Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstellen D66 inzake onderwijsbegroting

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66
Zoek soortgelijke berichten
D66

Partijblad Democraat
Idee
Brussel Vandaag

11 december 2001

Voorstellen onderwijsbegroting

Ursie Lambrechts

Reacties: (u.lambrechts@tk.parlement.nl)

D66 heeft vorige week tijdens de behandeling van de begroting OC&W enkele vergaande voorstellen gedaan en kreeg daar opmerkelijk veel steun voor.

Aanvaardigsplicht

D66 heeft de minister voorgesteld aan de beste onderwijsjuristen van Nederland advies te vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om ook in Nederland een aanvaardingsplicht "naar Vlaams model" in te voeren. D66 is van oordeel dat scholen die met publieke middelen worden bekostigd geen kinderen mogen weigeren. quoteringsregelingen op grond van postcode, geslacht, handicap, ouderbijdrage of afkomst zoals onlangs in Ede, waar van het openbaar onderwijs wordt verwacht dat het 50% van de allochtone kinderen opneemt en het bijzonder onderwijs slechts 15% hoeft op te nemen, belemmeren de keuzevrijheid van ouders en zijn bovendien in strijd met artikel 1 van de Grondwet. We hebben de minister en de staatssecretaris gevraagd niet langer alleen maar lippendienst te bewijzen aan de modernisering van art. 23 van de Grondwet maar de daad bij het woord te voegen. Nu zijn het zwarte kinderen, vorige week ging het om gehandicapte kinderen, morgen zijn het kinderen met groene ogen of homoseksuele kinderen. We zijn al berispt door de VN. Dat zou ons tot eer moeten strekken. In dit dossier zijn we de afgelopen 4-8 jaar helaas geen centimeter opgeschoten.
Een motie hierover is met steun van 73 leden en 71 leden tegen aangenomen.
De minister heeft inmiddels laten weten bereid te zijn de motie uit te voeren.

Kleinschalig onderwijs

D66 heeft de regering gevraagd om nu eindelijk met meer concrete voorstellen te komen om kleinere scholen dan wel kleinschalig georganiseerd onderwijs vorm te kunnen geven. In een eerdere nota heeft D66 zelf een groot aantal voorstellen gedaan hoe kleinere scholen dan wel kleinschalig ingericht onderwijs tot stand kan komen. Niet door rigide regelgeving maar wel door al diegenen die er een groot belang bij hebben, te weten ouders, docenten en leerkrachten daar meer zeggenschap over te geven. D66 wil hen een instemmingsrecht/vetorecht bij fusies geven. D66 pleit bovendien voor meer bestuurskracht en budgetten op schoolniveau: delegatie aan schoolleiders. Het subsidiariteitsbeginsel dient ook in het onderwijs gehanteerd te worden. Wat op schoolniveau kan op schoolniveau doen, en bestuurlijke verbanden creëren die de kleine schaal waarborgen zoals de coöperatieve vereniging en federatieve samenwerkingsverbanden D66 pleit bovendien voor meer huisvestingsmiddelen die de kleinere schaal ook fysiek mogelijk maken. Een motie die vraagt om concrete regeringsvoorstellen is met steun van de hele Kamer aangenomen. Ook hiervan heeft de regering laten weten bereid te zijn om uitvoering te geven aan de motie.

Talen

D66 heeft opnieuw een beroep gedaan op staatssecretaris Adelmund om op de kortst mogelijke termijn de deeltalen Frans en Duits in de tweede fase voortgezet onderwijs weer tot hele talen samen te voegen. Leraren Frans en Duits krijgen op deze wijze een vak met meer uren en diepgang. Leerlingen krijgen beter taalonderricht in tenminste een van deze talen. Voorts pleit D66 voor minder vakken per leerling, meer keuzeruimte en meer ondersteuning en begeleiding. Een motie over de deeltalen is achterwege gebleven omdat D66 onlangs over deze kwestie een uitspraak aan de kamer heeft voorgelegd en het ondanks de steun van de VVD niet heeft gehaald. In januari echter komt de tweede fase opnieuw in de kamer aan de orde. Dan zullen wij wederom pleiten voor het `helen' van de deeltalen frans en duits. Ik sluit niet uit dat we dan wederom de kamer om een uitspraak zullen vragen.

Experiment met vraagfinanciering in het hbo

D66 heeft er bij de minister op aan gedrongen ruimte te willen maken voor een experiment binnen het HBO op basis van directe vraagfinanciering. Een experiment dat verder gaat dan het huidige experiment "vouchers in vraaggestuurd duaal onderwijs". Een experiment dat de bekostiging geheel of gedeeltelijk in handen geeft van studenten. Dit zou een waardevolle aanvulling op het lopende experiment kunnen zijn in lijn met het nieuwe D66 verkiezingsprogramma. Twee hogescholen hebben inmiddels al laten weten dit graag te willen uitproberen. Hiertoe heeft D66 met brede steun van de hele Kamer een motie ingediend die het uiteraard ook gehaald heeft. De minister heeft inmiddels laten weten bereid te zijn serieus na te gaan wat de mogelijkheden op de korte termijn hiertoe zijn en de Kamer daarover binnenkort te berichten.
Voorts heeft D66 voorgesteld, om ook met de ouders en deelnemers afzonderlijk een bestuursakkoord in de vorm een convenant te sluiten, zoals afgelopen zomer gebeurd is met de besturenorganisaties en de werkgeverorganisaties. In een dergelijk convenant kunnen afspraken gemaakt worden over het verstevigen van de (mede)zeggenschap, de agenda voor de toekomst, ondersteuning van de organisaties en verdere mogelijkheden voor professionalisering van degenen die zitting hebben in besturen en medezeggenschapsraden. Tijdens het debat kwam hierop een toezegging van de zijde van staatssecretaris Adelmund, voor wat betreft de ouders . De fractie van D66 zal vanzelfsprekend toezien op de uitvoering van de toezegging. Voor een betere financiële ondersteuning van het Job (jongeren in het beroepsonderwijs) hebben we samen met PvdA en VVD een amendement ingediend.

Tussenschoolse opvang

Tot slot heeft D66 samen met PvdA een amendement ingediend om de tussenschoolse opvang beter te faciliteren en professionaliseren onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de tussenschoolse opvang voortaan onder regie van het onderwijs gaat vallen. In de ogen van D66 is dat de enige manier om te zorgen dat tussenschoolse opvang goed geregeld wordt en de afstemming met het onderwijs optimaal wordt. De tussenschoolse opvang gaat daarbij een andere positie krijgen ten opzicht van de voor en naschoolse opvang die niet onder de regie van het onderwijs valt. Een soortgelijk amendement zal ook in VWS door collega Stefanie van Vliet worden ingediend opdat er een groter budget ontstaat en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid komt van ten minste twee departementen OC&W en VWS. Hopelijk komt er voor hetzelfde doel eveneens een bijdrage van SOZAWE. Voor het overige verdient vermelding het ongedaan maken van de bezuiniging van 10 miljoen op de Open Universiteit Limburg. Een amendement dat mede door ons is ondertekend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie