Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Zeist is klaar voor de euro

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

Gemeente klaar voor de Euro!
Een kwartje kan raar rollen
... maar dat is niet de reden waarom is besloten onze munt te vervangen door een Europese munt. Nee, dat heeft alles te maken te maken met een besluit van de Europese Unie om de munten van bijna alle aangesloten landen met ingang van 1 januari 2002 te vervangen door één Europese munt. En dat heeft weer te maken met het ideaal dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond: hoe meer landen intensief met elkaar gaan samenwerken, des te groter de kans is op een blijvende vrede. Daarnaast zijn de Europese landen relatief klein en moesten de krachten worden gebundeld om een goede partij te zijn voor andere grote economische partijen. Op 1 januari 2002 is het zover: -day! Dat betekent dat we dan afscheid nemen van ons mooie en vertrouwde (en betrouwbare) geld. Maar er komt ook iets moois voor in de plaats en na een maand of twee zullen we al bijna niet beter weten.

Door leden van de gemeentelijk projectgroep Euro en vele andere collega"s is enorm veel werk verzet om de overgang bij de gemeente Zeist goed te laten verlopen.
Onze gulden is verweven met honderden regels, verordeningen, (huur-) contracten, uitvoeringsmaatregelen, apparaten, enzovoort, enzovoort.

Op deze Europagina komen diverse gemeentelijke medewerk(st)ers aan het woord die vertellen hoe zij met de omschakeling omgaan en problemen hebben opgelost.
We hebben ons zelf de afgelopen maanden veel vragen gesteld en daar antwoord op gegeven. Vragen als: Kunnen alle computer-programma"s ook na 1 januari 2002 nog met elkaar samenwerken? Doen de parkeerautomaten het wel met al die verschillende (96!) munten? Zijn ze op tijd omgebouwd of vervangen? Kunnen de subsidies, de bijstandsgelden en andere betalingen op tijd en correct worden verwerkt? Is al het voorlichtingsmateriaal aangepast?

De Euro-projectgroep draagt er - samen met alle andere medewerk(st)ers van de gemeente Zeist zorg voor dat in onze gemeente de overgang van de gulden naar de euro soepel zal verlopen. Zo soepel dat de inwoners van Zeist en wij bij de gemeente (bijna) niets van die overgang zullen merken; behoudens ander geld in de portemonnee.

Thomas Swart, wethouder Financiën

Snel of juist accuraat omrekenen
Vanaf 1 januari wordt Nederland een beetje buitenland: voorlopig zal iedereen de euro willen omrekenen naar guldens, om te weten wat hij of zij zal moeten betalen of ontvangen. Een snelle hulp bij omrekening van euro naar gulden is uit te gaan van het bedrag in euro, vermenigvuldigd met twee, plus tien procent. Van gulden naar euro kan voor de vuist weg het bedrag worden gedeeld door twee, min tien procent.
Bij officiële taken en berekeningen moet echter worden uitgegaan van de vaste wisselkoers van 2,20371. Een goede hulp hierbij biedt de eurocalculator, die te koop is of van internet geplukt kan worden. (Zie artikel handige internetsite's)

Omdat vijf cijfers achter de komma wel wat veel is, mag worden afgerond naar twee cijfers achter de komma. In optellingen mag alleen de som worden afgerond, waarbij de cijfers 1 t/m 4 naar beneden en de cijfers 5 t/m 9 naar boven worden afgerond.

Alvast wennen aan de Euro!
De nieuwe munteenheid gaat pas 1 januari volgend jaar zijn geldigheid krijgen en men kan tot 28 januari 2002 (behoudens een enkele uitzondering, zoals in tram of bus en bij sommige parkeerapparaten) met de Nederlandse munten blijven betalen. Om mensen alvast aan de nieuwe munten te laten wennen, heeft iedere inwoner van Nederland die op 31 december 2001 zes jaar of ouder is begin december een afhaalcoupon (voucher) thuisgestuurd gekregen. Met deze bon kan men van 14 tot en met 31 december 2001 een gratis setje munten van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent en 1 en 2 euro, totale waarde 3,88 ( 8,55), afhalen bij de hieronder genoemde banken en winkelketens. Neem een identiteitsbewijs en de voucher mee. En kunt u het gratis setje niet zelf afhalen, dan bestaat de mogelijkheid om een ander te machtigen. Zie de informatie bij de voucher.

Naast deze zogeheten "Eurokit of Zalmkit" wordt u aangeraden vanaf 14 december (als u toch uw gratis euromunten ophaalt) ook pakketten met euromunten te kopen ter waarde van 11,35 ( 25,-) zodat u na de jaarwisseling zoveel mogelijk gepast kunt betalen. Per huishouden bijvoorbeeld 1 à 2 pakketjes. Dat werkt mee aan snellere kassa-handelingen.

De gratis Euromunten ("Eurokit of Zalmkit") en de consumentenpakketten à 11,35 ( 25,-) zijn te verkrijgen bij de Rabobank, Postbank (postkantoor), ABN AMRO, ING Bank, Fortis Bank of Grenswisselkantoor (GWK), Shell-benzine-stations, Combi-fotozaken en de Hema. De bankbiljetten worden pas vanaf 1 januari 2002 verstrekt. Het is de bedoeling dat vanaf 12.00 uur op die dag alle automaten eurobiljetten kunnen gaan uitgeven. Betaal overigens van 1 tot 28 januari 2002 of met de Nederlandse gulden of met de Euro en niet door elkaar heen in één handeling.

Niet alle euro-munten overal geldig!
Niet alle Euro-munten zullen echter in alle deelnemende landen geldig zijn. Zo wordt op 2 februari 2002 een 10,- - munt geslagen en uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maximá. In Nederland zal deze munt een wettig betaalmiddel zijn, maar niet in de andere landen die deelnemen aan de invoering van de Euro. Vorm en uitvoering zullen echter sterk afwijken van de gangbare euro-munten. De andere landen zullen ook dergelijke euro-herdenkings-munten uitgeven ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen. Met die munten kan dus niet in ons land worden betaald.

Gemeentebrede projectgroep Euro
Al in oktober 1997 is een voorstel gedaan aan het college van B&W om gemeentebreed een projectgroep in het leven te roepen. Deze projectgroep heeft als taak de gevolgen van de overstap naar de euro te inventariseren en voorstellen te doen. Want de nieuwe munt moet zo soepel mogelijk worden ingevoerd. Vanuit deze projectgroep zijn verschillende aandachtsgebieden gedefinieerd waarbinnen de productgroepen en afdelingen zelfstandig hun euro-gerelateerde problemen afhandelen. Per productgroep of afdeling zijn vertegenwoordigers in de centrale projectgroep aangesteld. Zij koppelen de benodigde activiteiten in hun eigen organisatieonderdeel terug naar de centrale projectgroep.

Betalen in de Publiekshal
Van 2 tot 28 januari 2002 kan men in Nederland (behalve in tram en bus) met zowel de guldens als met de Euro's betalen. Beide muntsoorten zijn wettige betaalmiddelen. In de Publiekshal kan men gedurende die vier weken in januari 2002 op de volgende drie wijzen betalen: a. Pinnen. De meeste bezoekers maken al gebruik van deze mogelijkheid. En ons pinapparaat is "Europroof".
b. Met Euro's betalen.
c. Guldens.
Wilt u nog met guldens betalen dan wordt u verzocht om het benodigde bedrag eerst bij een wisselloket in de Publiekshal om te wisselen in Euro's. Vervolgens kan dan het door U gekochte met Euro's worden afgerekend. Het grote voordeel hiervan is dat onze kasmedewerk(st)ers aan het eind van de dag hun kas niet in twee munteenheden hoeven op te maken en dat mogelijke omrekenfouten geminimaliseerd worden.

Gerrit Jonkman, hoofd Facilitaire Zaken en voorzitter van de projectgroep Euro:
"Wij zijn echt ondersteunend bezig"
"We hebben intern alles wat met geld te maken heeft, zoals de automaten in de gebouwen van de gemeente, aangepast voor de euro. Terwijl er ten aanzien van Interne Zaken niet veel te doen is, geldt op het gebied van automatisering wel: alle hens aan dek," aldus Gerrit Jonkman en hij vertelt met trots:
"Onze afdeling is ten opzichte van de organisatie echt ondersteunend bezig. Elke afdeling heeft haar eigen verantwoordelijkheden, maar wij coördineren één en ander en stellen tools beschikbaar, zoals de opslag van oude bestanden en het bieden van testmogelijkheden."

Drie werkgroepen
Binnen de afdeling Informatica &Automatisering hebben drie werkgroepen zich met de overstap naar de euro beziggehouden: een werkgroep heeft zich gericht op kantoorautomatisering en operating-systemen, een tweede hield zich bezig met gebruikerstoepassingen als tekenpakketten, het groenbeheerspakket en AutoCad, terwijl de aandacht van de derde werkgroep was gericht op basisregistraties, zoals het financieel - of huursubsidiesysteem.
Gerrit: "Alle werksoorten binnen de gemeente Zeist zijn vertegenwoordigd in de gemeentebrede productgroep euro, waar ik sinds augustus technisch voorzitter van ben. Ik heb een coördinerende taak. De leden van de projectgroep moeten het werk zelf doen. De overkoepelende vergaderingen zijn vooral een goede gelegenheid om activiteiten op elkaar af te stemmen en knelpunten tijdig op te sporen."

Handige internetsites

Euro-calculator: via het adres
www.minfin.gemnet.nl/bgw/downloads/eurocalcsetup30.exe kan een gecomprimeerd bestand worden gedownload (1,85 Mb)

www.euro.nl (gratis voorlichtingsmateriaaal)

thema.ilse.nl/euro (diverse examens over de euro)

www.dnb.nl/euro/index1.htm (met o.a. informatie over de echtheidskenmerken, mogelijkheden om geldverwerkende apparatuur te testen (onder kopje euro-omwisseling) en beeldmateriaal

Anita Beenen (Juridische Zaken): "Een hele klus om alle regelingen door te lopen".
Anita: "In de EU-verdragen is vastgelegd dat per 1 januari 2002 alle bedragen in regelingen automatisch worden omgerekend naar euro's. Op zich heeft die bepaling voor de afdeling Juridische Zaken geen ingrijpende gevolgen.

Wel moeten we voorkomen dat je over een aantal jaren in regelingen en verordeningen nog bedragen in guldens tegen kunt komen. Daarom heeft onze werkgroep besloten dat alle regelingen met bedragen moesten worden omgerekend naar euro's."

"Het was een hele klus om alle regelingen door te lopen. Een collega van Facilitaire Zaken heeft een lijst gemaakt met alle regelingen en verordeningen waarin bedragen in guldens voorkomen. Hij heeft dat op uiterst zorgvuldige wijze uitgevoerd en een lijst gemaakt, waaruit blijkt in welke verordening of regeling en in welk artikel het bedrag in guldens is omgerekend naar het bedrag in euro's. Het guldenbedrag en het omgerekende eurobedrag is tevens genoemd. De veranderingen zijn vervolgens door ons in de verordeningen doorgevoerd."

Eind oktober heeft het college van B&W over de wijzigingen besloten. Voor zover vaststelling door de gemeenteraad nodig is, heeft dit op 26 november 2001 plaatsgevonden. Als alles goed is afgewikkeld, kunnen de gewijzigde verordeningen op 1 januari aanstaande in werking treden.

"We hebben overigens een vangnetbepaling opgesteld, waarin staat dat in alle regelingen en verordeningen die niet op de lijst staan, ook guldenbedragen in eurobedragen kunnen worden omgezet, zonder dat het college en de raad erover hoeven te beslissen," aldus Anita Beenen-Oskam van de afdeling Juridische Zaken.

Ruud van Merkhoven (applicatiebeheerder Publiekszaken) verwacht geen schokkende gebeurtenissen ten aanzien van software: "Gebruiker mag zo min mogelijk merken van overstap"
Als applicatiebeheerder van de afdeling Publiekszaken is Ruud van Merkhoven verantwoordelijk voor de hardware en software van deze afdeling. Hier is de overstap van de euro het duidelijkst voelbaar, stelt hij. "Wij zijn het winkeltje van de gemeente Zeist. Of het nu gaat om een paspoort, een rijbewijs, een boete of een vergunning - alles wat de burger aan de gemeente Zeist moet betalen, doet hij bij ons. Wij verrichten op onze beurt betalingen voor huursubsidie en bijzondere bijstand aan inwoners van Zeist."

Het valt mee
"De euro begon in het najaar pas een beetje voor onze medewerkers te leven. Tot die tijd stond de overstap naar de nieuwe munt ver van hun bed. We hanteren nu al een multivalutair systeem en op 1 januari wordt de euro onze basisvaluta. Voor ons systeem maakt dat geen verschil. Ten aanzien van de software verwacht ik geen schokkende gebeurtenissen. De grootste impact van de overstap naar de euro verwachten we in de eerste dagen van het nieuwe jaar, maar echt zorgen maak ik me niet. Ik denk dat één van de belangrijkste gevolgen van de overstap zal zijn dat onze kasmedewerkers moeten kunnen inschatten hoezeer de burger nog aan de euro moet wennen. Wellicht valt het allemaal erg mee."

Wisselloket voor de burger
"De burger mag tot 28 januari met guldens betalen, maar er worden al veel betalingen elektronisch verricht en onze PIN-automaten zijn aangepast voor de euro. Ten aanzien van de cash betalingen heeft onze afdeling het voorstel gedaan om in de publiekshal een wisselloket in bedrijf te stellen, waar de bezoekers van de gemeente hun guldens voor euro's kunnen inwisselen, zodat ze aan onze kasloketten meteen in euro's kunnen betalen. Het grote voordeel hiervan is dat onze kasmedewerkers aan het eind van de dag hun kas niet in twee munteenheden hoeven op te maken. Waar de burger op moet letten is dat men in principe niet met twee muntsoorten tegelijk kan betalen. Tot 28 januari 2002 moet men een aanschaf of in guldens betalen of in Euro's.

Emmie Constandse (hrm-adviseur Personeelszaken): "Op heel veel manieren komen we de euro nu al tegen"
Emmie Constandse, hrm-adviseur Personeelszaken, zegt: "We willen medewerkers die met kashandelingen te maken hebben, zoveel mogelijk bekendmaken met wat er komt kijken bij de invoering van de euro. Hiervoor hebben we twee soorten cursussen geselecteerd, waar medewerkers op kosten van de gemeente heen konden. Van een aantal afdelingen - Slot Zeist, het zwembad, Natuur- en Milieu-educatie, het Creatief centrum, NMC (onder andere Boswerf), de deurwaarders, Sport- en Recreatievoorzieningen en Publiekszaken - hebben één of twee mensen in november onder werktijd een training 'the trainer-cursus' bezocht. Die cursus stelt hen in staat hun collega's te informeren over de invoering van de euro. Hiervoor hebben ze ook een syllabus met informatie gekregen."
"Voor alle medewerkers van de Publiekshal, die zeer frequent te maken hebben met kassa-handelingen, hebben we een aparte cursus geboekt, die in de avonduren wordt gegeven. Deze cursus bereidt hen onder meer voor op vragen van klanten, zoals: Wordt alles duurder? Hoe lang mag ik met guldens betalen? Mag ik half in guldens, half in euro's betalen? Ze leren buitenlandse euro-biljetten te herkennen en ook aan de hand van welke kenmerken ze valse van echte euro's kunnen onderscheiden."

Ed Lasut (Sociale Zaken): "De uitkeringsverstrekking mag niet stagneren!"
"De afdeling Sociale Zaken is sinds juli bezig met de uitvoering van eerdere voorbereidingen. Daartoe heeft Sociale Zaken een eigen projectgroep in het leven geroepen. Sociale Zaken opereert in een moeilijke en dynamische omgeving. Wij zijn afhankelijk van informatie die door anderen geleverd worden. Het gaat hierbij om geldstromen, informatie die geverifieerd moet worden en uitgaande informatie voor betalingen die ook nog verantwoord moet zijn" aldus Ed Lasut.

Ed Lasut vertegenwoordigt Sociale Zaken in de gemeentebrede projectgroep. Hij zegt: "De aanpak bij Sociale Zaken verschilt niet met de gemeentebrede aanpak. De invoering van de euro betekent nogal wat voor de organisatie en onze cliënten. Vrijwel alle onderdelen van de bedrijfsvoering, systeem en de regelgeving hebben te maken met geld en daarom met de euro.

In het kader van de Bijstandswet hebben wij en onze klanten daar natuurlijk veel mee te maken. Wij maken dankbaar gebruik van het materiaal dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons ter beschikking stelt." Ook de voorlichting aan cliënten krijgt speciale aandacht. "Onze bedoeling is om net als bij de millenniumovergang ook voor de euro een vlekkeloze overgang te regelen. Het is gewoon een voorwaarde dat de uitkeringsverstrekking niet mag stagneren".

Subwerkgroepen
Ed: "We hebben een voorlichtingsdag gehouden en onze medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. Wij willen hen tijdig bewust maken van de invoering en de risico's van de omschakeling. Zij zijn uitgenodigd zitting te nemen in werkgroepen. Sociale Zaken heeft twee werkgroepen, één die zich bezig houdt met het systeemdeel en één speciaal voor de beschikkingen, formulieren en standaardrapporten. We hebben onze medewerkers gevraagd mee te denken over de vraag waar in onze werkprocessen nog knelpunten kunnen optreden." En Ed vervolgt: "Het systeemtechnische deel is met behulp van een extern bureau doorgelicht.
Onze applicatiebeheerder heeft daar een belangrijke rol in gehad. De test heeft duidelijk gemaakt dat ons systeem de overstap naar de euro aankan. We hebben echter ook te maken met een groot aantal jaaroverschrijdende aanvragen die nog afgewikkeld moeten worden". "Ook voeren we de Wet Voorzieningen Gehandicapten uit en doen daarvoor betalingen aan leveranciers. Het liefst zien we natuurlijk dat de uitkeringen en betalingen tijdig en in de juiste valuta bij onze cliënten en leveranciers terechtkomen. En natuurlijk omgekeerd dat onze vorderingen op cliënten op de juiste wijze kunnen worden geïnd. Daar werken wij hard aan".

Administratie
"Sociale Zaken staat de komende maanden nog heel wat te wachten", verwacht Ed Lasut.
"Per 1 januari krijgt Zeist ook de uitkeringsadministratie van de gemeente Bunnik erbij - waarmee ons cliëntenbestand wordt uitgebreid - daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de belastingherziening voor de uitkeringen. Door de inzet van de medewerkers van Sociale Zaken heb ik er vertrouwen in dat het allemaal wel gaat lukken".

Anna Nijhof (afdeling Sport- en Recreatievoorzieningen): "We zijn alert op tijdig doorvoeren van veranderingen"
Anna Nijhof vertegenwoordigt de afdeling Sport- en Recreatievoorzieningen in de centrale projectgroep euro. "We hebben tijdig in kaart gebracht wat bij de invoering van de euro problemen zou kunnen opleveren, maar eigenlijk is alles vrij overzichtelijk. We hebben alleen te maken met de overstap naar de euro bij sportactiviteiten waar deelnemers een contante bijdrage betalen, zoals "s zomers bij Lobbus. We hebben op de toegangskaartjes, in foldermateriaal en in persberichten de bedragen aangepast. Ten aanzien van de toegangskaartjes gaan we meteen een efficiencyslag maken: deze kaartjes werden altijd gedrukt of gekopieerd, maar de euro is een goede aanleiding over te stappen op een programmeerbaar kasregister; die biedt meer flexibiliteit."
"Binnen het werkveld sport- en recreatievoorzieningen is vrij veel geautomatiseerd. Op het gebied van de software ligt alles op schema. Het Sportas-verhuurprogramma is gekoppeld aan FIS, het centrale gemeentelijke administratiesysteem, dus we mogen zeggen dat alles loopt" zegt Anna tevreden.
"We moeten er alleen alert op zijn dat veranderingen tijdig worden doorgevoerd. Maar ik verwacht niet dat we in december voor verrassingen komen te staan. Het enige wat ons nu nog bezighoudt, zijn de munttelefoons in de sporthallen; die moeten we nog aanpassen. Deze telefoons worden door het gebruik van mobiele telefoons niet veel meer gebruikt en ze hebben ook bij de leverancier geen hoge prioriteit meer. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we eruit komen."

Hans Out over parkeren en de nieuwe munt: "We zijn er echt op tijd bij!"
Hans Out is onder meer verantwoordelijk voor de plaatsing en exploitatie van parkeerapparaten. Hij zag de overstap naar de euro als een goede gelegenheid om de parkeermeters en -automaten in Zeist te vervangen. Nadat hij de optimale mogelijkheden voor Zeist in kaart had gebracht, schreef hij een voorstel dat begin dit jaar door de gemeenteraad is goedgekeurd. Over de inhoud van dat voorstel zegt hij: "De apparatuur dateert van 1985 en was sowieso al aan vervanging toe. Daarom worden de parkeermeters en -automaten vanaf eind november vervangen. Hierbij zullen veel meters plaatsmaken voor automaten die minder gevoelig zijn voor kraak en diefstal van parkeergelden." Dat scheelt de gemeente een belangrijke schadepost en ergernis. Vervolgens geeft Hans de wijze van betalen aan voor de komende twee maanden: "Tot eind december staan de apparaten nog ingesteld op guldens. Daarna kan vanaf 1 tot en met 28 januari bij de meters en automaten met twee valuta (gulden en euro) worden betaald."

Nieuw in Zeist: Betaald parkeren met een 'hipkaart' Innovatief is het nieuwe 'real time' parkeren, dat met succes in Nijkerk is getest. Het houdt in dat een burger of bezoeker de maximale parkeertijd koopt en na terugkomst het teveel betaalde weer - op de bij de gemeente verkrijgbare chipkaart - terug kan laten storten. Die kaart is geen chipper of chipknip, maar lijkt er wel op. Zowel bij de automaten als in de drie parkeergarages die Zeist rijk is, zal in de nabije toekomst tevens met chipper/chipknip kunnen worden betaald. Ook in de parkeergarages met betalen achteraf moet de apparatuur worden aangepast. Helaas kan bij achteraf betalen maar één valuta worden ingesteld, zodat op een bepaald tijdstip in januari deze betaalautomaten naar de euro worden omgezet. Dit kan volgens Hans Out problemen met wisselgeld opleveren. "Daarom overwegen we de mogelijkheid om de beheerdersloge tijdelijk de functie van wisselloket te geven." Hans is tevreden over de gang van zaken bij Verkeerstechnologie. "Als ik met collega's in andere gemeenten bel, valt me op dat veel van hen zich nog niet druk maken over het aanpassen van de apparatuur. Wij zijn er echt op tijd bij."

Ronald van Gemeren: "Euro heeft vele voordelen" "Ondanks dat er sinds 1999 een stortvloed van informatie over ons heen is gekomen over de invoering van de Euro, was er tot voor kort geen sprake van een Euro-hype. Dat heeft enerzijds te maken met die grote hoeveelheid van informatie, dat slaat dood en anderzijds met de boodschap "u hoeft niets te doen, wij (bank, verzekeringsbedrijf, enz.) regelen alles voor u". Vooral die laatste boodschap heeft een vrij sterke invloed. Mensen krijgen dus de boodschap dat alles van zelf gaat. Maar bijna iedereen heeft twee petten op. Die van consument en die van werknemer. En heb je die laatste pet op dan moet je op je werk juist aan de slag om de omschakeling van gulden naar euro goed te laten verlopen", aldus Ronald van Gemeren. Hij verwijst naar de interviews op deze Euro-pagina, waaruit blijkt dat de gemeente heel wat werk moest verrichten om de omschakeling van gulden naar Euro goed te laten verlopen. Het project is min of meer te vergelijken met het Millenniumprobleem, alleen wist men toen niet precies waar je naar moest zoeken. Dat is nu duidelijk: naar alle gulden-notaties. Ronald: "Daarnaast hebben veel mensen ook het idee dat het allemaal niet zo moeilijk zal zijn. Tijdens de vakanties in het buitenland zijn ze binnen enkele weken gewend aan het buitenlandse geld en zo zal het ook wel met de euro zijn, denken we z"n allen". En hij vervolgt: "Uit een recent onderzoek (half november) blijkt dat de Nederlanders nog niet echt overtuigd zijn van het nut van die gezamenlijke munt voor henzelf. 58% zegt makkelijker prijzen te kunnen vergelijken tussen landen en een kwart van de Nederlanders verwacht problemen bij de invoering. Problemen in de trant van lange wachtrijen bij kassa's, verhoogde prijzen en verkeerd wisselgeld. Het zijn echter relatief kleine problemen, want de voordelen van één gezamenlijke munt zijn groot!"

En hij vervolgt: "Afgesproken is dat de landen die deel gaan uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU) één munt gaan voeren. Dat vergemakkelijkt de handel tussen die landen. Binnen de Europese Unie is er sprake van een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Een voordeel van één munt is het verdwijnen van de wisselkoersonzekerheid. Die wisselkoers kon na een dag een heel ander licht werpen op een vandaag gesloten transactie. En ondernemers hoeven geen kosten meer te maken om zich tegen de wisselkoersrisico's in te dekken. Daarbij is iedereen gebaat, ook de burger".

Vervolgens besluit hij met een tip: "Ik raad iedereen, die vanaf vrijdag 14 december 2001 de gratis Euro-munten ('Eurokit') gaat ophalen en dat kan tot en met 31 december 2001), aan om ook meteen per huishouden 1 à 2 zakjes Euromunten ter waarde van 25,- 11,35) te kopen. Dan is het mogelijk om vanaf 1 januari 2002 gepast te betalen. Want uit de flappentappen komen uiteraard alleen bankbiljetten en winkeliers hebben geen tonnen vol met munten op voorraad. Door zelf te zorgen voor enig muntgeld kan men werken aan snellere kassa-handelingen".

Wijziging in regelingen en verordeningen m.b.t. invoering Euro Op 26 november 2001 heeft de gemeenteraad besloten dat in de onderstaande regelingen en verordeningen het woord "gulden" wordt gewijzigd in het woord "euro" en dat in die regelingen en verordeningen alle guldenbedragen worden omgerekend naar eurobedragen. De omrekening heeft plaatsgevonden volgens de daarvoor geldende afrondingsregels: 1 = 2,20371. Het resultaat wordt afgerond op hele eurocenten. Het derde cijfer achter de komma bepaalt of er naar beneden dan wel naar boven wordt afgerond. 1 tot en met 4 naar beneden, 5 en hoger naar boven.

De wijzigingen hebben plaatsgevonden in de volgende regelingen en verordeningen:

· Verordening regelende de vergoeding van de vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer;

· Algemene plaatselijke verordening Zeist

· Financieringsregeling eigen woningbezit;

· Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Zeist;

· Regeling onkostenvergoeding wethouders der gemeente Zeist;
· Subsidieverordening stadsvernieuwing Zeist;
· Subsidieverordening stadsvernieuwing Zeist 1995;
· Gemeentelijke Bouwverordening 1999;

· Verordening vergoeding kosten deskundigenhulp;
· Regeling jeugdsport;

· Regeling subsidiëring bewonersorganisaties;
· Verordening voorzieningen gehandicapten van de gemeente Zeist 2000;
· Verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend;
· Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeist 1999;
· Verordening Reïntegratie Arbeidsgehandicapten;
· Subsidieverordening uitstroom Abw, Ioaw, Ioaz en Wiw' in werking en
· Verordening toeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verleend 2000;

Verder heeft de raad besloten voor het geval regelingen en verordeningen, waarin het woord "gulden" voorkomt of guldenbedragen zijn genoemd, over het hoofd zijn gezien, een vangnetbepaling vast te stellen. Hiermee wordt, ook indien dit niet specifiek in het raadsbesluit is genoemd, in alle thans geldende regelingen en verordeningen waarin het woord "gulden" of "guldens" voorkomt, dit gewijzigd in "euro" respectievelijk "euro's". Ook wordt in deze verordeningen een eventueel guldenbedrag omgerekend naar een eurobedrag, volgens de daarvoor geldende afrondingsregels.

Voor zover burgemeester en wethouders bevoegd zijn bedragen in regelingen te wijzigen en het woord "gulden" te veranderen in het woord "euro" hebben zij hiertoe op 30 oktober 2001 besloten. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde afrondingsregels als hierboven is omschreven.

Bedoelde wijzigingen hebben plaatsgevonden in de volgende regelingen.
· Regeling vergoeding gebruik eigen vervoermiddelen;
· Regeling vergoeding kosten dienstreizen;

· Regeling gebruik eigen auto wegens woon-/werkverkeer;
· Regeling normen bovenmatige ziektekosten;
· Regeling persoonsgebonden budget gemeente Zeist;
· Besluit financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen voorzieningen gehandicapten 2000 en

· Verstrekkingenboek wet voorzieningen gehandicapten gemeente Zeist.
Ook burgemeester en wethouders hebben een vangnetbepaling, als hierboven omschreven, vastgesteld.
De beide besluiten treden in werking op 1 januari 2002. De besluiten liggen ter inzage bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20.

Zin in een nieuwe uitdaging?

Geef u op als stembureaulid voor de verkiezingen in maart 2002

Bent u achttien jaar of ouder en heeft u zin om eens iets heel anders te doen? Dan heeft u nu de kans!

Volgend jaar worden er twee verkiezingen gehouden, één op 6 maart : de gemeenteraadsverkiezing en één op 15 mei: de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.
Op deze dagen dient de gemeente de burger in staat te stellen om van zijn stemrecht gebruik te maken door stemlokalen in te richten en daarvoor hebben wij stembureauleden nodig. Drie per stemlokaal. Van een stembureaulid wordt verwacht dat hij zitting neemt in het stemlokaal tijdens de openingstijden. Dat wil zeggen van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
U zorgt er voor dat de burger zijn democratische recht kan uitoefenen, wij zorgen voor koffie en een lunch. Daarnaast krijgt u ook een (onkosten)vergoeding.

Heeft u interesse, geeft u dan op bij: bureau Verkiezingen van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Wij kunnen uw medewerking goed gebruiken! Mocht u meer willen weten belt u dan tijdens kantooruren met het bureau Verkiezingen, telefoon (030) 6987247 of (030) 6987248.

* Maandag 24 december en maandag 31 december Op maandag 24 december en maandag 31 december kunt u tussen 09.00
- 11.00 uur uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden terecht in de Publiekshal.

Raadsvergadering 17 december a.s.

Vergaderdatum : 17 december 2001
Aanvang : 19.30 uur
Plaats : raadszaal, gemeentehuis

Op de agenda staan onder o.a. de volgende punten:
1. Mondelinge vragen SP inzake huisuitzetting;
2. Vaststelling van een nieuwe, aan de Algemene wet bestuursrecht aangepaste Monumentenverordening en een geactualiseerde Subsidieverordening Monumenten ter vervanging van Hoofdstuk 3 van de Subsidieverordening stadsvernieuwing Zeist;

3. Tijdelijke referendumwet;

4. Beleidskader internationale samenwerking;
5. Definitief voorstel Herinrichtingsplan Den Dolder;
6. Vaststelling Programma en Overzicht 2002 voor de investeringen in de voorzieningen huisvesting onderwijs;

7. Aanbieding exploitatie en kredietaanvraag Cornelis Vlotlaan;
8. Verdaging besluitvormingstermijn bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Harlanterrein en delegeren voorbereidende handelingen beslissingen op bezwaar en beroep;

Belangstellenden kunnen het bestuur van Zeist vanaf de publieke tribune volgen en zijn dan ook van harte welkom.

De volledige agenda en de stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20 (schuin tegenover het gemeentehuis).

Extra koopavonden

Op 20 december a.s. zijn er extra koopavonden in Zeist. Op deze dagen geldt betaald parkeren van 9.00 tot 21.00 uur.

Afhandeling WOZ-bezwaren
In de loop van dit jaar zijn voor de onroerende zaken in de gemeente Zeist, de waardebeschikkingen verzonden aan alle belanghebbenden. Tegen deze waardebeschikkingen kon (door eigenaren en gebruikers) binnen zes weken na dagtekening daarvan bezwaar worden aangetekend. In dit artikel proberen wij u uit te leggen welke procedure doorlopen wordt bij de afhandeling van deze bezwaarschriften.

Termijn uitspraak bezwaarschrift
Uit cijfers blijkt, dat landelijk gemiddeld tegen 12% van de waardebeschikkingen door belanghebbenden bezwaar is aangetekend en daar vormt Zeist geen uitzondering op.
Gelet op de omvang en vaak ook complexiteit van de ingediende bezwaren en de zorgvuldigheid die de gemeente bij het doen van de uitspraak dient te betrachten, is met de behandeling van de bezwaren enige tijd gemoeid.
Voor belastingzaken heeft de wetgever - in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht - de termijn waarbinnen op een bezwaarschrift uitspraak moet worden gedaan bepaald op een jaar na ontvangst van het bezwaarschrift.

Hertaxatie onroerende zaak
Voordat uitspraak op een bezwaar kan worden gedaan is het noodzakelijk advies in te winnen van een taxateur, die daarvoor een hertaxatie van de onroerende zaak dient te verrichten.
In de loop van dit jaar zijn er berichten in de pers verschenen over gemeenten die voor de taxatie naar aanleiding van ingediende bezwaren hetzelfde taxatiebureau hadden ingeschakeld dat ook de werkzaamheden met betrekking tot de oorspronkelijke waardebepaling had uitgevoerd. Daarbij zou een aantal van die gemeenten afspraken hebben gemaakt met dat taxatiebureau over het niet vergoeden van de taxatiekosten, indien de waarde na hertaxatie meer dan 10% zou afwijken van de oorspronkelijke waarde.
In de gemeente Zeist is hiervan geen sprake. Om de objectiviteit en onpartijdigheid te waarborgen heeft de gemeente er voor gekozen om voor de hertaxatie gebruik te maken van de diensten van een ander taxatiebureau.

Controle advies taxateur
Na hertaxatie brengt de taxateur een advies uit aan de gemeente. Zoals gezegd dient de gemeente bij het doen van een uitspraak op een bezwaarschrift de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Het door de taxateur uitgebrachte advies moet dan ook worden gecontroleerd op beantwoording van alle in het bezwaarschrift aangevoerde grieven. Na controle worden de adviezen in het geautomatiseerde (belasting)systeem verwerkt en kan de uitspraak op het bezwaar worden opgemaakt en worden verzonden.

Overigens zij nog vermeld dat indien de hertaxatie een waardeverlaging tot gevolg heeft dit eveneens consequenties heeft voor de reeds opgelegde aanslagen onroerende-zaakbelastingen. Indien er daarbij sprake is van een verlaging van het te betalen belastingbedrag zal, in het geval de aanslag reeds geheel is voldaan, restitutie van het teveel betaalde worden verleend.
Zowel de Rijksbelastingdienst (voor de bepaling van het eigenwoningforfait voor de Inkomstenbelasting) als het waterschap (voor de vaststelling van de waterschapslasten) worden van de waardewijziging in kennis gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie