. De lijst van de verloren klanten die door het kartel moesten worden "teruggewonnen" werd bekend als de "Serbia-lijst" en was het onderwerp van geregelde controle tijdens de Sherpa-bijeenkomsten.

Het gedrag van de ondernemingen vormde een zeer ernstige inbreuk op de mededingingsregels, zoals bepaald in artikel 81 van het Verdrag van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-Overeenkomst.

De aan de bedrijven opgelegde individuele boetes waren als volgt (in miljoen EUR):

* F. Hoffmann-La Roche AG : 63.5

* Archer Daniels Midland Company Inc : 39.69
* Jungbunzlauer AG (JBL) : 17.64

* Haarmann & Reimer Corp. : 14.22

* Cerestar Bioproducts B.V.: 0.17

Commissaris voor Concurrentie Mario Monti verklaarde voorts: "Met deze beschikking worden onduldbare en onwettige gedragingen van klaarblijkelijke concurrenten, waarbij zij de prijzen verhogen en de consumenten misleiden betreffende een voor de levensmiddelenindustrie essentieel product, bestraft en wordt duidelijk hoe vastberaden enkele bedrijven kunnen zijn in hun poging tot het omzeilen van de concurrentie, welke een wezenlijke pijler van de markteconomie is".

Achtergrond

De Commissie startte haar onderzoek in deze zaak in 1997, toen haar ter ore kwam dat een aantal van de adressaten van deze beschikking door de autoriteiten van de Verenigde Staten waren aangeklaagd wegens onwettige kartelvorming. De partijen bij het kartel erkenden de aan hen ten laste gelegde feiten en betaalden boetes in de Verenigde Staten en/of in Canada.
Berekening van de boetes

Bij de berekening van de boetes in het geval van kartelvorming houdt de Commissie rekening met de zwaarte en de duur van de inbreuk en met eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden. Voorts houdt zij rekening met het marktaandeel en de totale omvang van de betrokken onderneming, om ervoor te zorgen dat de straf evenredig is en een afschrikkende werking heeft. De boete wordt derhalve niet alleen in verhouding tot de omzet van de onderneming vastgesteld, hoewel de boete nooit meer kan bedragen dan 10% van de totale jaaromzet van de onderneming, zoals is uiteengezet in Verordening nr. 1762.

Het citroenzuurkartel vormde een zeer zware inbreuk op de mededingingsregels van de EU, maar het had een middellange duur (tussen één en vijf jaar).

Omdat ADM en Roche beide een leidinggevende rol hebben gespeeld in het kartel -- een verzwarende factor --, werd het basisbedrag van de boete voor ADM en Roche verhoogd met 35%. Dit cijfer is lager dan hetgeen in vorige kartelzaken werd toegepast voor een leiderschapsrol, namelijk 50%, maar in dit geval werd rekening gehouden met het feit dat, ofschoon deze twee ondernemingen duidelijk een grote rol hebben gespeeld bij de inbreuk, de andere leden van het kartel ook activiteiten hebben ondernomen die gewoonlijk geassocieerd worden met de rol van leider (zoals het voorzitten van bijeenkomsten of het centraliseren en verspreiden van gegevens).
Toepassing van de clementieregeling

Een deel van de bewijzen betreffende het kartel werd door de betrokken ondernemingen verstrekt aan de Commissie, in het kader van de EU-regels die voorzien in volledige of gedeeltelijke immuniteit voor geldboetes voor ondernemingen die in kartelzaken samenwerken met de Commissie. Zie de clementieregeling op

europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/96c207_en. html.

Cerestar Bioproducts was de eerste onderneming die de Commissie doorslaggevende informatie verstrekte. Maar omdat het beroep van de onderneming op de clementieregeling niet geheel spontaan was en zij de Commissie pas heeft benaderd nadat zij er ten volle van op de hoogte was dat het citroenzuurkartel onderworpen werd aan een onderzoek van de Commissie, kreeg zij een verlaging van 90% van de geldboete in plaats van volledige immuniteit.

Alle andere deelnemers verleenden op een of andere manier hun medewerking aan de Commissie en kregen een daarmee overeenstemmende verlaging van de geldboete. ADM verstrekte gedetailleerde informatie die tezamen met de van Cerestar Bioproducts ontvangen informatie werd gebruikt voor de opstelling van de verzoeken om inlichtingen die een grote rol speelden om H&R, Roche en JBL ertoe te bewegen hun deelname aan het citroenzuurkartel toe te geven. ADM heeft de Commissie documenten verstrekt die dateren uit de periode van de inbreuk, waaronder onder andere handgeschreven notities die werden gemaakt tijdens kartelbijeenkomsten en prijsinstructies met betrekking tot door het kartel genomen beslissingen. Op grond daarvan kreeg ADM een verlaging van 50% van de geldboete.

JBL en H&R bevestigden het merendeel van de bijeenkomsten, de identiteit van de deelnemers en de feiten in kwestie. JBL verstrekte de Commissie ook een reeks tabellen die ten tijde van de pleging van de inbreuk werden opgesteld, waarin de quota werden aangegeven die werden toegekend aan elk van de karteldeelnemers. Een groot deel van de deze informatie werd evenwel verstrekt in antwoord op gedetailleerde verzoeken om inlichtingen en valt derhalve onder de plicht van de onderneming om dergelijke verzoeken naar behoren te beantwoorden overeenkomstig artikel 11 van Verordening nr. 17. De Commissie verleende deze beide ondernemingen een vermindering van 40 en 30% van hun respectieve geldboeten.

Roche bevestigde haar deelname aan het kartel en het doel van de ermee samenhangende bijeenkomsten vóór zij de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie van 28 maart 2000 had ontvangen. Derhalve kende de Commissie Hoffmann-La Roche een vermindering van 20 % toe van haar geldboete.

10 largest cartel fines: Total amount per case


*fines reduced by Court judgments
Year Case Total amount ( million)
2001 Vitamins 855.23
1998 TACA 272.940
2001 Graphite Electrodes 218.8
2001 Citric Acid 135.22
1994 Cartonboard* 117.08
2000 Amino acids 109.990
1994 Cement* 109.335
1999 Seamless steel tubes 99.000
1998 Pre-insulated pipes 92.210
2001 Belgian beer 91.655

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...