Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toekomstige kustverdediging kent kansrijke oplossingen

Datum nieuwsfeit: 12-12-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Persbericht, 12 december 2001

Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Standpunt Stuurgroep Visie Hollands Kust 2050:
Toekomstige kustverdediging kent kansrijke oplossingen

Uit onderzoek blijkt dat de kust de komende tientallen jaren steeds zwaarder onder druk komt te staan door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling in West-Nederland. Hierdoor zullen op (middel)lange termijn zwakke schakels ontstaan in de kustverdediging van de Kop van Noord-Holland, de Westlandse kust en het Flaauwe Werk op Goeree. In de badplaatsen zullen op (middel)lange termijn de risico's op economische schade aan boulevards en zeedijken door incidentele golfoverslag toenemen. Het is daarom van groot belang bestuurlijke besluitvorming te starten over strategieën en maatregelen om op termijn zwakke plekken in beide provincies duurzaam aan te pakken. Dit kan per kustvak en/of badplaats door consolidatie, landwaartse of beperkt-zeewaartse versterking van de kustverdediging. Dit ter bescherming -ook op lange termijn- van de kust en het achterland met bijna 6 miljoen inwoners en circa 776 miljard gulden geïnvesteerd vermogen in de Randstad.

Tot dit standpunt komt de stuurgroep Visie Hollands Kust 2050. Het is een advies aan Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland, en na hun standpuntbepaling ook aan het kabinet. De stuurgroep (voorzitter gedeputeerde Ada Wildekamp van Noord-Holland, vice-voorzitter gedeputeerde Leen van der Sar van Zuid-Holland) bestaat uit bestuurders van beide provincies, hoogheemraadschappen, kustgemeenten en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Rijksplanologische Dienst. De beide provinciale statencommissies Water en Provinciale Planologische Commissies zijn bij het proces betrokken. In opdracht van de stuurgroep zijn de afgelopen twee jaar drie onderzoeken naar knelpunten in de kustverdediging uitgevoerd, gericht op oplossingen met meerwaarde voor de regionale natuur, recreatie en economie. De onderzoeksresultaten zijn intensief besproken met bestuurders en ruim 1.000 bewoners van kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland.

De stuurgroep doet per kustvak en/of badplaats de volgende voorstellen:

Texel. Voortzetting huidige beleid van kustlijnhandhaving. Geen bebouwing en kapitaalintensieve investeringen in de afslagzone tot de berekende afslaglijn over 200 jaar.

Kop van Noord-Holland. Omdat onduidelijk is of het Nieuwe Schulpengat op termijn dichter naar de kust zal schuiven, kiest de stuurgroep minimaal voor consolidatie door zandbankieren en zonodig bij Callantsoog een extra duinvoetversterking. Nader onderzoek moet uitwijzen of een korte dam in dit kustvak een positief effect heeft op handhaving van de kustlijn.. Voor de Helderse zeewering komt een planstudie voor dijkaanpassing zonder extra landwaarts ruimtebeslag.

Hondsbossche Zeewering. Hiervoor zijn binnen 50 jaar maatregelen nodig. Onder randvoorwaarde dat de veiligheid van de kust en achterland gewaarborgd blijft, komt een vervolgstudie naar verschillende strategieën:

1. versterking of consolidering zeewering,

2. de zeewering beter inpassen in de zandige kustlijn van Noord-Holland door vorming van een nieuw natuurgebied met extensieve recreatie.

De brede duinenkust van Noord- en Zuid-Holland (uitgezonderd de badplaatsen) biedt ook op lange termijn een robuuste verdediging en beveiliging van het achterland. Het huidige beleid kan hier worden voortgezet. Dit houdt in periodieke zandsuppleties op basis van een landwaarts gerichte strategie. Dit geldt ook voor uitvoering van het dynamisch kustbeheer waarbij de natuur haar ruimte zoveel mogelijk kan hernemen zolang dit niet ten koste gaat van de veiligheid. De stuurgroep adviseert nader onderzoek naar de kansen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en instrumenten, zoals bijvoorbeeld het concept van het strandreservaat. Verder geen nieuwe bebouwing in de afslagzone tot de berekende afslaglijn over 200 jaar.

Delfland. De stuurgroep kiest minimaal voor een zeewaartse verlegging van de waterkering bij Hoek van Holland en consolidatie van de duinenrij tot het zuidelijk havenhoofd van Scheveningen. Hiervoor zijn maatregelen aan de zeezijde van het duin nodig. Voor Kijkduin en Schevingen tot de noorderboulevard kiest de stuurgroep voor een beperkt-zeewaartse strategie met voedingsbanken, eventueel aangevuld met een duinvoetverdediging.

Voorne. De voorkeur gaat uit naar consolidatie. De stuurgroep stelt voor nieuwe bebouwing in de afslagzone tegen te gaan door bebouwingscontouren vast te stellen.

Goeree. De stuurgroep stelt voor de waterkering bij het Flaauwe Werk aan te passen. En hierbij rekening te houden met de uitkomsten van de kosten-baten analyse voor een zeewaarts gerichte oplossing.

Buitendijkse haven- en industrieterreinen. De Europoort/Botlek, en de havenindustrieterreinen van Scheveningen en IJmuiden liggen (gedeeltelijk) buiten de primaire waterkering. De stuurgroep adviseert nader onderzoek naar specifieke omstandigheden, risico's (ook voor opgeslagen stoffen en materialen) en kansrijke oplossingen daarvoor. Onder regie van de provincie wegens raakvlakken met externe veiligheid en calamiteitenplannen.

Badplaatsen
De stuurgroep vindt landwaarts gerichte oplossingen in de badplaatsen ongewenst. Delen van badplaatsen zouden zo buiten de primaire waterkering belanden en daardoor hun huidige wettelijke bescherming verliezen. Verder leidt zo'n aanpak onbedoeld tot negatieve ruimtelijke gevolgen voor de badplaatsen. De stuurgroep kiest daarom voor beperkt-zeewaarts gerichte oplossingen. De stuurgroep adviseert minimaal het huidige veiligheids- en risiconiveau voor de badplaatsen te handhaven door de huidige afslaglijnen te fixeren. De kosten zijn dan voor rekening van de rijksoverheid.

Voor Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en Kijkduin zijn extra inspanningen nodig door de voorste bebouwing (boulevards) onder de wettelijke veiligheidsnormen voor het achterland te brengen. De stuurgroep adviseert deze extra optie nader af te wegen in het rijksproject 'Kustbewust'. Er komen ook locale uitwerkingen om de consequenties in beeld te brengen.

Bloemendaal aan Zee en IJmuiden. Het strand bij beide plaatsen zal op korte termijn nog geleidelijk aangroeien. De stuurgroep stelt voor bij Bloemendaal geen nieuwe bebouwing in de afslagzones toe te staan. De stuurgroep adviseert het Kennemerstrand, een buitendijks gebied met bebouwing, in een dijkringgebied op te nemen. Hiermee wordt de kans op schade wettelijk geregeld onder de Wet op de waterkering. Er komt nader onderzoek naar het tracé, haalbaarheid, gewenst veiligheidsniveau, kosten en financiering en de ruimtelijke gevolgen. De studie en planprocedure zullen naar verwachting drie tot vijf jaar duren.

Heemskerk, Castricum en Wijk aan Zee. Dit kustvak is licht-eroderend. De stuurgroep adviseert het huidige beleid voort te zetten (geen permanente bebouwing in de afslagzone).
De gemeenten Heemskerk, Castricum en Beverwijk dienen deze afslagzone in hun bestemmingsplannen op te nemen. Als de gemeenten voor dagrecreatie een breder strand willen, kan in overleg met Rijkswaterstaat onderzocht worden of dit in haar zandsuppletieprogramma kan worden ingepast. Voor de extra kosten moeten kostendragers worden gevonden.

Egmond en Bergen aan Zee. Om het huidige risiconiveau tenminste te handhaven, kiest de stuurgroep voor consolidatie. Bijvoorbeeld door 'zandbankieren', eventueel gecombineerd met verbreding van het strand. Nader onderzoek moet uitwijzen welke afslagbeperkende maatregelen het meest effectief zijn. Ditzelfde geldt ook voor plannen om in Egmond aan Zee een ondergrondse parkeergarage met een betonnen duinvoetversterking te combineren.

Vervolg
De stuurgroep stelt voor dat in 2002 alle betrokken overheden gezamenlijk een open planproces starten om kansrijke oplossingen uit te werken, gecombineerd met gewenste wenselijke, en soms noodzakelijke, kwaliteitsimpuls van de kustzone en de badplaatsen. Het stuurgroepstandpunt is een advies aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincies Noord- en Zuid-Holland en na hun standpuntbepaling ook aan het Kabinet. De provinciale besluitvorming vindt eerste helft 2002 plaats, eerst in GS daarna in Provinciale Staten van beide provincies.

Het standpunt van de stuurgroep (met bijbehorende rapporten en referentiebeelden oplossingen) is vanaf vrijdag 14 december opvraagbaar via internet: www.kustvisie.nl

Achtergrond-informatie

N.B.
Dit is een samenvatting van eerder verschenen (pers)berichten en rapporten tot november 2001.

Stuurgroep Visie Hollands Kust 2050
De stuurgroep bestaat uit bestuurders en vertegenwoordigers van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Rijksplanologische dienst, waterschappen en kustgemeenten. De beide provinciale statencommissies Water en Provinciale Planologische Commissies zijn bij het proces betrokken.

Belangrijkste uitkomsten onderzoeken en maatschappelijke discussie, november 2001
De stuurgroep heeft de afgelopen twee jaar de relatie tussen veiligheid en kansen voor ruimtelijke inrichting in de kuststreek concreet in beeld gebracht. Onderzocht is welke gevolgen klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling in West-Nederland op lange termijn hebben op de kustverdediging. Onderzocht is ook met welke strategieën en maatregelen deze gevolgen het beste kunnen worden aangepakt, bijvoorkeur met meerwaarde voor de regionale natuur, recreatie en economie. De onderzoeksresultaten zijn intensief besproken met bestuurders en ruim1.000 bewoners van kustgemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Daarbij zijn voor alle kustveiligheidsopties de ruimtelijke consequenties geïnventariseerd. Hierdoor bestaat nu een kader om locale en regionale plannen te beoordelen op gevolgen voor de kustveiligheid op (middel)lange termijn.

De belangrijkste bevindingen van de onderzoeken en uitkomsten openbare discussies tot december 2001 waren;


1. Hoewel de directe veiligheidsrisico's aan de Hollandse kust en het achterland meevallen, blijkt toch uit studie dat voor een aantal zwakke plekken op korte en middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij o.a. om de Kop van Noord-Holland, de Westlandse kust en het Flaauwe Werk op Goeree.


2. Een beperkt-zeewaartse verdediging is in kosten ongeveer gelijk aan een landwaartse. Consolidatie en beperkt-zeewaartse oplossingen bieden op een aantal plaatsen vaak een maatschappelijke meerwaarde (natuur, recreatie en economie) boven landwaartse Dit geldt niet voor de brede duinenkust (uitgezonderd de badplaatsen) en de Hondsbossche Zeewering.


3. Voor de gehele kust geldt dat er een samenhangend beleid nodig is. Maatregelen in het ene kustvak hebben immers gevolgen voor het andere kustvak. De rollen en taken van de verschillende overheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn.


4. De studies hebben nieuwe inzichten in de ontwikkeling van zandsuppletie ('zandbankieren') als maatregel voor kustverdediging opgeleverd. Stelregel is verder: "meewerken met de natuurlijke dynamiek: zacht waar het kan, hard waar het moet'.


5. In kustplaatsen is de ruimte voor landwaartse maatregelen tegen economische schade door incidentiële afslag per definitie beperkt en duur. Voor de meeste badplaatsen lijken beperkt-zeewaartse oplossingen met daarbij oog voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling de beste benadering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...