Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persconferentie Visie Hollands Kust 2050 in provinciehuis

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

10-12-2001
Woensdag 12 december, provinciehuis in Den Haag, 12.15 uur Persconferentie Visie Hollands Kust 2050

Woensdag 12 december presenteert de stuurgroep Visie Hollands Kust 2050 haar standpunt over oplossingen om op (middel)lange termijn de zwakke plekken in de kustverdediging van Noord- en Zuid-Holland duurzaam te versterken. Dit standpunt is een advies aan Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland en na hun standpuntbepaling ook aan het Kabinet. Het project Visie Hollands Kust 2050 omvat de kustzone van Noord- en Zuid-Holland. De kustverdediging beschermt een achterland met bijna 6 miljoen inwoners en circa 776 miljard gulden geïnvesteerd vermogen in de Randstad.

De persconferentie vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Aanvang: 12.15 uur. U bent van harte welkom.

Tijdens de persconferentie presenteren de gedeputeerden Ada Wildekamp (Noord-Holland) en Leen van der Sar (Zuid-Holland), voorzitter resp. vice- voorzitter van de stuurgroep het standpunt. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en eventuele radio- en TV-interviews af te nemen. Tijdens de persconferentie liggen een persbericht, het standpunt en een rapport op cd-rom voor u klaar. Het rapport is vanaf vrijdag 14 december ook opvraagbaar via internet: www.kustvisie.nl

Inlichtingen voor de pers
Provincie Noord-Holland: Krijn van Rijn, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 45.
Provincie Zuid-Holland: Peter Ruytenbeek, afdeling Communicatie, tel. (070) 441 7035.

Achtergrond-informatie

N.B. Dit is een samenvatting van eerder verschenen (pers)berichten en rapporten tot november 2001.

Stuurgroep Visie Hollands Kust 2050
De stuurgroep bestaat uit bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Rijksplanologische dienst, waterschappen en kustgemeenten. De beide provinciale statencommissies Water en Provinciale Planologische Commissies zijn bij het proces betrokken.

Belangrijkste uitkomsten onderzoeken en maatschappelijke discussie, november 2001
De stuurgroep heeft de afgelopen twee jaar de relatie tussen veiligheid en kansen voor ruimtelijke inrichting in de kuststreek concreet in beeld gebracht. Onderzocht is welke gevolgen klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling in West-Nederland op lange termijn hebben op de kustverdediging. Onderzocht is ook met welke strategieën en maatregelen deze gevolgen het beste kunnen worden aangepakt, bijvoorkeur met meerwaarde voor de regionale natuur, recreatie en economie. De onderzoeksresultaten zijn intensief besproken met bestuurders en ruim1.000 bewoners van kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Daarbij zijn voor alle kustveiligheidsopties de ruimtelijke consequenties geïnventariseerd. Hierdoor bestaat nu een kader om locale en regionale plannen te beoordelen op gevolgen voor de kustveiligheid op (middel)lange termijn.

De belangrijkste bevindingen van de onderzoeken en uitkomsten openbare discussies tot december 2001 waren;

1. Hoewel de directe veiligheidsrisico's aan de Hollandse kust en het achterland meevallen, blijkt toch uit studie dat voor een aantal zwakke plekken op korte en middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij o.a. om de Kop van Noord-Holland, de Westlandse kust en het Flaauwe Werk op Goeree.

2. Een beperkt-zeewaartse verdediging is in kosten ongeveer gelijk aan een landwaartse. Consolidatie en beperkt-zeewaartse oplossingen bieden op veel plaatsen vaak een maatschappelijke meerwaarde (natuur, recreatie en economie) boven landwaartse Uitzondering is de Hondsbossche Zeewering.

3. Voor de gehele kust geldt dat er een samenhangend beleid nodig is. Maatregelen in het ene kustvak hebben immers gevolgen voor het andere kustvak. De rollen en taken van de verschillende overheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

4. De studies hebben nieuwe inzichten in de ontwikkeling van zandsuppletie ('zandbankieren') als maatregel voor kustverdediging opgeleverd. Stelregel is verder: "meewerken met de natuurlijke dynamiek: zacht waar het kan, hard waar het moet'.

5. In kustplaatsen is de ruimte voor landwaartse maatregelen tegen economische schade door incidentiële afslag per definitie beperkt en duur. Voor de meeste badplaatsen lijken beperkt-zeewaartse oplossingen met daarbij oog voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling de beste benadering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie