Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Statencommissievergadering provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Op te bergen
in de band van
12 december 2001

de leden van de commissie wordt
verzocht hun eventuele opmerkingen
binnen acht dagen na ontvangst aan
de secretaris van de commissie
mede te delen.

van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn

gehouden op 5 december 2001INHOUD

Opening 2
Mededelingen 2
Ingekomen stukken 2
Doorstart Centrum Beeldende Kunst Drenthe
(CBK) 2
Sluiting 11
Toezeggingen 12

5 december 2001STATENCOMMISSIE CULTUUR EN WELZIJN

Verslag van de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn, gehouden op 5 december 2001 in het provinciehuis te Assen.

Aanwezig:

mevrouw W.F.C. Dirks (GroenLinks, voorzitter)
mevrouw W.H.H. Ceelen (PvdA)
mevrouw M. van Dijk (D66)
G.A.W. Fonk (VVD)
A.J. Gaasbeek (OSD)
F. Ietswaart (D66)
mevrouw H. Kempe-Foekens (ChristenUnie)
K. Niemeijer (Ouderenpartij)
J. Prinsen (PvdA)
mevrouw J. Schipper (VVD)
mevrouw M.Ch.A. Smilde (CDA)
mevrouw G.H. Smith-Bults (GroenLinks)
A. Wendt (ChristenUnie)
mevrouw K. Westerkamp-Exoo (CDA)
mevrouw A. de Widt-Nieuwenhuizen (VVD)
H. Zomer (CDA)

Voorts aanwezig:

mevrouw M.W. Brink-Massier (PvdA, gedeputeer-
de)
mevrouw G. de Vries-Leggedoor (CDA, gedepu-
teerde)
R.G.J. Derksen (wnd. secretaris)
G. Bosschers

Afwezig met kennisgeving:

J.R. Dijkstra (PvdA, voorzitter)
L. Bomhof (VVD)
J.J. van Heukelum (VVD)
mevrouw N. Nieuwenhuizen (OPD)
S.A. van der Schoot (Ouderenpartij)

5 december 2001 1
1. Opening Mevrouw SCHIPPER vraagt of de financiering direct is gekoppeld aan het bibliotheeknetwerk, of De VOORZITTER opent de vergadering. dat de financiering is gekoppeld aan het reeds ingezette traject.
2. Mededelingen
Mevrouw BRINK antwoordt dat het een niet los Mevrouw DE VRIES deelt mee dat tijdens de vori- kan worden gezien van het ander. ICT-activiteiten ge commissievergadering het stuk met betrekking staan namelijk ook in verband met de herstructu- tot de jeugdparticipatie aan de orde is geweest. rering van het bibliotheekwerk, waarvoor, als het Daarvan heeft de commissie aangegeven dat het goed is, het Rijk budget beschikbaar stelt. Zodra een goed voorstel is, maar tevens is voorgesteld spreekster daarover meer informatie heeft, zal zij om niet een bedrag van 100.000,-- uit de post de commissie inlichten. Onvoorzien te financieren en de rest uit andere
potjes, maar een bedrag van 150.000,-- in zijn 3. Ingekomen stukken totaliteit uit de post Onvoorzien te halen. Indien de laatste optie wordt uitgevoerd, dan vergt dat een 3.1. Brief van het Regionaal Patiënten-/ besluit van de staten en dient dit stuk als A-stuk, Consumentenplatform Drenthe (RPCP) met een gewijzigde passage over de financiering, van 11 oktober 2001 betreffende uitnodi- in de eerstkomende statenvergadering aan de ging voor bijeenkomst van spreekuur- orde te worden gesteld. houders voor uitkeringsgerechtigden en statenleden De COMMISSIE stemt hiermee in.
De heer GAASBEEK merkt op zeker belangstel- Mevrouw SCHIPPER merkt op dat tijdens de vori- ling te hebben voor voorlichting uit de praktijk ge commissievergadering is gesproken over het betreffende de uitkeringsgerechtigden. uitstel van de verschijningsdatum van het Biblio-
theekplan, aangezien dit is gekoppeld aan de De heer IETSWAART heeft de voorkeur om het totstandkoming van het bibliotheeknetwerk. bezoek aan het RPCP te combineren met een Spreekster heeft de Najaarsnota er nog eens op ander werkbezoek. nageslagen en daarin valt te lezen dat er meerde-
re redenen zijn om tot structurele financiering van De VOORZITTER concludeert dat de commissie 500.000,-- van het budget over te gaan. Een van harte ingaat op de uitnodiging van het RPCP aantal digitale producten is namelijk al in gang en zal in overleg met het secretariaat een datum gezet. Wat betekent dit nu voor de Provinciale vaststellen waarop dit werkbezoek kan plaatsvi n- Bibliotheekcentrale (PBc)? Kan de PBc doorgaan den. op de ingeslagen weg of betekent het dat de PBc
met het leveren van dergelijke producten nog niet 4. Statenstuk 905, Doorstart Centrum Beel- door kan gaan? dende Kunst Drenthe (CBK)

Mevrouw BRINK antwoordt dat de PBc door kan Mevrouw CEELEN merkt op dat op 3 november gaan. Volgende week heeft spreekster een be- 2001 de commissie een brief ontving van de heer stuurlijk overleg met de PBc en dan komt dit punt Nagtegaal, interim-directeur van het CBK, waarin zeker aan de orde. Als blijkt dat er als gevolg hier- de vraag werd gesteld of er zich donkere wolken van problemen ontstaan bij de PBc, wat spreek- aftekenden boven het CBK Drenthe, naar aanlei- ster niet verwacht, zal de commissie dat van haar ding van het in opdracht van het Ministerie van horen. Een voorstel voor nieuw bibliotheekbeleid WVC uitgevoerde onderzoek van het bureau zal in de staten aan de orde worden gesteld, als- Berenschot. Berenschot ziet zeker toekomst voor mede het voorstel om over te gaan tot structurele de kunstuitleen, maar dan dient de kunstuitleen financiering daarvan met een bedrag van wel breder ingezet te worden dan enkel op het 500.000,--. product "uitleen van kunst".

5 december 2001 2Het CBK dient dan ook de bakens te verzetten en met 30.000,-- voor de personele bezetting nodig professioneler te gaan werken. Op pagina 1 van zijn om op professionele basis door te starten. de beleidsbrief van dit statenstuk is te lezen dat Klopt dit? de doelstellingen van het CBK Drenthe zijn het in Daarnaast lijkt het spreekster logisch dat bij een contact brengen van zoveel mogelijk mensen in nieuw gebouw eenmalig geld vrijgemaakt wordt de provincie met hedendaagse beeldende kunst, voor de inrichting van kantoren en publiciteit. De het stimuleren van de belangstelling en het bevor- PvdA is van mening dat met deze doorstart ook deren van betrokkenheid bij hedendaagse kunst, de grote inzet van de vrijwilligers wordt gehono- het instandhouden, ontwikkelen en onderhouden reerd, want dankzij deze mensen die jarenlang van een documentatiebestand en de collectie ten onder weinig florissante randvoorwaarden hebben behoeve van kunstuitleen voor particulier en be- gewerkt, is de beeldende kunst onder de aan- drijf en daarnaast bemiddeling en begeleiding bij dacht van de mensen gebracht. Haar fractie gaat kunstopdrachten en het geven van voorlichting en dan ook akkoord met de doorstart van het CBK en organiseren van educatieve projecten, kunstpro- is benieuwd of de vooronderstellingen die zij zo- motie etcetera. Kijkend naar die doelstellingen ziet juist heeft uitgesproken ook kloppen. spreekster deze brede inzet in Drenthe gewaar-
borgd en dat is wat er bereikt kan worden indien Mevrouw SCHIPPER is tevreden dat het er nu de inzet op de hiervoor beschreven wijze breed naar uitziet dat er voor het CBK aan een jarenlan- kan worden gegeven. Dat is precies wat de PvdA ge periode van onzekerheid een einde komt. Het ziet in de doorstart van het CBK en het sein staat CBK is immers min of meer de speelbal geworden nu dan ook op groen. Het betreft een doorstart van fusie en defusie. Een compliment is dan ook met als randvoorwaarde dat het CBK beter wordt op zijn plaats aan die mensen die zijn blijven wer- gehuisvest en een betere personele bezetting ken voor het CBK. Dat neemt niet weg dat zij een krijgt, die verantwoord en professioneel deze bre- aantal kritische kanttekeningen heeft bij het subsi- de inzet kan laten zien. Het voortdurend verplaat- dieverzoek. Deze kritische opmerkingen hebben sen van het CBK naar te kleine of moeilijk toegan- voornamelijk te maken met de positionering van kelijke locaties, het onzichtbare onderdeel van de het CBK en inzicht in de financiën van het CBK uitleen aan bedrijven en het niet goed zichtbaar zoals dat in dit statenstuk wordt weergegeven. De zijn van de kunstuitleen voor de Drentse bevolking financiële positie van het CBK die heeft geleid tot zijn nu verleden tijd. In een nieuwe ruimte van de extra subsidieaanvraag, acht zij onvoldoende 550 vierkante meter, waarin breeduit de collectie beschreven. Er is in het stuk sprake van een be- kan worden gepresenteerd, kan een nieuwe ont- drijfsplan c.q. ondernemingsplan van het CBK, wikkeling als media en kunst, alsmede de inrich- maar die stukken zijn niet in de leeskamer aanwe- ting van speciale tentoonstellingen vorm krijgen. zig. De huidige relatie met betrekking tot de finan- Dat is wat dan ook een doorstart genoemd kan ciering van de kunstuitleen in Assen is in het stuk worden. niet beschreven. Hoe kunnen de staten dan be- Het CBK heeft sinds juli 2001 sterk ingezet. Er is oordelen of de bijdrage van Assen relevant is ten sprake van een goede coördinatie en goede sa- opzichte van hetgeen er nodig is voor de exploita- menwerking tussen bestuur en vrijwilligers. Er is tie van de kunstuitleen? Voor die exploitatie zal een bedrijfs- en ondernemingsplan ontwikkeld, zo immers relatief veel vloeroppervlak nodig zijn. Er is op pagina 1 van de beleidsbrief te lezen. Dit wordt geconstateerd dat de operationele bezetting heeft als doel om een nieuwe weg in te slaan als ontoereikend is. Het gaat echter om een vacature professioneel centrum voor hedendaagse kunst. en dan zou in principe de financiering tot op he- Dit is een centrum dat een brede functie wil ver- den daarin berekend moeten zijn. Waarom is er vullen ter ondersteuning, aanvulling en promotie een verhoging van dat bedrag noodzakelijk? Het van de hedendaagse beeldende kunst in Drenthe. zou prettig zijn geweest indien dat ook in de nota De PvdA gaat ervan uit dat het bedrijfsplan c.q. was uitgelegd of in ieder geval in de leeskamer ondernemingsplan zoals genoemd het actieplan aanwezig was geweest. Het takenpakket is im- van het CBK is, waarin de garantie van deze mers niet veranderd? In de nota zegt het college doorstart is verwoord en dat uit deze bevindingen dat de financiering uitzicht biedt op het eventueel kan worden geconcludeerd dat de verhoging van ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. de huurkosten met 35.000,-- en de verhoging Een paar maanden geleden heeft spreekster de

5 december 2001 3gedeputeerde gevraagd naar een herpositionering van het CBK? Heeft het beschikbaar stellen van van het CBK, het kunstenaarsmilieu in Drenthe en een budget van 35.000,-- hier iets mee te ma- de taak van de provinciale overheid daarin. Te- ken? vens heeft zij gevraagd dit in relatie te brengen
met de kunstuitleen. Tot haar verrassing pakte de Mevrouw SMITH merkt op dat de titel van dit sta- gedeputeerde deze handschoen op en tijdens een tenstuk, waarin het woord "doorstart" voorkomt, opening in Hooghalen gaf de gedeputeerde aan vreemd overkomt. Een doorstart vindt immers dat de provincie het voornemen had om eens meestal plaats nadat het gevaar van een faillis- kritisch te kijken naar de subsidiëring van de sement is afgewend. Daarvan is bij het CBK geen kunstuitleen. De VVD-fractie vraagt zich af of er sprake, alhoewel de situatie verre van ideaal is te nu met deze extra subsidie niet van de uitgezette noemen. Nu is er de mogelijkheid tot verbetering. route wordt afgeweken. De noodzaak van inci- Er is een goede, nieuwe permanente ruimte ge- dentele subsidiëring ziet de VVD-fractie wel, maar vonden voor de uitleen en het kantoor tezamen. ten aanzien van de structurele subsidie vraagt zij Zij is verheugd dat dit uiteindelijk voor elkaar is. het college om in ieder geval nog in deze staten- Spreekster heeft begrepen dat er een werkplan tot periode met een Nota beeldende kunst te komen, 2003 is gemaakt en naar aanleiding daarvan heeft waarin de positie en de taak van het CBK en on- zij het voorstel gekregen dat nu voorligt. De aan- dersteuning van de kunstuitleen in beeld wordt vraag van subsidie is breder dan alleen voor ver- gebracht. huizing en inrichting, aangezien er ook geld wordt gevraagd voor public relations en een parttime De heer ZOMER is een warm voorstander van de inhoudelijke kracht. Hoewel zij heeft begrepen dat inhoud van dit statenstuk. Het CBK heeft een het CBK zelf om een fulltime functionaris had ge- goed onderkomen en een goede organisatie nodig vraagd, moet er eerst maar eens worden bekeken en hij stemt dan ook graag in met het voorstel. Er hoe de werkzaamheden gaan verlopen. Het is komt hiermee een einde aan een periode van goed dat de hele organisatie is doorgelicht. Er is onzekerheid en het betekent een waardering van nu een vanuit het Drents Museum gedetacheerde de vrijwilligers die werkzaam zijn bij het CBK. De interim-directeur werkzaam bij het CBK. Dat loopt CDA-fractie gaat er wel van uit dat de gevraagde binnenkort af en deze situatie kan dan ook in ver- bedragen gebaseerd zijn op reële wensen en dat band met de gewenste continuïteit niet te lang de gevraagde bedragen ook werkelijk nodig zijn. duren. Ziet de gedeputeerde al een oplossing voor Wat dat betreft heeft hij geen reden om aan de het management? Het bestuur van het Drents argumentatie van het college te twijfelen, maar Museum is tevens bestuur van het CBK. Dat lijkt aan de andere kant worden de staten bij dit voor- spreekster voor de toekomst geen logische zaak. stel niet op overdadige wijze van informatie voor- Ook hierover hoort zij graag de gedachten van zien. In het stuk wordt gesproken over een onder- gedeputeerde Brink. Zij sluit zich aan bij de woor- nemingsplan, maar dat wil hij dan wel graag zien den van vorige sprekers dat er iets meer informa- terwijl het er nog niet is. Dat betekent dat hij voor tie met betrekking tot de begroting en het bedrijfs- wat betreft dit stuk moet afgaan op de informatie plan aanwezig had moeten zijn in de leeskamer. die het college verstrekt, en dat vindt hij wel wat pover. Nu gaat het weliswaar niet direct om een De heer IETSWAART merkt op dat het verheu- gigantisch bedrag, maar er was toch afgesproken gend is om te constateren dat het CBK na veel- dat het college de voorstellen financieel goed zou vuldige verhuizingen een nieuw onderkomen heeft onderbouwen? Resumerend is dit een voorstel dat dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Hij onder- een goede zaak dient en waarmee hij instemt, steunt dan ook het compliment dat de VVD-fractie maar graag ziet hij dat het college het onderne- zojuist heeft geuit naar het bestuur, de medewer- mingsplan en de begroting nog op enigerlei wijze kers en de vrijwilligers van het CBK. Er is en er zal toestuurt of aan de staten ter inzage geeft voordat nog veel werk verricht moeten worden. Hij heeft de definitieve besluitvorming plaatsvindt. begrepen dat verhuizen geld kost en dat de huur- Hoe gaat het met de personeelsformatie van het kosten van het nieuwe pand hoger liggen dan die CBK? Er is immers nog steeds sprake van deta- van het huidige pand. Hij stemt dan ook in met de chering van een directeur. Is dit een aflopende gevraagde structurele verhoging van de huurkos- zaak en komt de directeur permanent in dienst ten van 35.000,-- en de incidentele kosten voor

5 december 2001 4de inrichting van het kantoor en de expositieruim- De heer WENDT staat zeer sympathiek tegenover te. dit statenstuk. Hij sluit zich aan bij de opmerking Hij hoopt dat die bedragen voldoende zijn, gelet dat het wordt betreurd dat er nog geen onderne- op de accommodatie. mingsplan c.q. bedrijfsplan voorligt. Hij vraagt zich De D66-fractie heeft meer moeite met het verzoek af of er geen overlap van functies met de taken om een structurele bijdrage in de personeelskos- van Kunst&Cultuur Drenthe (K&C) bestaat indien ten van 30.000,-- om extra formatie binnen de op pagina 1 wordt gesteld dat het CBK ook edu- organisatie te kunnen bekostigen. Deze uitgave catieve projecten organiseert, aan kunstpromotie wordt gemotiveerd door de bewering dat de huidi- doet en een actieve stimulerende functie in de ge operationele bezetting niet toereikend is. Deze richting van het totale Drentse culturele leven motivering vindt spreker erg mager. Wat bedoelt vervult. Voor het overige sluit spreker zich aan bij de gedeputeerde daar precies mee? Het CBK de vragen en opmerkingen van vorige sprekers. verzoekt om 20.000,-- beschikbaar te stellen
voor het starten van een publiciteitscampagne. Hij De heer NIEMEIJER merkt op dat het voorliggen- kan dit niet helemaal rijmen met beweringen dat de statenstuk handelt over een materie waarmee dit geld nodig is omdat er al veel geld is uitgege- zijn fractiegenoten zich niet veelvuldig bezighou- ven aan publiciteit. Bovendien verwacht hij dat den. Dat wil niet zeggen dat kunst op zich niet dergelijke uitgaven ook al in de reguliere begroting belangrijk is. Echter, kunst dat het vermogen bezit zijn opgenomen. Hij kan wel uit het stuk opmaken om schoonheid te scheppen en esthetisch genot dat het geld is uitgegeven aan ad-hoc- en nood- op te wekken, wordt bij de leden van de Ouderen- voorzieningen en dat er nu geld nodig is voor in- partij weinig geconstateerd. Veel vormen van he- vesteringen in de diepte. Hij begrijpt echter niet dendaagse kunst zijn op zijn zachtst gezegd dan wat daarmee bedoeld wordt. Kan de gedeputeer- ook nogal discutabel te noemen. Dat het heden- de daar een toelichting op geven? Spreker had daags denken en handelen bepalend is voor di- ook graag inzage willen hebben in het bedrijfs- verse vormen van kunst, is iets wat niet iedereen plan, teneinde te kijken hoe het CBK daar invulling hardop durft te zeggen. Kennelijk moet er ook in aan wil geven. Dit plan lag helaas niet ter inzage. dit geval nog draagvlak worden gecreëerd en over De D66-fractie heeft kennisgenomen van het feit zin en onzin van de kunst kan eindeloos worden dat de gemeente Assen bereid is geld beschik- gediscussieerd. Het gaat er in dit geval echter om baar te stellen voor de verhuizing van de kunst- hoe de provincie een stuk gemeenschapsgeld uitleen. Dit gaat om een bedrag van 15.000,--, besteedt, want de kost gaat voor de baat uit. De alsmede om 10.000,-- voor een periode van vier hedendaagse abstracte kunstuitingen doen hem jaar. Wordt dit bedrag nu aan de kunstuitleen ver- in ieder geval verzuchten of er geen betere beste- strekt of aan het CBK? Betaalt de kunstuitleen dingsdoelen zijn, zoals bijvoorbeeld zorg voor huur aan het CBK? Spreker kan uit het stuk niet bejaarden en andere schrijnende gevallen. Hij is goed uitmaken hoe de onderlinge verhoudingen bang dat de provincie in veel zaken vervalt tot tussen beide instanties liggen. De opmerking in automatisme in denken, doen en handelen. Toch het stuk dat beide bedragen zullen bijdragen aan is dit beleid echter vraaggestuurd en in die zin het huisvesten van de kunstuitleen, maakt een en benadert hij dit stuk positief. Wat de huur, de pu- ander er in ieder geval niet duidelijker op. Verder bliciteitscampagne en de inrichting betreft, gaat hij heeft het spreker gestoord dat het voorstel zo laat aarzelend akkoord met het voorliggende stuk. aan de commissieleden is toegezonden en dat er
een extra fractie- en commissievergadering voor De heer GAASBEEK merkt op dat de geschiede- nodig waren om dit stuk op een ordentelijke wijze nis hem leert dat de kwaliteit van beschaving vaak te behandelen. Wellicht dat daarvoor wel argu- wordt afgemeten aan de wijze waarop er met cul- menten zijn aan te voeren, maar deze verneemt tuur wordt omgegaan. Spreker denkt ook dat cul- hij dan ook graag van de gedeputeerde. In de tuur en welzijn behoren tot het economisch princi- brief van 20 november 2001 staat dat indien er in pe. De staten hebben al lang bemoeienis met de december 2001 geen beslissing wordt genomen, kunstuitleen en het is goed dat dit in deze vorm het voortbestaan van het CBK Drenthe ernstig in wordt voortgezet. gevaar komt. Hij acht dit bepaald geen handige
formulering.

5 december 2001 5Hij start dan ook met een positieve benadering. Hij zal zich er geen buil aan vallen. Toch worden ook vraagt zich af wat het verschil is tussen de kunst- nog weer de gemeenten Hoogeveen, Meppel, uitleen en de cartotheek. Hij heeft het idee dat Emmen en Roden genoemd voor wat subsidiëring daarin een ontwikkeling zit, waarbij de cartotheek van de kunstuitleen betreft. Ook daar geldt na- meer het accent legt op belangenbehartiging. De tuurlijk dat het gemeentelijk beleid betreft, maar provincie heeft in dit opzicht een nogal nauwe ook voor deze gemeenten is het belangrijk dat of relatie met de provincie Groningen, terwijl het in de provincie, of een van de organen die door de Groningen redelijk functioneert. Hoe is de relatie provincie worden gesubsidieerd, de coördinatie op met het documentatiecentrum en hoe zal zich die zich neemt in de richting van de gemeenten. Pas relatie blijven ontwikkelen? Spreker heeft proble- in dat geval is er sprake van een professioneel men met het feit dat dit stuk puur en alleen over centrum en het CBK heeft daarin dan ook zeker professionele kunstenaars gaat. Hoewel het ICO een rol te spelen. Alles overwegend wordt aan het de belangen verdedigt van de amateurs, kan bij CBK een provinciale subsidie van ongeveer cultuurbereik dit facet ook wel eens worden mee- 374.000,-- verleend. Daar komt nu een inciden- genomen. De educatie van zowel kinderen als tele subsidie van 125.000,-- bij, waarmee hij burgers wordt erbij betrokken. Hij is het met het instemt aangezien de kosten daarmee voor 100% CDA eens dat er eigenlijk een financiële onder- worden gesubsidieerd. Hij wenst het CBK en het bouwing zou moeten worden gemaakt in de vorm college dan ook heel veel succes hiermee. Welis- van een bedrijfsplan. Indien het aankomt op edu- waar had hij net als het CDA graag wat meer in- catie of opvoeding dan moet worden begonnen en formatie gekregen met betrekking tot het bedrijfs- daarvoor is niemand te jong. De scholen zo snel plan, maar er zit wel haast achter dit voorstel aan- mogelijk betrekken bij de plannen, zou een goede gezien alles voor 1 januari 2002 afgerond dient te zaak zijn. Dat klemt te meer nu Emmen het zijn. Drentse culturele leven ook wil activeren.
Tussen het CBK en het Drents Museum heeft zich Mevrouw BRINK dankt de commissie voor de een onderlinge verwevenheid ontwikkeld. In eer- brede steun aan de doorstart van het CBK. Het ste instantie werd aansluiting gezocht met K&C, bedrijfs- of ondernemingsplan van het CBK is er maar die aansluiting was niet makkelijk te maken. nog niet. Het bedrijfsplan en werkplan dat er al Met het Drents Museum leek het wat positiever en ligt, betreft een intern stuk van het CBK. Van het het is prettig te noemen indien organisaties goed CBK en de directeur ad-interim mag ook nog geen samenwerken. Betekent dat ook dat deze instel- compleet uitgewerkt bedrijfsplan worden ver- lingen zo specifiek zijn dat het een organisatie wacht. Het feit dat nu dit voorstel voorligt, is iets billijkt? Zoals de heer Nachtegaal zijn taken als wat niet anders kon aangezien het CBK op interim-directeur uitvoert, verdient dit alle lof. Is er 1 januari 2002 uit de huidige locatie dient te zijn een bepaalde garantie te geven dat dit pand de vertrokken. Weliswaar vindt de heer Ietswaart de definitieve locatie van het CBK wordt? Het steeds formulering in dit stuk in dat verband niet erg han- opnieuw weer verhuizen vanaf 1988 van de ene dig, maar deze formulering weerspiegelt wel de locatie naar de andere locatie, terwijl deze locaties werkelijke situatie bij het CBK. Vandaar dat nu het bovendien sterk te wensen overlieten, heeft zijn voorliggende voorstel ter behandeling ligt, want stempel wel gedrukt op het reilen en zeilen van indien de provincie dit in alle rust had kunnen het CBK. De vraag is of er dus nu enige garantie voorbereiden, dan was de provincie wel met een is dat er voorlopig niet meer van locatie wordt werk- of bedrijfsplan gekomen dat bij de stukken gewisseld. Voor de inhoud van het stuk pleit dat zou zijn gevoegd. Spreekster zegt de commissie de gemeente Assen voor de kunstuitleen al een toe dat deze nog wel een stuk van het CBK zal structurele subsidie beschikbaar heeft gesteld. De ontvangen waaruit blijkt wat het CBK precies van provincie heeft overigens weinig zeggenschap plan is met de verstrekte subsidie. Het college over het doen en laten van de gemeente Assen, vraagt enig begrip voor het feit dat deze vergade- aangezien de gemeente hierin autonoom ope- ring snel moest worden ingelast, aangezien snelle reert. Het feit dat de gemeente Assen ook bereid besluitvorming vereist is. Er is dan ook niet zo is om hier geld in te steken, is voor de provincie veel te kiezen. Spreekster vindt derhalve dat er wel een aanbeveling. Het geld dat nu in het CBK begrip dient te zijn voor het feit dat een dergelijk wordt gestoken is geoormerkt geld en de provincie plan nog niet voorligt, aangezien het CBK een erg

5 december 2001 6moeilijke tijd heeft doorgemaakt. Er dienden veel loopt goed en de kunstuitleen aan scholen wordt gedwongen verhuizingen plaats te vinden, het- momenteel opnieuw opgezet. geen onzekerheid bij medewerkers en vrijwilligers
meebracht. Bovendien was er de nodige bestuur- De heer GAASBEEK merkt op dat in het verleden lijke onzekerheid, aangezien het CBK eerst was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten- aangehaakt bij het K&C en daarna werd overge- schappen (OCenW) een soort van kunstuitleen heveld naar het Drents Museum. Daarnaast was naar de scholen organiseerde, maar dat is weg- de coördinator geruime tijd ziek. De heer gevallen. Daarvoor zou de Drentse kunstuitleen in Nachtegaal heeft een en ander voortvarend opge- de plaats kunnen komen. pakt, maar kan geen ijzer met handen breken.
Spreekster zegt toe dat het bedrijfsplan c.q. werk- Mevrouw BRINK antwoordt dat het CBK daarin plan van het CBK zo snel mogelijk gereed zal zijn ook een taak wil gaan vervullen. Bovendien is er en aan de staten zal worden voorgelegd. Dat kan nog een Actieprogramma cultuurbereik waaruit echter niet eerder dan in januari of februari, want ook geld voor de kunstuitleen aan scholen kan dan is de verhuizing achter de rug en kan er een worden gehaald. Het CBK heeft in haar plan ook compleet financieel plaatje worden geschetst. ruimte gemaakt voor een kunsthuis en de heer Bovendien verandert er niet veel in de taken van Nachtegaal heeft in dat verband al goede contac- het CBK behalve dan dat het takenpakket breder ten gelegd met verschillende kunstenaars in wordt. Drenthe. Het CBK gaat ook tentoonstellingen or- Spreekster onderschrijft de complimenten die door ganiseren, aangezien het nieuwe pand daartoe verschillende commissieleden zijn gemaakt in de ruimschoots mogelijkheden biedt. Zo kunnen er richting van vrijwilligers, medewerkers en de di- tentoonstellingen van het werk van een kunste- recteur ad-interim van het CBK. De VVD-fractie naar worden georganiseerd, met daaraan gekop- heeft kritische kanttekeningen gemaakt bij de peld een lezing over het werk van de desbetref- financiële positie van het CBK. Op financieel ge- fende kunstenaar. Het CBK zou op die manier bied is weliswaar nog niet alles zeker, maar op het eigenlijk een kunsthuis moeten zijn waarin eenie- gebied van cultuur en welzijn worden er ook wel der die iets met kunst te maken heeft, zijn of haar eens plannen besproken waarbij veel grotere be- vragen kan neerleggen. Dat betekent ook een dragen mee gemoeid zijn dan de 65.000,-- waar herpositionering van het CBK en de kunstuitleen, het college nu om vraagt. Het bedrag van zoals spreekster in Hooghalen heeft gezegd. De 35.000,-- voor de huur staat puur in verband met kunstuitleen dient gesplitst te worden in een de hogere huurkosten van het nieuwe pand. Het commerciële en een ideële poot. Deze beide tak- bedrag van 30.000,-- voor de extra formatie- ken kunnen ook samengaan, maar de kunstuit- plaatsen staat in verband met de functie Bedrijven leen van het CBK heeft op het gebied van de ide- van het CBK van 16 uur naar 20 uur per week, de ele kunst een belangrijke taak in de richting van opvulling van de vacature die er bij de uitleen aan de scholen en van personen met een wat minder particulieren bestaat, het organiseren van ten- goed gevulde portemonnee die kunst willen lenen. toonstellingen en het opvullen van een inhoudelij- De kunstuitleen aan bedrijven is een commerciële ke functie die de afgelopen jaren nog nooit is in- activiteit en daar speelt het CBK al min of meer gevuld. Er ligt dus nog geen bedrijfs- of werkplan quitte. voor in de leeskamer, want een dergelijk plan is er nog niet. Het summiere interne bedrijfsplan van Mevrouw SCHIPPER merkt op dat in andere pro- het CBK is niet voor de openbaarheid bestemd. vincies de kunstuitleenactiviteiten in de meest Het takenpakket van het CBK is breder geworden, brede zin van het woord zichzelf kunnen bedrui- want het gaat niet alleen maar om de kunstuitleen pen. Haar vraag is dan ook of niet op die manier aangezien het CBK ook andere ambities heeft. naar de gezamenlijke kunstuitleen kan worden Taak van het CBK is tevens om zoveel mogelijk gekeken, teneinde te kunnen vaststellen of de mensen met kunst in Drenthe in aanraking te laten overheid daar nog wel een rol in zou moeten heb- komen. Aan extra stimulering voor de gemeenten ben. De gedeputeerde heeft gezegd dat het be- Roden, Hoogeveen en Meppel wordt dan ook drag van 30.000,-- ook voor een deel is bestemd extra aandacht besteed. De uitleen aan bedrijven voor de kunstuitleen aan bedrijven en dan vraagt spreekster zich af of dat wel nodig is.

5 december 2001 7Mevrouw BRINK antwoordt dat dat geld voor een dering moest worden ingepland. Spreekster hoopt deel beschikbaar wordt gesteld voor de invulling duidelijk te hebben gemaakt dat dit niet anders van de vacature die in verband staat met de kon en had een en ander ook liever in de overige kunstuitleen aan bedrijven. commissievergadering behandeld. Het voorlig- gende stuk is dan ook onder hoge tijdsdruk tot- Mevrouw SCHIPPER merkt op dat als het om een standgekomen. De heer Ietswaart heeft gevraagd vacature gaat, deze positie daarvoor werd inge- waarom er zoveel geld is vrijgemaakt voor publi- nomen door iemand anders. In haar belevering citeit. Het verhuizen van het CBK brengt met zich betekent dat dat de provincie daar altijd al subsi- mee dat het CBK een nieuw logo krijgt, alsmede diegeld voor beschikbaar stelde en dan ziet zij niet een nieuwe huisstijl. Het CBK wil helemaal op- in waarom daar nog eens extra subsidie voor be- nieuw beginnen en aangezien het nieuwe pand schikbaar gesteld moet worden. Of is deze extra niet in het centrum is gelokaliseerd, dient er veel subsidie beschikbaar gesteld voor uitbreiding van publiciteit te komen teneinde de aandacht op het formatieplaatsen? CBK te vestigen zodat mensen de weg naar het CBK weten te vinden. Mevrouw BRINK antwoordt dat er sprake is van Het kunstuitleenpunt van de gemeente Assen een uitbreiding met vier uur per week. De bijdrage wordt ook ondergebracht in het gebouw van het die de gemeente Assen doet is zeer zeker rele- CBK en de gemeente Assen huurt dan ook dit vant. Het uitleenpunt van Assen heeft ook veel deel van het gebouw van het CBK. Overleg met verhuizingen achter de rug en komt nu ook in het K&C vindt zeker plaats, teneinde te voorkomen pand van het CBK. De bijdrage van Assen is dan dat er overlap tussen de taken van K&C en CBK ook zeker relevant. ontstaat. De gemeente Assen draagt dan ook bij in de in- De heer Gaasbeek vroeg naar een garantie voor richting en de public relations van het CBK. De de continuïteit van de huisvesting in het nieuwe structurele subsidie aan het CBK is terug te vi n- pand. Die garantie is er in ieder geval voor vijf den in de Nota beeldende kunst, die spreekster jaar. De gemeente Assen is al jarenlang bezig met inmiddels heeft toegezegd. Het CBK vormt dus het creëren van een cultureel kwartier en de wet- een onderdeel van de Nota beeldende kunst, want houder van de gemeente Assen stelt zich zo voor dit is niet los te zien van elkaar. Spreekster is het om in dat cultureel kwartier een kunstuitleenpunt eens met het CDA dat de informatie die bij dit van het CBK te creëren. De provincie denkt in die voorstel is gevoegd nogal pover is, maar er is op plannen mee. dit moment niet meer dan hetgeen er nu voorligt.
Momenteel is de coördinator van het CBK een TWEEDE TERMIJN aantal dagen in het provinciehuis gedetacheerd
en daar zijn nadere afspraken over gemaakt. Me- Mevrouw CEELEN merkt op dat de gedeputeerde vrouw Smith heeft het over de term doorstart en heeft geantwoord dat het gaat om een plan dat in brengt dit in verband met failliete of bijna failliete wording is en gezien de tijdsdruk is het wat bedrijven. Spreekster vindt het woord doorstart spreekster betreft een goed antwoord geweest. wel op zijn plaats, aangezien het CBK zou moeten Het is weliswaar jammer dat sinds het vertrek in worden opgeheven als er geen nieuwe ruimte juli 2001 van de oude directeur van het Drents beschikbaar zou zijn gekomen. Het CBK is nu Museum er ondanks de noodzaak voor een snelle bestuurlijk ondergebracht bij het bestuur van het oplossing voor het CBK een dergelijke oplossing Drents Museum en in dat bestuur is iemand spe- nog niet mogelijk is geweest, met als gevolg dat er ciaal aangewezen voor de zaken die het CBK nu haast is geboden. Het is dan ook niet zo dat dit betreffen. Er zijn gesprekken gaande binnen het voorstel door de strot van de staten wordt ge- bestuur om een speciaal bestuur in te stellen voor duwd, maar de haast die er geboden is, komt nu het CBK, zodat dit wat meer los komt te staan van eenmaal voort uit de noodzaak om voor 1 januari het Drents Museum. Deze gesprekken zijn nog 2002 van de nieuwe huisvesting gebruik te kun- maar net gestart, dus spreekster weet nog niet of nen maken. De PvdA stemt dan ook van harte in zij zich wel in die constructie kan vinden. De heer met dit stuk en hoopt dat zo snel mogelijk een Ietswaart heeft kritiek geuit op het feit dat er voor bedrijfs- c.q. ondernemingsplan van het CBK voor dit voorstel een extra fractie- en commissieverga- zal liggen.

5 december 2001 8Mevrouw SCHIPPER dankt de gedeputeerde voor haast moet worden genomen. Spreker vindt dat de beantwoording en is blij met de toezegging dat vreemd, aangezien er al een jarenlange subsidie- de Nota beeldende kunst zal verschijnen. In die relatie met het CBK is en spreker kan zich niet nota dient wat haar betreft uitgebreid aandacht te voorstellen dat er in die jaren door het CBK geen worden besteed aan het CBK, want er moet vol- informatie is aangeleverd met betrekking tot het gens spreekster iets in staan over de positionering financiële reilen en zeilen van het CBK. Hij kan er van het CBK en de kunstuitleen. Zij hoopt dan ook dan ook niet bij dat het ondernemingsplan er niet dat dat in ieder geval in de nota staat vermeld. is. Mevrouw Brink geeft aan dat er wel een intern Spreekster blijft echter verbaasd over de beant- ondernemingsplan is dat niet voor de openbaar- woording van de gedeputeerde met betrekking tot heid bestemd is. Als een instelling echter een het bedrijfsplan. In de nota is sprake van een be- subsidie wil dan dient er een open relatie te be- drijfsplan dat expliciet wordt genoemd, alsmede staan met die instelling en dan zal die instelling een ondernemingsplan. Dan is het toch minstens financieel met de billen bloot moeten. De instelling gewenst dat de commissie inzage krijgt in deze zal inzicht moeten geven in inkomsten en uitgaven stukken, hoe summier die dan ook misschien mo- en financiële positie. Dat klemt temeer nu er ook gen zijn? De gedeputeerde merkt op dat er welis- commerciële activiteiten plaatsvinden. In dat geval waar bij bepaalde voorstellen wel eens hogere hoort er een ondernemingsplan te zijn dat open- bedragen over de tafel gaan, maar spreekster baar is en dat door de staten besproken kan wor- vindt dit geen argument. Wat spreekster betreft den. Spreker kan er dan ook met zijn verstand niet dient het te gaan over de onderbouwing van een bij dat dat plan niet is gegeven. Spreker vermoedt bedrag en die ontbreekt vooralsnog. Voor wat dat dat plan er dan ook wel is, aangezien de ge- betreft de relevantie van de bijdrage van de ge- deputeerde tijdens haar beantwoording in eerste meente Assen gelooft zij de gedeputeerde op termijn dat halve plan heeft geciteerd. Het blijft haar woorden, maar het zou aardig zijn geweest dan ook een raadsel voor hem waarom hij dat indien die relevantie in beeld zou kunnen worden plan niet kan inzien. Dit betekent overigens niet gebracht door middel van een weergave van het dat hij vindt dat het CBK hiervan de dupe moet gedeelte dat de gemeente Assen financiert. worden. Spreekster is ongerust over de kosten die worden
uitgetrokken voor public relations indien er aan de Mevrouw SMITH sluit zich aan bij de heer Zomer horizon een nieuwe locatie verschijnt. en ziet uit naar de verschijning van het bedrijfs- plan. Zij vraagt of de gedeputeerde iets duidelijker De heer GAASBEEK merkt op dat mevrouw Brink kan antwoorden op de vraag naar de toekomst heeft aangegeven dat de nieuwe huisvesting van het management van het CBK en hoe de voorlopig voor vijf jaar is gegarandeerd en dat er samenstelling van het bestuur er uit zal komen te daarna wellicht nog andere perspectieven be- zien. staan. Het moet niet zo zijn dat het antwoord van
de gedeputeerde op de vraag die hij heeft gesteld De heer IETSWAART merkt op dat het voorlig- met betrekking tot een garantie voor de huisves- gende voorstel op een aantal punten niet uitmunt ting een eigen leven gaat leiden. in duidelijkheid is, gezien de vele vragen en op- merkingen die over tafel zijn gegaan. Dat is jam- Mevrouw SCHIPPER antwoordt dat de plannen mer, want anders had het wat hem betreft een van de gemeente Assen met betrekking tot het A-stuk kunnen worden en dat is nu niet het geval. cultureel kwartier haar niet geheel onbekend zijn. Hoewel in het voorstel staat dat er een bedrijfs- Het CBK is echter al zo vaak verhuisd en er is al plan is, blijkt dat er gewoonweg niet te zijn. Waar- zoveel onzekerheid geweest, dat zij niet wenst dat om wordt daar dan toch melding van gemaakt in het CBK na enige tijd opnieuw zou moeten ver- het voorstel? Deze morgen lagen er dan ook geen huizen waarbij er opnieuw geld besteed moet stukken ter inzage, waardoor de aanvraag en het worden aan public relations en dergelijke. bedrijfsplan ontbrak. Dat is erg vervelend, want zo De heer ZOMER is van de beantwoording van de ontbreekt achtergrondinformatie, wat ertoe leidt gedeputeerde niet vrolijker geworden. Er wordt dat er allerlei vragen worden gesteld die achteraf gesuggereerd dat deze subsidieaanvraag geheel niet gesteld hadden hoeven te worden als de ge- nieuw is en dat besluitvorming daarover met grote wenste informatie wel tijdig ter inzage had gele-

5 december 2001 9gen. Niettemin gaat hij akkoord met dit voorstel, Nachtegaal nog wel enige tijd verbonden zal blij- aangezien hij het CBK een warm hart toedraagt. ven aan het CBK. Voor wat betreft het bestaan van een bedrijfsplan moet zij de commissie teleur- De heer WENDT sluit zich bij de woorden van de stellen. De zaken die in eerste termijn in spreek- heer Ietswaart aan. Hoewel de antwoorden van sters beantwoording aan de orde zijn geweest mevrouw Brink wel verhelderend werken, hadden staan niet in het bedrijfsplan, maar zijn wel aan de deze ook al wel in het voorliggende stuk kunnen orde geweest in het overleg dat zij heeft gehad staan. Zo had de nodige achtergrondinformatie met het CBK en spreekster zegt de commissie met betrekking tot het bedrijfsplan al in de stukken nogmaals toe dat zodra het bedrijfsplan er is, zij kunnen worden opgenomen en was een discussie dit aan de commissie zal doen toekomen. in de commissie vermeden.
Mevrouw SCHIPPER vraagt hoe het mogelijk is De heer NIEMEIJER gaat onder voorwaarden dat er een bedrijfs- c.q. ondernemingsplan in een akkoord met dit stuk, hoewel er verschil van me- statenstuk staat vermeld, terwijl dat plan er niet is. ning kan bestaan over het ondernemingsplan en
het belang van kunst voor ouderen. Globaal ge- Mevrouw BRINK antwoordt dat er in het stuk niet zien gaat hij echter akkoord met dit stuk. had moeten worden gesproken van een bedrijfs- plan, maar van een intern werkplan. Het CBK zal De heer GAASBEEK dankt de gedeputeerde voor zo snel mogelijk komen met een bedrijfsplan dat de duidelijke beantwoording. Ook wat hij ter voor- geldt voor een wat langere termijn, maar dat plan bereiding op dit stuk aan informatie heeft gekre- kan niet eerder gereed zijn dan in januari of gen en de tijdsdruk waaronder een en ander tot februari 2002. Van het CBK kan immers niet meer stand is gekomen, is voor hem volledig accepta- worden gevraagd dan wat het CBK nu doet. bel. De staten moeten besturen op hoofdlijnen en
het CBK is een prima instelling, dus wat spreker De heer IETSWAART heeft moeite met de beant- betreft had het best een A-stuk kunnen worden. woording van de gedeputeerde op dit punt en wat Wat de heer Zomer zei over de uitbreiding van de hem betreft blijft het dan ook een B-stuk. Wellicht functie deelt hij, want het zou goed zijn geweest dat hij nog voor de statenvergadering van indien in het stuk was uitgelegd waaruit de uitbrei- 12 december 2001 wat achtergrondinformatie kan ding van de functie van het CBK bestaat. Spreker krijgen. Er staat in het stuk dat er een intern werk- is het eens met wat de gedeputeerde heeft ge- of bedrijfsplan is en hij wil deze achtergrondinfor- zegd over de ideële component van de kunstuit- matie hebben om op 12 december 2001 deze leen. zaak op een vlotte manier in de statenvergadering te kunnen afhandelen. Mevrouw CEELEN merkt op dat de meeste frac-
ties instemmen met dit stuk. De D66-fractie stemt Mevrouw BRINK zegt toe dat de achtergrondin- daar weliswaar ook mee in, maar vindt dat de formatie die zij inmiddels heeft gegeven op papier status van dit stuk niet gewijzigd mag worden in zal zetten. Deze informatie is echter geen officieel een A-stuk. Zij vraagt zich af wat er tijdens de werkplan. Alle informatie die er is zal zij de com- statenvergadering dan nog besproken moet wor- missie doen toekomen voor woensdag den, waardoor dit stuk niet de status van een A- 12 december 2001. Eerder dan in januari of stuk kan krijgen. februari 2002 kan er geen bedrijfsplan voorliggen.

Mevrouw BRINK antwoordt dat het bestuur van De heer ZOMER vraagt of de achtergrondinfor- het CBK nog niet concreet kan worden ingevuld. matie gepaard kan gaan met de door het CBK Het bestuur van het Drents Museum denkt mo- verstrekte financiële gegevens ten behoeve van menteel wel na over een andere bestuursvorm de subsidieaanvraag. Op dit moment kan spreker van het CBK maar daarover valt nog weinig te niet vaststellen of het CBK de gevraagde subsidie zeggen. Zodra daar iets meer over bekend wordt, echt nodig heeft. zal zij dit de staten meedelen. Hoewel niet bekend is hoe lang een manager verbonden blijft aan een De VOORZITTER concludeert dat er weliswaar organisatie, ziet het ernaar uit dat de heer een brede steun is voor het voorliggende voorstel,

5 december 2001 10maar dat er kritische kanttekeningen zijn gemaakt
bij het ontbreken van een bedrijfs- of werkplan van het CBK. De gedeputeerde heeft toegezegd nog
achtergrondinformatie te zullen toezenden ten
behoeve van de inhoudelijke en financiële onder-
bouwing van dit voorstel. De D66-fractie dringt
erop aan om dit stuk de status te laten houden
van B-stuk, zodat dit opnieuw in de vergadering
van provinciale staten zal worden besproken.

5. Sluiting

De VOORZITTER sluit de vergadering om
10.45 uur.

HW

5 december 2001 11TOEZEGGINGEN

gedaan in de vergadering van de Statencommissie Cultuur en Welzijn, gehouden op 5 december 2001 in het provinciehuis te Assen.

Pagina

2 Mevrouw BRINK zegt toe dat zodra zij meer informatie heeft over het bibliotheeknet- werk, zij de commissie zal inlichten.

7 Mevrouw BRINK zegt toe dat het bedrijfsplan c.q. werkplan van het CBK zo snel moge- lijk gereed zal zijn en alsdan aan de staten zal worden voorgelegd.

5 december 2001 12reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie