Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over nieuwe fiscale wetgeving Duitsland

Datum nieuwsfeit: 07-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA 's-GRAVENHAGE

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

7 december 8-11-2001/ IFZ 2001-01074 U 2001 2010201990

Onderwerp

Vragen over nieuwe fiscale wetgeving
Bondsrepubliek Duitsland

Hierbij doe ik u het antwoord toekomen op de vragen die inzake bovenvermeld onderwerp op 7 november jl. werden ingezonden door de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, De Vries en Weekers.

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

Antwoorden naar aanleiding van de vragen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De Vries en Weekers van 7 november 2001 (nr. 2010201990), inzake nieuwe Duitse fiscale wetgeving betreffende de belastingheffing van bouwondernemingen die in Duitsland werkzaam zijn.


1. Ja. De Duitse wet van 30 augustus 2001 (Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe; Bundesgesetzblatt I S. 2267) voorziet in de invoering van de inhouding van 15% belasting op de bruto aanneemsom die door een Duitse ondernemer/opdrachtgever wordt betaald aan bouwondernemingen die in Duitsland werken uitvoeren. Deze maatregel zal van toepassing zijn op bouwwerken die na 31 december 2001 in Duitsland worden uitgevoerd. Doel van de maatregel is de bestrijding van belastingfraude in de bouw- en aannemingssector. De maatregel geldt in gelijke mate voor in Duitsland en in het buitenland gevestigde ondernemingen. De wet voorziet evenwel in de mogelijkheid dat een vrijstellingsbeschikking wordt afgegeven door de Duitse belastingdienst in gevallen dat de bouwondernemer aannemelijk maakt dat ter zake van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden in Duitsland geen belasting verschuldigd zal zijn, of dat de voldoening van de eventueel in Duitsland verschuldigde belasting op andere wijze verzekerd is. Bij de aanvraag van een dergelijke vrijstellingsbeschikking dient een buitenlandse ondernemer een verklaring over te leggen dat de ondernemer als zodanig bekend is bij de belastingautoriteiten van het land waar hij gevestigd is. De Nederlandse Belastingdienst is hiervan op de hoogte gesteld en zal desgevraagd de benodigde verklaring aan de betrokken ondernemer verstrekken.


2 en 4. Nederlandse bouwondernemingen dienen hun verzoek om afgifte van een vrijstellingsbeschikking te richten tot het Finanzamt Kleve. Ook mij hebben berichten bereikt als zou dat Finanzamt nog niet in staat zijn om verzoeken om afgifte van
vrijstellingsbeschikkingen op adequate wijze te behandelen. Ik heb daarvoor nadrukkelijk de aandacht gevraagd van mijn Duitse ambtgenoot. Deze heeft mij, bij brief van 14 november jl., medegedeeld dat Nederlandse ondernemingen met onmiddellijke ingang verzoeken (niet gebonden aan enige voorgeschreven vorm) om afgifte van een vrijstellingsbeschikking bij het Finanzamt Kleve kunnen indienen. Als de verzoeker tot dan toe bij geen Duits Finanzamt geregistreerd is, ontvangt hij een vragenformulier en, na invulling en beoordeling daarvan, de gevraagde vrijstellingsbeschikking. Is de verzoeker reeds bij een ander Finanzamt dan het Finanzamt Kleve geregistreerd (in veel gevallen zou dat het Finanzamt Wuppertal-Barmen kunnen zijn), dan wordt hij naar dat Finanzamt doorverwezen en wordt de vrijstellingsbeschikking in voorkomend geval door dat Finanzamt verstrekt. Mijn Duitse ambtgenoot heeft mij verder medegedeeld dat haar geen problemen bekend zijn bij de verstrekking van

vrijstellingsbeschikkingen door de Duitse belastingdienst. Overigens heeft het Duitse Bundesfinanzministerium op 1 november jl. richtlijnen aan de Duitse belastingdienst verstrekt voor de uitvoering van de hiervoor bedoelde wet.


3 . Vanuit het streven om de gevolgen van de hiervoor bedoelde Duitse wet voor het Nederlandse bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken, heeft Nederland aan Duitsland voorstellen gedaan tot vereenvoudiging van de procedure voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking. In dat kader heeft Nederland voorgesteld dat de Duitse
belastingdienst de vrijstellingsbeschikking zou kunnen afgeven op basis van de enkele verklaring van de Nederlandse belastingdienst dat een Nederlandse bouwonderneming in Nederland correct aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Dit voorstel is gedaan tegen de achtergrond van de inwerkingtreding van het op 23 juni 2001 in werking getreden Nederlands-Duitse verdrag voor wederzijdse bijstand bij invordering (Trb. 1999, 113). Op basis van dat verdrag zou Duitsland in voorkomend geval aan Nederland kunnen verzoeken om bijstand te verlenen bij de invordering van in Duitsland door een Nederlandse
bouwonderneming verschuldigde belastingen, waarmee de voldoening van
belastingverplichtingen in Duitsland in redelijke mate zou zijn verzekerd. Omdat de hiervoor bedoelde Duitse wet de voorwaarde stelt dat beoordeeld wordt of een onderneming, die om afgifte van een vrijstellingsbeschikking verzoekt, ook in Duitsland op correcte wijze aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, kon Duitsland het Nederlandse voorstel niet overnemen. Duitsland heeft evenwel te kennen gegeven dat een verklaring van de Nederlandse belastingdienst, dat ten aanzien van een Nederlandse bouwonderneming in Nederland geen invorderingsproblemen bestaan, uiteraard wel door de Duitse belastingdienst kan worden meegenomen bij de beoordeling van de vraag of de voldoening van fiscale verplichtingen in Duitsland voldoende verzekerd is met betrekking tot bouwwerkzaamheden die door een Nederlandse onderneming in Duitsland worden verricht. De Nederlandse belastingdienst zal daarom op verzoek van een belanghebbende hem een verklaring verstrekken over het al dan niet bestaan van een achterstand bij de voldoening van door hem verschuldigde vennootschaps-, inkomsten-, loon- of omzetbelasting ten tijde van de datum van het verzoek. Zo'n verklaring gaat vergezeld van een woonplaatsverklaring als bedoeld in het antwoord op vraag 1.

| In Favorieten plaatsen |

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie