Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten van gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluit

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan Nizo Food Research, voor een contract-research instituut, dat zich richt op de voedingsmiddelenindustrie, waarvan voornamelijk de zuivelindustrie, en in hoofdzaak ten behoeve van wetenschap en research op het adres Kernhemseweg 2 te Ede WM/2000-012.

Ontwerp-intrekkingsbesluit

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer gedeeltelijk in te trekken van J. Schuurman, Meulunterseweg 1 te Lunteren nr. HW-1992-159(i2) en wel voor 95 vleeskalveren.

Besluiten

Op 27 november 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:


1. J. Groeneveld, voor een veehouderij op het adres Molenweg 125 te Harskamp WM/2000-078


2. W.M. de Greef, voor een veehouderij op het adres Heuvelseweg 14 te Lunteren WM/2001-028


3. W.J. van Holland, voor een veehouderij op het adres Fransesteeg 4 te Ede WM/2001-054 Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunning Wet milieubeheer ingetrokken van;


- E. Beukhof, Krommesteeg 26 te Ede van 26 oktober 1993, nr. WM/93-081 voor wat betreft 80 vleesvarkens (D 3.4.1) en 50 vleesvarkens (D 3.4.2);


- J. van de Brandhof, Renswoudsestraatweg 30 te Lunteren van 2 april 1985, nr. HW-84-133 voor wat betreft 183 vleesvarkens (D 3.4.1);


- J. van de Brandhof, Zecksteeg 26 te Ede van 11 november 1980, nr. HW-80-012 voor wat betreft 99 vleeskalveren (A 4);


- J. E. van de Brandhof, Krommesteeg 15 te Ede van 11 mei 1982, nr. HW-81-140 voor wat betreft 42 vleesvarkens (D 3.4.2);


- van Vrouwenerff, Kade 17 te Ede van 3 december 1991, nr. HW-91-145 voor wat betreft 129 vleesvarkens (D 3.4.2).


4. J.Th. van Seventer, voor een inrichting voor opslag van meubelen/vloerbedekking en stalling op het adres Bospoort 17a te Ede WM/2001-078

Intrekkingsbesluiten

Op 27 november 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ingetrokken van:


1. G. van de Lagemaat, Scheivoor 6 te Ederveen nr. HW-1986-175 en wel voor 18 kraamzeugen, 54 guste/dragende zeugen, 259 biggen, 2 beren en 15 stuks jongvee;


2. A. van Santen, Harskamperweg 13 te Otterlo nr. WM/1999-061 Het betreft een gehele intrekking.

Meldingen (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is).

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:


1. Permar WS, Veenderweg 128 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer A-2001-105


2. ABN-AMRO Bank, Stadspoort 40 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. A-2001-107


3. Mw. T.H.H. van Dijk-Modderkolk, Oudendijk 31 te Ederveen. Het betreft een melding op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 17 januari 2002 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 10 januari 2002 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 24 januari 2002 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afde­ ling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;


- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;


- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 24 januari 2002. Indien voor deze da­ tum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 17 januari 2002 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 24 januari 2002. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning).

Op 27 november 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan Eurovite Nederland B.V., Galvanistraat 12 te Ede melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe opslaghal met dockshelters WM/1999-080.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt

d. de gronden van het bezwaar

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.

---

Ede, 6 december 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie