Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van commissievergadering economische zaken Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 11-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN,

ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER C.A. GEHOUDEN IN HET WAPEN VAN ENKHUIZEN

OP 19 NOVEMBER 2001.

Aanwezig

Voorzitter
secretaris
leden

De heer H. van Doornik
De heer F.W. Baan

De heer S. Schippers (EB)

De heer H. Langbroek (EB) plv.lid

Mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

De heer K. Kooiman (RPF / SGP)

De heer R.v.d. Pluym (VL/GL)

De heer H. Boland (D66) plv.lid

De heer J. v.d. Werf (CDA)

Afwezig m.k.

De heer K. v.d. Veen (PvdA)

De heer F.C. Jans (EB)

De heer J van Keulen (D66)

Tevens aanwezig:

De heer J. Slagter, adj.gemeentesecretaris;

De heer J. Voogt, clustercoordinator EZ/infra.

Spreekrecht:
agendapunt 8: mevrouw Rietdijk en de heren Braas, Feld, Hansen, Meegdes, Klotz, Ter Voort en De Vries; agendapunt 7: de heren De Graaf, Poen, Woestenburg en Beemster; agendapunt 3c/d/e/f: de heer De Jager; agendapunt 4: de heer Tuiten

AGENDA NR.

ONDERWERP

Spreekrecht


1.


Opening.

De voorzitter
opent de vergadering, welke gezien de grote publieke belangstelling is verplaatst naar "Het Wapen van Enkhuizen". Enkele honderden mensen zijn gekomen voor de agendapunten 8 en 7, reden voor de voorzitter om deze eerst te behandelen.

8.

Verzelfstandiging campings

Spreekrecht

De heer J. Braas
heeft net een nieuwe caravan neergezet omdat hem was meegedeeld door de heer Verver, dat er de komende tien jaar niets zou veranderen. Dit op grond van een uitspraak van de heer Van Doornik in de ledenvergadering van juli jl. Nu moet hij uit de krant het plan van Vitadome vernemen. Hij had navraag gedaan naar Vitadome B.V., onderdeel van Mediplaza Holding B.V., en deze informatie was niet gunstig geweest. Hij vraagt de gemeente dit nader te onderzoeken.

De heer Ter Voort
komt ook terug op de toezegging dat er niets zou veranderen. Ook hij had informatie ingewonnen over Vitadome. Hij vraagt zich af hoe Mediplaza Holding, gevestigd in een chalet op een camping in Putten, met een negatief eigen vermogen en één personeelslid de benodigde miljoenen kan betalen. Ook hij vraagt de gemeente om nader onderzoek.

De heer Feld
, namens de Belangenvereniging camping Enkhuizerzand, wil ook graag schriftelijk antwoord op de vraag wie Vitadome B.V. en Medi Plaza Holding B.V. zijn, waarom de kampeerders niet zijn geïnformeerd en welke financiële garanties de gemeente geeft aan de bewoners van de ca. 130 caravans op terrein I die hun caravan zouden moeten verwijderen. Hij komt voorts terug op de uitspraak van wethouder Dol indertijd dat door de verzelfstandiging van de camping de tarieven niet explosief zouden mogen stijgen. Met Vitadome heeft hij daar geen vertrouwen in. Ook hij komt terug op de uitspraak van wethouder Van Doornik dat alles bij het oude zou blijven en dat alleen veld II op termijn mogelijk zou veranderen. Namens de Belangenvereniging verzoekt hij de gemeente de hele zaak te herzien en de eerder gemaakte afspraken na te komen.

De heer Hansen
hoopt `als mens' dat de kampeerders niet geslachtofferd worden voor het grote geld.

Mevrouw Rietdijk
vraagt of er nog ingeschreven kan worden en er alsnog een goed bod kan worden gedaan.

De heer Meegdes
vraagt respect voor de kampeerders en dus ook te kijken naar de menselijke factoren en niet hoofdzakelijk naar het geld.

De heer Klotz
sluit zich aan bij de vorige sprekers en vraagt of de kampeerders het financieel overzicht van de camping mogen inzien.

De heer Wim de Vries (Sprookjeswonderland)
deelt mee dat hij ook een bod heeft gedaan op beide campings. Als hij de campings zou kopen zou hij ook verblijfseenheden neerzetten om de exploitatie rond te maken, maar dan veel geleidelijker aan. Vandaar dat zijn bod lager was uitgevallen.

In het raadsvoorstel mist de heer De Vries of de huisjes worden verhuurd of verkocht. Als ze worden verkocht zal er meer overlast ontstaan. Ook is volgens hem niet duidelijk wanneer de grond eventueel in eigendom verworven kan worden.

Voorts is volgens hem de visie van de USP niet ter discussie gesteld, terwijl die rekening houdt met de belangen van alle gebruikers. Tenslotte vraagt hij op korte termijn de onderhandelingen te starten met Sprookjeswonderland inzake hun belangen.

De voorzitter
dankt de insprekers en deelt desgevraagd mee dat het financieel overzicht van de camping is terug te vinden in de begroting, welke openbaar is. Ter beantwoording van de gestelde vragen komt de voorzitter terug op de bespreking van juli dit jaar met de Belangenvereniging. Hij heeft daarin gezegd dat de standplaatsen jaarplaatsen zijn die elk jaar opnieuw worden toegekend en dat daaraan dus geen rechten ontleend kunnen worden. Hij benadrukt dat hij gezegd heeft dat er geen garantie gegeven kan worden dat de mensen nooit weg hoeven.

De heer Slagter
deelt mee dat er met Vitadome geen afspraken zijn gemaakt over de tarieven omdat de gemeente de ondernemer vrij moet laten. Ook deelt hij mee dat de nieuwe eigenaar overleg wil voeren met de campingbewoners. Dit zou samen met de gemeente kunnen. De spreiding van de vakantiewoningen (deels koop, deels huur) zal in samenspraak met de gemeente gebeuren. Met de heer Wouters van de midgetgolfbaan is een gesprek geweest. De golfbaan wordt parkeerterrein. Tot nu toe is er nog geen nieuwe plek voor de midgetgolfbaan.

Mevrouw Dangermond
deelt mee dat de VVD vóór verkoop is, maar ook meer informatie wil over Vitadome. Daarom wil zij eerst fractieberaad.

De heer Langbroek
is tegen verkoop en wil ook meer informatie over Vitadome. Ook vindt hij dat de heer Wouters zijn schade volledig vergoed moet krijgen. Hij houdt fractieberaad voor.

De heer v.d. Pluym
is voor verkoop maar zal met een motie komen over de tarieven en plaatsing van de vakantiehuisjes. Dit in de vorm van aanvulling van de voorwaarden.

De heer Boland
zal zijn fractie positief adviseren om door te gaan. Dit onder voorbehoud van voldoende beantwoording van zijn vragen wat betreft nadere bemoeienis van de gemeente inzake permanente bewoning, verkoop, etc. Ook wil hij een overzicht ontvangen van alle afspraken tussen Vitadome en de gemeente. Op grond daarvan kan ook de strook grond van de heer De Vries worden bekeken. Ook wil hij nadere informatie over Vitadome en de rol van het Recreatieschap/SOW.

De voorzitter
deelt mee dat er een gesprek komt met de toekomstige eigenaar, het SOW en Sprookjeswonderland. Het is dus niet zo dat alles al vastligt. Voor de invulling zal hij terugkomen bij de commissie.

De heer Kooiman
heeft een positieve grondhouding tegenover het voorstel, maar wil graag nader kennisnemen van de randvoorwaarden.

De heer v.d. Werf
staat positief tegenover het voorstel, mits er een goede oplossing komt voor het midgetgolfgebeuren. Ook wil hij nadere informatie over Vitadome en welke garanties er gegeven kunnen worden tegen permanente bewoning.

Desgevraagd deelt de voorzitter de heer v.d. Werf mee dat het personeel in dienst komt van Vitadome, met behoud van alle waarborgen en rechten van de gemeente Enkhuizen.

Vóór de e.v. raadsvergadering zal meer inzicht over Vitadome worden verstrekt en zullen de afspraken op papier worden gezet.

7.

Invoering betaald parkeren

Spreekrecht

De heer Edwin de Graaf
noemt betaald parkeren de meest consument-onvriendelijke maatregel die je kunt bedenken, zeker met het oog op de concurrentie straks van Streekhof III met gratis parkeren en het Koperwiekplein. Hij vreest 10 à 15% omzetverlies en verwijst naar het rapport van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Ook de heer Poen voelt zich als middenstander bedreigd door de te verwachten zwakkere concurrentiepositie. "Doe het niet. Het wekt veel agressie op, want men komt aan je brood".

De heer Woestenburg
, mede namens het bestuur van het MKB, wijst erop dat AGV heeft geconstateerd dat er geen parkeerprobleem is. De gemeente heeft volgens hem steeds gezegd dat het betaald parkeren alleen bedoeld was om te reguleren en geen melkkoe zou worden. De voorstellen op 22 oktober jl. tot tariefsverlaging zijn echter niet overgenomen door de gemeente, dus hoezo `geen melkkoe'? "Om een gaatje van f 85.000,-- voor controle te dichten wordt een systeem ingevoerd van
1,2 miljoen gulden voor een probleem wat er niet is", aldus de heer Woestenburg.

De heer Dick Beemster
sluit zich aan bij de vorige sprekers. Volgens hem zijn de afspraken die in de verkeerscommissie betaald parkeren zijn gemaakt door het college terzijde gelegd. In de vergadering van 19 september werd de commissie voor een voldongen feit gesteld. Hierdoor is het vertrouwen van de ondernemers in de politiek nog verder afgebrokkeld. Volgens hem heeft het college geen argumenten voor invoering. Hij roept dan ook op tot herbezinning.

De heer Kooijman
deelt mee dat de RPF sinds '92 voor invoering is. Gezien de manier waarop nu e.e.a. is gegaan houdt hij fractieberaad voor. Gebruik van het Schootsveld is voor hem geen bezwaar. "Heilige koeien op heilige grond in het Schootsveld".

De heer Schippers
stelt dat er geen parkeerprobleem is en is dan ook tegen invoering.

De heer Langbroek
vult aan dat er, doordat de Melkmarkt ook nog afgesloten wordt, een gruwelscenario zal ontstaan voor de middenstand, maar ook voor de burgers.

De heer v.d. Pluym
is voor invoering en adviseert het geld te gebruiken voor een goed parkeerverwijssysteem en goedkope of gratis langparkeerplaatsen aan de rand van de stad.

De heer v.d. Werf
is voorstander van invoering omdat er voldaan is aan de voorwaarden van voldoende gratis parkeerplaatsen en verdubbeling van de vergunningen.

Mevrouw Dangermond
wijst erop dat er op 6 december 2000 alleen is besloten tot onderzoek naar betaald parkeren. Daarbij is ook bepaald dat de zaak niet zou doorgaan als er onvoldoende draagvlak zou zijn. De VVD constateert dat dit zo is en is daarom tegen invoering.

De heer Boland
sluit zich hierbij aan. Hij constateert veel verwarring, ook omdat er volgens hem geen fatsoenlijke begroting ligt en er niet wordt aangegeven hoe de opbrengsten worden besteed. Hij is tegen invoering en oppert de mogelijkheid een referendum te houden.

In de beantwoording van de vragen tussendoor gaat de voorzitter nader in op de redenen voor het voorstel tot invoering, het feit dat er genoeg overlegsituaties zijn geweest met de ondernemers, de tegemoetkomingen die inmiddels zijn gedaan en de bestemming van de opbrengst. Het geld zal o.a. worden besteed aan verbetering/uitbreiding van de huidige parkeerterreinen, o.a. het NS-terrein. Een groot terrein aan de noordkant van de stad acht hij een onderzoek waard. De voorzitter deelt tenslotte mee dat de PvdA wegens absentie geen stemadvies heeft.

Vervolg spreekrecht.

De heer De Jager
, voorzitter begeleidingscommissie Inloophuis De Baanbreker, wijst erop dat de begeleidingscommissie in mei jl. de gemeente heeft gewezen op de problemen die dreigden te ontstaan bij de Stichting Welzijn Enkhuizen. Gezien de duidelijke functie van het inloophuis kan het niet zo zijn dat dit wordt gesloten wegens wanbeheer van deze Stichting, zo vindt hij.

De begeleidingscommissie is bezig het inloophuis elders onder te brengen en heeft goede hoop dat de financiële situatie vóór 2002 rond is. Hij vraagt om een structurele bijdrage van f 5.000,-- per jaar. Men wil dan het inloophuis onderbrengen bij een andere rechtspersoon dan de Stichting Welzijn. Tevens vraagt hij de gemeente de huisvestingskosten van f 600,-- per maand niet langer (of minder) in rekening te brengen.

De heer Arjen Tuiten
komt terug op de ontwikkelingen vanaf 1984 inzake aankoop van grond in De Oksel. Aangaande de grondprijs van f 30,-- legt hij uit dat dit in feite f 105,--/m2 is met infrastructuur en bouwrijp. Na veel overleg met het college is hij akkoord gegaan met f 127,-- en met alle voorwaarden van het college. Hij verzoekt om instemming, zodat e.e.a. verder ontwikkeld kan worden.


2
.

Verslag van de vergadering van 15 oktober 2001

Op blz. 4 moet Iepenlaan/Seb.Centenweg gewijzigd worden in Iepenlaan/Gerard Brandtweg. Mevrouw Dangermond mist haar opmerking t.a.v. het fietspad op de Noorderweg richting zwembad. Zij vindt het gevaarlijk dat fietsers vaak voortijdig naar de andere kant van de weg gaan. De voorzitter zal deze opmerking alsnog meenemen.

Verder wordt het verslag onveranderd vastgesteld. N.a.v. het verslag het volgende:

De heer v.d. Pluym
is blij met de bijdrage aan de vrijwilligersprijs en de structurele subsidie voor de vrijwilligersbijeenkomsten volgend jaar. Op de vraag van de heer Schippers deelt de voorzitter mee dat gemeente samen met De Tweemaster nog bezig is met de verhoging in de Westerstraat. Hierbij zal ook de positie van het zuiltje worden meegenomen.

Aangaande de opslag van hotel "De Koepoort" in De Koepoort deelt de voorzitter mee dat er in 1997 een mondelinge gebruikersovereenkomst is gesloten, waarvoor ook wordt betaald. Zodra garage Watses is verbouwd zal de opslag in De Koepoort niet meer nodig zijn.


3
.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Mededeling Speel-o-theek

De voorzitter
deelt mee dat de Speel-o-theek binnen een week kan verhuizen naar lokalen in de Witte Duif. Men was blij met deze oplossing. De gemeente heeft gezegd dat deze lokalen met een zogenaamde ingebruikgevingsovereenkomst in gebruik zullen worden gegeven en dat er dus geen rechten aan ontleend kunnen worden.

3.a

Subsidie-aanvraag Oranjevereniging

Voor kennisgeving aangenomen.

3.b

Sociaal beraad inzake Stichting Mensen zonder Werk

De heer Boland
merkt op dat er in de brief nogal wat verwijten worden gemaakt richting college en dat er door het college alleen wordt geantwoord over de huurrelatie. Hij vindt dit een miskenning van wat men doet en wil de mening van de voorzitter hierover.

De heer Baan
antwoordt dat de zaak van verbreking van de huurrelatie al langer dan een jaar geleden is en het daarom niet zinvol werd geacht nu nog verder inhoudelijk te antwoorden, temeer daar alles steeds volstrekt open in deze commissie is besproken.

De voorzitter
deelt mee dat de heer Baan ook later in de mondelinge sfeer de zaken met MZW op een goede manier heeft afgerond.

De heer Bolland
vindt dat dan in die brief genoemd had moeten worden.

Voor kennisgeving aangenomen.

3.c t/m f

Fractie D66 inzake Stichting Welzijn Enkhuizen

Kernfuncties Stichting Welzijn Enkhuizen

Financiële administratie Stichting Welzijn Enkhuizen

Fusiebegeleiding Stichting Welzijn Enkhuizen

De heer Baan
deelt mee dat er een projectsubsidie van f 68.000,-- is afgekomen van het Zorgkantoor/RIBW. Accountantskantoor BDO is in de afrondende fase voor een nieuwe jaarrekening over het jaar 2000. Op dit moment kan de gemeente niet voldoende beoordelen of genoemde subsidie voldoende garantie biedt voor een doorstart per 1 januari a.s. De heer De Jager heeft dan ook terecht gevraagd om een structurele subsidie van f 5.000,-- per jaar. Tevens ligt er nog een aanvraag bij de gemeente van dit voorjaar voor een aanvullende subsidie. Omdat de benodigde gegevens ontbreken kan daarover nog geen oordeel worden gegeven. Het is daarom de bedoeling op zo kort mogelijke termijn, nà overleg met het bestuur en de begeleidingscommissie van SWE, een onderzoek te doen naar de financiële situatie.

Op vragen van mevrouw Dangermond en de heer Boland antwoordt de heer Baan:

* de keus zich los te maken van SWE moet het inloophuis zelf maken;
* de gemeente is nooit verantwoordelijk geweest voor het inloophuis, het bestuur van SWE wel, dus dat moet kunnen zeggen waar het tot nu toe door derden (waaronder het zorgkantoor) gegeven geld gebleven is;

* als de eindrapportage van BDO klaar is kan de gemeente beoordelen of de gemeentelijke subsidie in 2000 goed is gebruikt.

De heer Boland
vindt de accountantskosten van f 50.000,-- veel te veel voor een omzet van f 800.000,--. Hij vindt dat het Zorgkantoor, omdat die ook een accountantsverklaring wil, moet meebetalen in deze kosten. Het feit dat de SWE zich wil opheffen en de zaak met de crediteuren wil regelen vindt hij een goedkope oplossing voor de Stichting Woondiensten Enkhuizen om aan een gezonde partner te komen. D66 wil hiervoor dan ook zeker geen carte blanche geven.

De heer v.d. Pluym
vindt het een gemeentelijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het inloophuis kan doorgaan. Aangaande de fusie met St.Woondiensten ziet hij liever een voorzichtige opbouw van een nieuwe SWE vóórdat er gefuseerd wordt.

De heer Schippers
onderschrijft de mening van de heren Boland en v.d. Pluym. Hij vindt de SWE een schip van bijleg. Hij vindt het belangrijk dat het inloophuis doorgaat en dat de fusie heel voorzichtig moet gebeuren, om te voorkomen dat de SWE wordt ondergesneeuwd door de St. Woondiensten.

De voorzitter
is positief t.a.v. het op een verantwoorde wijze maken van een doorstart van het inloophuis. Desgevraagd stemt de commissie in met de kernfuncties van SWE. Op basis daarvan wordt er op dit moment al gesproken met de partners van de beoogde nieuwe stichting om die per 1 januari a.s. operationeel te laten zijn. Onderdeel van dat gesprek is de personele omvang. De nieuwe bestuursstructuur zal via het college aan de commissie worden voorgelegd.

3.g

Protocol schoolzwemmen

Voor kennisgeving aangenomen.

3.h

Subsidie-aanvraag Stichting Motherhood

Voor kennisgeving aangenomen. De heer v.d. Pluym pleit ervoor in dit geval een bedrag te geven.

3.i

Subsidie-aanvraag Stichting Holland World Youth

Voor kennisgeving aangenomen.


4.

Grondverkoop De Oksel

De grondprijs van f 127,--/m2, excl. b.t.w. geldt voor levering bouwrijpe grond.

De heer Langbroek
houdt fractieberaad voor. De heer v.d. Werf is positief. Wel wil hij weten welke kosten de gemeente nog moet maken. De heer v.d. Pluym vindt de grondprijs goed, maar wil meer weten over hoogte en omvang van het gebouw, daarom fractieberaad. Mevrouw Dangermond is positief. Ze is blij dat het college toegeeft dat e.e.a. geen schoonheids- prijs verdient. Zij verwacht dat er nu z.s.m. geleverd zal worden. De heer Boland houdt fractieberaad voor. Hij vindt het bouwplan te hoog en de grondprijs te laag. Er zou bij hem een bezwaar worden weggenomen als zeker is dat de commissie nog inspraak heeft in het bouwplan, los van de grondprijs. De heer Slagter zal hierover navraag doen en op 22 november a.s. antwoorden. De heer Kooijman is positief.


5.

Fonds Wijkbeheer

De commissie wil eerst een onderbouwing in de vorm van een werkplan zien alvorens zij eventueel haar bevoegdheid overdraagt.


6.

Verordening op het gebruik van de openbare ruimten op het Dirk Chinaplein

D66 en VVD
: koppelen aan al dan niet doorgaan van betaald parkeren.

EB, VL/GL en RPF
: akkoord. CDA: akkoord mits maximaal 60 minuten parkeertijd.


7.

Wegsleepregeling

De voorzitter
deelt desgevraagd mee dat er voor een derde partij, namelijk Boots in Hem is gekozen ter voorkoming van aansprakelijkheid.

De commissie gaat akkoord. Wel zal de voorzitter desgevraagd nagaan of er wat te doen is aan de openingstijden bij Boots (weekend dicht) en aan de prijs die Boots vraagt.


8.

Rondvraag

De heer Langbroek
vraagt aandacht voor een brief van een half jaar geleden van de heer Ielens over parkeerproblemen op het Poortland.

Tevens vraagt hij om gezamenlijk optreden van collega-wethouders in West-Friesland richting provincie om een vuist te maken voor verbreding/doortrekking van de Drechterlandse weg.

De voorzitter antwoordt dat er vanuit de provincie wordt gewerkt om het tracee met elkaar af te stemmen.

De heer Boland
vraagt correctie voor het verkeersbord hoek Paulus Potterstraat/Westerstraat dat aangeeft dat je niet rechtsaf mag slaan, alsook voor het bord in de Bagijnestraat dat je na Poen terug moet. De voorzitter zal dit meenemen.


9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 0.25 uur.

Mevr. T. Molenaar, notuliste

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...